Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 19 mei 2016

Gepubliceerd: 20 mei 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A0515310
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4972a31d-949c-40f0-a589-2b00baf7ef18&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2019-5-2016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21109, 31497, 31332, 31332, 34355, 34355, 31524, 33495, 31288, 31288, 31288, 31524, 27923, 28753, 28753, 31288, 31288, 31289, 31289, 30012, 31524, 31289

Inhoud


Beleidsreactieop het rapport van Diversion van 6 mei jl. over burgerschapsvorming.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M. Jadnanansing (PvdA) - 19 mei 2016. Rapport Verkenning Dialoog als burgerschapsinstrument - 2016Z09703

Besluit: Minister en staatssecretaris verzoeken om de Kamer een beleidsreactie te doen toekomen op het rapport van Diversion van 6 mei jl. over burgerschapsvorming.

Aanbieding Geannoteerde agenda OJCS-raad 30 en 31 mei

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 mei 2016. Aanbieding Geannoteerde agenda OJCS-raad 30 en 31 mei - 21501-34-262

Besluit: Betrekken bij het AO van 24 mei a.s. over de OJCS-raad van 30 en 31 mei a.s.

Stand van zaken implementatie richtlijnen in eerste kwartaal 2016

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 april 2016. Stand van zaken implementatie richtlijnen in eerste kwartaal 2016 - 21109-223

Besluit: De minister van OCW verzoeken om een nadere toelichting over de Europese ingebrekestelling op OCW-terrein.

Planning afname Centrale Eindtoets in 2017 en 2018.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 mei 2016. Planning afname Centrale Eindtoets in 2017 en 2018 - 2016Z09614

Besluit: Betrekken bij het AO van 30 juni a.s. over de Eindtoets.8

Onderzoek Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht naar leerrecht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 mei 2016. Opzet onderzoek Nederlands Centrum voor Onderwijsrecht naar leerrecht - 31497-208

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Passend onderwijs van 29 juni a.s.

Aanbieding Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 mei 2016. Aanbieding Besluit van 4 mei 2016 tot wijziging van het Besluit bekostiging WPO in verband met het verplichte gebruik van het formulier ouderverklaring bij het vaststellen van het gewicht van leerlingen in het kader van de gewichtenregeling - 34300-VIII-145

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 31 mei 2016 om 10.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over het advies van de Raad van State inzake de rekentoets (Kamerstuk 31 332, nr.71)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 november 2015, over het advies van de Raad van State inzake de rekentoets - 31332-71

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een nader schriftelijk overleg vaststellen op 1 juni 2016 om 10.00 uur.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 mei 2016. Antwoorden op vragen commissie over het advies van de Raad van State inzake de rekentoets - 31332-73

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een nader schriftelijk overleg vaststellen op 1 juni 2016 om 10.00 uur.

Toelichting bij de nota naar aanleiding van het verslag inzake bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Kamerstuk 34 355)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 december 2015. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de

Besluit: Aanhouden in afwachting van nota van wijziging.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 mei 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34355-7

Besluit: Aanhouden in afwachting van nota van wijziging.
Gerelateerde kamerstukken: 34355-7

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 mei 2016. Toelichting op het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) - 34355-6

Besluit: Aanhouden in afwachting van nota van wijziging.
Gerelateerde kamerstukken: 34355-6

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 april 2016. Toelichting bij de nota naar aanleiding van het verslag inzake bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Kamerstuk 34 355) - 2016Z08653

Besluit: Aanhouden in afwachting van nota van wijziging.

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Lucas en Jadnanansing (Kamerstuk 31 524, nr. 278) over het kunnen blijven aanbieden van opleidingen door kleinere roc's

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 mei 2016. Reactie op de gewijzigde motie van de leden Lucas en Jadnanansing over het kunnen blijven aanbieden van opleidingen door kleinere roc's - 31524-292

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister zal de Kamer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor 31 mei a.s. ,voorzien van het advies van de Macrodoelmatigheidscommissie en haar reactie hierop.

Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 mei 2016. Reactie op de motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum - 34300-VIII-143

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek zo mogelijk vóór het zomerreces (voorbereidingsgroep: Straus, Van Meenen, Van Dijk).
Besluit: Aanhouden tot na het rondetafelgesprek.

