Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 22 december 2016

Gepubliceerd: 23 december 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A0516711
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5eeda7a7-dbb6-4ad9-8255-f1e3235e0172&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2022-12-2016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 21501, 31288, 31288, 33009, 32034, 33862, 33862, 27020, 27406, 31288, 31288, 34246, 31332, 31497, 34355, 27923, 31293, 27923, 27923, 31293, 31289, 33009, 29838, 29362

Inhoud


Adviesrapport "Kennis is macht", van de Klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoeksfunctie Tweede Kamer (KVKO) (in besloten deel)

Zaak: Overig - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 8 december 2016. Brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ten geleide van het adviesrapport "Kennis is macht" - 2016Z23483

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel dat de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als voorlopercommissie gaat fungeren bij de uitvoering van de voorstellen van de klankbordgroep.
Noot: •Het adviesrapport is opgesteld door de Klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoeksfunctie (KVKO). Het lid van de klankbordgroep Mei Li Vos (PvdA) heeft tijdens de procedurevergadering een toelichting gegeven.•Het adviesrapport is op 8 december 2016 door de Voorzitter ook toegestuurd aan alle leden (zie 2016Z23477).10

Rondetafel schaduwonderwijs (in besloten deel)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.G.P. Vermue (PvdA) - 16 december 2016. Hoorzitting schaduwonderwijs - 2016Z24168

Besluit: Rondetafelgesprek Schaduwonderwijs plannen, vóór het notaoverleg Gelijke kansen in het onderwijs, op 30 januari a.s.. De leden Vermue en GroenLinks komen spoedig met een voorstel, dat via een e-mailprocedure aan de commissie wordt voorgelegd.

Planning algemeen overleg inzake examens in het voortgezet speciaal onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 22 december 2016. Planning algemeen overleg inzake examens in het voortgezet speciaal onderwijs - 2016Z24850

Besluit: Algemeen overleg plannen van twee uur.

Uitvoering amendement van de leden Lucas en Jadnanansingh over de maker movement

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A. van der Ree (VVD) - 22 december 2016. Uitvoering amendement van de leden Lucas en Jadnanansingh over de maker movement (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 28) - 2016Z24711

Besluit: De minister wordt verzocht de Kamer te informeren over de uitvoering van dit amendement.

Uitkomsten van het onderzoek door de Commissie Monitoring Talent naar de Top over de voortgang van het aantal vrouwen aan de top

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 december 2016. Uitkomsten van het onderzoek door de Commissie Monitoring Talent naar de Top over de voortgang van het aantal vrouwen aan de top - 30420-256

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen
Besluit: Betrekken bij dossier Emancipatiebeleid.9

Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW 24 november - 8 december 2016.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 december 2016. Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW 24 november - 8 december 2016 - 2016Z23540

Besluit: Agenderen voor eerstvolgend algemeen overleg over de OJCS raad, waarbij de commissie VWS als volgcommissie zal worden uitgenodigd.

Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 21 en 22 november 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 december 2016. Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) van 21 en 22 november 2016 - 21501-34-268

Besluit: Betrekken bij het eerstvolgend algemeen overleg over de OJCS raad.

Afschrift brief Onderwijsraad aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies over verfijning vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 15 december 2016. Afschrift brief Onderwijsraad aan staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap m.b.t. advies over verfijning vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs - 2016Z24238

Besluit: Kabinetsreactie vragen en desgewenst betrekken bij dossier Bekostiging voortgezet onderwijs.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Fusietoets en krimp in het onderwijs op 18 januari 2017.Europa

Gemeenschappelijke Agenda LSVb, ISO, VH, VSNU en de voortgang van de Strategische Agenda

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 december 2016. Gemeenschappelijke Agenda LSVb, ISO, VH, VSNU en de voortgang van de Strategische Agenda - 31288-567

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang Strategische Agenda, Prestatie-afspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot .8

Nota van wijziging Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2016. Nota van wijziging - 34620-VIII-4

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Modernisering financiering ambtsopleidingen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2016. Modernisering financiering ambtsopleidingen - 31288-566

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 25 januari 2017 te 10.00 uur.

AWTI-advies "Houd de basis gezond - prioriteiten voor extra investeringen in onderzoek en innovatie"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2016. AWTI-advies "Houd de basis gezond - prioriteiten voor extra investeringen in onderzoek en innovatie" - 33009-35

Besluit: Agenderen voor nog te plannen AO Wetenschapsbeleid.

