Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 6 juli 2016

Gepubliceerd: 7 juli 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A051239
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=aca5a66d-f305-412b-a874-78ae85e40293&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%206%20juli%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 22112, 31865, 34300, 34300, 31271, 25087, 31066, 31066, 34302, 34302, 33532, 32545, 31311, 31311, 34292, 34469

Inhoud


Verzoek aan de minister van Veiligheid en Justitie om zijn zienswijze op de reikwijdte van artikel 30 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 en jurisprudentie die daarop betrekking heeft met de Kamer te delen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 7 juli 2016. Voorstel om de minister van Veiligheid en Justitie te verzoeken om zijn zienswijze op de reikwijdte van artikel 30 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 en jurisprudentie die daarop betrekking heeft met de Kamer te delen - 2016Z14282

Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie te verzoeken om zijn zienswijze op de reikwijdte van artikel 30 van de Wet op de parlementaire enquête 2008 en jurisprudentie die daarop betrekking heeft met de Kamer te delen. De minister van Veiligheid en Justitie wordt verzocht zijn reactie bij voorkeur voor 1 september 2016, doch uiterlijk 7 september 2016, aan de Kamer te doen toekomen.
Noot: Het voorstel van het lid Van Weyenberg is namens de werkgroep fiscale constructies gedaan.

Verzoek Commissie Ottow om gesprek met vaste commissie voor Financiën over evaluatieonderzoek naar toetsing van bestuurders en commissarissen zoals die wordt uitgevoerd door DNB en AFM d.d. 8 of 13 september 2016.

Zaak: Brief derden - Commissie Ottow te Utrecht - 5 juli 2016. Verzoek Commissie Ottow om gesprek met vaste commissie voor Financiën over evaluatieonderzoek naar toetsing van bestuurders en commissarissen zoals die wordt uitgevoerd door DNB en AFM d.d. 8 of 13 september 2016 - 2016Z13928

Besluit: Besloten wordt het voeren van een gesprek met de Commissie Ottow over te
Noot: De Commissie Ottow voert een evaluatieonderzoek uit naar de toetsing van bestuurders en commissarissen zoals die wordt uitgevoerd door DNB en de AFM. Ten behoeve van dit onderzoek zou de Commissie graag spreken met enkele leden van de vaste Kamercommissie voor Financiën. De Commissie heeft donderdag 8 en dinsdag 13 september gereserveerd voor een gesprek met de commissie Financiën.Rondvraag

Opzet en uitvoering expertmeeting fiscale constructies maandag 12 september 2016.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, V. van den Eeden - 4 juli 2016. Opzet en uitvoering expertmeeting fiscale constructies maandag 12 september 2016 - 2016Z13768

Besluit: Ingestemd met de in de noot opgenomen wijze waarop de expertmeeting fiscale constructies, die is gepland op maandag 12 september van 10.00 tot 20.00 uur, zal worden uitgevoerd.
Noot: •De werkgroep fiscale constructies wijst per blok twee leden aan die de vooraf geselecteerde vragen aan de genodigden stellen.?•Gezien de relatief beperkte beschikbare tijd is het alleen mogelijk om aanvullende individuele vragen te stellen indien er nog tijd resteert nadat de vragen van de vragenlijst zijn beantwoord.•De leden van de commissie Financiën die geen deel uitmaken van de werkgroep fiscale constructies worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan de voorbereidingsbijeenkomst van de werkgroep op woensdagavond 7 september.

Verslag van de ESM jaarvergadering van de Raad van gouverneurs op 16 juni 2016 alsmede toezending jaarverslag van het ESM over het jaar 2015, het jaarverslag van het auditcomité van het ESM en de reactie van het ESM management op rapport auditcomité

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 juni 2016. Verslag van de ESM jaarvergadering van de Raad van gouverneurs op 16 juni 2016 alsmede toezending jaarverslag van het ESM over het jaar 2015, het jaarverslag van het auditcomité van het ESM en de reactie van het ESM management op rapport auditcomité - 21501-07-1386

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 7 juli 2016.

EU interparlementaire bijeenkomsten september-december

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 20 juni 2016. Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten voor de tweede helft van 2016 - 2016Z12397

Besluit: Ter informatie en agendering in de commissieagenda. Wanneer het programma van de conferentie bekend is, zal een delegatie worden vastgesteld.
Noot: Dit overzicht wordt u doorgezonden door de commissie Europese Zaken ten behoeve van een actieve delegatieinbreng vanuit de Kamer.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen (FIN), week 25, 2016

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 juni 2016. Lijst met nieuwe EU-voorstellen (FIN), week 25, 2016 - 2016Z13605

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: De lijst bevat deze week één voorstel. Het betreft een voorstel voor wijziging van een wetsvoorstel (verordening) betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie). De oorspronkelijke verordening wordt op enkele technische punten gewijzigd.

