Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 8 september 2016

Gepubliceerd: 14 september 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A0515912
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=50ed9732-f482-4324-83fd-5b3c1732d422&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%208-9-2016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 30420, 21109, 22112, 22112, 33905, 33905, 34457, 31288, 31293, 31288, 33862, 31288, 34334, 31288, 31288, 31289, 27923, 31332, 31332, 28760, 31288, 33977, 33009, 31524, 31289, 31289, 31289, 31289, 27923, 32820, 32827, 32827, 32300, 32820, 30952, 32156

Inhoud


AO Kleuteronderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 8 september 2016. AO Kleuteronderwijs - 2016Z16195

Besluit: Een algemeen overleg wordt gepland. Het door het lid Siderius aangevraagde debat wordt daar mogelijk bij samengevoegd.

Fusietoets

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 8 september 2016. Fusietoets - 2016Z16194

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer te informeren wanneer zij de brief over de fusietoets en de voortgangsrapportage inzake krimp in het onderwijs kan ontvangen.

Wetsvoorstel registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 8 september 2016. Wetsvoorstel registreren van leerlingen met een ontwikkelingsperspectief in het basisregister onderwijs - 2016Z16193

Besluit: Een rondetafelgesprek wordt gepland voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel. De leden Ypma, Straus en Siderius zullen dit voorbereiden.

Gesprek met Onderwijscooperatie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 8 september 2016. Gesprek met Onderwijscooperatie - 2016Z16191

Besluit: Gesprek betreffende w.v. Lerarenregister wordt gepland (één uur).

Annuleren AO Dyslexie

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 6 september 2016. Annuleren AO Dyslexie - 2016Z16010

Besluit: Algemeen overleg wordt uitgesteld in afwachting van nog te ontvangen onderzoeksresultaten. Nagegaan wordt wanneer die te verwachten zijn.
Noot: Via een commissiebrief van 2 juni jl. ( 2016Z11040 ) is de staatssecretaris verzocht om in de brief over o.a. de quick scan eveneens een reactie te geven op de uitzending van

Uitvoering motie van het lid Van Miltenburg c.s. over per direct stopzetten van de subsidierelatie met hart van homo’s (Kamerstuk 30 420, nr. 249)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 juli 2016. Uitvoering motie van het lid Van Miltenburg c.s. over per direct stopzetten van de subsidierelatie met hart van homo’s (Kamerstuk 30 420, nr. 249) - 30420-251

Besluit: Betrekken bij het AO emancipatie van 27 oktober a.s.Rondvraag Overig

Reactie Koninkrijk der Nederlanden op de List of Issues van het CEDAW Comité nav de 6e rapportage CEDAW

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 juli 2016. Reactie Koninkrijk der Nederlanden op de List of Issues van het CEDAW Comité naar aanleiding van de 6e rapportage CEDAW - 30420-248

Besluit: Betrekken bij het AO emancipatie van 27 oktober a.s.

Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW week 27-34 (2016)

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 september 2016. Lijst nieuwe EU-voorstellen OCW week 27-34 (2016) - 2016Z15746

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Stand van zaken implementatie richtlijnen in tweede kwartaal 2016

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 juli 2016. Stand van zaken implementatie richtlijnen in tweede kwartaal 2016 - 21109-225

Besluit: Ter informatie.
Noot: •Over de te late implementatie van de richtlijn Erkenning beroepskwalificaties is bij het vorige kwartaaloverzicht al om een brief met uitleg verzocht en ontvangen van OCW (21109-224 ). Deze brief is vervolgens voor kennisgeving aangenomen in de OCW-procedurevergadering van 22 juni 2016. Dit betreft dezelfde zaak.•De buitenlandse studenten OV-kaart: de Hofzaak heeft Nederland/OCW inmiddels gewonnen.

Fiche: Nieuwe vaardighedenagenda voor Europa

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 juli 2016. Fiche: Nieuwe vaardighedenagenda voor Europa - 22112-2174

Besluit: Agenderen voor het AO OJCS-raad van 16 november 2016.

