Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 24 maart 2016

Gepubliceerd: 25 maart 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A051469
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4e5159f7-3334-4fcc-b5ec-719b8b6402d3&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2024-3-2016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34312, 30420, 30420, 21501, 31524, 31497, 31293, 26695, 28760, 28760, 31524, 32040, 23645, 33822, 31289, 31289, 31289, 31511, 31511, 34407, 34407, 31293, 31293, 33495, 32820, 32156, 32820, 32820

Inhoud


Initiatiefnota over tussenschoolse opvang

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 21 maart 2016. Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Rog over tussenschoolse opvang - 34312-3

Besluit: Agenderen voor notaoverleg (11 april 2016, 11.30 - 16.00 uur)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.R.J. Rog (CDA) - 24 maart 2016. initiatiefnota over tussenschoolse opvang - 2016Z06131

Besluit: Notaoverleg plannen (11 april 2016, 11.30 - 16.00 uur)

Rondetafelgesprek SCP-Rapport ‘Twee werelden, Twee werkelijkheden’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. van Miltenburg (VVD) - 18 maart 2016. Rondetafelgesprek SCP-Rapport ‘Twee werelden, Twee werkelijkheden’ - 2016Z05653

Besluit: De voorbereidingswerkgroep bestaat uit de leden Van Miltenburg (VVD), Jadnanansing (PvdA) en Jasper van Dijk (SP). Besloten wordt tot het houden van een uitgebreide hoorzitting, waarvoor het BOR ondersteuning zal leveren.8

Nader gewijzigde motie Bergkamp/Pia Dijkstra over een veilige opvang van LHBT’ers, christenen en andere kwetsbare individuen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 17 maart 2016. Nader gewijzigde motie Bergkamp/Pia Dijkstra over een veilige opvang van LHBT’ers, christenen en andere kwetsbare individuen - 2016Z05635

Besluit: Bewindspersoon verzoeken om spoedige brief inzake uitvoering motie.

Reactie op het ‘Actieplan T’ van Transgender Netwerk Nederland (TNN) en CAOP

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 maart 2016. Reactie op het ‘Actieplan T’ van Transgender Netwerk Nederland (TNN) en CAOP - 30420-241

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 18 april 2016 om 10.00 uur.Rondvraag Overig

Aanbieding onderzoek 'Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en arbeidsduur van vrouwen'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 maart 2016. Aanbieding onderzoek 'Lekker vrij? Vrije tijd, tijdsdruk en arbeidsduur van vrouwen' - 30420-242

Besluit: Verzoeken om kabinetsreactie.

Stafnotitie - Verslag conferentie over vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU

Zaak: Stafnotitie - 17 maart 2016. Stafnotitie - Verslag conferentie over vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU - 2016Z05527

Besluit: Verslag vaststellen.

Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-raad, deel onderwijs) van 24 februari 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 maart 2016. Verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-raad, deel onderwijs) van 24 februari 2016 - 21501-34-260

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 26 mei a.s. inzake de OCJS-raad op 30 en 31 mei 2016.

Aanbieding evaluatie van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 maart 2016. Aanbieding evaluatie van de Regeling regionaal investeringsfonds mbo - 31524-276

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 april 2016 om 10.00 uur.
Noot: Antwoord op commissiebrief met kenmerk 2016D07323.Europa

Aanbieding rapport "Chinese borden: financiële stromen en prioriteringsbeleid in het Nederlandse universitaire onderzoek" van Rathenau Instituut

Zaak: Brief derden - Rathenau Instituut te Den Haag - 16 maart 2016. Aanbieding rapport "Chinese borden: financiële stromen en prioriteringsbeleid in het Nederlandse universitaire onderzoek" van Rathenau Instituut - 2016Z05615

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wetenschapsbeleid op 20 april a.s.

Reactie op verzoek commissie om een brief naar aanleiding van de uitzending van De Monitor over ADHD

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 maart 2016. Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden 16 februari 2016, over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren - 31497-205

Besluit: Betrekken bij 'het debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren', of bij het algemeen overleg over de eerstvolgende voortgangsrapportage passend onderwijs (al naar gelang welk overleg eerder kan worden gepland).

Reactie op 'Onderzoek Spelenderwijs: Gepercipieerde effecten van Spelenderwijs, zoals ervaren door ouders van kinderen die deelnemen aan een VE-traject'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 maart 2016. Reactie op 'Onderzoek Spelenderwijs: Gepercipieerde effecten van Spelenderwijs, zoals ervaren door ouders van kinderen die deelnemen aan een VE-traject' - 31293-280

Besluit: Betrekken bij algemeen overleg Verdeling middelen achterstandenbeleid op 14 april a.s.
Noot: Brief staatssecretaris OCW is door commissie SZW geagendeerd voor algemeen overleg kinderopvang op 9 maart jl. Daarna is voortouw overgedragen aan commissie OCW.

