Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 10 maart 2016

Gepubliceerd: 10 maart 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A0501210
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1ef6fb71-4e53-44ce-ae01-fea93a38ac63&title=Besluitenlijst%20OCW-procedurevergadering%2C%2010-3-2016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 27923, 31293, 31568, 31568, 31288, 31289, 31289, 31289, 31289, 27923, 31289, 31524, 31524, 34334, 33822, 31288, 34246, 31289, 31289, 34421, 32156, 29544, 32820

Inhoud


Overzicht aanhangige verslagen schriftelijk overleggen /nog te ontvangen antwoorden op feitelijke vragen of verslagen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.W. Lucas (VVD) - 10 maart 2016. Overzicht aanhangige verslagen schriftelijk overleg - 2016Z05057

Besluit: De minister en staatssecretaris verzoeken om tijdig te reageren op de inbreng van de leden aangaande schriftelijke overleggen, feitelijke vragen en verslagen bij wetsvoorstellen. Met name inzake de volgende drie onderwerpen wenst de commissie dat spoed wordt betracht: het verslag inzake wijz. van de WEB m.b.t. enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs (34 347); inbreng nader schriftelijk overleg inzake private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen (25 753, nrs. 37 en 38) en inbreng schriftelijk overleg moties/amendementen bij de begrotingsbehandeling 2016 (34300 VIII, nr. 124).9

Planning van werkzaamheden: format rondetafel Flexibilisering vo / maatwerkdiploma's / effectieve leerroutes (in besloten gedeelte p.v.)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 maart 2016. Voorstel rondetafelgesprek effectieve leerroutes en flexibilisering - 2016Z04542

Besluit: Na enkele aanvullingen akkoord met notitie. Enkele voorstellen worden nog nader toegelicht.

Nadere informatie naar aanleiding van het Algemeen Overleg Emancipatie van 10 februari 2016 en het VAO Emancipatie van 17 februari 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 februari 2016. Nadere informatie naar aanleiding van het Algemeen Overleg Emancipatie van 10 februari 2016 en het VAO Emancipatie van 17 februari 2016 - 27923-222

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Rondvraag Overig

Reactie op verzoek commissie inzake artikel in het Algemeen Dagblad dat een oplapbeurt van schoolgebouwen niet te betalen is en reactie op rapport Algemene Rekenkamer "Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt" (Kamerstuk 31 293, nr. 279)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 maart 2016. Reactie op verzoek commissie inzake artikel in het Algemeen Dagblad dat een oplapbeurt van schoolgebouwen niet te betalen is en reactie op rapport Algemene Rekenkamer "Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt" (Kamerstuk 31 293, nr. 279) - 31293-281

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Onderwijshuisvesting.
Noot: Reactie op commissiebrieven met kenmerk 2016D03634 en 2016. D06099.In de brief stelt de staatssecretaris dat hij het komende jaar zicht wil krijgen op waar het stelsel van onderwijshuisvesting verbeterd kan worden. Hij deelt de visie van de Rekenkamer dat er binnen de huidige verantwoordelijkheidsverdeling nog mogelijkheden zijn tot verbetering. De Rekenkamer noemt in dit verband de meerjarige integrale huisvestingsplannen en renovatie. Daarom gaat de staatssecretaris in 2016 met de sectorraden en de VNG verschillende thema's (verder) verkennen. Waar mogelijk en wenselijk zal hij, samen met deze partijen, voor het eind van het jaar met voorstellen komen.8

Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van wiskundedocenten inzake petitie “Verbeter de afhandeling van klachten over de centrale eindexamens”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 maart 2016. Aanbieding afschrift van de reactie op de brief van wiskundedocenten inzake petitie “Verbeter de afhandeling van klachten over de centrale eindexamens” - 2016Z04625

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Examens, te plannen in juni.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D03336.

Verslag van een schriftelijk overleg over de “Bevindingen quick scan expertgroepen Papiaments en Nederlands” (Kamerstuk 31 568, nr. 169)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 december 2015. Aanbieding verslag “Bevindingen quick scan expertgroepen Papiaments en Nederlands” met bijbehorende rapporten - 31568-169

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 maart 2016. Verslag van een schriftelijk overleg over aanbieding verslag “Bevindingen quick scan expertgroepen Papiaments en Nederlands” met bijbehorende rapporten - 31568-172

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aanbieding afschrift brief aan de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) met betrekking tot de effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 maart 2016. Aanbieding afschrift brief aan de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) met betrekking tot de effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatie - 2016Z04375

Besluit: Betrekken bij dossier over Passend onderwijs.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2015D49475.7

Aanbieding Rapport ‘Twee werelden, Twee werkelijkheden’

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 maart 2016. Aanbieding Rapport ‘Twee werelden, Twee werkelijkheden’ - 34300-VIII-129

Besluit: Agenderen voor rondetafelgesprek.

