Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 3 november 2016

Gepubliceerd: 4 november 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A051629
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d8d8c49f-716e-4325-a54b-8ded03b00e54&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%203-11-2016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 30420, 31288, 31288, 31293, 34512, 34512, 32040, 31288, 31497, 27923, 32040, 31289, 34458, 31524, 31288, 31524, 33495, 34347, 31288, 31288, 31524, 34412, 32827, 22112, 25839

Inhoud


NRO-onderwijsprijs en de NRO-VOR-praktijkprijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A.G. Wolbert (PvdA) - 3 november 2016. NRO-onderwijsprijs en de NRO-VOR-praktijkprijs - 2016Z20278

Besluit: De voorzitter heeft gisteren namens de commissie de NRO-onderwijsprijs en de NRO-VOR-praktijkprijs uitgereikt. Voorgesteld wordt om de winnaars en de directeur van de NRO uit te nodigen voor een gesprek om hun ervaringen te delen.

Verzoek verplaatsen AO Rekenen in vo en mbo

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A. van der Ree (VVD) - 3 november 2016. Verzoek verplaatsen AO Rekenen in vo en mbo - 2016Z20359

Besluit: Ambtelijk is vernomen dat de nog te ontvangen stukken volgende week bij de Kamer binnen zijn. De datum van het algemeen overleg van 17 november a.s. wordt gehandhaafd.

Verplaatsen AO Schoolkosten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, D.A. van der Ree (VVD) - 3 november 2016. Verplaatsen AO Schoolkosten - 2016Z20276

Besluit: AO Schoolkosten wordt verplaatst.

Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 oktober 2016, over het bericht ‘Nederland hobbelt achteruit: vrouwen steeds meer achtergesteld’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 oktober 2016. Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 oktober 2016, over het bericht ‘Nederland hobbelt achteruit: vrouwen steeds meer achtergesteld’ - 30420-254

Besluit: Betrokken bij AO Emancipatie.8

Voortgang emancipatiebeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 oktober 2016. Voortgang emancipatiebeleid - 30420-253

Besluit: Betrokken bij AO Emancipatie

Verslag van een hoorzitting, gehouden op 9 en 12 september 2016, over het rapport "Twee werelden, twee werkelijkheden?"

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A.G. Wolbert (PvdA) - 11 oktober 2016. Verslag van een hoorzitting, gehouden op 12 september 2016, over het rapport "Twee werelden, twee werkelijkheden?" - 34550-VIII-10

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.
Besluit: Ouders en Onderwijs verzoeken om een reactie op het verslag van de hoorzitting en de mogelijkheid van (besloten) gesprek met ouders overwegen.

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A.G. Wolbert (PvdA) - 6 oktober 2016. Verslag van een hoorzitting, gehouden op 9 september 2016, over het rapport "Twee werelden, twee werkelijkheden?" - 34550-VIII-8

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.
Besluit: Ouders en Onderwijs verzoeken om een reactie op het verslag van de hoorzitting en de mogelijkheid van (besloten) gesprek met ouders overwegen.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 november 2016. Samenvatting verslag hoorzittingen '2 werelden 2 werkelijkheden'? - 2016Z20025

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In schriftelijke beantwoording van vragen tijdens de plenaire OCW-begrotingsbehandeling staat vermeld dat eind van het jaar er nader onderzoek naar het burgerschapsonderwijs komt (onder meer van de inspectie).

De handleiding EU-rapporteurschap

Zaak: Overig - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 16 september 2016. Handleiding EU-rapporteurschap in de Tweede Kamer - 2016Z16812

Besluit: Ter informatie.

Werkwijze opvragen restreint documenten

Zaak: Brief commissie - griffier, P.T.M. van Doorn - 3 oktober 2016. Werkwijze opvragen restreint documenten - 2016Z18025

Besluit: Ter informatie.

Gelijke kansen in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 oktober 2016. Gelijke kansen in het onderwijs - 34550-VIII-16

Besluit: Agenderen voor notaoverleg vóór het kerstreces.Europa

Toekomstverkenning macrodoelmatigheidsbeleid hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 oktober 2016. Toekomstverkenning macrodoelmatigheidsbeleid hoger onderwijs - 31288-559

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Strategische agenda hoger onderwijs.