Voorlopige voortijdig schoolverlaters(vsv)-resultaten schooljaar 2014-2015

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 maart 2016. Voorlopige voortijdig schoolverlaters(vsv)-resultaten schooljaar 2014-2015 - 26695-110

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 30 maart a.s. inzake voortijdig schoolverlaten en kwaliteitsafspraken in het mbo.

Verslag van een schriftelijk overleg over de rol van het onderwijs in actieprogramma Tel mee met Taal (Kamerstuk 28 760, nr. 52)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 december 2015. Rol van het onderwijs in actieprogramma Tel mee met Taal - 28760-52

Besluit: Aanmelden voor VSO, met als eerste spreker het lid Straus.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 maart 2016. Verslag van een schriftelijk overleg over de rol van het onderwijs in actieprogramma Tel mee met Taal - 28760-54

Besluit: Aanmelden voor VSO, met als eerste spreker het lid Straus.
Besluit: De brief van minister OCW d.d. 5 februari 2016 (28 760, nr. 53) wordt voor het onderdeel inzake Laaggeletterdheid toegevoegd aan dossier Laaggeletterdheid, en voor het onderdeel 'bestrijding van digitale laaggeletterdheid, c.q. opname in actieprogramma «Tel mee met Taal»' betrokken bij het VSO Tel mee met taal.

Voortgang kwaliteitsafspraken mbo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 maart 2016. Voortgang kwaliteitsafspraken mbo - 31524-275

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 30 maart a.s. inzake voortijdig schoolverlaten en kwaliteitsafspraken in het mbo.
Noot: Antwoord op commissiebrief met kenmerk 2016D07307.

Uitstel toezending brief ‘veldraadpleging en beleidsreactie fusietoets in het onderwijs’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 maart 2016. Uitstel toezending brief ‘veldraadpleging en beleidsreactie fusietoets in het onderwijs’ - 32040-25

Besluit: Voor kennisgeving aannemen en voor medio april aangekondigde brief met veldraadpleging en beleidsreactie fusietoets in het onderwijs afwachten.
Noot: Uiterlijk medio april komt de brief ‘veldraadpleging en beleidsreactie fusietoets in het onderwijs’ naar de Kamer.5
Gerelateerde kamerstukken: 32040-25

Reactie op de brief van Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) m.b.t. verhoging van boete voor niet stopzetten van OV-kaart

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 14 maart 2016. Reactie op de brief van Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) m.b.t. verhoging van boete voor niet stopzetten van OV-kaart - 23645-617

Besluit: Aanhouden in afwachting brief over de uitkomsten van het onderzoek en het overleg met de studentenorganisaties, te verwachten voor de zomer.
Noot: Antwoord op brief derde met kenmerk 2016D03340.e minister stelt in onderhavige brief voor de behandeling in de Kamer van het wetsvoorstel Aanpassingswet studiefinanciering BES (Kamerstuk 34 331) plaats te laten vinden nadat de uitkomsten van het onderzoek en het overleg met de studentenorganisaties bekend zijn. Deze uitkomsten verwacht de minister voor de zomer met de Kamer te kunnen delen.

Voortgang Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 14 maart 2016. Voortgang Plan van Aanpak Toptalenten 2014-2018 - 34300-VIII-135

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg flexibilisering/maatwerk/effectieve leerwegen van 26 april a.s. (evenals het dossier toptalenten). Bezien wordt of het AO op niet al te lange termijn verzet kan worden.

Beleidsreactie bij het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de naleving van declaratievoorschriften door de bestuurders hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 februari 2016. Beleidsreactie bij het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de naleving van declaratievoorschriften door de bestuurders hoger onderwijs - 33822-9

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 april 2016 om 10.00 uur, gezamenlijk met de Aanbieding monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2014 (Kamerstuk 33 495, nr. 93)

Aanbieding afschrift van de antwoordbrief aan het vavo-netwerk over deelexamens binnen het experiment regelluwe scholen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 maart 2016. Aanbieding afschrift van de antwoordbrief aan het vavo-netwerk over deelexamens binnen het experiment regelluwe scholen - 2016Z05195

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Antwoord op brief derde met kenmerk 2015D47333.4

Verslag van een schriftelijk overleg over de eerste inzichten inzake de wet Eindtoetsing Primair Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 december 2015. Eerste inzichten Wet Eindtoetsing PO - 31289-272

Besluit: Aanmelden voor vso, met als eerste spreker het lid Straus.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 maart 2016. Verslag van een schriftelijk overleg over de eerste inzichten inzake de wet Eindtoetsing Primair Onderwijs - 31289-287

Besluit: Aanmelden voor vso, met als eerste spreker het lid Straus.

