Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 20 januari 2016

Gepubliceerd: 21 januari 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A0534712
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e6893146-dbef-4a25-8118-c1a2c25ae286&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20VWS%20van%2020%20januari%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31839, 28140, 23235, 28140, 29282, 33990, 33990, 33149, 29282, 32012, 30169, 29477, 33693, 33693, 28345, 27565, 33149, 29689, 32011, 31568, 29325, 27529, 34104, 32402, 23235, 25268, 29282, 29323, 31765, 32793, 32647, 33149, 25268, 29477, 29689, 28140, 29282, 25657, 25424, 34104, 29689, 34191, 34191, 34234, 34203, 34203, 34386

Inhoud


Verzoek om uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel 34233 (Zvw-pgb)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.C.C.M. Potters (VVD) - 21 januari 2016. Verzoek om uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel 34233 (Zvw-pgb) - 2016Z01068

Besluit: De heer Potters zal via de Regeling verzoeken om uitstel

Verzoek om een reactie van de staatssecretaris op berichten inzake de WMO

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 20 januari 2016. Verzoek om een reactie van de staatssecretaris op berichten inzake de WMO - 2016Z00940

Besluit: Bewindspersoon zal worden verzocht in contact te treden met de verantwoordelijke wethouder en de Kamer aansluitend te informeren over de gekozen uitweg

Reactie van het lid Dijkstra op het annuleren van het gesprek met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) d.d. 19 januari 2016.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.A. (Pia) Dijkstra (D66) - 20 januari 2016. Reactie van het lid Dijkstra op het annuleren van het gesprek met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) d.d. 19 januari 2016. - 2016Z00931

Besluit: Via een ad-hoc procedure zal geïnventariseerd worden welke leden zich aanmelden voor het gesprek. Het gesprek wordt vastgesteld als tenminste 5 leden zich hebben aangemeld.

Verzoek om een spoed algemeen overleg te plannen over de problematiek rondom de levering van Thyrax door Aspen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 19 januari 2016. Verzoek om een spoed algemeen overleg te plannen over de problematiek rondom de levering van Thyrax door Aspen. - 2016Z00805

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. Het overleg is gepland op dinsdag 26 januari 2016 van 18.00-20.00 uur.

Verzoek van het lid Bergkamp om een stand-van-zakenbrief met het oog op het nog in te plannen debat burgerparticipatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 15 januari 2016. Verzoek om een stand-van-zakenbrief met het oog op het nog in te plannen debat burgerparticipatie - 2016Z00630

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek om het AO Zorgverzekeringswet d.d. 4 februari 2016 te verplaatsen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte (VVD) - 14 januari 2016. Verzoek om het AO Zorgverzekeringswet d.d. 4 februari 2016 te verplaatsen - 2016Z00524

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. Aangedrongen zal worden op tijdige toezending van relevante stukken (zie ook agendapunt 36) ten behoeve van het voor het meireces te houden algemeen overleg.11

Verzoek om brief van de staatssecretaris VWS waarin hij aangeeft hoe hij de motie van de leden Voortman/Bergkamp (31839-489) inzake pgb-aanvragen uitvoert/heeft uitgevoerd.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 11 januari 2016. Verzoek om brief van de staatssecretaris VWS waarin hij aangeeft hoe hij de motie van de leden Voortman/Bergkamp (31839-489) inzake pgb-aanvragen uitvoert/heeft uitgevoerd. - 2016Z00236

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek aan staatsecretaris VWS om op een juiste manier uitvoering te geven aan de motie Bergkamp/Van Dijk inzake de adviesaanvraag over de ontwikkeling van een maatwerkprofiel.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 11 januari 2016. Verzoek aan staatsecretaris VWS om op een juiste manier uitvoering te geven aan de motie Bergkamp/Van Dijk inzake de adviesaanvraag over de ontwikkeling van een maatwerkprofiel. - 2016Z00234

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Verzoek om reactie staatssecretaris op brief van FIER inzake reactie op rapportage van de Commissie Azough

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 16 december 2015. Verzoek om reactie staatssecretaris op brief van FIER inzake reactie op rapportage van de Commissie Azough ruim voor het algemeen overleg Kindermishandeling/Gia op 9 februari 2016 - 2015Z24619

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Maatregelen op basis van de aanbevelingen vanuit het rapport 'Evaluatie subsidieregeling donatie bij leven'

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2015. Maatregelen op basis van de aanbevelingen vanuit het rapport 'Evaluatie subsidieregeling donatie bij leven' - 28140-92

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Orgaandonatie d.d. 18 februari 2015. OverigGeen agendapuntenRondvraag

Laatste stand van zaken TSN

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 december 2015. Laatste stand van zaken TSN - 23235-122

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg TSN/Toekomst thuiszorg d.d. 17 december 2015.