Studenten met een functiebeperking

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 oktober 2016. Studenten met een functiebeperking - 31288-557

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij behandeling OCW-begroting 2017.

Voortgangsrapportage uitvoering maatregelen leerlingendaling funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 oktober 2016. Voortgangsrapportage uitvoering maatregelen leerlingendaling funderend onderwijs - 31293-336

Besluit: Algemeen overleg plannen over Fusietoets en Krimp in het onderwijs.

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 oktober 2016. Nota van wijziging - 34512-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34512-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 oktober 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34512-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34512-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2016. Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool) - 34512

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes (en ook voor juffen en meesters)

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, E.E.W. Bruins (ChristenUnie) - 27 oktober 2016. Initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes (en ook voor juffen en meesters) - 34587

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie.
Besluit: Agenderen voor notaoverleg.

Informatie over de toezending van de brieven over de fusietoets en de voortgangsrapportage krimp

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2016. Informatie over de toezending van de brieven over de fusietoets en de voortgangsrapportage krimp - 32040-27

Besluit: Algemeen overleg plannen over Fusietoets en Krimp in het onderwijs.
Gerelateerde kamerstukken: 32040-27

Stand van zaken toezeggingen AO Wetenschapsbeleid

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 oktober 2016. Stand van zaken toezeggingen algemeen overleg Wetenschapsbeleid van 20 april 2016 - 31288-558

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg en mede n.a.v. verzoek minister OCW het AO Wetenschapsbeleid van 16 november a.s. uitstellen tot medio december (i.v.m. gestand doen van toezeggingen).

Passend onderwijs: financiering doveninternaat Haren en uitvoering motie Rog/Ypma

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 oktober 2016. Passend onderwijs: financiering doveninternaat Haren en uitvoering motie van de leden Rog en Ypma over bevorderen dat schoolbesturen en samenwerkingsverbanden samenwerken met externe (particuliere) onderwijs- en zorgaanbieders - 31497-220

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Passend onderwijs.

Reactie op verzoek van de commissie over de brief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) naar aanleiding van de berichtgeving over de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 oktober 2016. Reactie op verzoek van de commissie over de brief van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) naar aanleiding van de berichtgeving over de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) in het hoger onderwijs - 27923-229

Besluit: Desgewenst betrekken bij dossier Voortgang Strategische Agenda hoger onderwijs.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D34099.5

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 oktober 2016. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34550-VIII-13

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij behandeling OCW-begroting 2017.

Fusietoets in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 oktober 2016. Fusietoets in het onderwijs - 32040-26

Besluit: Algemeen overleg plannen over Fusietoets en Krimp in het onderwijs.
Gerelateerde kamerstukken: 32040-26

Advies van de Onderwijsraad over Vakmanschap voortdurend in beweging n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer (Kamerstuk 32 500-VIII, nr. 192)

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 13 oktober 2016. Advies van de Onderwijsraad over Vakmanschap voortdurend in beweging n.a.v. de adviesaanvraag van de Kamer (Kamerstuk 32 500-VIII, nr. 192) - 34550-VIII-12

Besluit: Kabinetsreactie verzoeken.

Reactie op verzoek commissie over de brief van het Actiecomité Leerlingenvervoer de Fryske Marren te Balk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 oktober 2016. Reactie op verzoek commissie over de brief van het Actiecomité Leerlingenvervoer de Fryske Marren te Balk - 2016Z18698

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D33707.De staatssecretaris verwijst voor beantwoording naar eerdere Kamervragen van het lid Siderius die overeenkomen met de kwesties die in de brief van het Actiecomité Leerlingenvervoer de Fryske Marren worden aangestipt.

Jaarwerkplan 2017 van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 oktober 2016. Jaarwerkplan 2017 van de Inspectie van het Onderwijs - 34550-VIII-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de blog ‘Factcheck: 60.000 leraren in het register? – Onderwijzerblog’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 oktober 2016. Reactie op de blog ‘Factcheck: 60.000 leraren in het register? – Onderwijzerblog’ - 2016Z18658

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel lerarenregister (d.d. 11/10 jl.)
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D38082.

