Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 14 januari 2016

Gepubliceerd: 14 januari 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A0513910
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0a31a947-84cb-49c8-b629-4e9e952e7dfd&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2014-1-2016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31288, 32034, 32034, 32034, 32034, 34331, 31135, 34031, 34031, 31332, 27923, 32336, 31511, 31293, 31568, 23645, 29338, 31289, 24724, 28753, 28753, 34381, 32820, 33820

Inhoud


Planning van werkzaamheden: eerste bespreking concept-format Rondetafel Flexibilisering vo / maatwerkdiploma / effectieve leerroutes (in besloten gedeelte ) + moment planning video conference met OECD9

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 januari 2016. Concept-format Rondetafel Flexibilisering vo / maatwerkdiploma / effectieve leerroutes - 2016Z00163

Besluit: Het reeds opgestelde format aanvullen met de aangeleverde namen en vervolgens de nog te verwachten brief inzake flexibilisering voortgezet onderwijs afwachten.

Aanbieding Inspectieonderzoek naar selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 december 2015. Aanbieding Inspectieonderzoek naar selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs - 31288-499

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. van Meenen (D66) - 14 januari 2016. Aanbieding Inspectieonderzoek naar selectie en toegankelijkheid van het hoger onderwijs - 2016Z00540

Besluit: Verzoek voor AO wordt gehonoreerd.

Opsplitsing AO Vrouwen aan de top en Voortgangsrapportage Emancipatie in twee AO's

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 13 januari 2016. Opsplitsing AO Vrouwen aan de top en Voortgangsrapportage Emancipatie in twee AO's - 2016Z00464

Besluit: Algemeen overleg wordt niet gesplitst.

Briefing Rathenau

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J. Duisenberg (VVD) - 14 januari 2016. Briefing Rathenau - 2016Z00535

Besluit: Het Rathenau Instituut verzoeken een technische briefing te organiseren over hun adviesrapport aan de Kamer getiteld Keuzes voor de toekomst van de Nederlandse wetenschap.

Opstelling van de Vereniging van Hogescholen ten aanzien van de experimenten vraagfinanciering en de koppeling met de pilots flexibilisering

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 14 januari 2016. Opstelling van de Vereniging van Hogescholen ten aanzien van de experimenten vraagfinanciering en de koppeling met de pilots flexibilisering - 2016Z00536

Besluit: Minister verzoeken om reactie voor AO Leven Lang Leren ten aanzien van de opstelling van de Vereniging van Hogescholen over de experimenten vraagfinanciering en de koppeling met de pilots flexibilisering.

Initiatiefnota Op naar de nieuwe universiteit: voorstellen voor hoogwaardig en democratisch onderwijs en onderzoek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.J. (Jasper) van Dijk (SP) - 14 januari 2016. Initiatiefnota Op naar de nieuwe universiteit: voorstellen voor hoogwaardig en democratisch onderwijs en onderzoek - 2016Z00553

Besluit: Minister rappeleren inzake toezegging voorbeelden te beschrijven van bestuursmodellen en bestuursbenoemingen in het hoger onderwijs in het buitenland, zoals Engeland en Vlaanderen, en de Kamer daarover te informeren vóór de wetsbehandeling Versterking bestuurskracht8

Werkdruk in het basisonderwijs

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 14 januari 2016. Werkdruk in het basisonderwijs - 2016Z00533

Besluit: Algemeen overleg plannen over werkdruk in het basisonderwijs en het dossier Regeldrukagenda hieraan toevoegen (o.a. schriftelijk overleg van 2 december jl.; antwoord nog niet binnen)

Aanbod van het lid Azmani om de commissie te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 21 december 2015. Aanbod van het lid Azmani om de commissies te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap - 2015Z25134

Besluit: Agenderen voor gesprek mits het onderwerpen op OCW-terrein betreft.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake digitale leermiddelen (Kamerstuk 32 034, nrs. 16, 17 en 18)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 maart 2015. Doorbraakproject op het gebied van onderwijs en ict - 32034-16

Besluit: Aanhouden in afwachting van de in het voorjaar te ontvangen schoolkostenmonitor.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 juli 2015. Privacy en informatiebeveiliging in het primair en voortgezet onderwijs - 32034-17

Besluit: Aanhouden in afwachting van de in het voorjaar te ontvangen schoolkostenmonitor.7

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 november 2015. Digitale leermiddelen en het gebruik van persoonsgegevens - 32034-18

Besluit: Aanhouden in afwachting van de in het voorjaar te ontvangen schoolkostenmonitor.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 22 december 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over digitale leermiddelen - 32034-19

Besluit: Aanhouden in afwachting van de in het voorjaar te ontvangen schoolkostenmonitor.