Fiche: voorstel tot wijziging richtlijn audiovisuele mediadiensten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 juli 2016. Fiche: voorstel tot wijziging richtlijn audiovisuele mediadiensten - 22112-2170

Besluit: Agenderen voor het AO OJCS-raad van 16 november 2016.
Besluit: Betrekken bij het schriftelijk overleg over EU-voorstel: Wijziging richtlijn Audiovisuele Mediadiensten, d.d. 13 september 2016.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake vernieuwing toezicht in het funderend onderwijs en mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 september 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de vernieuwing van het toezicht in het funderend onderwijs en mbo - 33905-11

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Europa

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 juni 2016. Vernieuwing toezicht in het funderend onderwijs en mbo - 33905-109

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 'vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs' (Kamerstuk 34457)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 augustus 2016. Toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 'vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs' - 34457-17

Besluit: Betrekken bij verdere behandeling van het wetsvoorstel Aanmelddatum en toelatingsrecht mbo (Kamerstuk 34 457).
Gerelateerde kamerstukken: 34457-17

Reactie op het artikel in de Groene Amsterdammer over Danone en de Universiteit Utrecht

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 augustus 2016. Reactie op het artikel in de Groene Amsterdammer over Danone en de Universiteit Utrecht - 31288-552

Besluit: Betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid (november/december).

Bekostiging gemeenten voor- en vroegschoolse educatie (vve)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 augustus 2016. Bekostiging gemeenten voor- en vroegschoolse educatie (vve) - 31293-331

Besluit: De commissie SZW verzoeken de behandeling over te nemen; OCW blijft volgcommissie.
Noot: Het betreft de beantwoording van een vraag uit een wetgevingsoverleg van de commissie SZW.

Instellingsbesluit commissie ter evaluatie van het experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 augustus 2016. Instellingsbesluit commissie ter evaluatie van het experiment prestatiebekostiging hoger onderwijs - 31288-551

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 augustus 2016. Evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs - 33862-24

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 21 september 2016 om 10.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33862-24

Reactie op de brief burger over de situatie rondom haar zoon met PDD NOS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 augustus 2016. Reactie op een brief van een burger over de situatie rondom haar zoon met PDD NOS - 2016Z15282

Besluit: Betrekken bij het dossier Passend onderwijs.8

Afschrift brief aan de NRTO i.v.m. wijziging beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 juli 2016. Afschrift brief aan de NRTO i.v.m. wijziging beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs - 2016Z14963

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rechtspositie van studenten in het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 juli 2016. Rechtspositie van studenten in het hoger onderwijs - 31288-550

Besluit: Desgewenst betrekken bij dossier Monitoring studievoorschot.
Noot: Betreft nakoming toezegging van de minister aan de Eerste Kamer in het overleg over de Wet studievoorschot hoger onderwijs van 20 januari 2015 om in gesprek te gaan met de koepelorganisaties, studentorganisaties en andere deskundigen over de behoefte in de praktijk rond het verhelderen en versterken van de rechtspositie van studenten in het bekostigd hoger onderwijs. Tevens gaat de brief in op de toezegging van de minister om te bekijken of de regelingen rond de rechtspositie van cliënten in de zorgsector leerpunten voor het hoger onderwijs bieden.

Stand van zaken asielzoekersonderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 juli 2016. Stand van zaken asielzoekersonderwijs - 34334-22

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 3 uur, dat gepland wordt na ontvangst van het onderzoek inzake NT2-docenten. Het voorstel voor een buitenlandse reis wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering (best practices).

Reactie op advies "Durven delen" van de AWTI over open science

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 juli 2016. Reactie op advies "Durven delen" van de AWTI over open science - 31288-549

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: In najaar ontvangt de Kamer brief over open science.

