Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 7 juli 2016

Gepubliceerd: 8 juli 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A0515711
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=15b25271-1434-4c8c-94b2-dfcf5dc7753c&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%207-7-2016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34446, 31293, 27923, 31288, 31288, 34458, 31524, 31288, 31289, 31289, 27923, 31568, 31568, 31568, 31289, 33495, 22452, 34334, 31332, 34246, 34246, 34242, 31497, 29240, 27923, 28760, 33495, 32827

Inhoud


Tijdelijke contracten voor invaldocenten in primair onderwijs (besloten deel)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 5 juli 2016. Tijdelijke contracten voor invaldocenten PO - 2016Z13968

Besluit: Rondetafelgesprek wordt gepland. Verzoeken worden gehonoreerd. Blokken worden omgedraaid, en worden uitgebreid naar twee uur per blok.

Rondetafelgesprek Toekomst van het kleuteronderwijs (besloten deel)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 23 juni 2016. Rondetafelgesprek Toekomst van het kleuteronderwijs - 2016Z12801

Besluit: Verzoeken wordt gehonoreerd, uitbreiding naar twee uur per blok.

Rondetafelgesprek eindexamen Nederlands (besloten deel)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 22 juni 2016. Rondetafelgesprek eindexamen Nederlands - 2016Z12723

Besluit: Rondetafelgesprek wordt gepland. Genodigdenlijst wordt vastgesteld, met toevoeging van leraar Nederlands. De twee blokken worden omgedraaid.

Advies "De volle breedte van onderwijskwaliteit" van Onderwijsraad

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 7 juli 2016. Advies "De volle breedte van onderwijskwaliteit" van Onderwijsraad - 2016Z14291

Besluit: Minister wordt verzocht een reactie te geven op het Onderwijsraadadvies "De volle breedte van onderwijskwaliteit".

Reactie op tienpuntenplan ''aanval op uitval''

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J. Duisenberg (VVD) - 5 juli 2016. Reactie op tienpuntenplan ''aanval op uitval'' - 2016Z13879

Besluit: Minister en staatssecretaris wordt verzocht een reactie te geven op het tienpuntenplan ''Een aanval op uitval''.

Werkend leren verdwijnt door gebrek aan leerbanen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 5 juli 2016. Werkend leren verdwijnt door gebrek aan leerbanen - 2016Z13971

Besluit: Minister verzoeken een reactie aan de Kamer te doen toekomen op het artikel ‘Werkend leren verdwijnt door gebrek aanleerbanen.

Verzoek brief inzake uitvoering moties t.a.v. de cross over-kwalificaties

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 29 juni 2016. Verzoek brief inzake uitvoering moties t.a.v. de cross over-kwalificaties - 2016Z13417

Besluit: Minister verzoeken een reactie te geven op de moties die zijn overgenomen/aangenomenten aanzien van de cross-over kwalificaties.9

Verzoek brief staatssecretaris OCW inzake voortgangsberichten CBS-onderzoek ontwikkeling nieuwe indicatoren onderwijsachterstandenbeleid

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 16 juni 2016. Verzoek brief staatssecretaris OCW inzake voortgangsberichten CBS-onderzoek ontwikkeling nieuwe indicatoren onderwijsachterstandenbeleid - 2016Z12210

Besluit: Het verzoek wordt niet gehonoreerd.

Richtlijn audiovisuele mediadiensten

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 juni 2016. Behandelvoorstel richtlijn audiovisuele mediadiensten - 2016Z12106

Besluit: Desgewenst betrekken bij schriftelijk overleg over de Richtlijn audiovisuele mediadienstenEmancipatieGeen agendapuntenRondvraag Overig

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 8 juni 2016. EU-voorstel: Wijziging richtlijn Audiovisuele Mediadiensten COM (2016) 287 - 2016Z11498

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 13 september 10.00 uur.

Behandelvoorstel EU Vaardighedenagenda

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 juni 2016. behandelvoorstel EU Vaardighedenagenda - 2016Z13430

Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg OJCS-raad op 16 november 2016.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 23 juni 2016. EU-voorstel: Mededeling Een nieuwe agenda voor vaardigheden voor Europa COM (2016) 381 - 2016Z12921

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg OJCS-raad op 16 november 2016.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW (week 24-25/2016)

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 27 juni 2016. Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW (week 24-25/2016) - 2016Z13129

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.8

Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 juni 2016. Lijst met nieuwe EU-voorstellen - 2016Z12031

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

Nota n.a.v. verslag van w.v. 34 446 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 april 2016. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders - 34446

Besluit: Aanmelden voor spoedige plenaire behandeling (bij voorkeur niet in een van de eerste twee weken van september).Europa

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 juli 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34446-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34446-6

Voorstel van Wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool)

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2016. Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool) - 34512

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 6 september om 10.00 uur.
Noot: Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een stichting voor openbaar onderwijs een samenwerkingsschool in stand houdt (nu kan alleen een bestuur van een bijzondere school een samenwerkingsschool in stand houden).

Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 18 mei 2016 over het vervolg van Onderwijs2032

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2016. Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg van 18 mei 2016 over het vervolg van Onderwijs2032 - 31293-330

Besluit: Toevoegen aan dossier Vervolg Onderwijs2023.7

Arbeidsmarktpositie jonge leraren in het funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2016. Arbeidsmarktpositie jonge leraren in het funderend onderwijs - 27923-227

Besluit: Agenderen voor AO Werkgelegenheid in het funderend onderwijs, dat voorafgegaan wordt door een rondetafelgesprek Tijdelijke contracten voor invaldocenten primair onderwijs.

Antwoorden op schriftelijk overleg ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met een andere bekostigingswijze van het wetenschappelijk onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 juli 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met een andere bekostigingswijze van het wetenschappelijk onderzoek - 31288-546

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juni 2016. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 onder meer in verband met een andere bekostigingswijze van het wetenschappelijk onderzoek - 31288-542

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

34458 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 april 2016. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal - 34458

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (bij voorkeur niet in de eerste twee weken van september).

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 30 juni 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34458-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34458-6

Uitvoering motie van de leden Jadnanansing en Siderius over schoolkosten mbo beperken tot het absolute minimum (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 40)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 30 juni 2016. Schoolkostenmonitor 2015/2016 en uitvoering van de motie van de leden Jadnanansing en Siderius over schoolkosten mbo beperken tot het absolute minimum - 34300-VIII-155

Besluit: Betrekken bij het plenair debat over de groeiende tweedeling in het mbo.6

Initiatiefnota van de leden Ypma en Mohandis 'Gelijke kansen in het onderwijs'

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 30 juni 2016. Initiatiefnota van de leden Ypma en Mohandis: “Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, afkomst of het opleidingsniveau van hun ouders” - 34511

Besluit: Verzoeken om kabinetsreactie en agenderen voor notaoverleg, waarbij ook kan worden gerelateerd aan de motie Nijboer/Harbers (21501-07-1356), waarin de regering wordt verzocht voorstellen te doen om gelijke onderwijskansen voor ieder kind en elke jongere te verbeteren en te garanderen, voorafgaand aan de OCW-begrotingsbehandeling.

Beleidsreactie op het advies 'Drie routes naar een valide examenproduct' in het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 juni 2016. Beleidsreactie op het advies 'Drie routes naar een valide examenproduct' in het mbo - 31524-295

Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing (34 402)

Big Data in Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 juni 2016. Big Data in Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - 31288-545

Besluit: Betrekken bij het dossier Wetenschapsbeleid.

Beleidsreactie op 'Verkenning dialoog als burgerschapsinstrument'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 juni 2016. Beleidsreactie op 'Verkenning dialoog als burgerschapsinstrument' - 34300-VIII-153

Besluit: Betrekken bij de hoorzittingen 'Twee werelden, twee werkelijkheden?' van 9 en 12 september.

Verslag van een schriftelijk overleg over het plan van aanpak inzake het tegengaan van onbevoegd lesgeven in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 februari 2016. Plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven voortgezet onderwijs - 31289-286

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Lerarenregister.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 juni 2016. Antwoorden op vragen commissie over het plan van aanpak inzake het tegengaan van onbevoegd lesgeven in het voortgezet onderwijs - 31289-333

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Lerarenregister.

Nieuwe bevoegdheidscijfers leraren voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 juni 2016. Nieuwe bevoegdheidscijfers leraren voortgezet onderwijs - 27923-226

Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel Lerarenregister.

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de planning van het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 juni 2016. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de planning van het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS) - 34300-VIII-154

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het wetsvoorstel zal begin 2017 worden aangeboden bij de Kamer; De onderzoeksresultaten naar schoolkeuzemotieven van ouders in het primair en voortgezet onderwijs ontvangt de Kamer na de zomer (uitvoering van de motie van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog, Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 61).Reactie op commissebrief met kenmerk 2016D22761.

Evaluatie Onderwijsagenda Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 juni 2016. Evaluatie Onderwijsagenda Caribisch Nederland 2011-2016 - 31568-178

Besluit: Betrekken bij dossier Onderwijsagenda Caribisch Nederland, in afwachting van de nieuwe onderwijsagenda in het najaar.
Noot: De verwachting is dat de nieuwe onderwijsagenda in het najaar zal kunnen worden vastgesteld, waarover de Kamer geïnformeerd zal worden.
Gerelateerde kamerstukken: 31568-17

Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang verbeteringen kwaliteit onderwijs Caribisch Nederland (Kamerstuk 31 568, nr. 173)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 april 2016. Voortgang verbeteringen kwaliteit onderwijs Caribisch Nederland - 31568-173

Besluit: Betrekken bij dossier Onderwijsagenda Caribisch Nederland.
Gerelateerde kamerstukken: 31568-17

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de voortgang verbeteringen kwaliteit onderwijs Caribisch Nederland - 31568-177

Besluit: Betrekken bij dossier Onderwijsagenda Caribisch Nederland.
Gerelateerde kamerstukken: 31568-17

Eerste bevindingen onderzoek plaatsingswijzers overgang po-vo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 juni 2016. Eerste bevindingen onderzoek plaatsingswijzers overgang po-vo - 31289-332

Besluit: Betrekken bij het dossier Eindtoets basisonderwijs.