ICT ontwikkelingen bij OCW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 december 2016. ICT ontwikkelingen bij OCW - 32034-20

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over Onderwijsverslag en Jaarverslag OCW in juni 2017.

Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs (Kamerstuk 33 862, nr. 24)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 augustus 2016. Evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs - 33862-24

Besluit: Betrekken bij het dossier onderwijsinspectie.
Gerelateerde kamerstukken: 33862-24

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 december 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs - 33862-25

Besluit: Betrekken bij het dossier onderwijsinspectie.7
Gerelateerde kamerstukken: 33862-25

Rapport "Financiële Staat van het Onderwijs 2015"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 december 2016. Rapport "Financiële Staat van het Onderwijs 2015" - 34550-VIII-101

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg over de Slotwet, het jaarverslag over 2016 en het Onderwijsverslag 2015/2016.

BOR-notitie Schatkistbankieren

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 december 2016. BOR-notitie Schatkistbankieren - 2016Z23892

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de brief van de minister van 16 november jl. over schatkistbankieren (33 495, nr. 101) (de limiet inbreng feitelijke vragen was op 20 december jl.).

Uitkomsten eerste fase CBS-onderzoek Herziening gewichtenregeling primair onderwijs-Fase I

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 december 2016. Uitkomsten eerste fase CBS-onderzoek Herziening gewichtenregeling primair onderwijs-Fase I - 27020-68

Besluit: Betrekken bij het dossier onderwijsachterstandenbeleid.
Noot: Begin januari 2017 rondt het CBS haar onderzoek en de eindrapportage af. De staatssecretaris verwacht de Kamer kort daarna het rapport te kunnen zenden .

Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 13 december 2016. Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten 2016 - 27406-224

Besluit: Betrekken bij opnieuw te plannen algemeen overleg Wetenschapsbeleid.

Reactie op verzoek commissie over onterecht van school sturen zoon door basisschool

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 december 2016. Reactie op verzoek commissie over onterecht van school sturen zoon door basisschool - 2016Z23754

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D43839.

Aanbieding advies 'Passend onderwijs' van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 5 december 2016. Aanbieding advies 'Passend onderwijs' van Onderwijsraad - 2016Z23628

Besluit: Desgewenst betrokken bij algemeen overleg Passend onderwijs op 15 december 2016.6

Openstaande toezeggingen algemeen overleg Wetenschapsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 december 2016. Openstaande toezeggingen algemeen overleg Wetenschapsbeleid - 31288-563

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele uitstelbrief).

Impactstudie Square Kilometre Array

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 9 december 2016. Impactstudie Square Kilometre Array - 31288-564

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wetenschapsbeleid.

Derde nota van wijziging Voorstel van wet van de leden Ypma,Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet op het primaironderwijs en de Wet op de expertisecentra ten eindelevensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbarescholen te bekostigen

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 8 december 2016. Derde nota van wijziging - 34246-15

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34246-15

Reactie op ingediende amendement van de leden Dijkgraaf en Koolmees over opstarten van het Bèta College Zeeland (Kamerstuk 34550 VIII, nr. 95)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 december 2016. Reactie op ingediende amendement van de leden Dijkgraaf en Koolmees over opstarten van het Bèta College Zeeland (Kamerstuk 34550 VIII, nr. 95) - 34550-VIII-103

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Betrokken bij de stemmingen van 8 december jl.

Reactie op notitie overleg Rekentoets van NVvW en stand van zaken rekenen vo en mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 december 2016. Reactie op notitie overleg Rekentoets van NVvW en stand van zaken rekenen vo en mbo - 31332-83

Besluit: Betrokken bij het VAO over rekenen van 8 december jl.

Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 december 2016. Tiende voortgangsrapportage passend onderwijs - 31497-221

Besluit: Betrokken bij het AO over passend onderwijs.5

Rapport ‘Resultaten PISA-2015 in vogelvlucht’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 december 2016. Rapport ‘Resultaten PISA-2015 in vogelvlucht’ - 34550-VIII-99

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Examens.

Reactie op verzoek commissie inzake nadere reactie op motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 december 2016. Reactie op verzoek commissie inzake nadere reactie op motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum - 34550-VIII-98

Besluit: De voorbereidingscommissie zal een eindverslag maken met hierin aanbevelingen van de commissie.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D37663.De door de Kamer verzochte ambtelijke technische briefing over de lumpsumbekostigingssystematiek heeft op 7 december jl. plaatsgevonden.Het gesprek met de SCP-onderzoekers heeft op 8 december jl. plaatsgevonden.Het gesprek met de Algemene Rekenkamer is op 21 december a.s. gepland.