Hersendoodprotocol

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2015. Hersendoodprotocol - 28140-90

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Orgaandonatie d.d. 18 februari 201

Reactie op het verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 december 2015, over het aanstaande faillissement van TSN en de continuïteit van de thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 december 2015. Reactie op het verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 december 2015, over het aanstaande faillissement van TSN en de continuïteit van de thuiszorg - 29282-239

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg TSN/Toekomst Thuiszorg d.d. 17 december 201

Nadere informatie ten behoeve van plenaire behandeling van de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 januari 2016. Nadere informatie ten behoeve van plenaire behandeling van de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) - 33990-34

Besluit: Betrokken bij de verdere plenaire behandeling van de wetsvoorstellen (re- en dupliek) op 14 januari 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 33990-34

Kabinetsreactie op het (gewijzigde) amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. (Kamerstuk 33 990, nr. 17) in relatie tot de wetsvoorstellen Ratificatie van het VN-verdrag

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 17 december 2015. Tijdstip van toezending van de kabinetsreactie op het (gewijzigde) amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. in relatie tot de wetsvoorstellen Ratificatie van het VN-verdrag - 33990-32

Besluit: Betrokken bij de verdere plenaire behandeling van de wetsvoorstellen (re- en dupliek) op 14 januari 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 33990-32

Reactie op het amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. op de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 december 2015. Reactie op het amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. dat regelt dat degene tot wie het verbod van onderscheid zich richt, mede zorg draagt voor

Besluit: Betrokken bij de verdere plenaire behandeling van de wetsvoorstellen (re- en dupliek) op 14 januari 2016.

Aanbieding van het werkplan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor het jaar 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 januari 2016. Aanbieding van het werkplan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor het jaar 2016 - 33149-43

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg IGZ (plannen: 3 uur)Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Aanbieden van het rapport Toekomstbestendige beroepen in de Verpleging en Verzorging

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 januari 2016. Aanbieden van het rapport Toekomstbestendige beroepen in de Verpleging en Verzorging - 29282-242

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector op 11 februari 201

Goede zorg vraagt om goed bestuur - Beleidskader

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 januari 2016. Goede zorg vraagt om goed bestuur - Beleidskader - 32012-35

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Governance in de zorg op 17 maart 201

Voortgangsbrief informele zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 13 januari 2016. Voortgangsbrief informele zorg - 30169-43

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Mantelzorg
Besluit: Betrokken bij plenair debat over de positie van mantelzorgers (Krol)

Beantwoording vragen commissie over het bericht in de Volkskrant d.d. 19 november 2015 inzake Recordboetes voor verboden reclame farmaceuten

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 januari 2016. Reactie op vragen van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht in de Volkskrant d.d. 19 november 2015 inzake Recordboetes voor verboden reclame farmaceuten - 29477-355

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 13 april 2016.

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de evaluatie van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) (Kamerstuk 33 693, nr. 2)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 januari 2016. Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de evaluatie van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) - 33693-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.8

Evaluatie uitstroom radiotherapie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 januari 2016. Evaluatie uitstroom radiotherapie - 33693-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding zevende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (VGR GIA)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 januari 2016. Aanbieding zevende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (VGR GIA) - 28345-153

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Kindermishandeling/GIA op 9 februari 2016.

