Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 17 november 2016

Gepubliceerd: 18 november 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A051636
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=94835f25-3f7d-4ef0-8c5e-20fcb93a527f&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2017-11-2016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21109, 21501, 30012, 33088, 33088, 31332, 31332, 31332, 31288, 34246, 31289, 31293, 31293

Inhoud


Rondetafelgesprek over de rol van eindtoetsen en de gewichtenregeling in de beoordeling van scholen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.E.W. Bruins (ChristenUnie) - 15 november 2016. Rondetafelgesprek over de rol van eindtoetsen en de gewichtenregeling in de beoordeling van scholen - 2016Z21208

Besluit: Rondetafelgesprek wordt gepland. De leden Bruins en Straus zijn betrokken bij de voorbereiding.

Uitgebreide hoorzitting over Leren Lang Leren (besloten gedeelte)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A. van der Ree (VVD) - 11 november 2016. Uitgebreide hoorzitting over Leren Lang Leren - 2016Z20988

Besluit: De hoorzitting wordt gepland. Afstemming over de genodigdenlijst geschiedt zo veel mogelijk schriftelijk. De leden Van der Ree en Bruins zijn betrokken bij de voorbereiding.

Plannen algemeen overleg Strategische agenda hoger onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.A. Asante (PvdA) - 11 november 2016. Plannen algemeen overleg Strategische agenda hoger onderwijs - 2016Z21060

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. Een overzicht van opgebouwde dossiers m.b.t. hoger onderwijs zal aan de agenda worden toegevoegd.

EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2017 Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 november 2016. EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2017 Europese Commissie - 2016Z21137

Besluit: E-mailprocedure afwachten. Vervolg-besluit op 1 december a.s.

Fiche: Herziening Europass besluit

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 11 november 2016. Fiche: Herziening Europass besluit - 22112-2243

Besluit: Betrokken bij het schriftelijk overleg van 15 november jl. over de OJCS-raad.

Stand van zaken implementatie richtlijnen in derde kwartaal 2016

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 oktober 2016. Stand van zaken implementatie richtlijnen in derde kwartaal 2016 - 21109-226

Besluit: Ter informatie.
Noot: De commissie OCW heeft reeds in een eerder stadium verzocht om toelichting over de vertraging van de implementatie inzake de herziene richtlijn erkenning beroepskwalificaties. In het huidige overzicht staat dat de volledige implementatie wordt voorzien in oktober 2016.

Geannoteerde agenda OJCS-raad 21 en 22 november

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 november 2016. Geannoteerde agenda OJCS-raad 21 en 22 november 2016 - 21501-34-266

Besluit: Betrokken bij het schriftelijk overleg van 15 november jl. over de OJCS-raad.

Onregelmatigheden inkomende mobiliteit Erasmus+

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 november 2016. Onregelmatigheden inkomende mobiliteit Erasmus+ - 30012-73

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Internationalisering.Europa

Verslag feitelijke vragen inzake beleidsreactie Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken 2015/2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 september 2016. Beleidsreactie Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken 2015/2016 - 33088-4

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Schoolkosten op 21 januari a.s..

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 november 2016. Beantwoording op vragen commissie over de Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken - 33088-5

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Schoolkosten op 21 januari a.s..

Toestemming deelname van de Inspecteur-Generaal van het Onderwijs voor een openbaar gesprek over het over het rapport ‘Twee werelden, Twee Werkelijkheden’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 november 2016. Toestemming deelname van de Inspecteur-Generaal van het Onderwijs voor een openbaar gesprek over het over het rapport ‘Twee werelden, Twee Werkelijkheden’ - 2016Z21043

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding nota "Onderwijs als emancipatiemotor" van SP Tweede Kamerfractie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP)Den Haag - 9 november 2016. Aanbieding nota "Onderwijs als emancipatiemotor" van SP Tweede Kamerfractie - 2016Z20782

Besluit: Betrekken bij notaoverleg van 30 januari a.s. inzake gelijke kansen.

Antwoorden op vragen commissie over het advies van de Raad van State inzake rekenen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 november 2015, over het advies van de Raad van State inzake de rekentoets - 31332-71

Besluit: Betrekken bij het AO van 17 november 2016 inzake stand van zaken rekenen in vo en mbo.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 mei 2016. Antwoorden op vragen commissie over het advies van de Raad van State inzake de rekentoets - 31332-73

Besluit: Betrekken bij het AO van 17 november 2016 inzake stand van zaken rekenen in vo en mbo.3

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 november 2016. Antwoorden op vragen commissie over het advies van de Raad van State inzake rekenen - 31332-76

Besluit: Betrekken bij het AO van 17 november 2016 inzake stand van zaken rekenen in vo en mbo.

Juridische (on)mogelijkheden om internationale studenten te weren uit studies met een numerus fixus

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 november 2016. Juridische (on)mogelijkheden om internationale studenten te weren uit studies met een numerus fixus - 31288-560

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 14 december a.s. inzake internationalisering.

Tweede nota van wijziging Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 7 november 2016. Tweede nota van wijziging - 34246-11

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34246-11

Uitwerking motie Promise Academy Charlois (PAC)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 november 2016. Uitwerking motie van de leden Ypma en Straus over de promise academy in Rotterdam - 34550-VIII-48

Besluit: Betrekken bij notaoverleg van 30 januari a.s. inzake gelijke kansen.

Nieuwe onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 november 2016. Nieuwe onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs - 34550-VIII-47

Besluit: Betrekken bij het dossier Toezicht.
Noot: In het voorjaar van 2017 ontvangt de Kamer over de nieuwe onderzoekskaders een voortgangsrapportage.

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 2 november 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 november 2016. Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 2 november 2016 - 2016Z20287

Besluit: Betrokken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2017.2

Eindtoetsresultaten en de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs in schooljaar 2015 – 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 november 2016. Eindtoetsresultaten en de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs in schooljaar 2015 – 2016 - 31289-340

Besluit: Betrekken bij notaoverleg Gelijke Kansen op 30 januari a.s.
Besluit: Betrekken bij het dossier eindtoets basisonderwijs, in afwachting van de toegezegde tussenevaluatie (begin 2017) .

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R. Bisschop (SGP) - 1 november 2016. Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen - 34598

Besluit: Ter informatie.

Aanpak van de motie van de leden Van Meenen en Ypma betreffende meer tijd voor onderwijsverbetering

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 november 2016. Uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Ypma betreffende meer tijd voor onderwijsverbetering - 31293-338

Besluit: Betrekken bij het dossier leraren.

Onderzoeken naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 oktober 2016. Onderzoeken naar schoolkeuzemotieven in het funderend onderwijs - 31293-337

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 30 november 2016 om 10.00 uur.

Toestemming voor deelname van RCE aan het rondetafelgesprek over toekomst religieus erfgoed

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 november 2016. Toestemming voor deelname van RCE aan het rondetafelgesprek over toekomst religieus erfgoed - 2016Z20051

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 22016D40669.