Nota van wijziging wetsvoorstel bevordering internationalisering hoger onderwijs (34355) + nader rapport

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 december 2016. Nota van wijziging - 34355-8

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Gerelateerde kamerstukken: 34355-8

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 december 2015. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) - 34355

Besluit: Aanmelden (met spoed) voor plenaire behandeling.

Resultaten actieprogramma Onderwijs Bewijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 december 2016. Resultaten actieprogramma Onderwijs Bewijs - 34550-VIII-91

Besluit: Agenderen voor opnieuw te plannen algemeen overleg Wetenschapsbeleid.4

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 november 2016. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34620-VIII

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van de Najaarsnota. Limiet inbreng feitelijke vragen was reeds vastgesteld op 8 december jl.

Derde voortgangsrapportage Lerarenagenda: samen werken aan een doorlopende leerlijn voor leraren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 november 2016. Derde voortgangsrapportage Lerarenagenda: samen werken aan een doorlopende leerlijn voor leraren - 27923-231

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Leraren, Onderwijsarbeidsmarkt en Lerarenopleidingen.

Tweede voortgangsrapportage sectorakkoorden primair en voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 november 2016. Tweede voortgangsrapportage sectorakkoorden primair en voortgezet onderwijs - 31293-348

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Leraren, Onderwijsarbeidsmarkt en Lerarenopleidingen.

Aanbiedingsbrief derde voortgangsrapportage Lerarenagenda, tweede voortgangsrapportage Sectorakkoorden primair onderwijs en voortgezet onderwijs en Onderwijsarbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 november 2016. Aanbiedingsbrief derde voortgangsrapportage Lerarenagenda, tweede voortgangsrapportage Sectorakkoorden primair onderwijs en voortgezet onderwijs en Onderwijsarbeidsmarkt - 27923-230

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Leraren, Onderwijsarbeidsmarkt en Lerarenopleidingen.

Onderwijsarbeidsmarkt

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 november 2016. Onderwijsarbeidsmarkt - 27923-232

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Leraren, Onderwijsarbeidsmarkt en Lerarenopleidingen.3

Reactie op het rapport ‘Twintig jaar TIMSS’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 november 2016. Reactie op het rapport ‘Twintig jaar TIMSS’ - 31293-347

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg examens.

Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 november 2016. Toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs - 31289-341

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Examens. Besloten wordt in de volgende procedurevergadering een lijst met commissie-activiteiten te agenderen om prioritering in de planning aan te kunnen brengen.

Uitvoering van de motie van de leden Bruins en Duisenberg over het monitoren van de omvang van de alfa-, bèta-, gamma- en technische wetenschappen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 november 2016. Uitvoering van de motie van de leden Bruins en Duisenberg over het monitoren van de omvang van de alfa-, bèta-, gamma- en technische wetenschappen - 33009-33

Besluit: Agenderen voor opnieuw te plannen algemeen overleg Wetenschapsbeleid.

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 1 november 2016. Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen - 34598

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 18 januari 2017 te 10.00 uur.

Rapportage over het volgrecht

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 november 2016. Rapportage over het volgrecht - 29838-87

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 1 februari 2017 te 10.00 uur.

Inspectierapport "Webarchivering bij de centrale overheid" van de Erfgoedinspectie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 december 2016. Inspectierapport "Webarchivering bij de centrale overheid" van de Erfgoedinspectie - 29362-257

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 27 januari 2017 te 10.00 uur; de commissie BiZa aanmerken als volgcommissie en attenderen op mogelijkheid om het onderhavige stuk te betrekken bij het algemeen overleg Digitale Infrastructuur/e-ID op 18 januari 2017.

Appreciatie van het amendement van het lid Vermue c.s. over € 10 miljoen voor de Nederlandse cultuursector

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 december 2016. Appreciatie van het amendement van het lid Vermue c.s. over € 10 miljoen voor de Nederlandse cultuursector - 34550-VIII-100

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemmingen over de amendementen bij de OCW-begroting 2017.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016Z22763/2016D46777.

Reactie op diverse moties uit het wetgevingsoverleg OCW-begroting onderdeel Cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 november 2016. Reactie op diverse moties uit het wetgevingsoverleg OCW-begroting onderdeel Cultuur - 34550-VIII-88

Besluit: Betrokken bij de stemmingen op 29 november jl. inzake de moties uit het wetgevingsoverleg OCW-begroting onderdeel Cultuur.