Studiekeuze-informatie en stichting Studiekeuze123

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 juli 2016. Studiekeuze-informatie en stichting Studiekeuze123 - 31288-548

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Besluit om de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en omstreken niet te bekostigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 juli 2016. Besluit om de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en omstreken niet te bekostigen - 31289-336

Besluit: Voor kennisgeving aannemen. Desgewenst betrekken bij het nog te ontvangen wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen (naar verwachting januari 2017).7

Reactie op commissiebrief inzake het verzoek van de Vereniging Technische Bedrijfstakscholen om spoedige besluitvorming over subsidieregeling praktijkleren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juli 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van het verzoek van de Vereniging Technische Bedrijfstakscholen om spoedige besluitvorming over subsidieregeling praktijkleren - 2016Z14617

Besluit: Betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling 2017.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D25901.De minister neemt in 2018, na evaluatie, een definitief besluitover het continueren van de regeling. De structureel beschikbare middelen voor de subsidieregeling praktijkleren op de OCW-begroting worden, na een positief besluit, vanaf 2019 opnieuw ingezet voor deze regeling onder begrotingsvoorbehoud.

Beleidsreactie bij de inspectierapporten ‘Beginnende leraren kijken terug’ deel 3 en 4 over de eerstegraads lerarenopleidingen, en ‘De eerstegraads lerarenopleidingen: samenvatting en beschouwing’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juli 2016. Beleidsreactie bij de inspectierapporten ‘Beginnende leraren kijken terug’ deel 3 en 4 over de eerstegraads lerarenopleidingen, en ‘De eerstegraads lerarenopleidingen: samenvatting en beschouwing’ - 27923-228

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel inzake lerarenregister.
Besluit: Betrekken bij dossier leraren.

Verslag van een schriftelijk overleg over vervolgbeleid rekenen naar aanleiding van aangenomen moties (Kamerstuk 31 332, nr. 70)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 oktober 2015. Vervolg beleid rekenen naar aanleiding van aangenomen moties - 31332-70

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 14 september a.s. inzake stand van zaken rekenen en taal in vo.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 juli 2016. Antwoorden op vragen commissie over Vervolg beleid rekenen naar aanleiding van aangenomen moties - 31332-75

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van 14 september a.s. inzake stand van zaken rekenen en taal in vo.
Noot: De staatssecretaris informeert in deze brief: Eind 2017 wordt er met de Kamer gesproken over de toekomst van het wetsvoorstel DTT. Op dat moment zijn ook de resultaten van PISA 2015 bekend.

Reactie op verzoek commissie inzake een brief van de Techniek Academie te Harderwijk m.b.t. keuzedelen MBO bij gestapelde opleidingen, in overgang van oud naar nieuw

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 juli 2016. Reactie op verzoek commissie inzake een brief van de Techniek Academie te Harderwijk m.b.t. keuzedelen MBO bij gestapelde opleidingen, in overgang van oud naar nieuw - 2016Z14349

Besluit: Desgewenst betrekken bij dossier MBO
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D23642.6

Afschrift reactie op de brief van Krimpen aan den IJssel inzake bekostiging gemeentelijk achterstandenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 juli 2016. Afschrift reactie op de brief van Krimpen aan den IJssel inzake bekostiging gemeentelijk achterstandenbeleid - 2016Z14276

Besluit: Betrekken bij het dossier achterstandenbeleid.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D12324.Zie ook agendapunt inzake afschrift reactie op de brief van de gemeente Weert inzake het GOAB-budget, budget voor asielzoekerspeuters.

Afschrift reactie op de brief van de gemeente Weert inzake het GOAB-budget, budget voor asielzoekerspeuters

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 juli 2016. Afschrift reactie op de brief van de gemeente Weert inzake het GOAB-budget, budget voor asielzoekerspeuters - 2016Z14269

Besluit: Betrekken bij het dossier achterstandenbeleid.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D22569.Betreft het verzoek dat is gedaan om de kleinere gemeenten financieel tegemoet te komen bij achterstandenbeleid. De staatssecretaris meldt dat hij dit verzoek heeft overgenomen en hier in het najaar een voorstel voor zal doen. Tevens wordt vermeld het streven is om de achterstandsmiddelen vanaf 2018 op basis van een nieuwe systematiek te verdelen. Het CBS heeft opdracht gekregen om een nieuwe indicator te ontwikkelen op basis waarvan niet alleen de gewichtenregeling, maar ook de gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen kunnen worden verdeeld. In het najaar worden de eerste uitkomsten van het CBS-onderzoek bekend.