Aanbieding rapport "Kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs"

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 maart 2016. Aanbieding rapport "Kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs" - 31288-530

Besluit: Uitslag van gesprek met koepels afwachten, inzake de wijze waarop onderwijskundig onderzoek kan bijdragen aan het versterken van de kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs.

Toestemming gesprek inspecteur-generaal over het Onderwijsverslag 2014-2015

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 2 maart 2016. Toestemming gesprek inspecteur-generaal over het Onderwijsverslag 2014-2015 - 2016Z04304

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met kenmerk 2016D07337.

Evaluatie wet Eindtoetsing PO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 maart 2016. Evaluatie wet Eindtoetsing PO - 31289-289

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Begin 2017 ontvangt de Kamer een tussenrapportage; de eindrapportage van de evaluatie verschijnt in december 2018.

Antwoorden op vragen van de commissie over de eerste inzichten inzake de wet Eindtoetsing Primair Onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 december 2015. Eerste inzichten Wet Eindtoetsing PO - 31289-272

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 maart 2016. Verslag van een schriftelijk overleg over de eerste inzichten inzake de wet Eindtoetsing Primair Onderwijs - 31289-287

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.6

Stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 februari 2016. Stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs - 31289-288

Besluit: Betrekken bij dossier stimuleren brede brugklassen in het voortgezet onderwijs.
Noot: De staatssecretaris zal voor de zomer van 2016 nader onderzoek laten uitvoeren naar de feitelijke inrichting van de eerste twee (bij vmbo) of drie (bij havo/vwo) leerjaren van het voortgezet onderwijs.

Reactie op het rapport "Een bodemloze put?" van Beter Onderwijs Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 1 maart 2016. Reactie op het rapport "Een bodemloze put?" van Beter Onderwijs Nederland en stand van zaken motie van het lid Duisenberg c.s. over alternatieven voor of naast de lumpsum (Kamerstuk 34 300 VIII, nr. 27) - 27923-223

Besluit: Betrekken bij dossier Lumpsum.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D07279.

Plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven vo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 29 februari 2016. Plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven voortgezet onderwijs - 31289-286

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 5 april 2016 om 10.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties (Kamerstuk 31 524, nr. 273)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 januari 2016. Aanbieding ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties - 31524-273

Besluit: Het lid Lucas (VVD) vraagt een VSO aan.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 februari 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties - 31524-274

Besluit: Het lid Lucas (VVD) vraagt een VSO aan.

Beleidsmatige verplichtingenmutaties na Najaarsnota

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 3 maart 2016. Verplichtingenmutaties na Najaarsnota 2015 OCW - 2016Z04538

Besluit: Desgewenst betrekken bij technische briefing.5

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 februari 2016. Beleidsmatige verplichtingenmutaties na Najaarsnota - 34300-VIII-128

Besluit: Technische briefing organiseren.

Reactie op verzoek commissie inzake geldigheidsduur tentamens hbo en universiteiten

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 februari 2016. Reactie op verzoek commissie inzake geldigheidsduur tentamens hbo en universiteiten - 2016Z04032

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D05781.

Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M. van Nispen (SP) - 25 februari 2016. Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs - 34420

Besluit: Ter informatie.
Noot: Het wetsvoorstel wordt in procedure genomen na publicatie van het nader rapport.

Reactie op beroep op de Wet openbaarheid van bestuur door Algemeen Dagblad over onderwijs aan asielzoekers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 25 februari 2016. Reactie op beroep op de Wet openbaarheid van bestuur door Algemeen Dagblad over onderwijs aan asielzoekers - 34334-9

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 7 april a.s. over onderwijs aan vluchtelingenkinderen.

Beleidsreactie bij het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de naleving van declaratievoorschriften door de bestuurders hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 februari 2016. Beleidsreactie bij het rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de naleving van declaratievoorschriften door de bestuurders hoger onderwijs - 33822-9

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenair debat. De griffier meldt aan de Griffie Plenair dat het debat kan worden gepland.

