Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 21 april 2016

Gepubliceerd: 22 april 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A051506
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1a0df0d7-1868-4d4c-b3bc-7e6c4f22be85&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2021-4-2016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 30420, 31524, 31568, 31524, 34242, 31293, 31293, 24724, 31289, 31293, 33661, 31293, 34334

Inhoud


Pesten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 19 april 2016. Pesten - 2016Z08087

Besluit: Bewindspersoon verzoeken uiterlijk voor het zomerreces te reageren op het bericht dat 'Een op de negen middelbare scholieren gepest wordt'.

De stand van zaken van de aangenomen moties Siderius

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 14 april 2016. De stand van zaken van de aangenomen moties Siderius - 2016Z07591

Besluit: De staatssecretaris wordt verzocht voor het AO van 28 april a.s. over flexibilisering in het onderwijs de Kamer schriftelijk te informeren over de stand van zaken betreffende de uitvoering van de moties van het lid Siderius over 'LOB als verplicht onderdeel van vmbo-tl' (Kamerstuk 34184, nr. 10) en 'geen doubleerverbod op het havo voor gediplomeerde oud-vmbo-leerlingen' (Kamerstuk 34184, nr. 11).

Reactie op het onderzoek ‘Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 april 2016. Reactie op het onderzoek ‘Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen’ - 30420-244

Besluit: Betrekken bij dossier Emancipatie.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D12638.Rondvraag Overig

Beantwoording vragen commissie ter voorbereiding op een debat over de vakcolleges

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 april 2016. Antwoorden op aanvullende vragen van de commissie over de vakcolleges - 31524-289

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege.
Noot: Antwoord op commissiebrief met kenmerk 2016D09305.Europa

Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en INnovatie (TWIN) 2014–2020" van Rathenau Instituut

Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 14 april 2016. Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en INnovatie (TWIN) 2014–2020" van Rathenau Instituut - 2016Z07720

Besluit: Desgewenst betrokken bij algemeen overleg Wetenschapsbeleid.

Onderwijsverslag 2014-2015 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 april 2016. Onderwijsverslag 2014-2015 (De Staat van het Onderwijs) van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie - 34300-VIII-140

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Jaarverslag en Onderwijsverslag op 22 juni a.s., te verlengen met een uur (wordt 14.00 - 19.00 uur)
Noot: Reeds in een eerdere procedurevergadering is besloten op 21 april van 11.00 - 12.00 uur het gesprek met de inspecteur-generaal te plannen en de inbreng voor de feitelijke vragen is vastgesteld op 26 april te 10.00 uur.

Voortgang verbeteringen kwaliteit onderwijs Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 april 2016. Voortgang verbeteringen kwaliteit onderwijs Caribisch Nederland - 31568-173

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 23 mei 2016 om 10.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 31568-17

Reactie op het advies van de Onderwijsraad "Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 april 2016. Reactie op het advies van de Onderwijsraad "Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap" - 31524-288

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Antwoord op commissiebrief met kenmerk 2015D26830.

Reactie n.a.v. onjuiste informatie van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Collexis en Elixir

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 april 2016. Reactie n.a.v. onjuiste informatie van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Collexis en Elixir - 2016Z07323

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Antwoord op brief derde met kenmerk 2016D12317.

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 april 2016. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders - 34446

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 18 mei a.s. te 10.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport is rondgezonden.3

Middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 april 2016. Middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2017 - 34242-11

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 14 april jl. inzake verdeling middelen achterstandenbeleid.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 april 2016. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over primair onderwijs - 31293-304

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Experiment flexibilisering onderwijstijd primair onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 april 2016. Experiment flexibilisering onderwijstijd primair onderwijs - 31293-306

Besluit: Betrokken bij het AO van 19 april jl. inzake flexibilisering onderwijstijd.

Verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op aangenomen moties en amendementen, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling en het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2016 (Kamerstuk 34300-VIII, nr. 124)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 december 2015. Kabinetsreactie op aangenomen moties en amendementen, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling en het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2016 - 34300-VIII-124

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 6 april 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de kabinetsreactie op aangenomen moties en amendementen, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling en het wetgevingsoverleg over de OCW-begroting 2016 - 34300-VIII-139

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Studievoorschot en geneeskundestudenten in hun coschapfase

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 april 2016. Studievoorschot en geneeskundestudenten in hun coschapfase - 24724-141

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 19 mei 2016 om 10.00 uur.

Reactie op verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 maart 2016, over het bericht ‘Scholen negeren oproep dekker over dubbel schooladvies’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 april 2016. Reactie op verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 maart 2016, over het bericht ‘Scholen negeren oproep dekker over dubbel schooladvies’ - 31289-297

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over dubbel schooladvies.
Noot: Over de eerste uitkomsten van een analyse van plaatsingswijzers die momenteel in omloop zijn zal de Kamer in mei geïnformeerd worden.

Uitlijning vervolgaanpak Onderwijs2032

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 april 2016. Uitlijning vervolgaanpak Onderwijs2032 - 31293-303

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering (in afwachting van toegezegde brief).

Stand van zaken pilot DTT (diagnostische tussentijdse toets)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 april 2016. Stand van zaken pilot DTT (diagnostische tussentijdse toets) - 33661-6

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 1 juni 10.00-12.30 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33661-6

Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 maart 2016, over het bericht ‘Prestatiedruk bij kleuters schiet door’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 april 2016. Reactie op verzoek van het lid Siderius, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 1 maart 2016, over het bericht ‘Prestatiedruk bij kleuters schiet door’ - 31293-305

Besluit: Agenderen voor het rondetafelgesprek inzake prestatiedruk bij kleuters.
Besluit: Adressant informeren.
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs.
Noot: Antwoord op brief derde met kenmerk 2016D10452.

Asielzoekerskinderen in het onderwijs en maatwerkbekostiging

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 april 2016. Asielzoekerskinderen in het onderwijs en maatwerkbekostiging - 34334-10

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 7 april jl. inzake Onderwijs aan vluchtelingenkinderen.