Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 24 november 2015

Gepubliceerd: 26 november 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A0498515
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c39f2584-e1f7-477f-b872-35996c3d7529&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vkc%20EZ%20d.d.%2024%20november%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 28807, 28807, 22112, 30826, 21501, 34284, 34284, 34284, 28286, 28286, 26991, 32336, 31532, 21109, 22112, 21501, 24095, 21501, 33626, 33529, 33529, 33952, 32849, 32813

Inhoud


Verzoek van het lid Grashoff een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken op het bericht en onderzoek over dat ‘Monsanto studies roundup heeft vervalst’, voorafgaand aan het algemeen overleg gewasbeschermingsmiddelen op 13 januari.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 24 november 2015. Verzoek van het lid Grashoff een reactie te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken op het bericht en onderzoek over dat ‘Monsanto studies roundup heeft vervalst’, voorafgaand aan het algemeen overleg gewasbeschermingsmiddelen op 13 januari. - 2015Z22388

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van Economische Zaken zal om een reactie worden gevraagd op het bericht en het onderzoek dat 'Monsanto studies roundup heeft vervalst'.

Verzoek van het lid Van Gerven om voor het AO Dierproeven een reactie aan de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen op het artikel in NRC "labmuis leert ons bijna niks over onszelf"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 17 november 2015. Verzoek van het lid Van Gerven om voor het AO Dierproeven een reactie aan de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen op het artikel in NRC "labmuis leert ons bijna niks over onszelf" - 2015Z21717

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.14

Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen om een reactie op het bericht ‘Natuurbeleid moet duidelijker volgens Pieter Van Vollenhoven’

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 16 november 2015. Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van Economische Zaken te vragen om een reactie op het bericht ‘Natuurbeleid moet duidelijker volgens Pieter Van Vollenhoven’ - 2015Z21563

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De staatssecretaris van Economische Zaken zal om een reactie worden gevraagd op het bericht 'Natuurbeleid moet duidelijker volgens Pieter van Vollenhoven'.

Verzoek van de leden Van Gerven en Smaling de technische briefing melkveehouderij zo spoedig mogelijk in te plannen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.P.J. van Gerven (SP) - 12 november 2015. Verzoek van de leden Van Gerven en Smaling de technische briefing melkveehouderij zo spoedig mogelijk in te plannen. - 2015Z21413

Besluit: De twee technische briefings zullen in januari 2016 worden ingepland.

Rondvraagpunt van de leden Smaling (SP) en Recourt (PvdA) om een brief te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken n.a.v. de recente rechterlijke uitspraak over de wet verbod pelsdierhouderij. Zij verzoeken een overzicht van de uitbreidingen en mogelijke actie die hiertegen zal worden ondernomen.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 10 november 2015. Rondvraagpunt van de leden Smaling (SP) en Recourt (PvdA) om een brief te vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken n.a.v. de recente rechterlijke uitspraak over de wet verbod pelsdierhouderij. Graag een overzicht van de uitbreidingen en mogelijke actie die hiertegen zal worden ondernomen. - 2015Z21089

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek van de leden Grashoff, Koser Kaya en Smaling om een rondetafelgesprek te organiseren over het Nederlands voedselbeleid n.a.v. het Regeringsstandpunt op het WRR-rapport "Naar een voedselbeleid"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 18 september 2015. Verzoek van de leden Grashoff, Koser Kaya en Smaling om een rondetafelgesprek te organiseren over het Nederlands voedselbeleid n.a.v. het Regeringsstandpunt op het WRR-rapport "Naar een voedselbeleid" - 2015Z16797

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er zal een rondetafelgesprek over het Nederlands voedselbeleid n.a.v. het regeringsstandpunt op het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid' worden georganiseerd, te houden na het kerstreces.
Noot: Zie ook agendapunt 34.

Verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken om uitstel van de Begrotingsbehandeling EZ, onderdeel Landbouw en Natuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 november 2015. Verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken om uitstel van de Begrotingsbehandeling EZ, onderdeel Landbouw en Natuur - 34300-XIII-79

Besluit: Er is tijdens de Regeling van werkzaamheden op 3 november 2015 reeds ingestemd met het verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken om de begrotingsbehandeling EZ, onderdeel landbouw en natuur, tot een nader te bepalen tijdstip uit te stellen.Rondvraag Landbouw en Natuur

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 16 november 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 5 november 2015. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 16 november 2015 - 21501-32-885

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 6 november 2015 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 november 2015.

