Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 3 februari 2016

Gepubliceerd: 4 februari 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A053489
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=147b278f-8517-400d-87c8-eaa02f086a9b&title=Besluitenlijst%20VWS%203%20februari%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34104, 29509, 29247, 29509, 31765, 33255, 33990, 33990, 29477, 32279, 29447, 23235, 32793, 29538, 34191, 31839, 29477, 32772, 32012, 30952, 32793, 31765, 31839, 29689, 25424, 29282, 24077, 23235, 25424

Inhoud


Verzoek om een inventarisatie van de in de verschillende zorgsectoren bestaande praktijk- en aanjaagteams, ambassadeurs e.d., de samenstelling en bereikbaarheid daarvan, de verstrekte opdracht en tot dusverre bereikte resultaten in separate rapportages aan de Kamer te zenden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 3 februari 2016. Verzoek om een inventarisatie van de in de verschillende zorgsectoren bestaande praktijk- en aanjaagteams, ambassadeurs e.d., de samenstelling en bereikbaarheid daarvan, de verstrekte opdracht en tot dusverre bereikte resultaten in separate rapportages aan de Kamer te zenden - 2016Z02242

Besluit: Verzoek om een inventarisatie van de in de verschillende zorgsectoren bestaande praktijk- en aanjaagteams, ambassadeurs e.d., de samenstelling en bereikbaarheid daarvan, de verstrekte opdracht en tot dusverre bereikte resultaten in separate rapportages aan de Kamer te zenden

Verzoek om terughoudend te zijn ten aanzien van het indienen van een verzoek voor bijvoorbeeld een SO op een reeds behandelde zaak; dit naar aanleiding van de e-mailprocedure (2016A00420) d.d. 28 januari 2016.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.A. de Lange (VVD) - 3 februari 2016. Verzoek om terughoudend te zijn ten aanzien van het indienen van een verzoek voor bijvoorbeeld een SO op een reeds behandelde zaak; dit naar aanleiding van de e-mailprocedure (2016A00420) d.d. 28 januari 2016 - 2016Z02239

Besluit: Verzoek gehonoreerd8

Verzoek op het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel “Ontucht voor de rechter. Deel 1: De zaken”.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B.I. van der Burg (VVD) - 3 februari 2016. Verzoek op het rapport van de Rapporteur Mensenhandel “Ontucht voor de rechter. Deel 1: De zaken”. - 2016Z02234

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (zie agendapunt 9)

Verzoek om reactie op het rapport "De cliënt centraal" van het College voor de Rechten van de Mens

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 3 februari 2016. Verzoek om reactie op het rapport "De cliënt centraal" van het College voor de Rechten van de Mens - 2016Z02231

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om antwoorden op vragen over het onderzoek dat de wachtlijsten voor verpleeghuizen een verkeerd beeld geven (Ftm.nl, 7 december 2015) Kamerstuk 34104, nr. 102 toe te voegen aan AO Wlz d.d. 3 maart 2016.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 3 februari 2016. Verzoek om antwoorden op vragen over het onderzoek dat de wachtlijsten voor verpleeghuizen een verkeerd beeld geven (Ftm.nl, 7 december 2015) Kamerstuk 34104, nr. 102 toe te voegen aan AO Wlz d.d. 3 maart 2016 - 2016Z02227

Besluit: Verzoek gehonoreerd, AO met 1 uur verlengen (4 uur)

Verzoek om een reactie van de minister te vragen op de rondetafel 'declaratie bestuurders ik de zorg'.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 3 februari 2016. Verzoek om een reactie van de minister te vragen op de rondetafel 'declaratie bestuurders ik de zorg'. - 2016Z02172

Besluit: Verzoek gehonoreerd. Via een ad hoc-procedure zullen op basis van een voorstel van de leden De Lange en Bouwmeester aanvullende vragen worden geïnventariseerd
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige beantwoording van de brief d.d. 12 november 2015 (2015Z21375) inzake de uitkomst van het bestuurlijk overleg van 28 november a.s. inzake openbaar maken van declaraties in de publieke sector

Overzicht aanhangige meerderheids- en dertigledendebatten (stand per 27 januari 2016)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, Drs. A.J.M. Teunissen - 27 januari 2016. Overzicht aanhangige meerderheids- en dertigledendebatten (stand per 27 januari 2016) - 2016Z01575

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.7

Verzoek om een brief van het kabinet n.a.v. de uitzending van Argos van zaterdag 23 januari 2016 inzake Wob-verzoek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 25 januari 2016. Verzoek om een brief van het kabinet n.a.v. de uitzending van Argos van zaterdag 23 januari 2016 inzake Wob-verzoek - 2016Z01388

