Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 15 juni 2016

Gepubliceerd: 17 juni 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A0512111
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=54a6a54e-8ffb-4663-abf2-90ffdf883481&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2015%20juni%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33283, 21501, 21501, 21501, 31865, 34394, 34394, 34475, 34475, 34124, 31066, 33529, 31083, 31066, 31066, 34302, 31066, 33532, 32013, 33957, 32847, 32013, 27863, 32545, 34469, 34291, 34323, 34323

Inhoud


DNB-rapportage over de macro-economische risico's voor het financiële stelsel

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 juni 2016. Aanbieding rapportage van DNB over de macro-economische risico's voor het financiële stelsel - 33283-13

Besluit: Reeds betrokken bij het openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel d.d. 7 juni 2016.Rondvraag

Lijst met nieuwe EU-voorstellen (FIN), week 21 en 22, 2016

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 juni 2016. Lijst met nieuwe EU-voorstellen (FIN), week 21 en 22, 2016 - 2016Z11654

Besluit: De lijst bevat dit keer één EU-voorstel (zie ook de noot): voorgesteld wordt om het BNC-fiche af te wachten.
Noot: Voor het voorstel 'Europa investeert weer. Balans van het investeringsplan voor Europa en volgende stappen' van de Europese Commissie (COM nummer 359, zie bijgevoegde lijst) zal naar verwachting op 24 juni 2016 een BNC-fiche verschijnen.Overig

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 juni 2016 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 juni 2016. Aanbieding geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 16 en 17 juni 2016 te Luxemburg - 21501-07-1374

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 15 juni 2016.

Verslag van de Ecofinraad van 25 mei 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 juni 2016. Aanbieding verslag van de Ecofinraad van 25 mei 2016 te Brussel - 21501-07-1373

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 15 juni 2016.

Parlementaire betrokkenheid bij aankomende EU-insolventiewetgeving

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 8 juni 2016. EU-stafnotitie: Parlementaire betrokkenheid bij aankomende EU-insolventiewetgeving - 2016Z11465

Besluit: Deelname aan openbare raadpleging en/of EU-conferentie overlaten aan individuele leden / fracties (zie de noot).
Noot: •De Europese Commissie bereidt momenteel wetgevingsvoorstellen voor op het gebied van insolventie van ondernemingen. Deze voorstellen zullen waarschijnlijk in het najaar van 2016 worden gepubliceerd en vloeien voort uit het ‘Actieplan Kapitaalmarktenunie’ (zie de bijlage uit de stafnotitie voor een tijdlijn). Om nationale parlementen reeds in het voorstadium van het wetgevingstraject te betrekken, nodigt de Europese Commissie parlementen uit om deel te nemen aan een openbare raadpleging en een conferentie over dit onderwerp. De conferentie vindt plaats op 12 juli 2016, registratie is mogelijk tot en met 15 juni 2016. De conferentie is tevens te volgen via webcast en de bijdragen van deelnemers zullen worden

Verslag van de Eurogroep van 24 mei 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 mei 2016. Aanbieding verslag van de Eurogroep van 24 mei 2016 te Brussel - 21501-07-1370

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 15 juni 2016.8

Evaluatie experiment overdracht taken commissie Rijksuitgaven

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 juni 2016. Stafnotitie - Evaluatie experiment overdracht taken commissie Rijksuitgaven - 2016Z11733

Besluit: Medio juni benadert de commissiestaf de meest betrokken leden voor een beknopte evaluatie van de samenvoeging van de commissies Financiën en Rijksuitgaven. Daarnaast worden het Ministerie van Financiën en de Algemene Rekenkamer gevraagd naar hun visie op de samenvoeging van de commissies.
Noot: •Met ingang van het parlementaire jaar 2015-2016 is besloten om voor de resterende zittingsduur van de Kamer de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven bij wijze van experiment over te dragen aan de vaste commissie voor Financiën.•Aan het Presidium is toegezegd om deze overdracht van taken in de zomer van 2016 (tussentijds) te evalueren. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie kan worden besloten om de overdracht van taken al dan niet te bestendigen. In deze notitie staat de aanpak van deze evaluatie opgenomen.•De commissiestaf zal in de week van 13 juni 2016 de meest betrokken leden benaderen met een korte e-mail waarin hen gevraagd wordt naar hun visie op de samenvoeging van de commissies.

