Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 6 oktober 2016

Gepubliceerd: 7 oktober 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A0516112
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b3edd295-52d2-4389-aae0-dc9da9696906&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%206-10-2016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 31288, 34531, 33495, 31524, 34458, 34458, 31293, 31289, 32336, 33009, 33822, 34312, 31524, 34412, 28760, 28760, 28753, 30012, 31293, 24724, 24724, 24724, 22452, 22452, 29240, 23645, 31524, 31524, 31293, 31293, 31293, 31482, 31482, 32820, 32156, 32820, 29544, 32820

Inhoud


De uitvoering van de motie van het lid Van Meenen c.s. over onderzoek naar knelpunten voor studenten met een functiebeperking

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 6 oktober 2016. Stand van zaken motie studenten met functiebeperking - 2016Z18311

Besluit: Minister verzoeken om de Kamer te informeren over de stand van zaken inzake de uitvoering van de motie van het lid Van Meenen c.s. over onderzoek naar knelpunten voor studenten met een functiebeperking (Kamerstuk 24 724, nr. 152), voor de OCW-begrotingsbehandeling.

Antwoorden op vragen van de commissie over het Fiche: ‘Voorstel tot wijziging richtlijn audiovisuele mediadiensten’ (Kamerstuk 22112, nr. 2170) alsmede het EU-voorstel ‘Wijziging richtlijn Audiovisuele Mediadiensten COM (2016) 287’

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 juli 2016. Fiche: voorstel tot wijziging richtlijn audiovisuele mediadiensten - 22112-2170

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media .

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 september 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het fiche: Voorstel tot wijziging richtlijn audiovisuele mediadiensten en over het EU-voorstel "Wijziging richtlijn Audiovisuele Mediadiensten COM (2016) 287" - 22112-2206

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg OCW-begroting, onderdeel Media .

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs in verband met de introductie van een experiment op het terrein van flexibel studeren in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 september 2016. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs in verband met de introductie van een experiment op het terrein van flexibel studeren in het hoger onderwijs - 31288-554

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Ontwerpbesluit: termijn van vier weken.

Alternatieven voor of naast de lumpsum

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 september 2016. BOR-notitie Voorstel werkgroep Alternatieven Lumpsumfinanciering - 2016Z17821

Besluit: Desgewenst betrekken bij verdere behandeling van bovenstaande brief (34300-VIII-143).

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 mei 2016. Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum - 34300-VIII-143

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om reactie op door de werkgroep geformuleerde vragen.
Noot: In de procedurevergadering van 8 september jl. is besloten dat een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Straus, Vermue, Van Dijk, Rog en Van Meenen een voorstel zou doen voor verdere behandeling (zie onderstaande notitie).

34531 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 september 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34531-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34531-5

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 september 2016. Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur - 34531

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (de leden geven aan geen bezwaar te hebben tegen aanmelding als hamerstuk).

Themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’ van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 juni 2016. Themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’ van de Inspectie van het Onderwijs - 33495-97

Besluit: Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2017.
Noot: Is aangehouden in de pv van 7 juli jl.: aangehouden in afwachting van rapport ARK; AO begin 2017. Het rapport van de Algemene Rekenkamer inzake de tussenrapportage over het lopend onderzoek naar vastgoed bij universiteiten verschijnt heden.

Aanbieding advies "Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs" van Onderwijsraad

Zaak: Brief derden - Onderwijsraad te Den Haag - 27 september 2016. Aanbieding advies "Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs" van Onderwijsraad - 2016Z17612

Besluit: Kabinetsreactie verzoeken.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 september 2016. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding - 31524-301

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Studiekeuze, uitval en aansluiting arbeidsmarkt als de brief over aanpassing macrodoelmatigheid in het onderwijs ontvangen is.

Hoofdlijnen routekaart invoering lerarenregister

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 september 2016. Hoofdlijnen routekaart invoering lerarenregister - 34458-8

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel lerarenregister (Kamerstuk 34 458).
Gerelateerde kamerstukken: 34458-8

34458 Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 september 2016. Nota van wijziging - 34458-7

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.9
Gerelateerde kamerstukken: 34458-7

Nahang Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 september 2016. Nahang Regeling vaststelling programma's van eisen basisonderwijs en (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO 2017 - 31293-335

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen (mits via de e-mail wordt verzocht dit stuk opnieuw te agenderen).

Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2016 en 2017.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 september 2016. Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2016 en 2017 - 31289-338

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen (mits via de e-mail wordt verzocht dit stuk opnieuw te agenderen).

Stand van zaken rond de vermindering van proeven met niet-humane primaten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 september 2016. Stand van zaken rond de vermindering van proeven met niet-humane primaten - 32336-63

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg wetenschapsbeleid van 16 november a.s.

Stand van zaken omtrent uitvoering van de moties ingediend tijdens het VAO Wetenschapsbeleid van 23 juni 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 september 2016. Stand van zaken omtrent uitvoering van de moties ingediend tijdens het VAO Wetenschapsbeleid van 23 juni 2016 (herdruk) - 33009-31

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg wetenschapsbeleid van 16 november a.s.
Besluit: Minister verzoeken om de Kamer vóór het algemeen overleg Wetenschapsbeleid op 16 november 2016, te informeren over de stand van zaken omtrent de uitvoering van de toezeggingen, gedaan tijdens het AO Wetenschapsbeleid op 20 april jl. .

Vervolgonderzoek naar de naleving van de declaratievoorschriften door bestuurders in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 september 2016. Vervolgonderzoek naar de naleving van de declaratievoorschriften door bestuurders in het hoger onderwijs - 33822-10

Besluit: Betrekken bij dossier Governance in het onderwijs.8

Toezeggingen gedaan tijdens het Notaoverleg van 11 april 2016 over de Initiatiefnota van het lid Rog over tussenschoolse opvang (Kamerstuk 34312, nr.2)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 september 2016. Toezeggingen gedaan tijdens het Notaoverleg van 11 april 2016 over de Initiatiefnota van het lid Rog over tussenschoolse opvang - 34312-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie n.a.v. rapport van Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) over stagediscriminatie in het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 september 2016. Kabinetsreactie n.a.v. KIS-rapport over stagediscriminatie in het mbo - 31524-300

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 8 november 2016 om 10.00 uur.

Reactie op de vragen en de ingediende amendementen inzake wetsvoorstel Bescherming namen en graden hoger onderwijs op 15 september 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 september 2016. Reactie op de vragen en de ingediende amendementen inzake wetsvoorstel Bescherming namen en graden hoger onderwijs op 15 september 2016 - 34412-14

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van onderhavig wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34412-14

Beantwoording op vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Aanpak van laaggeletterdheid' (Kamerstuk 28 760, nr. 56)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 20 april 2016. Rapport 'Aanpak van laaggeletterdheid' - 28760-56

Besluit: Een algemeen overleg laaggeletterdheid plannen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Aanpak van laaggeletterdheid" - 28760-59

Besluit: Een algemeen overleg laaggeletterdheid plannen.

Werkprogramma Onderwijsraad 2017

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Werkprogramma 2017 van de Onderwijsraad - 34550-VIII-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering van de motie van het lid Lucas over het vervangen van het begrip "bekostigde onderwijsinstellingen" door "bekostigde onderwijsactiviteiten" in de Wet markt en overheid (kamerstuk 28753, nr. 40)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Uitvoering van de motie van het lid Lucas over het vervangen van het begrip "bekostigde onderwijsinstellingen" door "bekostigde onderwijsactiviteiten" in de Wet markt en overheid - 28753-42

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Onderwijsbegroting 2017.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg inzake Leven lang leren.

Voortgangsrapportage leven lang leren 2016

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Voortgangsrapportage leven lang leren 2016 - 30012-72

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg een leven lang leren (na begrotingsonderzoek SZW).
Noot: In de SZW-procedurevergadering van 11-10-2016 is voorgesteld een begrotingsonderzoek te doen naar het onderwerp een Leven lang leren, waarbij onderzocht wordt hoeveel geld er in totaal gaat naar om-, bij- en herscholing van werkenden én niet werkenden; of het beleid gericht op intersectorale mobiliteit in de praktijk al meetbare resultaten oplevert en de vraag of werkzoekenden in gelijke mate toegang hebben tot dergelijke middelen om zich (weer) interessant te maken voor de arbeidsmarkt.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 - 34550-VIII

Besluit: De limiet voor de inbreng voor de feitelijke vragen is reeds vastgesteld op 3 oktober a.s. te 10.00 uur. Antwoorden naar verwachting op 19 oktober a.s. Het begrotingsonderzoek vindt plaats op 26 oktober van 13.00 tot 18.00 uur. De inbrengvergadering van de rapporteurs vindt plaats op 25 oktober van 17.00 tot 18.00 uur.