Reactie op verzoek commissie inzake (financiële) stand van zaken met betrekking tot ROC Leiden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 juni 2016. Reactie op verzoek commissie inzake (financiële) stand van zaken met betrekking tot ROC Leiden - 33495-98

Besluit: Dossier ROC Leiden maken en onderhavige brief hieraan toevoegen.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D23991.

Advies Onderwijsraad 'Internationaliseren met ambitie'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 24 juni 2016. Advies Onderwijsraad 'Internationaliseren met ambitie' - 22452-47

Besluit: Aanhouden in afwachting van de komend najaar toegezegde beleidsreactie.

Uitvoering van de motie van het lid Grashoff over een tweede jaar bekostiging voor asielzoekerskinderen in het primair onderwijs (Kamerstuk 34334, nr. 18)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 juni 2016. Uitvoering van de motie van het lid Grashoff over een tweede jaar bekostiging voor asielzoekerskinderen in het primair onderwijs (Kamerstuk 34334, nr. 18) - 34334-21

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.
Noot: Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.

Stand van zaken rekenen en taal in vo en mbo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 juni 2016. Stand van zaken rekenen en taal in vo en mbo - 31332-74

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na het zomerreces.
Noot: In de vorige procedurevergadering heeft de commissie verzocht na te gaan wanneer de resultaten van rekentoets in mbo bij de Kamer zijn. Er is toen afgesproken dat indien deze begin oktober bij de Kamer zijn, er in oktober een

Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 21 juni 2016. Nota van wijziging - 34246-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34246-10

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 21 juni 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34246-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34246-9

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 2 juli 2015. Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen - 34246

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling (bij voorkeur eind september).

Ontwikkelingen schoolgewichten gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 juni 2016. Ontwikkelingen schoolgewichten gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid - 34242-12

Besluit: Betrokken bij het VAO van 22 juni jl. inzake verdeling middelen Onderwijsachterstandenbeleid.
Noot: In het najaar wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het CBS-onderzoek.

Negende voortgangsrapportage passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 juni 2016. Negende voortgangsrapportage passend onderwijs - 31497-210

Besluit: Betrokken bij het AO Passend onderwijs van 29 juni jl.

Reactie op bericht dat één op de negen middelbare scholieren wordt gepest

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 juni 2016. Reactie op bericht dat één op de negen middelbare scholieren wordt gepest - 29240-73

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D16992.

Onderzoeksrapporten 'Vraag en aanbod nascholing van leerkrachten primair onderwijs' en 'Aansluiting vraag-aanbod masteropleidingen VO'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 juni 2016. Onderzoeksrapporten 'Vraag en aanbod nascholing van leerkrachten primair onderwijs' en 'Aansluiting vraag-aanbod masteropleidingen VO' - 27923-225

Besluit: Betrekken bij het dossier leraren.2

Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Aanpak van laaggeletterdheid' d.d. 20 april 2016.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 21 juni 2016. Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Aanpak van laaggeletterdheid' d.d. 20 april 2016 - 28760-57

Besluit: Betrekken bij het dossier Laaggeletterdheid, in afwachting van de antwoorden van het kabinet.

Themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’ van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 20 juni 2016. Themaonderzoek ‘Huisvesting in het mbo, hbo en wo’ van de Inspectie van het Onderwijs - 33495-97

Besluit: Aanhouden in afwachting van de rapportage Rekenkamer en van VSNU over vastgoed in het wo (eind 2016), t.b.v. AO begin 2017.

Eerste opzet Uitgebreide hoorzittingen Mediabureaus

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 juni 2016. BOR-notitie ter voorbereiding op de hoorzitting van de commissie OCW over oneigenlijke praktijken van mediabureaus - 2016Z13496

Besluit: Betrekken bij verdere voorbereidingen. Leden van de commissie EZ kunnen zich desgewenst aanmelden voor deelname aan de hoorzitting die door de commissie OCW wordt gepland.
Noot: De commissie stemt in met de volgende voorstellen:-Het doel, vraagstelling en de voorlopige opzet in zoals vermeld in de BOR-notitie;-Het datumvoorstel: woensdag 9 november 2016 (oorspronkelijk 2 november, maar in die week OCW-begroting).

Afschrift besluit WOB-verzoek benoeming raad van toezicht NPO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 juli 2016. Afschrift besluit WOB-verzoek benoeming raad van toezicht NPO - 32827-86

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.