Lijst van vragen en antwoorden houdende de reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 november 2015 om een feitenrelaas over het vernietigen van correspondentie met de gemeente (Kamerstuk 27 565, nr. 138)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 januari 2016. Beantwoording vragen commissie over de reactie op het verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 november 2015, om een feitenrelaas over het vernietigen van correspondentie met de gemeente Utrecht door het ministerie van VWS over de inzet van testkopers van alcohol - 27565-140

Besluit: Betrekken bij plenair debatover de omgang met informatie door overheden (Voortman)

Reactie op verzoek van het lid De Lange, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 december 2015 over het bericht dat de IGZ misstanden verzwijgt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 12 januari 2016. Reactie op verzoek van het lid De Lange, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 december 2015, over het bericht dat de IGZ misstanden verzwijgt - 33149-42

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenaire wetsbehandeling Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking informatie over naleving en uitvoering van regelgeving (34 111)
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg IGZ (plannen: 3 uur)

Rapport telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 januari 2016. Aanbieding rapport telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars - 29689-681

Besluit: Bewindspersoon verzoeken exacter te duiden wanneer een standpunt tegemoet kan worden gezien, en daarin in te gaan op de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven7

Moties en toezeggingen tabaksontmoediging en stand van zaken verkenning openbaarmaking nalevingscijfers alcohol op supermarktketen niveau

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 23 december 2015. Moties en toezeggingen tabaksontmoediging - 32011-48

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetgeving terzake

Stand-van-zaken-brief over zorg in het Caribisch gebied

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2015. Stand-van-zaken-brief over zorg in het Caribisch gebied - 31568-170

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Medische zorg op de BES-eilanden (plannen: 3 uur)
Gerelateerde kamerstukken: 31568-17

Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 december 2015. Voortgangsrapportage maatschappelijke opvang 2015 - 29325-74

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Maatschappelijke opvang/Zwerfjongeren (plannen: 3 uur).

Toezegging n.a.v. het algemeen overleg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van 18 juni 2015 inzake een analyse met betrekking tot specifieke en gespecificeerde toestemming

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2015. Toezegging n.a.v. het algemeen overleg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van 18 juni 2015 inzake een analyse met betrekking tot specifieke en gespecificeerde toestemming - 27529-135

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Reactie op onderzoeksrapport “Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 22 december 2015. Reactie op onderzoeksrapport “Vraag en aanbod van wijkverpleegkundigen 2015-2019” - 34104-99

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wijkverpleging

Informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 22 december 2015. Informatie en ontwikkelingen inzake het Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en Wmo - 32402-71

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 4 februari 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 32402-71

Uitbetaling salaris medewerkers TSN Thuiszorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 18 december 2015. Uitbetaling salaris medewerkers TSN Thuiszorg - 23235-129

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voortgangsrapportage NZa

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 december 2015. Voortgangsrapportage NZa - 25268-131

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zorgverzekeringswet/Risicoverevening
Besluit: Desgewenst betrekken bij wetgeving ter zake

Resultaten van het onderzoek naar de juridische mogelijkheden en beleidsmaatregelen die kunnen worden ingezet om goodwill bij huisartsen tegen te gaan

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 18 december 2015. Resultaten van het onderzoek naar de juridische mogelijkheden en beleidsmaatregelen die kunnen worden ingezet om goodwill bij huisartsen tegen te gaan - 29282-241

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Eerstelijnszorg op 3 februari 201

Reactie op het RSJ-advies 'Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid'

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 30 november 2015. Reactie op het RSJ-advies 'Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid' - 29323-97

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Zwangerschap en geboorte

Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015, over het bericht ‘Pleidooi voor revolutie in de zorg’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2015. Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015, over het bericht ‘Pleidooi voor revolutie in de zorg’ - 31765-179

Besluit: Betrekken bij plenair Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg/pleidooi voor revolutie in de zorg (Keijzer).
Gerelateerde kamerstukken: 31765-17

Voortgang Akkoord Verbetering Productsamenstelling en inzet productverbetering in de EU

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2015. Voortgang Akkoord Verbetering Productsamenstelling en inzet productverbetering in de EU - 32793-205

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg EU-Gezondheidsraad op 14 april 2016.

Aanbieden handreikingen schriftelijke wilsverklaring euthanasie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2015. Aanbieding handreikingen schriftelijke wilsverklaring euthanasie - 32647-50

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Euthanasie

Stand van zaken van de moties en toezeggingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2015. Stand van zaken van de moties en toezeggingen - 34300-XVI-150

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ambulancezorg (plannen: 3 uur)

Evaluatie Landelijk Meldpunt Zorg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2015. Evaluatie Landelijk Meldpunt Zorg - 33149-41

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg IGZ (plannen: februari/maart, 3 uur)

Beantwoording op vragen commissie over het rapport fase 2 schadebepaling Erasmus MC (Kamerstuk 25268, nr. 126)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2015. Antwoorden op vragen commissie over het rapport fase 2 schadebepaling Erasmus MC - 25268-128

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Ziekenhuiszorg op 27 januari 2016.