Focusonderwerp 2016

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 6 april 2016. Brief van de vaste commissie voor Financiën over focusonderwerp verantwoording 2016 - 31865-80

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Overig - Tweede Kamerlid, W. Koolmees (D66) - 9 juni 2016.

Besluit: De commissie Financiën heeft besloten bij de verantwoording over 2016 de kwaliteit van de beleidsdoorlichtingen, het tempo van uitvoeren, het opvolgen van zaken uit de beleidsdoorlichtingen, de informatievoorziening aan de Tweede Kamer, waaronder het totaaloverzicht voor de Tweede Kamer, als focusonderwerp aan te wijzen. Relevante vragen zijn hoeveel beleidsterreinen de afgelopen vier jaar niet zijn doorgelicht, en hoeveel beleidsterreinen de afgelopen zeven jaar niet conform de afgesproken standaard zijn doorgelicht?Voor de begroting van hoofdstuk IX (Financiën/Nationale Schuld) kunnen de volgende beleidsdoorlichtingen als casus worden geselecteerd om nader op in te gaan: export- en kredietverzekering 2014, risicomanagement staatsschuld 2015, belastingen en toeslagen (nog uit te voeren in 2016).
Besluit: De commissie zal dit besluit en de door de andere commissies bij haar aangedragen nadere focusonderwerpen aan de minister van Financiën en de Algemene Rekenkamer overbrengen.
Noot: Op voordracht van de commissie Financiën heeft de Tweede Kamer het thema Focus op Beleidstoetsing vastgesteld als focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2016 (zie 31865 - 80). Naar aanleiding daarvan hebben de leden Aukje de Vries (VVD) en Koolmees (D66) een voorstel gedaan.

Nationale verklaring 2016

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 18 mei 2016. Aanbieding van het rapport bij de Nationale verklaring 2016 - 34394-3

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2015 d.d. 26 mei 2016.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 6 juni 2016. Beantwoording vragen commissies over het Rapport bij de Nationale verklaring 2016 - 34394-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verantwoordingsonderzoek 2015

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 18 mei 2016. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Financiën (IX) - 34475-IX-2

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2015 d.d. 26 mei 2016.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 6 juni 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Financiën (IX) - 34475-IX-5

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 18 mei 2016. Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2015 - 34475-2

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2015 d.d. 26 mei 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34475-2

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 8 juni 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Staat van de rijksverantwoording 2015” - 34475-22

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34475-22

Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 6 juni 2016. Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van Zorgbelang Nederland inzake Kamerbrief beleidsdoorlichting positie cliënt (PG beleid) - 2016Z11297

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 27 mei 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de opzet van de IOB-beleidsdoorlichting inzake de samenwerking met de VN op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - 34124-6

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Reactie op het verzoek om een onderzoek naar het handhavingsbeleid van de Belastingdienst

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 1 juni 2016. Reactie op het verzoek om een onderzoek naar het handhavingsbeleid van de Belastingdienst - 31066-272

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •In deze brief geeft de Algemene Rekenkamer aan in te gaan op het verzoek van de Kamer om een onderzoek te doen naar het handhavingsbeleid van de Belastingdienst (zie 31 066, nr. 261).•In de procedurevergadering van 16 maart 2016 is besloten dat namens de commissie Financiën de leden Aukje de Vries, Groot, Omtzigt en Van Vliet op ad hocbasis met de Algemene Rekenkamer spreken over de voortgang van het onderzoek.

Btw-aftrek en facturering door NAM inzake afwikkeling aardbevingsschade

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 7 juni 2016. Btw-aftrek en facturering door NAM inzake afwikkeling aardbevingsschade - 33529-257

Besluit: De vaste commissie voor Economische Zaken verzoeken de behandeling over te nemen.

Aanbieding CPB Risicorapportage Financiële Markten 2016

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 31 mei 2016.

Besluit: Reeds betrokken bij het openbaar gesprek met DNB en CPB over macro-economische risico's voor het financiële stelsel d.d. 7 juni 2016.