Evaluatie wet Eindtoetsing PO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 maart 2016. Evaluatie wet Eindtoetsing PO - 31289-289

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg, mits het reeds toegekende plenaire debat over het dubbele schooladvies niet vóór 1 juni gepland kan worden.
Noot: Begin 2017 ontvangt de Kamer een tussenrapportage; de eindrapportage van de evaluatie verschijnt in december 2018.Is aangehouden uit de vorige procedurevergadering.

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Beleidsdoorlichting ‘Prestaties van leerlingen en studenten omhoog’ 2010-2014 (Kamerstuk 31 511, nr. 20)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2015. Beleidsdoorlichting ‘Prestaties van leerlingen en studenten omhoog’ 2010-2014 - 31511-20

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2015 en het Onderwijsverslag.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 maart 2016. Beantwoording vragen commissie over de Beleidsdoorlichting ‘Prestaties van leerlingen en studenten omhoog’ 2010-2014 - 31511-21

Besluit: Betrekken bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2015 en het Onderwijsverslag.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit van 25 januari 2016 tot wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen (Kamerstuk 34 407, nr. A/ Nr.1)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 februari 2016. Besluit van 25 januari 2016 tot wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen - 34407-13

Besluit: Aanmelden voor vso, met als eerste spreker het lid Lucas.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 maart 2016. Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit van 25 januari 2016 tot wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen - 34407-2

Besluit: Aanmelden voor VSO, met als eerste spreker het lid Lucas.

Beleidsreactie op het advies van het Platform Onderwijs2032

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 23 januari 2016. Beleidsreactie op het advies van het Platform Onderwijs2032 - 31293-278

Besluit: Aangekondigde nadere informatie (brief staatssecretaris) afwachten.

Samenstelling van het Ontwerpteam2032

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 maart 2016. Samenstelling van het Ontwerpteam2032 - 31293-282

Besluit: Aangekondigde nadere informatie (brief staatssecretaris) afwachten.

Aanbieding monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 7 maart 2016. Aanbieding monitor beloningscodes/cao's bij WNT, 2014 - 33495-93

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 13 april 2016 om 10.00 uur, gezamenlijk met de beleidsreactie over naleving van declaratievoorschriften door bestuurders (Kamerstuk 33822, nr. 9).

Aanbieding afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de subsidieaanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2017-2020

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 februari 2016. Aanbieding afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de subsidieaanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2017-2020 - 32820-1822

Besluit: Agenderen voor verzamel-algemeen overleg Cultuur op 2 juni a.s.
Noot: Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.Het verzamel AO is gepland op 2 juni a.s. Proces rond toekennen BIS-subsidies:•19 mei 2016 advies Raad voor Cultuur over aanvragen•mei/juni 2016 hoor en wederhoor instellingen na adviezen Raad•mei/juni 2016 bestuurlijke afstemming•Prinsjesdag 2016 subsidiebesluiten•1 januari 2017 start periode 2017-2020Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Mededeling over publicatie van de "Wijzigingsregeling Subsidieregeling instandhouding monumenten”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 februari 2016. Mededeling over publicatie van de "Wijzigingsregeling Subsidieregeling instandhouding monumenten” - 32156-71

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (uitkomsten van de subsidieronde 2016 worden in oktober in de Kamer verwacht).
Noot: Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.Over de uitkomsten van de subsidieronde 2016 zal de minister de Kamer in oktober informeren.

Uitvoering van de motie-Ouwehand (Kamerstuk 32820, nr. 159) over de van de positie van de popmuziek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 9 maart 2016. Uitvoering van de motie-Ouwehand over de positie van de popmuziek - 32820-183

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 12 april 2016 om 10.00 uur.

Antwoord op schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de regionale spreiding van landelijke cultuurmiddelen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 maart 2016. Antwoord op vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de regionale spreiding van landelijke cultuurmiddelen - 32820-184

Besluit: Betrekken bij het verzamel algemeen overleg Cultuur.

Afschrift van brief aan ROOS met concretisering van de toezeggingen aan de Eerste Kamer bij de plenaire behandeling van de Mediawet 2008 (Kamerstuk 34 264)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 7 maart 2016. Afschrift van brief aan ROOS met concretisering van de toezeggingen aan de Eerste Kamer bij de plenaire behandeling van de Mediawet 2008 (Kamerstuk 34 264) - 2016Z04735

Besluit: T.z.t. betrekken bij het wetsvoorstel inzake de regionale omroepen.