Verslag Landbouw- en Visserijraad 22 oktober 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 oktober 2015. Verslag Landbouw- en Visserijraad 22 oktober 2015 - 21501-32-884

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg op 6 november 2015 ter voorbereiding van de Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 november 2015.

Evaluatie vogelgriep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 oktober 2015. Evaluatie vogelgriep - 28807-193

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg Evaluatie vogelgriep op 13 november 2015 om 12.00 uur.

Advies Deskundigengroep pluimveeziekten over vogelgriep

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 oktober 2015. Advies Deskundigengroep pluimveeziekten over vogelgriep - 28807-194

Besluit: Reeds geagendeerd voor de inbreng schriftelijk overleg Evaluatie vogelgriep op 13 november om 12.00 uur.12

Fiche: Mededeling over de toepassing van de verordening inzake illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 6 november 2015. Fiche: Mededeling over de toepassing van de verordening inzake illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij - 22112-2018

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 december 2015 van 11.00 tot 13.30 uur, ter voorbereiding op de Raad van 14 en 15 december 2015.

Informatie over het arrest van het gerechtshof Den Haag over de Wet verbod pelsdierhouderij in het hoger beroep in de zaak van de Staat tegen de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 11 november 2015. Informatie over het arrest van het gerechtshof Den Haag over de Wet verbod pelsdierhouderij in het hoger beroep in de zaak van de Staat tegen de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) - 30826-41

Besluit: Aanhouden tot een volgende procedurevergadering.
Besluit: De staatssecretaris van EZ zal worden verzocht een reactie te geven op de huidige stand van zaken en aan te geven welke stappen er nu ondernomen worden door beide partijen.NatuurGeen agendapuntenVisserij
Gerelateerde kamerstukken: 30826-41

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 16 november 2015 (Kamerstuk 21501-32, nr. 885)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 11 november 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 16 november 2015 - 21501-32-886

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.11

Reactie van het kabinet op het rapport van Berenschot “Scenario’s bekostiging AOC’s”

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 26 oktober 2015. Reactie van het kabinet op het rapport van Berenschot “Scenario’s bekostiging AOC’s” - 34284-4

Besluit: De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoeken de behandeling over te nemen.
Noot: De aanleiding voor dit verzoek is de motie van de leden Van Meenen c.s. over groen onderwijs onderbrengen bij OCW (34300-VIII-91).

Beantwoording vragen commissie over aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 13 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs - 34284-3

Besluit: De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoeken de behandeling over te nemen.
Noot: De aanleiding voor dit verzoek is de motie van de leden Van Meenen c.s. over groen onderwijs onderbrengen bij OCW (34300-VIII-91).

Aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 september 2015. Aanbieding twee onderzoeksrapporten over groen onderwijs - 34284-1

Besluit: De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzoeken de behandeling over te nemen.
Noot: De aanleiding voor dit verzoek is de motie van de leden Van Meenen c.s. over groen onderwijs onderbrengen bij OCW (34300-VIII-91).

Besluit Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) Raad van Bewindvoerders ten aanzien van de lening aan Myronivsky Hliboproduct (MHP)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 november 2015. Besluit Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) ten aanzien van de lening aan Myronivsky Hliboproduct (MHP) - 28286-849

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Landbouwen Natuur.

Stand van zaken moties en toezeggingen uit het Algemeen Overleg van 23 juni en 9 september 2015 en het Verslag Algemeen Overleg Dierenwelzijn van 22 september 2015 over Dierenwelzijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 3 november 2015. Stand van zaken moties en toezeggingen uit het Algemeen Overleg van 23 juni en 9 september 2015 en het Verslag Algemeen Overleg Dierenwelzijn van 22 september 2015 over Dierenwelzijn - 28286-848

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Landbouwen Natuur.

Aanpassing 'kleurensystematiek' bij de indeling van bedrijven, de openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 30 oktober 2015. Aanpassing 'kleurensystematiek' bij de indeling van bedrijven, de openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA - 26991-475

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 10 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur.
Besluit: Nagegaan wordt wat de relatie is tussen de aanpassing van de 'kleurensystematiek' bij de indeling van bedrijven, de openbaarmaking van inspectiegegevens door de NVWA en de aanpassing van de Gezondheidswet.

Tweede voortgangsrapportage van het Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 1 november 2015. Tweede voortgangsrapportage van het Plan van aanpak Dierproeven en alternatieven - 32336-42

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Dierproeven op 17 december 2015 van 14.00 tot 16.00 uur.