Kabinetsreactie op aangenomen moties en amendementen, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling en het wetgevingsoverleg over de onderwijsbegroting 2016

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 december 2015. Kabinetsreactie op aangenomen moties en amendementen, ingediend tijdens de begrotingsbehandeling en het wetgevingsoverleg over de onderwijsbegroting 2016 - 34300-VIII-124

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 10 februari 2016 om 10.00 uur.

Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Aanpassingswet studiefinanciering BES

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 oktober 2015. Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES) - 34331

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 december 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34331-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34331-7

De financiële situatie in het onderwijs 2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 21 december 2015. De financiële situatie in het onderwijs 2014 - 34300-VIII-125

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg (3 uur).

Toekenning subsidie aan Stichting DaMu inzake reiskosten van DaMu-scholieren (Dans en Muziek)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2015. Toekenning subsidie aan Stichting DaMu inzake reiskosten van DaMu-scholieren - 2015Z25119

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 9 februari 2016 om 10.00 uur.
Noot: Onderhavige brief is aangehouden uit de pv van 17 december jl.6

Uitvoering motie van het lid Bisschop c.s. over onderzoek naar de behoeften van ouders bij de schoolkeuze

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2015. Uitvoering motie van het lid Bisschop c.s. over onderzoek naar de behoeften van ouders bij de schoolkeuze - 31135-59

Besluit: Aanhouden in afwachting van het onderzoek naar schoolkeuzemotieven, dat rond de zomer 2016 verschijnt.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het plan van aanpak buurtalen in het basisonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 15 oktober 2015. Plan van aanpak buurtalen in het basisonderwijs - 34031-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34031-17

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over het plan van aanpak buurtalen in het basisonderwijs - 34031-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34031-18

Reactie op verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 november 2015, over het advies van de Raad van State inzake de rekentoets

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Meenen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 november 2015, over het advies van de Raad van State inzake de rekentoets - 31332-71

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 8 februari 2016 om 10.00 uur.
Noot: Alleen over het advies van de Raad van State inzake de rekentoets.

Uitstel toezending plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2015. Uitstel toezending plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven voortgezet onderwijs - 27923-218

Besluit: Voor kennisgeving aannemen (procedurele brief).
Noot: De Kamer ontvangt het plan van aanpak vóór 1 maart 2016.

Voortgang aanbevelingen niet-humane primaten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2015. Voortgang aanbevelingen gebruik niet-humane primaten als proefdier - 32336-44

Besluit: De commissie EZ verzoeken de behandeling over te nemen.
Noot: Bevat onder andere reactie op verzoek aan staatssecretaris EZ tijdens AO Dierenwelzijn op 9 september 2015.

Beleidsdoorlichting ‘Prestaties van leerlingen en studenten omhoog’ 2010-2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2015. Beleidsdoorlichting ‘Prestaties van leerlingen en studenten omhoog’ 2010-2014 - 31511-20

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 28 januari a.s.
Noot: Verzoeken om gebruikelijke BOR-notitie bij een beleidsdoorlichting.

Kabinetsreactie op IBO-onderzoek Effectieve leerroutes in het funderend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 december 2015. Kabinetsreactie op IBO-onderzoek Effectieve leerroutes in het funderend onderwijs - 31293-276

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek Flexibilisering hoger onderwijs, maatwerkdiploma's en effectieve leerroutes
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg van vijf uur.

Aanbieding verslag “Bevindingen quick scan expertgroepen Papiaments en Nederlands” met bijbehorende rapporten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 december 2015. Aanbieding verslag “Bevindingen quick scan expertgroepen Papiaments en Nederlands” met bijbehorende rapporten - 31568-169

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 4 februari 2016 om 10.00 uur.
Noot: Aangehouden uit de vorige procedurevergadering.
Gerelateerde kamerstukken: 31568-16

Aanbieding van rapport 'Taskforce beter benutten onderwijs en openbaar vervoer'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2015. Aanbieding van rapport 'Taskforce beter benutten onderwijs en openbaar vervoer' - 23645-609

Besluit: Aanhouden in afwachting van de kabinetsreactie op aanbevelingen Taskforce 'Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer'.
Noot: Voor de zomer zal het kabinet inhoudelijk reageren op alle aanbevelingen van de Taskforce ‘Beter benutten onderwijs en openbaar vervoer’. Een plan van aanpak om de komende tien jaar de gedane aanbevelingen te realiseren en de effecten ervan te monitoren zal onderdeel uitmaken van deze reactie.