Reactie op verzoek commissie over de uitkomst gesprek met het Mondriaan College en informatie over de voorgenomen ontslagen bij ROC Leiden

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 mei 2016. Reactie op verzoek commissie over de uitkomst gesprek met het Mondriaan College en informatie over de voorgenomen ontslagen bij ROC Leiden - 33495-95

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D17935.6

Aanbieding Stelselrapportage 2015 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 mei 2016. Aanbieding Stelselrapportage 2015 Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek - 31288-539

Besluit: Technische briefing organiseren.
Besluit: Toevoegen aan dossier Prestatieafspraken hoger onderwijs
Noot: Het betreft de derde jaarlijkse monitorrapportage over de voortgang van het proces van profilering en kwaliteitsverbetering in het hoger onderwijs en onderzoek. Ook is hierbij een exemplaar toegevoegd van de jaarrapportages van de VSNU en de Vereniging Hogescholen.Dit najaar vindt de eindbeoordeling van de realisatie van de prestatieafspraken plaats en zal een onafhankelijke evaluatiecommissie starten met de evaluatie van het experiment met de prestatieafspraken en prestatiebekostiging. Over de evaluatie van het experiment prestatieafpraken en de samenstelling van de evaluatiecommissie zal de Kamer nog voor het zomerreces nader worden geïnformeerd.

Aanbieding Jaarverslag 2015 van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 mei 2016. Aanbieding Jaarverslag 2015 van de Inspectie van het Onderwijs - 34300-VIII-142

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg van 22 juni a.s. over o.a. Slotwet en het Onderwijsverslag 2015/2016.

Ontwikkeling aanmeldingen hoger onderwijs 2016-2017

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 mei 2016. Ontwikkeling aanmeldingen hoger onderwijs 2016-2017 - 31288-537

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de studievoorschot monitor ( Kamerstuk 24 724, nr. 142), die betrokken wordt bij het nog te plannen debat over de effecten van het leenstelsel.

Reactie op de eindrapportage Regieorgaan Geesteswetenschappen en Nadere Toekomstvisie Talen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 mei 2016. Reactie op de eindrapportage Regieorgaan Geesteswetenschappen en Nadere Toekomstvisie Talen - 31288-538

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapport “De link tussen school en werk in een polariserende arbeidsmarkt”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 mei 2016. Rapport “De link tussen school en werk in een polariserende arbeidsmarkt” - 31524-290

Besluit: Aanhouden in afwachting van het gezamenlijk advies van de SER en Onderwijsraad
Noot: De SER en Onderwijsraad is door de minister om een gezamenlijk advies gevraagd over de vraag hoe het middelbaar beroepsonderwijs jongeren zo goed mogelijk kan voorbereiden op de veranderende arbeidsmarkt.5

Bevoegdheid van docenten in het mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 mei 2016. Bevoegdheid van docenten in het mbo - 27923-224

Besluit: Betrekken bij wetsvoorstel lerarenregister.

Nader verslag van een schriftelijk overleg over het schriftelijk overleg over de reactie op het rapport "Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen" van de Inspectie van het Onderwijs (Kamerstuk 28 753, nr. 38)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op het rapport "Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen" van de Inspectie van het Onderwijs - 28753-38

Besluit: Aanmelden voor vso, met als eerste spreker lid Siderius.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 mei 2016. Nadere antwoorden op vragen commissie over het verslag een schriftelijk overleg over de reactie op het rapport "Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen" van de Inspectie van het Onderwijs - 28753-39

Besluit: Aanmelden voor vso, met als eerste spreker lid Siderius.

Verslag van een schriftelijk overleg over Accreditatie op maat III: Pilot instellingsaccreditatie met lichte opleidingsaccreditatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 februari 2016. Accreditatie op maat III: Pilot instellingsaccreditatie met lichte opleidingsaccreditatie - 31288-528

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 mei 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over Accreditatie op maat III: Pilot instellingsaccreditatie met lichte opleidingsaccreditatie - 31288-536

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek commissie inzake handelingen van voorzitter Raad van Toezicht van Hogeschool InHolland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 mei 2016. Reactie op verzoek commissie inzake handelingen van voorzitter Raad van Toezicht van Hogeschool InHolland - 2016Z08998

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Antwoord op brief derde met kenmerk 2016D10061.4

Tegemoetkoming reiskosten DaMu-leerlingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2016. Tegemoetkoming reiskosten DaMu-leerlingen - 31289-300

Besluit: Aanhouden in afwachting van de beantwoording van de feitelijke vragen (ingediend op 9 februari jl.) over de toekenning van subsidie aan stichting DaMu. Ambtelijk wordt nagegaan wanneer deze antwoorden verwacht kunnen worden.