Vergoeding magistraal bereide geneesmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2015. Vergoeding magistraal bereide geneesmiddelen - 29477-354

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid op 13 april 2016.

Inhoudelijke reactie signalering van de NZa inzake ‘Vrije prijzen logopedie’

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2015. Inhoudelijke reactie signalering van de NZa inzake ‘Vrije prijzen logopedie’ - 29689-6804

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 29 januari 2016.
Noot: Betreft een voorhang

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit donorregister

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2015. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit donorregister - 28140-91

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Betreft een voorhang

Beleidsreactie op het advies van Panteia: Nederlands gesproken

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2015. Beleidsreactie op het advies van Panteia: Nederlands gesproken; toetsing op taalbeheersing bij BIG-registratie van buitenlands - 29282-240gediplomeerden van binnen de EER

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector op 11 februari 201

Aanlevering toekenningsberichten (tkb’s) en stand van zaken pilot integraal Persoonsgebonden Budgetten (pgb's)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 december 2015. Aanlevering toekenningsberichten (tkb’s) en stand van zaken pilot integraal Persoonsgebonden Budgetten (pgb's) - 25657-232

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten pgb
Besluit: Via een emailprocedure zullen vragen worden geïnventariseerd (o.a. over de effecten van de handmatige gegevensverwerking). De staatssecretaris zal voorts worden verzocht te duiden wanneer de volgende voortgangsrapportage naar de Kamer zal worden gezonden.

Advies Werkgroep Vanuit dementie bekeken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 16 december 2015. Aanbieding advies werkgroep Vanuit dementie bekeken - 25424-294

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (voorjaar 2016)

Aanbieding Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 11 december 2015. Aanbieding Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen - 34300-XVI-147

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Afbreking zwangerschap op 2 februari 2016.

Afwegingskader toegang Wet langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 december 2015. Afwegingskader toegang Wet langdurige zorg - 34104-98

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wlz op 3 maart 2016.

Inkoop specialistische zorg wijkverpleging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 14 december 2015. Inkoop specialistische zorg wijkverpleging - 29689-679

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Wijkverpleging

Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 januari 2016. Derde nota van wijziging - 34191-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34191-11

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 13 januari 2016. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34191-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34191-10

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 april 2015. Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015) - 34191

Besluit: Inbrengdatum voor het 2e nader verslag vaststellen op 29 januari 2016.

34234 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabak- en aanverwante producten

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 5 januari 2016. Tweede nota van wijziging - 34234-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34234-8

Initiatiefnota van het lid Bruins Slot: "Vrijwilligers zijn kampioenen"

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 18 december 2015. Initiatiefnota van het lid Bruins Slot: "Vrijwilligers zijn kampioenen" - 34369

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2015. Derde nota van wijziging - 34203-12

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.2
Gerelateerde kamerstukken: 34203-12

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 december 2015. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34203-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34203-11

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 mei 2015. Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK - 34203

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling na ontvangst stand van zaken brief.
Besluit: Minister verzoeken met het oog op de plenaire behandeling/agendering van het wetsvoorstel de Kamer een meest actuele situatie te schetsen van de problematiek bij het CAK inzake de verwerking van de eigen bijdrage Wmo waarover mevr. Agema een meerderheidsdebat toegewezen heeft gekregen. Na de plenaire behandeling zal zij bezien of het debat kan worden ingetrokken.

Fiche: Richtlijn inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 januari 2016. Fiche: Richtlijn inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten - 34386-2

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Behandelvoorbehoud toegankelijkheidsakte op 17 februari 2016.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van de Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 januari 2016. Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van VWS over de periode - 15 december 2015 - 14 januari 2016 - 2016Z00417

Besluit: Ter informatie.

Aanbod van het lid Azmani om de commissie te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 21 december 2015. Aanbod van het lid Azmani om de commissies te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie

Besluit: De heer Azmani zal worden uitgenodigd om tijdens de procedurevergadering van 3 februari 2016 een korte toelichting te geven.