Reactie op de amendementen van de leden Van Meenen en Grashoff inzake middelen voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen in de leerplichtige leeftijd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 juli 2016. Reactie op het amendement van het lid Van Meenen waarmee 16 miljoen euro uit de asielreserve wordt gehaald voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen in de leerplichtige leeftijd (34 485 VIII, nr. 4) en op het amendement van het lid Grashoff waarmee middelen worden vrijgemaakt om scholen in het aankomend schooljaar 2016/2017 in de maatwerkbekostiging ook voor het tweede jaar aanvullend te bekostigen (Kamerstuk 34 485 VIII, nr. 5) - 34485-VIII-7

Besluit: Betrokken bij de behandeling van de Voorjaarsnota (Kamerstuk 34 485 VIII).

Reactie op verzoek van de commissie over de brief van Stichting Dedicon inzake dienstverlening laaggeletterden en vluchtelingenkinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 juli 2016. Reactie op verzoek van de commissie over de brief van Stichting Dedicon inzake dienstverlening laaggeletterden en vluchtelingenkinderen - 2016Z14254

Besluit: Betrekken bij het dossier Laaggeletterdheid.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D06936.5

Uitvoering van moties van de leden Siderius en Jadnanansing, Van Meenen en Jadnanansing c.s. inzake leesbevordering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 juli 2016. Uitvoering van moties van de leden Siderius en Jadnanansing, Van Meenen en Jadnanansing c.s. inzake leesbevordering - 28760-58

Besluit: Betrekken bij het dossier Laaggeletterdheid.

Procesevaluatie wetenschap en technologie op de pabo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 juli 2016. Procesevaluatie wetenschap en technologie op de pabo - 31288-547

Besluit: Betrekken bij het dossier voortgang techniekpact.
Noot: In de voortgangsrapportage Lerarenagenda die de Kamer later dit jaar zal ontvangen, zal de minister nader reflecteren op het project Wetenschap en Technologie op de pabo en de uitkomsten van de procesevaluatie in samenhang met andere ontwikkelingen bij de pabo's.

Toelichting standpunt inzake de motie van het lid Straus (Kamerstuk 34 475 VIII, nr. 15) over aanwijzing van onderwijsinstellingen in het kader van de Wta

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 juli 2016. Toelichting standpunt inzake de motie van het lid Straus over aanwijzing van onderwijsinstellingen in het kader van de Wta - 33977-15

Besluit: Betrekken bij OCW-begrotingsbehandeling 2017.

Toezegging, gedaan tijdens het VAO Wetenschapsbeleid over de European Spallation Source

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 juli 2016. Toezegging gedaan tijdens het VAO Wetenschapsbeleid over de European Spallation Source - 33009-29

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg over Wetenschapsbeleid (november/december) en desgewenst bij OCW-begrotingsbehandeling.

Reactie op het artikel ‘Reconstructie: Hoe de kleinschalige mbo-scholen er in Rotterdam uiteindelijk toch niet kwamen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 juli 2016. Reactie op het artikel ‘Reconstructie: Hoe de kleinschalige mbo-scholen er in Rotterdam uiteindelijk toch niet kwamen - 31524-296

Besluit: Betrekken bij het dossier mbo.
Noot: De minister zal een wetsvoorstel (over o.a. nieuwe vormen van samenwerking in het mbo) later dit jaar aan de Kamer toe sturen.Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D23999.4

Alternatieven voor of naast de lumpsum

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 september 2016. BOR-notitie Appreciatie Alternatieven Lumpsum - 2016Z15803

Besluit: Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Straus, Vermue, Van Dijk, Rog en Van Meenen komt met een voorstel voor verdere behandeling.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 juni 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake een reactie op een brief van VNO-NCW, MKB-Nederland en Platform Techniek over de vereenvoudiging van de bekostiging in het voortgezet onderwijs - 31289-319

Besluit: Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Straus, Vermue, Van Dijk, Rog en Van Meenen komt met een voorstel voor verdere behandeling.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 juli 2016. Beantwoording vragen commissie over de voortgangsbrief vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-334

Besluit: Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Straus, Vermue, Van Dijk, Rog en Van Meenen komt met een voorstel voor verdere behandeling.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 december 2015. Voortgangsbrief vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-274