Reactie op verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 september 2016 over het bericht dat steeds meer scholen leerlingen proberen te weren van eindexamens met (verboden) contracten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 oktober 2016. Reactie op verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 september 2016, over het bericht dat steeds meer scholen leerlingen proberen te weren van eindexamens met (verboden) contracten - 31289-339

Besluit: Betrekken bij betrekken bij het dossier Examens.

Reactie op het amendement van het lid Beertema over het opnemen van schoolleiders in het register

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 10 oktober 2016. Reactie op het amendement van het lid Beertema over het opnemen van schoolleiders in het register - 34458-26

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel lerarenregister (d.d. 11/10 jl.)
Gerelateerde kamerstukken: 34458-26

Reactie op het verzoek van de commissie inzake uitvoering moties t.a.v. cross-over kwalificaties

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 september 2016. Reactie op het verzoek van de commissie inzake uitvoering moties t.a.v. cross-over kwalificaties - 31524-298

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Accreditatie op maat en voorhang accreditatiekader

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 oktober 2016. Accreditatie op maat en voorhang accreditatiekader - 31288-556

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Reactie op het artikel 'Werkend leren verdwijnt door gebrek aan leerbanen'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 oktober 2016. Reactie op het artikel 'Werkend leren verdwijnt door gebrek aan leerbanen' - 31524-303

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D29308.De minister merkt in haar brief op dat zij het SER om advies heeft gevraagd. De minister hoopt met het advies meer inzicht te krijgen in de effecten van de daling van het aantal bbl-ers en de mogelijke beleidsvernieuwing rondom de positie van het praktijkleren in het mbo in het bijzonder. Het advies wordt dit najaar verwacht.

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 6 oktober 2016. Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 34550-VIII-9

Besluit: Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling.

Rapport Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 6 oktober 2016. Rapport Vastgoed universiteiten; Deel 1: Financieel toezicht op de sector - 33495-100

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 24 november a.s. 10.00 uur.

Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 oktober 2016. Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen - 34347-23

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Schoolkosten.
Gerelateerde kamerstukken: 34347-23

Verslag van een schriftelijk overleg over de Wijziging beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014 (Kamerstuk 31 288, nr. 544)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 juni 2016. Wijziging beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014 - 31288-544

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 oktober 2016. Antwoorden op vragen commissie over Wijziging beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014 - 31288-555

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijzigingen aan het Toezichtkader BVE 2012

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 oktober 2016. Wijzigingen aan het Toezichtkader BVE 2012 - 31524-302

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uiteenzetting volkomen cycluseis in de wet en reactie op het amendement van de leden Bisschop en Bruins (Kamerstuk 34 412, nr. 24), wetsvoorstel Bescherming namen en graden hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 oktober 2016. Uiteenzetting volkomen cycluseis in de wet en reactie op het gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Bruins waarmee het wetsvoorstel in overeenstemming met motie 33750-VIII nr. 124 wordt gebracht - 34412-25

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemming over onderhavig wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34412-25

Afschrift van brief aan Stichting Europese Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 oktober 2016. Afschrift van brief aan Stichting Europese Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden over besluiten basisinfrastructuur 2017-2020 - 2016Z19422

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D33735.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Afschrift van brief aan het Interprovinciaal Overleg met reactie op brief IPO-standpunt over regionale publieke omroepen in Mediawet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 oktober 2016. Afschrift van brief aan het Interprovinciaal Overleg met reactie op brief IPO-standpunt over regionale publieke omroepen in Mediawet - 32827-91

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (desgewenst betrekken bij het WGO van 28 november a.s. inzake de OCW-begroting, onderdeel Media).

Fiche: Besluit Europees Jaar van het cultureel erfgoed

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 7 oktober 2016. Fiche: Besluit Europees Jaar van het cultureel erfgoed - 22112-2213

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over OJCS-raad op 16 november a.s.

Restitutiebeleid Cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 oktober 2016. Restitutiebeleid Cultuurgoederen Tweede Wereldoorlog - 25839-42

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg begroting OCW, onderdeel cultuur van 21 november a.s.