Afschrift van het antwoord op de brief over de vernietiging van kalveren door de NVWA in verband met een te hoge concentratie Furazolidon in de urine

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 november 2015. Afschrift van het antwoord op de brief over de vernietiging van kalveren door de NVWA in verband met een te hoge concentratie Furazolidon in de urine - 2015Z20387

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van het antwoord op de brief van Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland (LVN) inzake een klacht over wijziging regels voor correspondentie tussen stamboeken paarden door RVO

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 november 2015. Afschrift van het antwoord op de brief van Lipizzanerstamboek Vereniging Nederland (LVN) inzake een klacht over wijziging regels voor correspondentie tussen stamboeken paarden door RVO - 2015Z20389

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.9

Afschrift van het antwoord op de brief van Wakker Dier betreffende een onderzoek naar dierenwelzijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 2 november 2015. Afschrift van het antwoord op de brief van Wakker Dier betreffende een onderzoek naar dierenwelzijn - 2015Z20381

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Dierenwelzijn.

Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 30 oktober 2015. Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel - 31532-156

Besluit: De volgorde van behandeling is als volgt: Ten eerste vindt er na het kerstreces een rondetafelgesprek plaats over het Nederlands voedselbeleid n.a.v. het regeringsstandpunt over het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid', daarna wordt een nog in te plannen schriftelijk overleg gevoerd, en vervolgens wordt het plenaire debat over het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) ingepland.
Besluit: Er wordt schriftelijk geïnventariseerd welke deelnemers de leden willen uitnodigen voor het rondetafelgesprek over het Nederlands voedselbeleid n.a.v. het regeringsstandpunt over het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid'.
Noot: Zie ook agendapunt 54.

Verzoek ASK tot aanbieding petitie m.b.t. voorgestelde waterpeilverhoging van 1.15 meter in het Geesterense Stroomkanaal

Zaak: Brief derden - Platform Achter het Stroomkanaal (ASK) te Vriezenveen - 16 november 2015. Verzoek ASK tot aanbieding petitie m.b.t. voorgestelde waterpeilverhoging van 1.15 meter in het Geesterense Stroomkanaal - 2015Z21646

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. Het Platform ASK biedt op 1 december 2015 om 13.45 uur een petitie aan m.b.t. de voorgestelde waterpeilverhoging van 1.15 meter in het Geesterense Stroomkanaal.Landbouw/Dierhouderij

Aanbieding periodieke overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal van 2015

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 oktober 2015. Aanbieding periodieke overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het derde kwartaal van 2015 - 21109-221

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst met EU-voorstellen commissie EZ

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 12 oktober 2015. Interne EU-opleidingen voor Kamerbewoners - 2015Z18933

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 november 2015. Lijst met EU-voorstellen commissie EZ - 2015Z15445

Besluit: Ter informatie.

Portefeuilleverdeling tussen de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 november 2015. Portefeuilleverdeling tussen de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken - 34300-XIII-80

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 november 2015. Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken - 22112-2015

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek van het lid Mulder (CDA) om de minister van EZ te verzoeken nader in te gaan op het onderzoek naar fracken in Nederland (reactie op motie lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden 34300-XIII, nr. 30) (zie ook 2015Z22298)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 25 november 2015. Minister EZ verzoeken nader in te gaan op onderzoek naar fracken in Nederland - 2015Z22502

Besluit: De minister van EZ zal worden verzocht om alsnog uitvoering te geven aan zijn toezegging om een beeld te schetsen van de toepassing van fracking, de mogelijke consequenties (op o.a. kwaliteit grondwater) en de beoordeling van deze consequenties.Gezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van het lid Vos te vragen naar uitvoering van de motie 32 813, nr. 115 waarin wordt gevraagd te onderzoeken welke maatregelen genomen moeten genomen om de Urgendazaak na te leven en daar alle opties bij te betrekken, inclusief de mogelijkheid van sluiting van Nederlandse kolencentrales.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 16 november 2015. Verzoek van het lid Vos te vragen naar uitvoering van de motie 32 813, nr. 115 waarin wordt gevraagd te onderzoeken welke maatregelen genomen moeten genomen om de Urgendazaak na te leven en daar alle opties bij te betrekken, inclusief de mogelijkheid van sluiting van Nederlandse kolencentrales. - 2015Z21556

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.Overige rondvraagpunten Economie en Innovatie

Verzoek van het lid Gesthuizen om de regering te rapporteren over de uitvoering van de motie Gesthuizen/Kerstens (34300-XIII-22) over de Europese Octrooi Organisatie houden aan internationale wet- en regelgeving