Afschrift reactie aan mevrouw K. naar aanleiding van de brief over de kennistoets rekenen/wiskunde op de pabo

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 februari 2016. Afschrift reactie aan mevrouw K. naar aanleiding van de brief over de kennistoets rekenen/wiskunde op de pabo - 2016Z03753

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016DO34674

Reactie over de ongewenste neveneffecten Wet op de Studiefinanciering (WSF)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 19 februari 2016. Reactie over de ongewenste neveneffecten Wet op de Studiefinanciering (WSF) - 2016Z03746

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Betreft ook uitvoering van het amendement van het lid Klaver c.s. (Kamerstuk 34 035, nr. 27)Reactie op brief derde met kenmerk 2016D00885.

Accreditatie op maat III: Pilot instellingsaccreditatie met lichte opleidingsaccreditatie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 18 februari 2016. Accreditatie op maat III: Pilot instellingsaccreditatie met lichte opleidingsaccreditatie - 31288-528

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 28 maart 2016 om 10.00 uur.

Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 18 februari 2016. Brief van het lid Ypma inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Rog - 34246-4

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. Ypma (PvdA) - 2 juli 2015. Voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen - 34246

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 30 maart 2016 te 10.00 uur.

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs)

Zaak: Wetgeving - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 februari 2016. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs) - 34412

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 31 maart te 10.00 uur. De griffier wordt verzocht een spoed-behandelproces te schetsen.
Noot: Het wetgevingsrapport is rondgezonden en als bijlage bij de agenda toegevoegd.3

Flexibilisering in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 17 februari 2016. Flexibilisering in het voortgezet onderwijs - 31289-285

Besluit: Agenderen voor het rondetafelgesprek op 13 april 2016.
Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg van 26 april a.s. over flexibilisering voortgezet onderwijs en maatwerkdiploma's.
Noot: Zie bij (besloten) rondvraagpunt onderaan agenda het bijgestelde format voor het rondetafelgesprek, n.a.v. vorige procedurevergadering.

Afschrift van het antwoord op burgerbrief m.b.t. een 'student in nood'

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 17 februari 2016. Afschrift van het antwoord op burgerbrief m.b.t. een 'student in nood' - 2016Z03480

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op brief derde met kenmerk 2016D037

Aanbieding afschriften van brieven aan de Eerste Kamer over het voorstel en de toezeggingen in de plenaire behandeling van het wetvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in de Eerste Kamer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 4 maart 2016. Aanbieding afschriften van brieven aan de Eerste Kamer over het voorstel en de toezeggingen in de plenaire behandeling van het wetvoorstel tot wijziging van de Mediawet 2008 in de Eerste Kamer - 2016Z046272

Besluit: betrekken bij nog te ontvangen aanvullende wetsvoorstel.Rondvraag Cultuur en MediaGeen agendapuntenOnderwijs en Wetenschap

Uitstelbericht beantwoording schriftelijke vragen inzake reiskosten DaMu-scholieren

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 maart 2016. Uitstelbericht beantwoording schriftelijke vragen inzake reiskosten DaMu-scholieren - 31289-291

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit deelneming in de gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 februari 2016. Besluit deelneming in de gemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief - 34421-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De wens dat de deelneming door het Rijk krachtens een wet dient te geschieden kan door of namens een van beide Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 24 maart 2016.

Mededeling over publicatie van de "Wijzigingsregeling Subsidieregeling instandhouding monumenten”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 februari 2016. Mededeling over publicatie van de "Wijzigingsregeling Subsidieregeling instandhouding monumenten” - 32156-71

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Over de uitkomsten van de subsidieronde 2016 zal de minister de Kamer in oktober informeren.

Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 26 januari 2016 over het bericht dat de cultuursector draait op weinig verdienende zzp’ers

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 22 februari 2016. Reactie op verzoek van het lid Pechtold, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 26 januari 2016 over het bericht dat de cultuursector draait op weinig verdienende zzp’ers - 29544-703

Besluit: Aanhouden in afwachting van de reactie op de Verkenning Arbeidsmarkt Culturele Sector.
Noot: Advies bij de Raad voor Cultuurs is aagevraagd en de Kamer ontvangt een schriftelijke reactie van de minister voor het meireces op de Verkenning Arbeidsmarkt Culturele Sector.

Aanbieding afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de subsidieaanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2017-2020

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 februari 2016. Aanbieding afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de subsidieaanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2017-2020 - 32820-182

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (het geplande verzamel-AO Cultuur op 2 juni a.s. wellicht later in der maand plannen)
Noot: Proces rond toekennen BIS-subsidies:•19 mei 2016 advies Raad voor Cultuur over aanvragen•mei/juni 2016 hoor en wederhoor instellingen na adviezen Raad•mei/juni 2016 bestuurlijke afstemming•Prinsjesdag 2016 subsidiebesluiten•1 januari 2017 start periode 2017-2020