Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 29 juni 2016

Gepubliceerd: 30 juni 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A051229
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=59431b84-6950-4ae4-b08a-f1d1cf584056&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2029%20juni%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 21501, 27926, 34485, 31865, 34475, 34475, 34475, 34394, 34394, 34394, 32140, 31066, 33532, 32013, 32173, 33532, 32545, 33532, 34455, 34455, 34455, 34469, 34300, 34291, 34291, 34291

Inhoud


Reactie ECB n.a.v. uitnodiging voor gedachtewisseling over monetair beleid van ECB

Zaak: Brief derden - Europese Centrale Bank (ECB) te Frankfurt am Main - 14 juni 2016. Reactie ECB n.a.v. uitnodiging voor gedachtewisseling over monetair beleid van ECB - 2016Z12893

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Besloten wordt niet in te stemmen met het verzoek van de zijde van de Eerste Kamer. Tevens wordt besloten dat aan het gesprek alleen leden van de
Noot: In overleg met het secretariaat van de heer Draghi zal naar een geschikte datum/tijd worden gezocht. Nadere informatie volgt.
Noot: Van de zijde van de Eerste Kamer is geïnformeerd naar de mogelijkheden van eventuele deelname van Eerste Kamerleden aan het – nog te plannen − gesprek met de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB).

Reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer “Verdere verbetering noodzakelijk ter waarborging van een doeltreffende tenuitvoerlegging van de buitensporigtekortprocedure”

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 juni 2016. Reactie op het rapport “Verdere verbetering noodzakelijk ter waarborging van een doeltreffende tenuitvoerlegging van de buitensporigtekortprocedure” - 21501-07-1383

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 7 juli 2016.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen (FIN), week 23 en 24, 2016

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 23 juni 2016. Lijst met nieuwe EU-voorstellen (FIN), week 23 en 24, 2016 - 2016Z12839

Besluit: Besloten conform de voorstellen (zie de noot).
Noot: •De lijst met nieuwe EU-voorstellen op het beleidsterrein Financiën bevat dit keer:1.Een wetgevend voorstel voor een verordening voor een EU-programma om consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten meer te betrekken bij de beleidsvorming van de Unie op het gebied van financiële diensten voor de periode 2017-2020.Voorstel: BNC-fiche afwachten. 2.Een niet-wetgevend voorstel met financiële informatie over het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF).Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.3.Een wetgevend voorstel voor een uitvoeringsverordening inzake Poolse hervormingen in nationale insolventiewetgeving.Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.•Daarnaast heeft de Europese Commissie een informatief verslag gepubliceerd van de door de EU verstrekte leningen in 2015. Het gaat dan bijvoorbeeld om leningen aan Euratom, maar ook om leningen die zijn verstrekt in het kader van de macro-financiële bijstand en het EFSM. Het verslag is niet-wetgevend van aard, er komt dus ook geen BNC-fiche.Voorstel: Ter informatie.

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 juni 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 juni 2016. Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 juni 2016 - 21501-07-7

Besluit: Onderdeel richtlijn anti-belastingontwijking: reeds betrokken bij het debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking d.d. 21 juni 2016.
Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 7 juli 2016.

Eerste voortgangsrapportage ESM-programma Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 juni 2016. Eerste voortgangsrapportage ESM-programma Griekenland - 21501-07-1376

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 15 juni 2016.

Beantwoording van aanvullende vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg van 17 mei 2016 inzake Ecofin Raad, over het Italiaans garantieprogramma voor securitisaties van niet-presterende leningen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 juni 2016. Beantwoording van aanvullende vragen, gesteld tijdens het algemeen overleg van 17 mei 2016 inzake Ecofin Raad, over het Italiaans garantieprogramma voor securitisaties van niet-presterende leningen - 21501-07-1375

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op donderdag 7 juli 2016.

Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 10 juni 2016. Reactie op het verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 mei 2016, over het bericht dat het kabinet het mes gaat zetten in de huurtoeslag en toezending IBO - 27926-262

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot:

Antwoorden eerste suppletoire begroting Financiën (IXB) en Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 juni 2016. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34485-IX-3

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Antwoorden Voorjaarsnota 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 juni 2016. Beantwoording vragen commissie over de Voorjaarsnota 2016 - 34485-2

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de Voorjaarsnota 2016.
Noot: Het plenaire debat over de Voorjaarsnota 2016 is gepland in week 27 (vergaderweek van 5, 6 en 7 juli 2016; de laatste vergaderweek vóór het zomerreces).
Gerelateerde kamerstukken: 34485-2

Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie Financiën over budgetflexibiliteit, informatievoorziening ZBO's en evaluatie subsidies - 31865-83

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Comptabiliteitswet 2016 (34426).
Besluit: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) verzoeken om een notitie op te stellen over het thema budgetflexibiliteit.
Noot: •Op 15 maart 2016 heeft een ambtelijke technische briefing plaatsgevonden over rijksbrede thema's inzake begroten en verantwoorden. De vragen die de commissie Financiën naar aanleiding van deze briefing had zijn per brief van 31 maart 2016 door de commissie Financiën aan de minister van Financiën voorgelegd. Deze brief bevat de beantwoording daarvan.•De thema's die in de brief worden behandeld zijn relevant voor de behandeling van de Comptabiliteitswet 2016.
Noot: De BOR-notitie over budgetflexibiliteit zou desgewenst kunnen worden betrokken bij de verdere behandeling van de brief en van de Comptabiliteitswet 2016.

Verantwoordingsstukken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 juni 2016. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34475-IX-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 juni 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Financiën (IX) - 34475-IX-8

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 18 mei 2016. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Financiën (IX) - 34475-IX-2

Besluit: Desgewenst betrokken bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2015 d.d. 26 mei 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 juni 2016. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 - 34475-IX-7

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 mei 2016. Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 - 34475-IX-1

Besluit: Desgewenst betrokken bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2015 d.d. 26 mei 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 juni 2016. Beantwoording op vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Staat van de rijksverantwoording 2015" - 34475-24

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.5
Gerelateerde kamerstukken: 34475-24

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 juni 2016. Beantwoording op vragen commissie over het Financieel jaarverslag van het Rijk 2015 - 34475-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34475-23

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 mei 2016. Financieel jaarverslag van het Rijk 2015 - 34475-1

Besluit: Desgewenst betrokken bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2015 d.d. 26 mei 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34475-1

Nationale Verklaring 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 mei 2016. Nationale Verklaring 2016 - 34394-2

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 juni 2016. Beantwoording op vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer bij de Nationale verklaring 2016 - 34394-6

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 juni 2016. Beantwoording op vragen commissie over de Nationale Verklaring 2016 - 34394-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsreactie op de CPB-notitie met de doorrekening van de standaardkoopkracht van voorbeeldhuishoudens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 juni 2016. Kabinetsreactie op de CPB-notitie met de doorrekening van de standaardkoopkracht van voorbeeldhuishoudens - 32140-27

Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB).Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoonGeen agendapuntenRijksuitgaven

Reactie op verzoek commissie om een reactie op een burgerbrief inzake een verzoek om hulp in verband met FATCA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 juni 2016. Reactie op verzoek commissie om een reactie op een burgerbrief inzake een verzoek om hulp in verband met FATCA - 2016Z12052

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.

Beantwoording onbeantwoorde vragen tijdens het algemeen overleg Belastingdienst van 1 juni 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 juni 2016. Beantwoording onbeantwoorde vragen tijdens het algemeen overleg Belastingdienst van 1 juni 2016 - 31066-276

Besluit: Desgewenst betrokken bij het VAO Belastingdienst d.d. 21 juni 2016.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 8 september 2016 te 14.00 uur.4

Verkoop Propertize

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 juni 2016. Verkoop Propertize - 33532-60

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Hervormingen en resultaten in de Nederlandse financiële sector

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 juni 2016. Hervormingen en resultaten in de Nederlandse financiële sector - 32013-132

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Nederlandse bankensector d.d. 28 juni 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 32013-13

Reactie op verzoek van het lid Koolmees om meer informatie over de begrotingsafspraken voor het jaar 2017

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 juni 2016. Reactie op verzoek van het lid Koolmees, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 juni 2016 om meer informatie over de begrotingsafspraken voor het jaar 2017 - 32173-8

Besluit: Reeds betrokken bij het plenair debat over meer investeringen in de veiligheidsketen d.d. 15 juni 2016.