Inbedding van ZonMw in de nieuwe NWO-organisatie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 december 2015. Inbedding van ZonMw in de nieuwe NWO-organisatie - 29338-151

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg wetenschapsbeleid van 18 februari a.s.

Voortgangsbrief vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 december 2015. Voortgangsbrief vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs - 31289-274

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 3 februari 2016 om 10.00 uur.
Noot: Nadat het vereenvoudigde bekostigingsmodel is geconcretiseerd en uitgewerkt, volgt de volgende fase waarin een bredere consultatie plaatsvindt. Het bekostigingsmodel wordt besproken met de vakbonden. Daarnaast wordt het conceptwetsvoorstel dit najaar aangeboden voor internetconsultatie.Naar aanleiding van de motie-Duisenberg c.s. (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 27) sturen de bewindspersonen in 2016 een brief, waarin nader wordt ingaan op het principe van lumpsumbekostiging en alternatieven daarvoor.

Studievoorschot en geneeskundestudenten in hun coschapfase

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2015. Studievoorschot en geneeskundestudenten in hun coschapfase - 24724-140

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Noot: In het eerste kwartaal van 2016 wordt de Kamer geïnformeerd over de resultaten van zowel het overleg met de Nederlandse Federatie van Universitaire Medisch Centra, als de analyse van de additionele studieschuld die ontstaat voor geneeskundestudenten in hun coschapfase door het wegvallen van de basisbeurs, en hoe deze zich verhoudt tot hun relatief gunstige toekomstige inkomensperspectieven.

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het rapport «Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen» van de Inspectie van het Onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 augustus 2015. Beleidsreactie op het rapport “Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen” - 28753-37

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 2 februari 2016 om 10.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het rapport "Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen" van de Inspectie van het Onderwijs - 28753-38

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 2 februari 2016 om 10.00 uur.

Nota van wijziging Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2015. Nota van wijziging - 34350-VIII-4

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.3

Beleidsmatige uitgavenmutaties na Najaarsnota

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 december 2015. Beleidsmatige uitgavenmutaties na Najaarsnota - 34300-VIII-121

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van de antwoordbrief aan De Berkenschutse inzake bureaucratisering door passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 16 december 2015. Afschrift van de antwoordbrief aan De Berkenschutse inzake bureaucratisering door passend onderwijs - 2015Z24649

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Passend onderwijs op 10 februari a.s.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2015Z20682/2015D44392.

Regionale spreiding van landelijke cultuurmiddelen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.S. van Veen (VVD) - 18 december 2015. Regionale spreiding van landelijke cultuurmiddelen - 2015Z25126

Besluit: N.a.v. afspraak in het wetgevingsoverleg over de Cultuubegroting 2016 inventariseren welke vragen er binnen de commissie leven aangaande de regionale spreiding van subsidies en de spreiding van het aanbod, en deze vragen in een commissiebrief aan de minister voorleggen.Onderwijs en Wetenschap

Verdrag inzake de coproductie van films tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China; Beijing, 26 oktober 2015.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 8 januari 2016. Verdrag inzake de coproductie van films tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China; Beijing, 26 oktober 2015 - 34381-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift brieven aan Eerste Kamer, NPO en ROOS met daarin informatie over inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 18 december 2015. Afschrift brieven aan Eerste Kamer, NPO en ROOS met daarin informatie over inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet - 2015Z25107

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Afschrift van de beleidsreactie op het Beleidsplan 2015-2018 “De kracht van het netwerk” van de Koninklijke Bibliotheek

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 december 2015. Afschrift van de beleidsreactie op het Beleidsplan 2015-2018 “De kracht van het netwerk” van de Koninklijke Bibliotheek - 34300-VIII-122

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanpassingen indemniteitsregeling

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 27 november 2015. Aanpassingen indemniteitsregeling - 32820-179

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en de staf verzoeken een overzicht de status van dit dossier op te stellen.

Aanbieding van de ontwerpselectielijsten voor de AIVD en de MIVD

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 december 2015. Aanbieding van de ontwerpselectielijsten voor de AIVD en de MIVD - 33820-6

Besluit: Technische briefing organiseren.
Noot: Het voornemen is om deze ontwerplijsten na 1 maart 2016 vast te stellen en te publiceren.De selectielijsten zullen binnen een periode van vijf jaar na vaststelling door de Algemene Rijksarchivaris en de betrokken diensten worden geëvalueerd.