Proces van actualisering van de Nederlandse Corporate Governance Code en aanbieding rapport 'Monitoring Commissie Corporate Governance Code Rapport boekjaar 2014'

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 maart 2016. Proces van actualisering van de Nederlandse Corporate Governance Code en aanbieding rapport 'Monitoring Commissie Corporate Governance Code Rapport boekjaar 2014' - 31083-51

Besluit: Het voortouw bij de behandeling van deze brief ligt bij de commissie Economische Zaken; de brief is geagendeerd voor het algemeen overleg Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk dat is gepland op woensdag 22 juni 2016.
Noot: •In de procedurevergadering van 16 maart 2016 is besloten deze brief te agenderen in de eerste procedurevergadering van de commissie Financiën na het rondetafelgesprek d.d. 8 juni 2016 over de herziening van de corporate governance code.•De commissie Financiën neemt zich voor om, in nauwe samenwerking met de commissie EZ, na publicatie van de herziene Corporate Governance Code om een kabinetreactie op de code te verzoeken en om een algemeen overleg te voeren.

Schriftelijk overleg over automatische uitwisseling van rulings

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 april 2016. Antwoorden op vragen van het lid Omtzigt, gedaan tijdens het algemeen overleg van 3 maart 2016 over de Eurogroep/Ecofin Raad, inzake automatische uitwisseling van rulings - 31066-260

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over automatische uitwisseling van rulings - 31066-274

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitstel toezending van brief over pensioen in eigen beheer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 31 mei 2016. Uitstel toezending van brief over pensioen in eigen beheer - 34302-119

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In deze brief kondigt de staatssecretaris aan dat hij de tijdens het algemeen overleg van 23 maart 2016 toegezegde brief met zijn uiteindelijke keuze voor de oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer uiterlijk vóór het zomerreces aan de Tweede Kamer zal toesturen.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-11

Vernieuwing ICT-systeem BTW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 31 mei 2016. Vernieuwing ICT-systeem BTW - 31066-273

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De vernieuwing van het ICT-landschap omzetbelasting wordt niet gestopt, maar

Beursnotering ASR

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 juni 2016. Beursnotering ASR - 33532-58

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Uitkomsten van de analyse naar de mogelijkheden om toetreding tot de Nederlandse financiële sector van nieuwe spelers

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 juni 2016. Uitkomsten van de analyse naar de mogelijkheden om toetreding tot de Nederlandse financiële sector van nieuwe spelers - 32013-131

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse bankensector dat is gepland op dinsdag 28 juni 2016.
Besluit: De duur van het algemeen overleg wordt met 30 minuten verlengd: van 16.30 - 20.00 uur.
Noot: •Link naar persbericht "AFM en DNB werken samen aan ruimere mogelijkheden voor financiële innovatie" op de website van de AFM: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2016/jun/innovation-hub.•De eveneens voor het algemeen overleg geagendeerde en door de minister van Financiën aangekondigde vervolgbrief over de Nederlandse bankensector wordt naar verwachting uiterlijk op dinsdag 21 juni 2016 aan de Tweede Kamer toegestuurd.
Gerelateerde kamerstukken: 32013-13

Regeling bekostiging financieel toezicht 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 juni 2016. Regeling bekostiging financieel toezicht 2016 - 33957-23

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 29 juni 2016 te 14.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 33957-23

Nadere duiding van de wijze waarop de Nederlandsche Bank (DNB) de publiek bepleitte stresstest voor huizenbezitters voor zich ziet

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 mei 2016. Nadere duiding van de wijze waarop de Nederlandsche Bank (DNB) de publiek bepleitte stresstest voor huizenbezitters voor zich ziet - 32847-244

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Beantwoording aanvullende vragen commissie over rentemiddeling3

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 mei 2016. Beantwoording aanvullende vragen commissie over rentemiddeling - 32013-130

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 32013-13

Jaarrapportage 2015 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 mei 2016. Aanbieding Jaarrapportage 2015 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - 27863-66

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 29 juni 2016 te 14.00 uur.

Verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité op 23 mei 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 mei 2016. Aanbieding verslag van de bijeenkomst van het Financieel Stabiliteitscomité op 23 mei 2016 - 32545-52

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Het Financieel Stabiliteitscomité heeft tot taak risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland te signaleren en daarover aanbevelingen te doen. In het comité bespreken vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het comité komt tenminste tweemaal per jaar bijeen onder voorzitterschap van de president van DNB.•Website: http://www.financieelstabiliteitscomite.nl/nl.

Nota naar aanleiding van het verslag implementatiewet wettelijke controles jaarrekeningen (34469)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 juni 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34469-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel (zie de noot).
Noot: •In de procedurevergadering van 18 mei 2016 is besloten het wetsvoorstel te behandelen in een wetgevingsoverleg vóór het zomerreces, geen plenair afrondend debat te voeren en te stemmen vóór het zomerreces.•Het wetgevingsoverleg met de minister van Financiën is gepland op maandag 20 juni 2016 van 13.00-17.00 uur.
Gerelateerde kamerstukken: 34469-6

Datum wetgevingsoverleg wetsvoorstel Comptabiliteitswet 2016

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 maart 2016. Regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016) - 34426

Besluit: De commissie stemt in met het verzoek van de minister om het wetgevingsoverleg te verplaatsen. Er wordt nog nagegaan of het mogelijk is het overleg te verplaatsen naar een maandag aan het begin van de maand oktober,
Noot: •De minister van Financien heeft de commissie verzocht om het wetgevingsoverleg Comptabiliteitswet 2016 dat is gepland op maandag 5 september 2016 te verplaatsen naar maandag 26 september 2016.•Bij de nieuwe datum voor het wetgevingsoverleg wordt nog wel het voorbehoud gemaakt dat in diezelfde vergaderweek niet tevens de algemene politieke beschouwingen (APB) plaatsvinden.•Het verplaatsen van het wetgevingsoverleg heeft consequenties voor de beoogde inwerktredingsdatum van het wetsvoorstel. Dit zal nu naar verwachting 1 juli 2017 worden.

Nota van wijziging initiatiefvoorstel Van Vliet Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten

Zaak: Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (Van Vliet) - 8 juni 2016. Nota van wijziging - 34291-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: •Bij de behandeling van dit agendapunt kondigt de heer Van Vliet aan dat hij de Kamer uiterlijk op maandag 20 juni 2016 nog een brief en een beknopte nota van wijziging zal toesturen.•Over het initiatiefwetsvoorstel en de ingediende moties wordt op dinsdag 21 juni 2016 gestemd.
Gerelateerde kamerstukken: 34291-9

Wet aanpassing fiscale eenheid

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 oktober 2015. Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid) - 34323

Besluit: Wetsvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling; verzocht wordt de plenaire behandeling vóór Prinsjesdag te plannen.

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 31 mei 2016. Tweede nota van wijziging - 34323-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34323-10

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 31 mei 2016. Nota naar aanleiding van het nader verslag - 34323-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34323-9

Implementatiewet toegang basisbetaalrekening

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 mei 2016. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet toegang basisbetaalrekening) - 34480

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 30 juni 2016 te 14.00 uur.
Noot: Implementatietermijn: de lidstaten dienen uiterlijk 18 september 2016 aan de richtlijn te voldoen.

Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 april 2016. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) (Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik) - 34455

Besluit: Besloten wordt tot de in de noot beschreven verdere wijze van behandeling van het wetsvoorstel (zie de noot).
Noot: Het wetsvoorstel is op 18 april 2016 bij de Tweede Kamer ingediend. Over het wetsvoorstel heeft de commissie Financiën op 19 mei 2016 verslag uitgebracht. De nationale bepalingen die uitvoering geven aan de verordening en de richtlijn moeten per 3 juli 2016 van toepassing zijn. De verordening, die buiten enkele bepalingen omtrent toezicht- en sanctiebevoegdheden, rechtstreeks werkt, is ook per 3 juli 2016 van toepassing. Om de implementatiedatum zo beperkt mogelijk te overschrijden, is tot het volgende (vervolg-) behandelschema besloten:de minister van Financiën wordt verzocht de nota n.a.v. het verslag uiterlijk op vrijdag 24 juni 2016 aan de Tweede Kamer toe te sturen;wetgevingsoverleg op maandag 4 juli 2016 van 15.30 - 19.30 uur;