Werkprogramma 2017 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 20 september 2016. Werkprogramma 2017 van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) - 34550-VIII-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toezegging brief over overplaatsing en verzuim van leerlingen naar aanleiding van ontwikkelingen in Turkije

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 september 2016. Toezegging brief over overplaatsing en verzuim van leerlingen naar aanleiding van ontwikkelingen in Turkije - 31293-334

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg overplaatsing en verzuim van leerlingen naar aanleiding van ontwikkelingen in Turkije. Het eerder aangevraagde plenaire debat zal van de (lange) lijst worden afgevoerd.

Verslag van een schriftelijk overleg over het studievoorschot en geneeskundestudenten in hun coschapfase (Kamerstuk 24 724, nrs. 140 en 141 )

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2015. Studievoorschot en geneeskundestudenten in hun coschapfase - 24724-140

Besluit: Agenderen voor nog te plannen VSO.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 april 2016. Studievoorschot en geneeskundestudenten in hun coschapfase - 24724-141

Besluit: Agenderen voor nog te plannen VSO.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 september 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het studievoorschot en geneeskundestudenten in hun coschapfase - 24724-155

Besluit: Agenderen voor nog te plannen VSO.

De waarde(n) van de wereld - Voortgangsbrief over de internationale dimensie van ho en mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 juni 2016. Advies Onderwijsraad 'Internationaliseren met ambitie' - 22452-47

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Internationalisering.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 september 2016. De waarde(n) van de wereld - Voortgangsbrief over de internationale dimensie van ho en mbo - 22452-48

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Internationalisering.

Ontwikkelingen sociale veiligheid op school

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 19 september 2016. Reactie op verzoek commissie inzake het krantenartikel "Kinderombudsvrouw: Pestprotocol werkt nog niet goed genoeg" - 29240-74

Besluit: Dossier sociale veiligheid maken en onderhavige brief aan toevoegen.
Noot: De veiligheidsmonitor is in 2016 uitgevoerd en zal in het najaar van 2016 naar de Tweede Kamer worden gezonden. Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D34366.5

OESO-rapport Education at a Glance 2016

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2016. OESO-rapport Education at a Glance 2016 - 34300-VIII-157

Besluit: Betrekken bij de OCW-begrotingsbehandeling 2017.

Inhoudelijke reactie rapport Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2016. Inhoudelijke reactie rapport Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer - 23645-634

Besluit: Betrekken bij dossier Taskforce Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer.
Besluit: Betrekken bij het dossier voortgang strategische agenda.

Tussentijdse rapportage van de SBB met de eerste resultaten van de BPV Monitor 2016

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2016. Tussentijdse rapportage van de SBB met de eerste resultaten van de BPV Monitor 2016 - 31524-299

Besluit: Aangekondigde rapportage van de BPV Monitor, met een analyse van de uitkomsten, afwachten.
Noot: De rapportage van de BPV Monitor met een analyse van de uitkomsten volgt rond november 2016, die de Kamer eveneens zal ontvangen.

Reactie op het verzoek van de commissie inzake uitvoering moties t.a.v. cross-over kwalificaties

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 september 2016. Reactie op het verzoek van de commissie inzake uitvoering moties t.a.v. cross-over kwalificaties - 31524-298

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.

Impact assessment twee vaste weken meivakantie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 september 2016. Impact assessment twee vaste weken meivakantie - 31293-332

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Voorstel van wet van de leden Siderius en Van Meenen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 13 september 2016. Voorstel van wet van de leden Siderius en Van Meenen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs ter bevordering van kleinere klassen in het basisonderwijs - 34538

Besluit: Ter informatie.
Noot: Is op 15 september 2016 voor advies naar Raad van State gezonden.