Besluit: Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Straus, Vermue, Van Dijk, Rog en Van Meenen komt met een voorstel voor verdere behandeling.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 juli 2016. Voortgang vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-335

Besluit: Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Straus, Vermue, Van Dijk, Rog en Van Meenen komt met een voorstel voor verdere behandeling.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 maart 2016. Reactie op het rapport "Een bodemloze put?" van Beter Onderwijs Nederland en stand van zaken motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 27) - 27923-223

Besluit: Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Straus, Vermue, Van Dijk, Rog en Van Meenen komt met een voorstel voor verdere behandeling.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 mei 2016. Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum - 34300-VIII-143

Besluit: Een voorbereidingsgroep bestaande uit de leden Straus, Vermue, Van Dijk, Rog en Van Meenen komt met een voorstel voor verdere behandeling.3

Aanvullende adviezen Raad voor Cultuur basisinfrastructuur 2017-2020

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 augustus 2016. Aanvullende adviezen Raad voor Cultuur basisinfrastructuur 2017-2020 - 32820-210

Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 21 november a.s. inzake de OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS).Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Afschrift van het tweede deelbesluit Wob-verzoek benoeming raad van toezicht NPO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 augustus 2016. Afschrift van het tweede deelbesluit Wob-verzoek benoeming raad van toezicht NPO - 32827-89

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van het besluit over het aanbodkanaal NPO Plus van de Nederlandse Publieke Omroep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 augustus 2016. Afschrift van het besluit over het aanbodkanaal NPO Plus van de Nederlandse Publieke Omroep - 32827-88

Besluit: Betrekken bij wetgevingsoverleg OCW-begroting onderdeel Media.

Reactie op de motie-Van Veen/Bergkamp (Kamerstuk 32300, nr.9) over individuele promotieacties door boekverkopers

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 juli 2016. Reactie op de motie-Van Veen/Bergkamp over individuele promotieacties door boekverkopers - 32300-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Kamer ontvangt een voorstel voor wijziging van de Wvbp en het Bvbp zo spoedig mogelijk na het zomerreces. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2018.

Afgelasten van technische briefing Internationaal Cultuurbeleid

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, A.G. Wolbert (PvdA) - 19 juli 2016. Afgelasten van technische briefing Internationaal Cultuurbeleid - 2016Z14903

Besluit: De commissie Buitenlandse Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.2

Afschrift van adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur inzake subsidieaanvragen op grond van de Regeling aanvullende aanvraagronde culturele basisinfrastructuur 2017-2020

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 juli 2016. Afschrift van adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur inzake subsidieaanvragen op grond van de Regeling aanvullende aanvraagronde culturele basisinfrastructuur 2017-2020 - 32820-208

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister verzoekt de RvC in haar brief zijn advies medio augustus van dit jaar uit te brengen. Op Prinsjesdag 2016 maakt de minister de besluiten over de culturele basisinfrastructuur 2017-2020 bekend.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de VN Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO) ten behoeve van het houden van een UNWTO-conferentie inzake religieus erfgoed en toerisme

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 juli 2016. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de VN Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO) ten behoeve van het houden van een UNWTO-conferentie inzake religieus erfgoed en toerisme: “How to increase religious heritage tourism in a changing society”; Madrid, 13 juni 2016 - 30952-241

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toonbeelden van Mobiel Erfgoed en Mobiel Erfgoed Lening

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 juli 2016. Toonbeelden van Mobiel Erfgoed en Mobiel Erfgoed Lening - 32156-73

Besluit: Betrekken bij OCW-begroting onderdeel Cultuur (en discussie over BIS) d.d. 21 november 2016.
Noot: Betreft reactie op aangenomen motie van de leden Monasch, Dik-Faber, Keijzer en Jasper van Dijk, die oproept om voor de zomer van 2016 een toonbeeldenlijst te presenteren.
Gerelateerde kamerstukken: 32156-73

Uitstel evaluatie btw-convenant Film

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 juli 2016. Uitstel evaluatie btw-convenant Film - 34300-VIII-156

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (Procedurele uitstelbrief).
Noot: De Kamer ontvangt het resultaat van het traject na de zomer.