Uitstel toezending van de voortgangsrapportage leerlingendaling 2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2016. Uitstel toezending van de voortgangsrapportage leerlingendaling 2016 - 31289-301

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele uitstelbrief).
Noot: De staatssecretaris stuurt de Kamer de tweede voortgangsrapportage leerlingendaling, inclusief zijn reactie op de motie van de leden Vermue en Van Dekken eind 2016 toe.

Reactie op een brief van de heer P. en mevrouw H. over een praktijkvoorbeeld van passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 april 2016. Reactie op een brief van de heer P. en mevrouw H. over een praktijkvoorbeeld van passend onderwijs - 2016Z08877

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 29 juni a.s. over Passend onderwijs.
Noot: Antwoord op brief derde met kenmerk 2016D12753.

Uitvoering moties VAO Leven Lang Leren

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 april 2016. Uitvoering moties VAO Leven Lang Leren - 30012-69

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het voortgezet beroepsonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 28 april 2016. Aanbieding Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De wens dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door of namens een van beide Kamers te kennen worden gegeven uiterlijk op 26 mei 2016.

Reactie op het advies van de Onderwijsraad "Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 april 2016. Reactie op het advies van de Onderwijsraad "Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap" - 31524-288

Besluit: Agenderen voor kort algemeen overleg (2,5 uur).

Reactie op het verzoek van de commissie over de stand van zaken moties van het lid Siderius, Jadnanansing en Straus (Kamerstuk 34 184, nrs. 10 en 11) t.b.v. algemeen overleg over flexibilisering voortgezet onderwijs/maatwerkdiploma’s/effectieve leerwegen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 26 april 2016. Reactie op verzoek van de commissie over de stand van zaken moties van het lid Siderius c.s. (Kamerstuk 34 184, nrs. 10 en 11) t.b.v. algemeen overleg over flexibilisering voortgezet onderwijs/maatwerkdiploma’s/effectieve leerwegen op 28 april 2016 - 31289-299

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over flexibilisering voortgezet onderwijs/maatwerkdiploma’s/effectieve leerwegen op 28 april 2016.
Noot: Antwoord op commissiebrief met kenmerk 2016D16952.

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (VIII)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 18 mei 2016. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (VIII) - 34475-VIII-2

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de regering vaststellen op 26 mei 2016 om 10.00 uur.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer vaststellen op 26 mei 2016 om 10.00 uur.
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Slotwet/Jaarverslag 2015 en Onderwijsverslag 2015 van 22 juni.
Besluit: Technische briefing organiseren.

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 mei 2016. Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 - 34475-VIII

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Slotwet/Jaarverslag 2015 en Onderwijsverslag 2015 van 22 juni.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 26 mei 2016 om 10.00 uur.
Noot: 1.Inbrengtermijn voor de verslagen over de slotwetten 2015 en voor de feitelijke vragen over de jaarverslagen van de ministers en de rapporten van de Algemene Rekenkamer: donderdag 26 mei 2016, 10.00 uur.Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer zal worden verzocht de

Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 mei 2016. Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015 - 34475-VIII-1

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Slotwet/Jaarverslag 2015 en Onderwijsverslag 2015 van 22 juni.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 26 mei 2016 om 10.00 uur.
Noot: 1.Inbrengtermijn voor de verslagen over de slotwetten 2015 en voor de feitelijke vragen over de jaarverslagen van de ministers en de rapporten van de Algemene Rekenkamer: donderdag 26 mei 2016, 10.00 uur.Aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk vrijdag 3 juni 2016 bij de Kamer in te dienen.2.Inbrengtermijn voor de verslagen over de suppletoire begrotingswetten en voor feitelijke vragen over de Voorjaarsnota: donderdag 9 juni 2016, 10.00 uur.Aan het kabinet zal worden verzocht de antwoorden uiterlijk vrijdag 17 juni 2016 bij de Kamer in te dienen.

Aanbieding Jaarverslag Erfgoedinspectie 2015

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 mei 2016. Aanbieding Jaarverslag Erfgoedinspectie 2015 - 34300-VIII-144

Besluit: Betrekken bij verzamel algemeen overleg Cultuur.Rondvraag Cultuur en Media

Voortgang inzake de motie van het lid Ziengs over openbaar aanbesteden na aflopen van de raamcontracten (Kamerstuk 31 490, nr. 185) en motie van het lid Ziengs over een marktconsultatie voor aanvang van het aanbestedingsproces (Kamerstuk 31 490, nr. 186)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 april 2016. Voortgang inzake de motie van het lid Ziengs over openbaar aanbesteden na aflopen van de raamcontracten (Kamerstuk 31 490, nr. 185) en motie van het lid Ziengs over een marktconsultatie voor aanvang van het

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.