Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 1 juni 2016

Gepubliceerd: 3 juni 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A0492211
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f0b8c3e3-0389-4fbd-ac3b-8b648c82abda&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%201%20juni%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31880, 21501, 21109, 22112, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 34418, 34485, 31941, 34476, 34196, 25087, 31066, 33529, 34451, 33532, 26234, 34300, 34101

Inhoud


Algemeen overleg - nog te ontvangen - nieuw voorstel voortgangsmonitor Investeringsagenda Belastingdienst, inclusief de ICT-problematiek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 1 juni 2016. Extra algemeen overleg Belastingdienst - 2016Z10884

Besluit: Besloten wordt vóór het herfstreces een extra algemeen overleg te voeren met de staatssecretaris van Financiën over zijn - nog te ontvangen - brief met een nieuw voorstel voor de monitoring van de voortgang van de Investeringsagenda van de Belastingdienst, inclusief de ICT-problematiek (zie ook de noot).
Noot: De staatssecretaris heeft in het algemeen overleg Belastingdienst van 1 juni 2016 toegezegd om rond Prinsjesdag 2016 de voortgangsrapportages in een nieuwe opzet aan de Tweede Kamer toe te sturen

Werkbezoek Belastingdienst

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (Van Vliet) - 1 juni 2016. Werkbezoek Belastingdienst - 2016Z10879

Besluit: Besloten wordt tot het afleggen van een werkbezoek aan de Belastingdienst na het zomerreces, maar vóór Prinsjesdag. De staf wordt verzocht om in overleg

Verlenging antwoordtermijn feitelijke vragen over de jaarverantwoording 2015

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - griffier, R.F. Berck - 1 juni 2016. Verlenging antwoordtermijn feitelijke vragen over de jaarverantwoording 2015. - 2016Z10861

Besluit: De minister van Financiën en de Algemene Rekenkamer worden verzocht om de antwoorden op de feitelijke vragen over de jaarverantwoording over 2015 uiterlijk op vrijdag 10 juni 2016 aan de Tweede Kamer toe te sturen.
Noot: Aanvankelijk was de antwoordtermijn voor de minister van Financiën gesteld op vrijdag 3 juni 2016. Ook de Algemene Rekenkamer is verzocht om uiterlijk op 3 juni te reageren. Nu het wetgevingsoverleg dat was gepland op 8 juni 2016 is geannuleerd, heeft de commissie ermee ingestemd om de antwoordtermijn met één week te verlengen tot vrijdag 10 juni 2016.

Voorstel om een reactie aan de staatssecretaris van Financiën te vragen over het rapport "Vergeten toeslagen"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. Bashir (SP) - 30 mei 2016. Voorstel om een reactie aan de staatssecretaris van Financiën te vragen over het rapport "Vergeten toeslagen" - 2016Z10666

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel van de heer Bashir (SP) om de staatssecretaris van Financiën om een reactie te verzoeken op het rapport "Vergeten toeslagen".
Noot: Tijdens de regeling van werkzaamheden van 26 april 2016 heeft de Kamer op voorstel van de heer Bashir besloten tot het voeren van een dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst. De staatssecretaris zal worden verzocht zijn reactie tijdig voorafgaand aan dit debat aan de Tweede Kamer toe te sturen. Rondvraag

Statistieken commissies 2015

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 mei 2016. Statistieken commissies 2015 - 2016Z10225

Besluit: Ter informatie.
Noot: Ook dit jaar wordt aan alle Kamercommissies een statistisch overzicht toegestuurd waarin een vergelijkend overzicht wordt gegeven van de commissieprestaties in het jaar 2015.9

BOR-notitie - Mogelijkheden om de ICT-investeringsprogramma's bij de Belastingdienst als groot project aan te wijzen

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 mei 2016. BOR-notitie - Mogelijkheden om de ICT-investeringsprogramma's bij de Belastingdienst als groot project aan te wijzen - 2016Z10129

Besluit: Aangehouden tot na ontvangst van het door de staatssecretaris van Financiën toegezegde nieuwe voorstel voor de monitoring van de voortgang van de Investeringsagenda van de Belastingdienst, inclusief de ICT-problematiek (zie ook de noot).
Besluit: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) en de commissiestaf worden verzocht om in september 2016 een notitie aan de commissie toe te sturen waarin opties staan uitgewerkt om de ICT-projecten van de Belastingdienst in relatie tot de Investeringsagenda aan te wijzen als een lichte vorm van een groot project.
Noot: •In de procedurevergadering van 18 mei 2016 is op voorstel van de heer Omtzigt (CDA) besloten het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) te verzoeken om een notitie op te stellen over de mogelijkheden om de Investeringsagenda van de Belastingdienst als groot project aan te wijzen.•De staatssecretaris heeft in het algemeen overleg Belastingdienst van 1 juni 2016 toegezegd om rond Prinsjesdag 2016 de voortgangsrapportages in een nieuwe opzet aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Voorstel om een algemeen overleg te voeren over algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 18 mei 2016. Voorstel om een algemeen overleg te voeren over algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) - 2016Z09737

