Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 1 december 2016

Gepubliceerd: 2 december 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A0516410
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6d5671c4-140f-48d1-91bf-4a34bc547629&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%201-12-2016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 24724, 24724, 24724, 31288, 23645, 31288, 21501, 21501, 31288, 33905, 27923, 22452, 33495, 34347, 24724, 31524, 31293, 33495, 31288, 29546, 31332, 31293, 29838, 32827, 32827, 32827, 32820, 32827, 32820, 32156, 32820

Inhoud


De rol van eindtoetsen en de gewichtenregeling in de beoordeling van scholen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.E.W. Bruins (ChristenUnie) - 1 december 2016. De rol van eindtoetsen en de gewichtenregeling in de beoordeling van scholen - 2016Z22791

Besluit: Middels een e-mailprocedure wordt geinventariseerd of de leden kunnen instemmen met een selectie uit de groslijst. Gestreefd wordt naar een diepgaand gesprek met niet al te veel genodigden.

Dossier Monitoring studievoorschot (zie agendapunt 35)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juli 2015. Monitoring Wet studievoorschot hoger onderwijs - 24724-139

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 april 2015. Derde kennismeting studievoorschot - 24724-137

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 juni 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de derde kennismeting studievoorschot - 24724-138

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg na het kerstreces (5 uur).

Dossier Prestatieafspraken hoger onderwijs (zie agendapunt 35)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 mei 2016. Stelselrapportage 2015 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek - 31288-539

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg na het kerstreces (5 uur).

Dossier Voortgang Strategische Agenda (zie agendapunt 35)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2016. Inhoudelijke reactie rapport Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer - 23645-634

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg na het kerstreces (5 uur).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juni 2016. Reactie op onderzoek ‘De promovendus als docent’ van PNN en ISO - 31288-541

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg na het kerstreces (5 uur).

Verzoek om planning algemeen overleg Strategische agenda hoger onderwijs na het kerstreces

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A. Asante (PvdA) - 11 november 2016. Plannen algemeen overleg Strategische agenda hoger onderwijs na het kerstreces - 2016Z21060

Besluit: Na het kerstreces wordt een algemeen overleg van 5 uur gepland over de dossiers: 1. Voortgang Strategische Agenda 2. Prestatie-afspraken hoger onderwijs 3. Dossier Monitoring studievoorschot (zie de volgende drie agendapunten).
Noot: 1.De minister heeft eerder toegezegd de Kamer in de loop van december een brief te sturen over de opbrengst van de voorinvesteringen (die onderwijsinstellingen doen aan kwaliteitsverbeteringen, vooruitlopend op de opbrengsten van het studievoorschot) .2.Ook is eerder toegezegd dat de stelselrapportage van de Reviewcommissie,

Vaststellen prioritaire EU-dossiers 2017

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 november 2016. Vaststellen prioritaire EU-dossiers 2017 - 2016Z22223

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De volgende onderwerpen worden als prioritair aangemerkt:•opstellen van een kwalificatieraamwerk voor stageairs en een voorstel voor betere mobiliteit voor stagiairs (wetgevend).•modernisering van onderwijs op school en in het hoger onderwijs (niet-wetgevend).•het volgen van jongeren op de arbeidsmarkt, nadat ze hun hogere of beroepsopleiding hebben afgemaakt (niet-wetgevend).

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda OJCS-raad 21 en 22 november 2016 (Kamerstuk 21501-34, nr. 266)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 november 2016. Geannoteerde agenda OJCS-raad 21 en 22 november 2016 - 21501-34-266

Besluit: Betrekken bij een eerstvolgend overleg over de OJCS-raad.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 november 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda OJCS-raad 21 en 22 november 2016 - 21501-34-267

Besluit: Betrekken bij een eerstvolgend overleg over de OJCS-raad.

Eindbeoordeling prestatieafspraken hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 november 2016. Eindbeoordeling prestatieafspraken hoger onderwijs - 31288-562

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Strategische agenda hoger onderwijs.7

Dossier burgerschapsvorming in het onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 december 2013. Burgerschap in het onderwijs - 33750-VIII-80

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. De Kamer is in afwachting van de inspectierapportage over burgerschapsvorming, die eind 2016 verschijnt.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 juli 2014. Toezeggingen over Burgerschap in het onderwijs - 33905-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. De Kamer is in afwachting van de inspectierapportage over burgerschapsvorming, die eind 2016 verschijnt.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2015. Beleidsreactie op onderzoek naar ervaringen leraren bij het gesprek in de klas over maatschappelijke thema's - 27923-208

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. De Kamer is in afwachting van de inspectierapportage over burgerschapsvorming, die eind 2016 verschijnt.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 28 augustus 2012. Advies van de Onderwijsraad 'Verder met burgerschap in het onderwijs' - 33000-VIII-227

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. De Kamer is in afwachting van de inspectierapportage over burgerschapsvorming, die eind 2016 verschijnt.