Kabinetsreactie op de internetconsultatie inzake het Financieel Reglement van de EU-begroting

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 juni 2016. Kabinetsreactie op de internetconsultatie inzake het Financieel Reglement van de EU-begroting - 21501-03-96

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Het financieel reglement (FR) bevat de financiële regelgeving van de EU. De beginselen van de EU-begroting staan erin en het regelt de wijze waarop de EU-begroting wordt besteed. Deze openbare raadpleging is de opmaat voor een mogelijke herziening van het FR.•De Kamer ontvangt krachtens de standaard-informatieafspraken de definitieve kabinetsreactie op alle consultaties van de Europese Commissie waarop het kabinet reageert.

Fiche: Mededeling Europa investeert weer, balans van het investeringsplan (EFSI)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 juni 2016. Fiche: Mededeling Europa investeert weer, balans van het investeringsplan (EFSI) - 22112-2156

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 7 juli 2016.
Noot: •Het fiche betreft een mededeling over het Europees Fonds voor Strategische Investeringen ('Juncker-fonds'). De mededeling bevat een evaluatie van EFSI tot nu toe en geeft aan in het najaar met wetgevende voorstellen te komen om onder meer EFSI te verlengen en mogelijkheden te bekijken om een model van het EFSI-type ook in derde landen buiten de EU in te zetten. De meeste voorstellen uit de mededeling zijn nog niet uitgewerkt. De Commissie kondigt aan dit najaar met uitgewerkte wetgevende voorstellen te komen; hierover zullen t.z.t. BNC-fiches verschijnen.•In de Ecofinraad van 12 juli a.s. zal een gedachtewisseling plaatsvinden over de zgn. 'derde pijler' van het EFSI (kapitaalmarktunie en structurele hervormingen) met als onderwerp de obstakels voor investeringen.

Uitnodiging commissie ECON van Europees Parlement voor interparlementaire bijeenkomst over Europees semester 2016 / prioriteiten Jaarlijkse Groeianalyse 2017 d.d. 28 september 2016.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussels - 28 juni 2016. Uitnodiging commissie ECON van Europees Parlement voor interparlementaire bijeenkomst over Europees semester 2016 / prioriteiten Jaarlijkse Groeianalyse 2017 d.d. 28 september 2016 - 2016Z135186

Besluit: Via een e-mailprocedure zal interesse in deelname worden geïnventariseerd.
Noot: Op woensdag 28 september van 15u-17u debatteert de commissie voor Economische Zaken (ECON) van het Europees Parlement in Brussel over het concept-rapport inzake het Europees Semester. De voorzitter van de ECON commissie nodigt alle voorzitters van de overeenkomstige commissies van nationale parlementen (of hun vertegenwoordiger) uit om deze sessie bij te wonen. Het bijgevoegde stuk bevat de uitnodiging en meer informatie over de bijeenkomst. Om u aan te melden is een online registratie nodig, de sluitingsdatum voor aanmelding is woensdag 14 september 12.00u.

Inter-institutionele conferentie over de toekomstige financiering van de EU

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 juni 2016. Interinstitutionele conferentie over de toekomstige financiering van de EU, 7 en 8 september 2016 - 2016Z13511

Besluit: Ter informatie.
Noot: Op 7 en 8 september vindt in Brussel een conferentie plaats over de financiering van de EU. De conferentie wordt georganiseerd door de 'High Level Group on Own Resources' (HLGOR/Monti Group). Met deze notitie wordt u geïnformeerd over de agenda van de conferentie en de voorziene delegatie vanuit beide Kamers. Wanneer het format van de conferentie het toestaat zal door middel van een schriftelijke procedure een delegatie-inbreng worden voorgelegd.

Focusonderwerp verantwoording 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juli 2016. Overnemen van het voorstel van de Tweede Kamer om "focus op beleidstoetsing" als focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2016 aan te merken - 31865-84

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Besluit: De commissie Financiën zal in de eerste week van het reces het kabinet en de Algemene Rekenkamer op de hoogte stellen van de uitkomsten van de inventarisatie onder vaste en algemene commissies om een nader focusonderwerp aan te dragen voor de verantwoording over 2016. De brief wordt aan de leden Duisenberg, Aukje de Vries en Groot voorgelegd voordat deze wordt verstuurd.
Noot: In deze brief geeft het kabinet aan het eerder door de Kamer vastgestelde focusonderwerp “focus op beleidstoetsing” voor de verantwoording over het jaar 2016 (in mei 2017) als focusonderwerp aan te merken.