Besluit: Besloten wordt om na het zomerreces maar vóór Prinsjesdag een algemeen overleg te voeren over algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's). De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht om tijdig voorafgaand aan het overleg de Kamer een brief toe te sturen met de laatste stand van zaken van het beleid i.v.m. ANBI's en SBBI's. De staatssecretaris wordt verzocht in zijn brief in ieder geval in te gaan op de ontwikkelingen in de praktijk sinds de inwerkingtreding van de Geefwet, op ontwikkelingen in de jurisprudentie, b.v. over de vraag of een organisatie een ANBI is, op de fiscale behandeling van ANBI's en SBBI's, op de praktijk van het beoordelen van ANBI's en SBBI's, op het intrekken van ANBI-statussen, op teruggestorte vrijwilligersvergoedingen, op de vraag of er mogelijk sprake is van overregulering, op het in de praktijk maken van onderscheid tussen het besteden van gelden ter uitvoering van het statutaire doel en het doorbetalen van gelden aan (niet-)ANBI’s en op het beoordelen van de SBBI-status in de praktijk.
Noot: De kabinetsreactie op de initiatiefnota van de heer Van Klaveren over het verlies van de ANBI-status bij het faciliteren van geweldspredikers zoals opgenomen in de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 27 mei 2016 (34300-IX-26) wordt ook geagendeerd voor het algemeen overleg (zie agendapunt 13).

Reactie op speciaal verslag Europese Rekenkamer " De aanpak van intracommunautaire btw-fraude: er zijn meer maatregelen nodig".

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 mei 2016. Reactie op speciaal verslag Europese Rekenkamer "De aanpak van intracommunautaire btw-fraude: er zijn meer maatregelen nodig" - 31880-9

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg BTW dat is gepland op donderdag 2 juni 2016.

Kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 mei 2016. Kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester - 21501-20-1125

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 15 juni 2016.
Noot: In de komende maanden wordt het voorstel voor landenspecifieke aanbevelingen besproken en goedgekeurd in de Ecofinraad en de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (Wsbvc-Raad). De Europese Raad van 28 en 29 juni zal de aanbevelingen bekrachtigen, waarna de aanbevelingen naar verwachting formeel worden aangenomen door de Ecofinraad van 12 juli.

Stand van zaken implementatie richtlijnen in eerste kwartaal 2016 (onderdeel Financiën)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 april 2016. Stand van zaken implementatie richtlijnen in eerste kwartaal 2016 - 21109-223

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.7
Noot: •Er is één achterstallige richtlijn op het terrein van Financiën: Richtlijn 2014/17/?U van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010; uiterste implementatiedatum 21 maart 2016.N.B. Het implementatiewetsvoorstel is inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer. De Afdeling advisering van de Raad van State is verzocht om te adviseren over bijbehorende lagere regelgeving. Naar verwachting zal de implementatiewetgeving op 1 juli in werking treden. •Er is één richtlijn op het terrein van Financiën waarbij overschijding van de inmplementatietermijn dreigt: Richtlijn 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen; uiterste implementatiedatum 7 juni 2016.N.B. het desbetreffende wetsvoorstel is op 4 mei 2016 ingediend. In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 18 mei 2016 is besloten:- het wetsvoorstel te behandelen in een wetgevingsoverleg vóór het zomerreces, geen plenair afrondend debat te voeren en te stemmen vóór het zomerreces;- de inbrengdatum voor het verslag vast te stellen op donderdag 2 juni 2016 te 14.00 uur; en- de minister van Financiën te verzoeken de nota n.a.v. het verslag ten minste één week voorafgaand aan het wetgevingsoverleg aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Fiche: Richtlijn openbaarmaking van winstbelasting door multinationals

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 20 mei 2016. Fiche: Richtlijn openbaarmaking van winstbelasting door multinationals - 22112-2140

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 15 juni 2016.
Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking.
Noot: De heer Nijboer (PvdA) zal namens de commissie Financiën bij de regeling van werkzaamheden op donderdag 2 juni 2016 aan de Kamer voorstellen om het plenaire debat met de staatssecretaris van Financiën en de minister van V&J over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking nog vóór het zomerreces in te plannen. Daarbij zal ook worden voorgesteld om de spreektijd voor het debat iets uit te breiden tot vijf á zes minuten per fractie.