Afschrift reactie burgerbrief over toegang van leerlingen met een beperking uit het voortgezet speciaal onderwijs tot de REA Topklas in Leiden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 september 2016. Afschrift reactie burgerbrief over toegang van leerlingen met een beperking uit het voortgezet speciaal onderwijs tot de REA Topklas in Leiden - 2016Z16428

Besluit: Betrekken bij het dossier mbo.
Besluit: Betrekken bij dossier Passend onderwijs.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016Z11274/2016D25885.

Handreiking Doorstroom Kleuters en achtergrondrapportage

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 september 2016. Handreiking Doorstroom Kleuters en achtergrondrapportage - 31293-333

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg kleuteronderwijs van 13 oktober a.s.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D34316.

Voor- en vroegschoolse educatie: onderzoeksresultaten over effectiviteit

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 28 september 2016. BOR-notitie Analyse onderzoeken VVE - 2016Z17637

Besluit: Desgewenst betrekken bij betrekken bij de verdere behandeling van de brief over VVE.
Noot: In de procedurevergadering van 22 juni 2016 (agendapunt 12) heeft de commissie het BOR verzocht een analyse te maken van resultaten van diverse onderzoeken over voor- en vroegschoolse educatie naar aanleiding van bovenstaande brief.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 juni 2016. Voor- en vroegschoolse educatie: onderzoeksresultaten over effectiviteit - 31293-325

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voor- en vroegschoolse educatie.

Rondetafelgesprek Fondsen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.S. van Veen (VVD) - 6 oktober 2016. Rondetafelgesprek Fondsen - 2016Z18314

Besluit: Agenderen voor extra procedurevergadering op dinsdag 13 oktober om 13.30 uur.3

Verzoek van leden Pechtold en Segers om toestemming voor een bijzondere procedure voor organisatie gesprek inzake religieus erfgoed

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Pechtold (D66) - 5 oktober 2016. Bijzondere procedure gesprek religieus erfgoed - 2016Z18151

Besluit: Agenderen voor extra-procedurevergadering op dinsdag 13 oktober om 13.30 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over het beleidskader internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017-2020

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 4 mei 2016. Beleidskader internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017-2020 en de beleidsdoorlichting van het internationaal cultuurbeleid in de periode 2009-2014 - 31482-97

Besluit: Een VSO is aangevraagd door het lid Van Veen.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 14 september 2016. Antwoorden op vragen van de commissies over het beleidskader internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017-2020 - 31482-98

Besluit: Een VSO is aangevraagd door het lid Van Veen.

Reactie op de motie van de leden Van Toorenburg en Pechtold over het verzekeren van collecties en collectiemobiliteit

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 september 2016. Reactie op de motie van de leden Van Toorenburg en Pechtold over het verzekeren van collecties en collectiemobiliteit - 32820-212

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 21 november a.s. inzake OCW-begroting onderdeel Cultuur.
Noot: Betreft uitvoering van de motie van de leden Van Toorenburg en Pechtold (Kamerstuk 32 820, nr. 192).

Aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg - 32156-74

Besluit: Agenderen voor extra procedurevergadering op dinsdag 13 oktober, om 13.30 uur.
Noot: De stemmingen over het Belastingplan (dat ook het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing (Kamerstuk 34 556) bevat, zijn gepland op 17 november a.s.)

Werkprogramma 2016-2017 Raad voor Cultuur

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Werkprogramma van de Raad voor Cultuur 2016-2017 - 34550-VIII-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Besluiten culturele basisinfrastructuur periode 2017-2020

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 september 2016. Besluiten culturele basisinfrastructuur periode 2017-2020 - 32820-211

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 21 november a.s. inzake OCW-begroting onderdeel Cultuur.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de Monitor decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 september 2016. Antwoord op vragen van de commissie over de monitor decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving en over de beleidsreactie op de verkenning arbeidsmarkt cultuur en het advies inzake versterking arbeidsmarktpositie kunstenaars - 29544-742

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 21 november a.s. inzake OCW-begroting onderdeel Cultuur.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 31 mei 2016. Monitor decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving - 32820-188

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 21 november a.s. inzake OCW-begroting onderdeel Cultuur.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de VN Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO) ten behoeve van het houden van een UNWTO-conferentie “Happiness 360”; Madrid, 18 augustus 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 12 september 2016

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.