Besluit: Via een ad hoc-procedure zullen aanvullende vragen worden geïnventariseerd

Afwegingskader eerstelijns verblijf

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016. Afwegingskader eerstelijns verblijf - 34104-100

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eerstelijnszorg op 17 maart 2016. OverigGeen agendapuntenRondvraag

Reactie op de uitzending van Nieuwsuur op 22 januari 2016 inzake palliatieve zorg en de problemen die hospices ondervinden ten aanzien van de financiering van deze zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 januari 2016. Reactie op de uitzending van Nieuwsuur op 22 januari 2016 inzake palliatieve zorg en de problemen die hospices ondervinden ten aanzien van de financiering van deze zorg - 29509-53

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Palliatieve zorg op 28 januari 2016.

Voortgangsbrief Curatieve zorg in krimpregio's

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 januari 2016. Voortgangsbrief Curatieve zorg in krimpregio's - 29247-216

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Ziekenhuiszorg d.d. 27 januari 201

Aanbieding van de Managementrapportage 2015 van ZonMw over de uitkomsten van het eerste volle jaar van het programma “Palliantie Meer dan zorg”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 januari 2016. Aanbieding van de Managementrapportage 2015 van ZonMw over de uitkomsten van het eerste volle jaar van het programma “Palliantie Meer dan zorg” - 29509-52

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Palliatieve zorg op 28 januari 2016.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 18 februari 2016.

IGZ rapport 'Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2014’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 januari 2016. Aanbieding IGZ rapport 'Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2014’ - 31765-190

Besluit: Desgewenst betrokken bij het algemeen overleg Ziekenhuiszorg op 27 januari 201

Evaluatie qatverbod

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 januari 2016. Evaluatie qatverbod - 33255-5

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Drugs op 28 januari 2016.

Duiding van het gewijzigd subamendement van de leden Van der Staaij en Keijzer dat regelt dat er bij AMvB regels worden gesteld met betrekking tot de geleidelijke verwezenlijking van algemene toegankelijkheid, het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard en de evenredigheid van de belasting en dat de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel 0A, artikel 2a, eerste en tweede lid, uiterlijk vaststelt op 1 januari 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 21 januari 2016 - 33990-58

Besluit: Desgewenst betrokken bij stemmingen
Gerelateerde kamerstukken: 33990-58

Nadere informatie naar aanleiding van de tweede termijn van de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 januari 2016. Nadere informatie naar aanleiding van de tweede termijn van de plenaire behandeling van de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) - 33990-55

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling en de stemmingen inzake de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)
Gerelateerde kamerstukken: 33990-55

Thyrax

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 januari 2016. Ontstane situatie rondom het schildkliergeneesmiddel Thyrax - 29477-356

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Geneesmiddelentekorten in het algemeen en Thyrax in het bijzonder op 26 januari 2016.

Rapport besluitvorming rondom ongewenste zwangerschap

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 3 februari 2016. Verzoek om de ontstane vertraging toe te lichten van toezending van de brief over Rapport besluitvorming rondom ongewenste zwangerschap d.d. 2 februari 2011. 6 (2016Z02098) - 2016Z02240

Besluit: Verzoek gehonoreerdReeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 2 februari 2016. Rapport besluitvorming rondom ongewenste zwangerschap - 32279-79

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Afbreking Zwangerschap
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een beleidsreactie te sturen ruim voor het opnieuw in te plannen AO Afbreking zwangerschap. Voorts zal een nadere toelichting worden gevraagd over de late toezending.

Aanbieding onderzoeksrapport "Risico-analyse Stichting Sanquin"

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016. Aanbieding onderzoeksrapport "Risico-analyse Stichting Sanquin" - 29447-35

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Bloedvoorziening d.d. 11 februari 201

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2016, over een stand-van-zakenbrief over het dreigende faillissement van TSN Thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 januari 2016. Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2016, over een stand-van-zakenbrief over het dreigende faillissement van TSN Thuiszorg - 23235-131

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 november 2015, over het bericht dat één op de drie Nederlanders ooit diabetes krijgt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016. Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 november 2015, over het bericht dat één op de drie Nederlanders ooit diabetes krijgt - 32793-207

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over de inhoudelijke reactie op het adviesrapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over regulering ergotherapie (Kamerstuk 29538, nr. 199)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de inhoudelijke reactie op het adviesrapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over regulering ergotherapie - 29538-201

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016. Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen - 34191-12

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken de relatie te duiden tussen genoemde voorhang en het nog door de Kamer te behandelen wetsvoorstel Veegwet (34191)
Gerelateerde kamerstukken: 34191-12

Verzamelbrief VWS januari 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016. Verzamelbrief VWS januari 2016 - 34300-XVI-153

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Hieraan zal ook de Veegbrief van december 2015 worden toegevoegd. I.o.m. het ministerie zal getracht worden een slimme oplossing te vinden i.v.m. de toekomstige traceerbaarheid van de in de veegbrief genoemde dossiers/stukken.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om majeure rapporten e.d. in het vervolg per separate brief toe te sturen
Noot: De minister is ondershands verzocht in het vervolg verslagen van EU-Gezondheidsraden niet per veegbrief aan de Kamer te zenden, maar zoals te doen gebruikelijk als apart stuk.

Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2016 en de Meerjarenvisie 2016-2019 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 januari 2016. Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2016 en de Meerjarenvisie 2016-2019 Samenwerkend Toezicht Jeugd - 31839-502

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Jeugdhulp (3 uur, maart); bij voorkeur met de staatssecretaris van VWS en de minister van V&J.

Beëindiging 'sluis' nivolumab per 1 maart 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016. Beëindiging 'sluis' nivolumab per 1 maart 2016 - 29477-357

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 13 april 2016.

Beleidsdoorlichting positie van de cliënt

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 januari 2016. Beleidsdoorlichting artikel 4.1: Positie van de cliënt - 32772-10

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 18 februari 2016.
Noot: Het BOR zal een notitie leveren

Aanbieding Quick scan Integrale bekostiging en governance

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 januari 2016. Aanbieding Quick scan Integrale bekostiging en governance - 32012-36

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet/Risicoverevening d.d. 20 april 201

Wijziging van bijlage I van het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Parijs, 9 december 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 januari 2016. Wijziging van bijlage I van het Internationaal Verdrag tegen doping in de sport; Parijs, 9 december 2015 - 30952-224

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken inzake het zikavirus

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 januari 2016. Stand van zaken inzake het zikavirus - 32793-206

Besluit: Voorafgaand aan een algemeen overleg inzake het Zikavirus zal een technische briefing door het RIVM plaatsvinden (10 februari 2016, 11.00-12.00 uur)
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg inzake het Zikavirus (17 februari 2016, 11.30-14.00 uur)

Stand-van-zakenbrief inzake Regeldruk/administratieve lasten in de caresector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 januari 2016. Stand-van-zakenbrief inzake Regeldruk/administratieve lasten in de caresector - 31765-189

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wet langdurige zorg (Wlz) op 3 maart 201

Aanpak problematiek loverboys

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 7 januari 2016 - Aanpak problematiek loverboys - 31839-500

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Sexueel Geweld tegen Kinderen heeft het rapport “Ontucht voor de rechter. Deel 1: De zaken” uitgebracht. Met de commissie V&J zal contact worden opgenomen of daar het voortouw ligt en door deze commissie een kabinetsreactie zal worden gevraagd.

Reactie op motie van het lid Dik-Faber over de invulling door zorgverzekeraars van de definitie van planbare en niet-planbare zorg (Kamerstuk 29 689, nr. 671)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 19 januari 2016 - Reactie op motie van het lid Dik-Faber over de invulling door zorgverzekeraars van de definitie van planbare en niet-planbare zorg - 29689-682

Besluit: Desgewenst betrekken bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb (34 233)

Voorhangbrief herziene opbrengstverrekening 2012 voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 januari 2016 - 25424-302

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 11 februari

Erkenning specialistentitel openbaar apotheker

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 19 januari 2016 – Erkenning specialistentitel openbaar apotheker - 29282-243

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 11 februari

Aanbieding RIVM-onderzoeksrapport naar het voorkomen van pesticiden en schimmels op cannabis

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 januari 2016 - Aanbieding RIVM-onderzoeksrapport naar het voorkomen van pesticiden en schimmels op cannabis - 24077-360

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken rondom TSN Thuiszorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.M. Leijten (SP) - 3 februari 2016 - Verzoek om een reactie van de staatssecretaris over de situatie bij TSN - 2016Z02171

Besluit: Zie besluit hierboven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 januari 2016 - Stand van zaken rondom TSN Thuiszorg - 23235-130

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om voor de Regeling d.d. 4 februari 2016 de Kamer te informeren
Noot: Brief is inmiddels ontvangen

Aanbieding rapport ‘Herziening rapport DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering, onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 januari 2016. Aanbieding rapport ‘Herziening rapport DSM-5 en de gevolgen voor de verzekering, onderdeel Andere gespecificeerde stoornissen’ - 25424-301

Besluit: De minister zal worden gevraagd aan te geven wanneer de Kamer haar standpunt tegemoet kan zien