Ontvangst verkoopopbrengst ASR en adviezen NLFI

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 juni 2016. Ontvangst verkoopopbrengst ASR en adviezen NLFI - 33532-59

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Recht op premie-incasso bemiddelaars en voorgenomen evaluatie provisieverbod

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 juni 2016. Recht op premie-incasso bemiddelaars en voorgenomen evaluatie provisieverbod - 32545-53

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32545-53

Update onderzoek naar het saldocompensatiestelsel bij SNS REAAL

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 juni 2016. Update onderzoek naar het saldocompensatiestelsel bij SNS REAAL - 33532-57

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister heeft de Kamer eerder gemeld voornemens te zijn de uitkomsten

Nota naar aanleiding van het verslag + nota's van wijziging wetsvoorstel Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik (34455)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 juni 2016. Tweede nota van wijziging - 34455-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34455-9

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 juni 2016. Nota van wijziging - 34455-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34455-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 juni 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34455-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Behandelschema wetsvoorstel:- wetgevingsoverleg op maandag 4 juli 2016 van 16.00 - 20.00 uur;- geen afrondend plenair debat;- stemmen over het wetsvoorstel op donderdag 7 juli 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34455-7

Wetsvoorstel goedkeuring belastingverdrag met Zambia

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 juni 2016. Goedkeuring van het op 15 juli 2015 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zambia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 113 en Trb. 2016, 47) - 34503

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 29 september 2016 te 14.00 uur.
Noot: •Zie ook: Trb. 2015, 113 en Trb. 2016, 47.•De goedkeuring wordt gevraagd voor het voor het Europese en het Caribische deel van Nederland.•Het betreft een herziening van het verdrag van 1977.•De onderhandelingen vonden plaats vóór de publicatie van de aanbevelingen in het BEPS-project.

Wetsvoorstel goedkeuring belastingverdrag met Kenia

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 8 juni 2016. Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 114 en Trb. 2016, 58) - 34492

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 28 september 2016 te 14.00 uur.
Noot: •Het Verdrag met Protocol is gepubliceerd in Tractatenblad 2015, 114 en Tractatenblad 2016, 58.•De goedkeuring wordt gevraagd voor het Europese deel van Nederland.•Het verdrag betreft de voorkoming van dubbele belasting en de onderlinge uitwisseling van fiscale informatie en invordering van belastingen.•Het opnemen van anti-misbruikbepalingen heeft geresulteerd in het opnemen van een zogenoemde main purpose test in artikel 10

Nota van wijziging Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen (34469)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 juni 2016. Nota van wijziging - 34469-8

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Over het wetsvoorstel is gestemd op dinsdag 28 juni 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34469-8

Spoedeisende wetsvoorstellen voor of per 1 januari 2017 of in de eerste helft van 2017 (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 juni 2016. Spoedeisende wetsvoorstellen voor of per 1 januari 2017 of in de eerste helft van 2017 - 34300-73

Besluit: De minister van Financiën zal worden verzocht de Kamer te informeren over de stand van zaken van het wetsvoorstel ter implementatie van het UBO-register.
Noot: •De minister van V&J heeft een overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen toegestuurd waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze door de Kamer worden behandeld met het oog op inwerkingtreding vóór of per 1 januari 2017 of in de eerste helft van 2017. In het overzicht is ook de reden van spoedeisendheid vermeld. Daarnaast is een lijst toegestuurd met spoedeisende wetsvoorstellen die nog niet zijn ingediend. Indiening is spoedig te verwachten. Door ook deze voorstellen in een overzicht op te nemen, wordt een volledig beeld gegeven van de voorstellen die voor het kabinet spoed hebben. •In de bijlagen bij de brief (overzichten wel/niet ingediend) staan onderstaande wetsvoorstellen die betrekking hebben op het beleidsterrein van Financiën:•Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik (34455)Stand van zaken: WGO op 4 juli 2016, geen plenair debat, stemmen vóór zomerreces•Wet uitwerking Autobrief II (34391)Stand van zaken: afgedaan in TK op 12 april 2016•Implementatiewet richtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen (34469)Stand van zaken: WGO op 20 juni 2016, geen plenair debat, stemmen z.s.m. na WGO•Implementatiewet toegang basisbetaalrekening (34480)Stand van zaken: inbrengdatum verslag 30 juni 2016•Belastingplan 2017 (nog niet ingediend)•Wet aanpassing innovatiebox aan uitkomsten BEPS action item 5 (OESO) (nog niet ingediend)•Implementatie richtlijn automatische uitwisseling van inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken (nog niet ingediend)•Wet alternatieve vormgeving pensioen in eigen beheer (nog niet ingediend)•Overige fiscale maatregelen 2017 (nog niet ingediend)

Initiatiefvoorstel Van Vliet - Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (Van Vliet) - 17 juni 2016. Derde nota van wijziging - 34291-14

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34291-14

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (Van Vliet) - 14 juni 2016. Tweede nota van wijziging - 34291-10

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34291-10

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (Van Vliet) - 16 juni 2016. Brief van het lid Van Vliet over een schriftelijke verduidelijking inzake de reikwijdte van het initiatiefvoorstel - 34291-13

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34291-13