Uitstel toezending beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Internationaliseren met ambitie'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 november 2016. Uitstel toezending beleidsreactie op het Onderwijsraadadvies 'Internationaliseren met ambitie' - 22452-49

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele uitstelbrief).
Noot: De reactie op het Onderwijsadvies hangt samen met het vervolg van Onderwijs2032. De minister en staatssecretaris zullen de Kamer hun reactie op het Onderwijsraadadvies toesturen in het eerste kwartaal van 2017.Besloten wordt het Algemeen overleg Internationalisering van 14 december a.s. alleen met de minister van OCW te voeren.

Laatste stand van zaken ROC Leiden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 november 2016. Laatste stand van zaken ROC Leiden - 33495-102

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van termijnen voor het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg

Zaak: Brief commissie - griffier, P.T.M. van Doorn - 23 november 2016. Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van termijnen voor het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg - 2016Z21935

Besluit: Ter informatie.6

Schoolkostenmonitor 2015/2016 en uitvoering van de motie van de leden Jadnanansing en Siderius over schoolkosten mbo beperken tot het absolute minimum

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 juni 2016. Schoolkostenmonitor 2015/2016 en uitvoering van de motie van de leden Jadnanansing en Siderius over schoolkosten mbo beperken tot het absolute minimum - 34300-VIII-155

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg schoolkosten van 26 januari a.s.

Toelichting op artikel 8.1.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) inzake schoolkosten mbo (Kamerstuk 34 347)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 november 2016. Toelichting op artikel 8.1.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) inzake schoolkosten mbo - 34347-24

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg schoolkosten van 26 januari a.s.
Gerelateerde kamerstukken: 34347-24

Signaal van mogelijk oneigenlijk gebruik van studiefinanciering in het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 november 2016. Signaal van mogelijk oneigenlijk gebruik van studiefinanciering in het mbo - 24724-161

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 21 december 2016 om 10.00 uur.

Aanvullende informatie over het traject De Werkschool en de consultant n.a.v. verzoek van het lid Rog

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 november 2016. Aanvullende informatie over het traject De Werkschool en de consultant n.a.v. verzoek van het lid Rog - 31524-304

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg. Het plenair debat 'Financiering en verkoop van het Vakcollege' wordt omgezet in een algemeen overleg op dinsdagavond 13 december, met spreektijd van 5 minuten.

Rapportages verdiepingsfase Onderwijs2032

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 november 2016. Rapportages verdiepingsfase Onderwijs2032 - 31293-346

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een brief die inzicht verschaft in de vraag in hoeverre het beleidsproces inzake Onderwijs2032 voldoet aan het toetsingskader dat de commissie Dijsselbloem in 2008 heeft opgesteld, te ontvangen ruim voorafgaand aan het rondetafelgesprek en het algemeen overleg dat de commissie organiseert in februari 2017.
Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek in februari 2017.5
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg in februari 2017.
Noot: Rog vroeg om rondetafel, nav input Onderwijscoöperatie. gesprek met belangstellenden: ouders/scholieren, onderwijscooperatie, BON. Voorbereiding samen met Straus. Bruins wilde toets Dijsselbloem.

Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 november 2016. Wijziging van enkele onderwijswetten om deze meer te laten aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht - 34607

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 december 2016 te 10.00 uur.

Rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 november 2016. Rapport interdepartementale werkgroep schatkistbankieren - 33495-101

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 20 december a.s. te 10.00 uur.
Noot: De gebruikelijke BOR-notitie bij een IBO verschijnt op 12 december a.s.

BOR-notitie Procesafspraken voorbereidingsgroep Alternatieven Lumpsum

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 16 november 2016. BOR-notitie Procesafspraken voorbereidingsgroep Alternatieven Lumpsum - 2016Z21340

Besluit: Desgewenst betrekken bij geplande gesprekken en bij dossier lumpsum.
Noot: Inmiddels zijn conform afspraak de volgende gesprekken gepland:•Een briefing door het ministerie van OCW over de historie van de lumpsum (Waar komen we vandaan en waar staan we nu?);•Een gesprek met de auteurs van het SCP rapport ‘Waar voor ons belastinggeld’ (onderwijs hoofdstuk) uit 2012 en‘Leergeld’ uit 2014 naar de verandering in de financiële positie van het vo en verschillen tussen schoolbesturen;•Een gesprek met de Algemene Rekenkamer over hun onderzoekservaring met financiële en beleidsmatige informatie op scholen in relatie tot lumpsum en mogelijke verbeteringen daarin.

Reactie op de motie van de leden Jasper Van Dijk en Mei Li Vos over de matchingsverplichting voor onderzoekers (Kamerstuk 33 009, nr. 20)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 november 2016. Reactie op de motie van de leden Jasper Van Dijk en Mei Li Vos over de matchingsverplichting voor onderzoekers - 31288-561

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Wetenschapsbeleid van 14 december a.s.

Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015-2016

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 november 2016. Voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015-2016 - 29546-26

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 december 2016 om 10.00 uur.4

Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 november 2016. Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen 2016 - 31332-77

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om een reactie op de notitie 'overzicht van de brieven en gesprekken van Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en OCW' d.d. 28 november 2016, voorafgaand aan het VAO Stand van zaken rekenen in voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvormen in het funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 november 2016. Nieuwe bestuurlijke samenwerkingsvormen in het funderend onderwijs - 31293-345

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Fusietoets en krimp in het onderwijs op 18 januari 2017.

Amendement Vermue c.s. € 10 miljoen cultuursector

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte (VVD) - 1 december 2016. Amendement - 2016Z22763

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om voorafgaand aan de stemmingen over de amendementen en begrotingen een brief met een appreciatie van het amendement van het lid Vermue c.s. over € 10 miljoen voor de Nederlandse cultuursector (Kamerstuk 34 550-VIII, nr. 87). De leden willen graag een toelichting op de in het amendement genoemde bron. Tevens willen zij een toelichting op hoe deze middelen verdeeld kunnen worden over de verschillende instellingen.Onderwijs en Wetenschap

Motie Van Veen inzake het beëindigen van cultuurprojecten in een aantal andere landen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte (VVD) - 1 december 2016. Motie Van Veen - 2016Z22762

Besluit: Minister van OCW, minister BuZa en minister BuHaOS verzoeken om een reactie over de uitvoering van de motie Van Veen inzake het beëindigen van cultuurprojecten in een aantal andere landen.

Rapportage over het volgrecht

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 november 2016. Rapportage over het volgrecht - 29838-87

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Uitwerking aanpassing nieuwedienstenprocedure

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 november 2016. Uitwerking aanpassing nieuwedienstenprocedure - 32827-95

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg begroting OCW, onderdeel media van 28 november jl.

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over samenwerkingsvormen regionale publieke omroep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 november 2016. Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over samenwerkingsvormen regionale publieke omroep - 2016Z22025

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg begroting OCW, onderdeel media van 28 november jl.

Afschrift brief aan voorzitter Eerste Kamer over de lokale publieke omroep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 november 2016. Afschrift brief aan voorzitter Eerste Kamer over de lokale publieke omroep - 32827-93

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg begroting OCW, onderdeel media van 28 november jl.

Uitvoering motie van het lid Mohandis c.s. over het lokaal en regionaal mogelijk maken van publiek-private samenwerking tussen mediabedrijven (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 87)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 november 2016. Uitvoering motie van het lid Mohandis c.s. over het lokaal en regionaal mogelijk maken van publiek-private samenwerking tussen mediabedrijven (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 87) - 32827-94

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg begroting OCW, onderdeel media van 28 november jl..

Cultuuronderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 november 2016. Cultuuronderwijs - 32820-215

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 december 2016 om 10.00 uur.

Mediabegroting 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 november 2016. Mediabegroting 2017 - 34550-VIII-78

Besluit: Is reeds betrokken bij wetgevingsoverleg Media van 28 november jl.2

Ontwerpregeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen en de NPO 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 november 2016. Ontwerpregeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen en de NPO 2016 - 32827-92

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling is aan de Kamer overgelegd tot en met 19 december 2016.

Afschrift adviesaanvraag Raad voor Cultuur over de positie van het cultureel audiovisueel product in Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 november 2016. Afschrift adviesaanvraag Raad voor Cultuur over de positie van het cultureel audiovisueel product in Nederland - 32820-214

Besluit: Is reeds betrokken bij wetgevingsoverleg Media van 28 november jl.

Uitvoering gewijzigde motie van het lid Van Veen c.s. over het niet voortzetten van het huidige internationale cultuurbeleid (Kamerstuk 31 482, nr. 100)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 november 2016. Uitvoering gewijzigde motie van het lid Van Veen c.s. over het niet voortzetten van het huidige internationale cultuurbeleid (Kamerstuk 31 482, nr. 100) - 2016Z21477

Besluit: Is reeds betrokken bij wetgevingsoverleg Media van 28 november jl.

Beleidsreactie rapport Berenschot "Kapitalisering van vrijwilligersinzet in de erfgoedsector"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 november 2016. Beleidsreactie rapport Berenschot "Kapitalisering van vrijwilligersinzet in de erfgoedsector" - 32156-76

Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 21 november jl. inzake OCW-begroting, onderdeel Cultuur.

Cultuur in Beeld 2016

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 november 2016. Cultuur in Beeld 2016 - 32820-213

Besluit: Betrokken bij het Wetgevingsoverleg van 21 november jl. inzake OCW-begroting, onderdeel Cultuur.