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.M.J.G. Gesthuizen (SP) - 17 november 2015. Verzoek van het lid Gesthuizen om de regering te rapporteren over de uitvoering van de motie Gesthuizen/Kerstens (34300-XIII-22) over de Europese Octrooi Organisatie houden aan internationale wet- en regelgeving - 2015Z21745

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.6

Verzoek van het lid Van Tongeren planning gasbesluit en debat Groningse gaswinning te agenderen voor de PV EZ van 18 november 2015 (n.a.v. de brief minister EZ ‘Planning besluit gaswinning Groningen’ (zaaknummer 2015Z21531)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 17 november 2015. Verzoek van het lid Van Tongeren planning gasbesluit en debat Groningse gaswinning te agenderen voor de PV EZ van 18 november 2015 (n.a.v. de brief minister EZ ‘Planning besluit gaswinning Groningen’ (zaaknummer 2015Z21531) - 2015Z21685

Besluit: Zie agendapunt 12 voor de vastgestelde planning van de behandeling van het gaswinningsbesluit Groningen

Verzoek van het lid Liesbeth van Tongeren om de minister van EZ een reactie te vragen op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat de Nederlandse energie intensieve industrie te veel gratis rechten heeft gekregen om broeikasgassen te mogen uitstoten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 12 november 2015. Reactie minister EZ vragen naar aanleiding van oordeel Europese Hof van Justitie dat de Nederlandse energie intensieve industrie te veel gratis rechten heeft gekregen om broeikasgassen te mogen uitstoten - 2015Z21407

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Verzoek van het lid Smaling rappel toegezegde brief meetprogramma en alle instrumenten die daarvoor al of niet worden ingezet + inzet tiltmeters. (Was toegezegd voor de begroting van Economische Zaken, graag toezenden voor het debat over Gaswinning Groningen)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E.M.A. Smaling (SP) - 30 oktober 2015. Verzoek van het lid Smaling rappel toegezegde brief meetprogramma en alle instrumenten die daarvoor al of niet worden ingezet + inzet tiltmeters. (Was toegezegd voor de begroting van Economische Zaken, graag toezenden voor het debat over Gaswinning Groningen) - 2015Z20286

Besluit: De minister van EZ zal opnieuw verzocht worden om de toegezegde brief omtrent het meetprogramma en alle instrumenten die daarvoor al of niet worden ingezet met daarbij de inzet van tiltmeters voorafgaand aan het debat Gaswinning Groningen naar de Kamer te sturen

Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 9 november 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 4 november 2015. Geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 9 november 2015 in Luxemburg - 21501-30-358

Besluit: Reeds betrokken bij de inbreng schriftelijk overleg op 4 november 2015 t.b.v. de (ingelaste) Raad voor Concurrentievermogen d.d. 9 november 2015.

EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2016 Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 9 november 2015. EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2016 Europese Commissie - 2015Z21012

Besluit: Middels een e-mailprocedure op 18 november 2015 heeft reeds besluitvorming over de schriftelijke inventarisatie van EU-prioriteiten op 23 november 2015 plaatsgevonden.

Stafnotitie voorstel programma rondetafelgesprek over de MKB-problematiek op 25 november 2015.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 november 2015. Stafnotitie voorstel programma rondetafelgesprek over de MKB-problematiek d.d. 25 november 2015 - 2015Z21237

Besluit: Middels een e-mailprocedure op 17 november jl. heeft reeds besluitvorming over het conceptprogramma plaatsgevonden.

EU-voorstel: Opwaardering interne markt: meer kansen voor burgers en bedrijfsleven (Engelstalige versie)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 november 2015. EU-stafnotitie: Behandelvoorstel Mededeling Interne Markt Strategie, Europese Commissie - 2015Z21074

Besluit: Ter informatie.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 november 2015. EU-voorstel: Opwaardering interne markt: meer kansen voor burgers en bedrijfsleven COM (2015) 550 (Engelstalige versie) - 2015Z20587

Besluit: Middels een e-mailprocedure op 17 november jl. is reeds besloten om het kabinet te verzoeken om het BNC-fiche uiterlijk 20 november naar de Kamer te sturen zodat het BNC-fiche geagendeerd kan worden bij het schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen op 23 november 2015 te 12.00 uur.

Verordening voor de interne markt voor telecommunicatie en roaming in de Benelux

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 november 2015. Verordening voor de interne markt voor telecommunicatie en roaming in de Benelux - 24095-393

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad (formeel) op 9 december 2015 van 14.00 tot 15.30 uur.Overig Economie en InnovatieGeen agendapunten4

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 9 november 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 5 november 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 9 november 2015 - 21501-30-359

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Raad voor het Concurrentievermogen (informeel) op 20 januari 2016 te 12.00 uur.