Prijs- en wisselkoersschommelingen Defensie

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juli 2016. Prijs- en wisselkoersschommelingen Defensie - 34300-75

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Het probleem van prijs- en valutaschommelingen is onder de aandacht gebracht van de Studiegroep Begrotingsruimte. Het rapport van de Studiegroep bevat een voorstel voor een nieuwe omgang met loon- en prijsmutaties die voor een deel tegemoet komt aan deze problematiek. Daarnaast onderzoekt het CBS de mogelijkheid van een specifieke prijsindex voor Defensie.•Het advies van de Studiegroep Begrotingsruimte is gericht aan een volgend kabinet. De valutakoerswisselingen vormen voor de begroting van Defensie echter een urgent probleem en dat willen de bewindlieden van Financiën en van Defensie niet overlaten aan een volgend kabinet. Voor de algemene financiële beschouwingen zal de minister van Financiën de

Advies van de 15e Studiegroep Begrotingsruimte

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juli 2016. Advies van de 15e Studiegroep Begrotingsruimte - 34300-74

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •De ambtelijke Studiegroep Begrotingsruimte adviseert over zowel de begrotingssystematiek als de begrotingsdoelstelling ten behoeve van de volgende kabinetsperiode. Het kabinet legt de overwegingen en aanbevelingen van de Studiegroep Begrotingsruimte zonder nadere standpuntbepaling aan de Kamer voor.•Als bijlage bevat dit advies een beleidsdoorlichting Begrotingsbeleid. De Studiegroep heeft de uitkomsten van deze beleidsdoorlichting gebruikt voor haar advies. Omdat het begrotingsbeleid geen beleidsartikel kent is het geen formeel voorgeschreven beleidsdoorlichting en bevat de doorlichting ook geen kabinetstandpunt.

Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën dan Financiën

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 28 juni 2016. Aanbieding rapport "Versterking van de bestuurlijke capaciteit in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië: beperkte vooruitgang in een moeilijke context" van ERK - 2016Z13684

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 28 juni 2016. Aanbieding rapport "EU policy initiatives and financial support for Roma integration: significant progress made over the last decade, but additional efforts needed on the ground" van ERK - 2016Z13666

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 juni 2016. Definitieve versie van de beleidsdoorlichting “Vreedzame geschillenbeslechting en het tegengaan van straffeloosheid” van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) en de IOB-Nieuwsbrief over dit rapport - 31271-23

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Toevoegen aan agenda van algemeen overleg d.d. 13 september 2016 over Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.
Noot:

Reactie op de motie van de Leden Schouten en Grashoff over het bestrijden van belastingontwijking opnemen in convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 28 juni 2016. Reactie op de motie van de Leden Schouten en Grashoff over het bestrijden van belastingontwijking opnemen in convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen - 25087-128

Besluit: Desgewenst betrokken bij de stemming op 28 juni 2016 over de gewijzigde motie van de leden Schouten en Grashoff (25087, nr. 129).Rijksuitgaven

Schriftelijke reactie op de verkenning van oplossingsrichtingen inzake problematiek Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 juli 2016. Schriftelijke reactie op de verkenning van oplossingsrichtingen inzake problematiek Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) - 31066-293

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 13 juli 2016 te 14.00 uur.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon

Reparatie arrest HR inzake bedrijfsopvolgingsregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 juli 2016. Reparatie arrest HR inzake bedrijfsopvolgingsregeling - 2016Z13725

Besluit: Desgewenst betrekken bij het op Prinsjesdag 2016 in te dienen wetsvoorstel (zie de noot).
Noot: •In de brief kondigt de staatssecretaris aan dat met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2016, de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 22 april 2016 worden gerepareerd. In het arrest oordeelde de Hoge Raad dat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet 1956 ook van toepassing kan zijn op aandelen die een holding houdt in een lichaam

Akkoord over de uitstroomregeling bij de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 juni 2016. Akkoord over de uitstroomregeling bij de Belastingdienst - 31066-292

Besluit: Toevoegen aan de agenda van het schriftelijk overleg "Beantwoording onbeantwoorde vragen tijdens het algemeen overleg Belastingdienst van 1 juni 2016" waarvan de inbrengdatum reeds is vastgesteld op donderdag 8 september 2016 te 14.00 uur.

Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg inzake pensioen in eigen beheer op 23 maart 2016 (Kamerstuk 34 302, nr. 117)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 juli 2016. Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg inzake pensioen in eigen beheer op 23 maart 2016 (Kamerstuk 34 302, nr. 117) - 34302-122

Besluit: Desgewenst betrekken bij het op Prinsjesdag 2016 in te dienen wetsvoorstel (zie de noot).
Noot: •In de brief geeft de staatssecretaris aan dat zijn eerder gedane voorstel om pensioen in eigen beheer (PEB) uit te faseren op enkele punten is aangepast. De termijn waarbinnen PEB fiscaal geruisloos kan worden afgekocht wordt verlengd naar drie jaar. Hierbij gaat een staffel gelden: in 2017 geldt een korting van 34,5% op de grondslag, in 2018 een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5%. Uitgangspunt zijn de balanswaarden ultimo 2015. De nieuwe regeling dient 1 januari 2017 in werking treden. Op Prinsjesdag 2016 wordt hiertoe het wetsvoorstel ingediend. Er komt geen internetconsultatie.•Daarnaast beantwoordt de staatssecretaris in deze brief enkele technische vragen over onder andere de positie van de partner en internationale aspecten bij afzien van pensioenrechten.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-12

Reactie op de motie Omtzigt over de effecten van de verschuiving in de energiebelasting tussen elektriciteit en aardgas (Kamerstuk 34 302, nr. 87)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 juni 2016. Reactie op de motie Omtzigt over de effecten van de verschuiving in de energiebelasting tussen elektriciteit en aardgas (Kamerstuk 34 302, nr. 87) - 34302-121

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 8 september 2016 te 14.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-12

Toekomst SNS Bank

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juli 2016. Toekomst SNS Bank - 33532-612

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 14 september 2016 te 14.00 uur.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Diplomaplicht in relatie tot algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 juni 2016. Diplomaplicht in relatie tot algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht - 32545-54

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: •In deze brief informeert de minister van Financiën de Kamer over het onder de Wft-diplomaplicht brengen van het adviseren over een algemeen pensioenfonds en het vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds, de toekomstgerichte analyse van het vakbekwaamheidsbouwwerk en het besluit om geen volmachtmodule in het vakbekwaamheidsbouwwerk op te nemen.•De uitbreiding van de diplomaplicht zal worden meegenomen in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2017 dat deze zomer zal worden geconsulteerd. Het voornemen is om de wijziging op 1 juli 2017 in werking te laten treden.

Herbeoordelingen rentederivaten door banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 juli 2016. Uniform herstelkader herbeoordelingen rentederivaten in het MKB - 31311-173

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 13 juli 2016 te 14.00 uur. De minister van Financiën wordt verzocht zijn antwoorden uiterlijk op maandag 5 september 2016 aan de Tweede Kamer toe te sturen.
Besluit: Agenderen voor een beknopt rondetafelgesprek na het zomerreces, in de maand september. De heer Omtzigt (CDA) en mevrouw De Vries (VVD) doen een voorstel voor de uit te nodigen personen en/of organisaties en voor de blokindeling van het rondetafelgesprek.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 juni 2016. Rapport extern onderzoek op AFM toetsingen van de herbeoordelingen rentederivaten door banken - 31311-172

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 13 juli 2016 te 14.00 uur. De minister van Financiën wordt verzocht zijn antwoorden uiterlijk op maandag 5 september 2016 aan de Tweede Kamer toe te sturen.
Besluit: Agenderen voor een beknopt rondetafelgesprek na het zomerreces, in de maand september. De heer Omtzigt (CDA) en mevrouw De Vries (VVD) doen een voorstel voor de uit te nodigen personen en/of organisaties en voor de blokindeling van het rondetafelgesprek.

Schriftelijk overleg uitvoering motie Ronnes / Aukje de Vries over modelmatige onderbouwing woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken (34292, nr. 8)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken - 34292-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34292-13

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 april 2016. Uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het amendement van het lid Aukje de Vries dat regelt dat de AFM niet zelfstandig kan besluiten tot het “ontslag” van een accountantsorganisatie, maar dat de AFM in plaats daarvan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam daartoe een verzoek kan indienen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 juni 2016. Reactie op het amendement van het lid Aukje de Vries dat regelt dat de AFM niet zelfstandig kan besluiten tot het “ontslag” van een accountantsorganisatie, maar dat de AFM in plaats daarvan bij de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam daartoe een verzoek kan indienen - 34469-10

Besluit: Reeds betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Over het wetsvoorstel is gestemd op 28 juni 2016.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën
Gerelateerde kamerstukken: 34469-10