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 oktober 2015. Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU - 34329

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 3 december 2015 te 12.00 uur.

Structurering van enkele algemeen overleggen op het gebied van energie

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 november 2015. Voorstel t.a.v. nadere invulling van de agenda's van enkele algemeen overleggen op het gebied van energie - 2015Z22558

Besluit: De volgende drie algemeen overleggen op het gebied van energie worden ingepland:Verzamel AO Energie: 16 december 2015 10.00-14.00 uurVerzamel AO Energie: 10 februari 2016 13.00-17.00 uurAO Hoogspanning (met minister van IenM): 17 maart 2016, 14.00-17.00 uur
Besluit: De agenda's van de drie algemeen overleggen worden conform voorstel vastgesteldEconomie en Innovatie

Afschrift van de reactie op brief van VOF Steenbreker-van Raaij over de gevaarzetting ten gevolge van de voorgenomen realisatie van de 380 kV-hoogspanningsverbinding boven het vleesvarkensbedrijf in verband met de brandveiligheid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 november 2015. Afschrift van de reactie op brief van VOF Steenbreker-van Raaij over de gevaarzetting ten gevolge van de voorgenomen realisatie van de 380 kV-hoogspanningsverbinding boven het vleesvarkensbedrijf in verband met de brandveiligheid - 2015Z21167

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg hoogspanning/380kv op donderdag 17 maart van 14.00 tot 17.00 uur waarvoor tevens de minister van IenM zal worden uitgenodigdOverig Energie

Lening onderzoeksreactor Pallas

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 november 2015. Lening onderzoeksreactor Pallas - 33626-5

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Energie overig

Tweede advies van de commissie Omgaan met risico’s van geïnduceerde aardbevingen (Commissie Meijdam)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 november 2015. Tweede advies van de commissie Omgaan met risico’s van geïnduceerde aardbevingen (Commissie Meijdam) - 33529-205

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Gaswinning Groningen

Voortgang bovengrondse maatregelen Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 3 november 2015. Voortgang bovengrondse maatregelen Groningen - 33529-204

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Gaswinning Groningen2

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 juni 2015, over de uitspraak in de Gedeputeerde Staten Overijssel dat de Nam dreigt met een schadeclaim van 1 miljoen per dag als de Gedeputeerde Staten het Rijk verzoekt de vergunning voor mijnbouwafvalwater injectie in te trekken

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 juli 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 23 juni 2015, over de uitspraak in de Gedeputeerde Staten Overijssel dat de Nam dreigt met een schadeclaim van 1 miljoen per dag als de Gedeputeerde Staten het Rijk verzoekt de vergunning voor mijnbouwafvalwater injectie in te trekken - 33952-33

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw

Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 juni 2015, over stopzetting van de oliewinning in Schoonebeek

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 juni 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 juni 2015, over stopzetting van de oliewinning in Schoonebeek - 32849-40

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat Mijnbouw

Aanbieding van het Jaarverslag 2014, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en van het Jaarverslag 2014 van EBN B.V.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 november 2015. Aanbieding van het Jaarverslag 2014, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en van het Jaarverslag 2014 van EBN B.V. - 34300-XIII-81

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 10 februari 2016 van 13.00 tot 17.00 uur

Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 juni 2015, over de Voortgangsrapportage 2013/2014 richtlijn hernieuwbare energie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 6 juli 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 juni 2015, over de Voortgangsrapportage 2013/2014 richtlijn hernieuwbare energie - 32813-102

Besluit: Agenderen voor het verzamel algemeen overleg Energie op 10 februari 2016 van 13.00 tot 17.00 uur

Aanbieding afschrift van de brief aan de Stuurgroep Maritieme windparken over windturbineparken op zee

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 30 oktober 2015. Aanbieding afschrift van de brief aan de Stuurgroep Maritieme windparken over windturbineparken op zee - 2015Z20288

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.

Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over publicatie "Energiebeleid: op weg naar samenhang" d.d. 10 december 2015.

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 11 november 2015. Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over publicatie "Energiebeleid: op weg naar samenhang" d.d. 10 december 2015 - 2015Z21225

Besluit: Er wordt ingegaan op het aanbod van de Algemene Rekenkamer om begin februari 2016 voorafgaand het verzamel AO Energie op woensdag 10 februari 2016 een technische briefing te verzorgen over het rapport "Energiebeleid: op weg naar samenhangEnergie