Tweede aanvullende begroting 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 mei 2016. Tweede aanvullende begroting 2016 - 21501-03-95

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Met de aanvullende begroting wordt het surplus van de Europese begroting van 2015 (1,35 miljard euro) toegevoegd aan de begroting voor 2016. Het surplus vertaalt in lagere afdrachten door lidstaten; de bni-afdracht valt voor Nederland ruim 62 miljoen euro lager uit.•In de voorjaarsnota van 2016 wordt de meest actuele verwachting van de afdracht in 2016 opgenomen. Hierbij worden ook overige mutaties verwerkt, waaronder het effect van de achtste aanvullende begroting van 2015 (Najaarsnota 2015, kamerstuk 34 350, nr. 1).

Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 mei 2016. Aanbieding vertrouwelijke verdere achtergrondinformatie bij schuldhoudbaarheidsanalyse Griekenland van het IMF - 21501-07-1368

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 15 juni 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 mei 2016. Aanbieding schuldhoudbaarheidsanalyse Griekenland van het IMF - 21501-07-1367

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 15 juni 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 mei 2016. Overzicht uitstaande schuld, rentes en looptijden van Griekenland te ontvangen - 21501-07-1369

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 15 juni 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 mei 2016. Afschrift van de brief van IMF Managing Director Christine Lagarde over Griekenland - 21501-07-1362

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 15 juni 2016.

Stand van zaken besprekingen EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 mei 2016. Stand van zaken besprekingen EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26 - 34418-4

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg EU-pakket anti-belastingontwijking d.d. 19 mei 2016 en bij het op diezelfde dag gevoerde VAO.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen (FIN), week 19 en 20, 2016

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 mei 2016. Lijst nieuwe EU-voorstellen week (FIN), week 19 en 20, 2016 - 2016Z10143

Besluit: De in de lijst vermelde EU-voorstellen met betrekking tot de landenspecifieke aanbevelingen van de Europese Commissie desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 15 juni 2016.
Besluit: De kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op woensdag 15 juni 2016 (zie ook de noot).
Noot: De kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor landenspecifieke aanbevelingen is op vrijdag 27 mei 2016 door de ministers van Economische Zaken en van Financiën aan de Tweede Kamer toegestuurd (zie agendapunt 29).

Informatie Europese Rekenkamer n.a.v. technische briefing Aanpak intracommunautaire btw-fraude d.d. 25 mei 2016.

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 26 mei 2016. Informatie ERK n.a.v. technische briefing Aanpak intracommunautaire btw-fraude d.d. 25 mei 2016 - 2016Z10351

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg BTW dat is gepland op donderdag 2 juni 2016.Europa

Voorjaarsnota 2016 c.a.

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 mei 2016. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34485-IX

Besluit: Het behandelschema van de Voorjaarsnota 2016 en de eerste suppletoire begrotingen is reeds eerder vastgesteld (zie de noot).
Noot: •Inbrengdatum feitelijke vragen: donderdag 9 juni 2016 om 14.00 uur (de BOR-notitie over de Voorjaarsnota en de suppletoire begrotingen 2016 wordt u uiterlijk op vrijdag 3 juni 2016 toegestuurd)•Antwoorden op de feitelijke vragen: uiterlijk vrijdag 17 juni 2016•Plenaire behandeling: week 27 (vergaderweek van 5, 6 en 7 juli 2016; de laatste vergaderweek vóór het zomerreces)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 mei 2016. Voorjaarsnota 2016 - 34485-1

Besluit: Het behandelschema van de Voorjaarsnota 2016 en de eerste suppletoire begrotingen is reeds eerder vastgesteld (zie de noot).
Noot: •Inbrengdatum feitelijke vragen: donderdag 9 juni 2016 om 14.00 uur (de BOR-notitie over de Voorjaarsnota en de suppletoire begrotingen 2016 wordt u uiterlijk op vrijdag 3 juni 2016 toegestuurd)•Antwoorden op de feitelijke vragen: uiterlijk vrijdag 17 juni 2016•Plenaire behandeling: week 27 (vergaderweek van 5, 6 en 7 juli 2016; de laatste vergaderweek vóór het zomerreces)
Gerelateerde kamerstukken: 34485-1

Ontwikkelingen interventies kredietcrisis

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 18 mei 2016. Ontwikkelingen interventies kredietcrisis - 31941-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verantwoordingsbrief over het jaar 2015

Zaak: Brief regering - minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 18 mei 2016. Verantwoordingsbrief over het jaar 2015 - 34476-1

Besluit: Reeds betrokken bij het verantwoordingsdebat over het jaar 2015 d.d. 26 mei 2016.

Besluitvorming over uitsluitend digitaal verzenden van definitieve toeslagbeschikkingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 mei 2016. Besluitvorming over uitsluitend digitaal verzenden van definitieve toeslagbeschikkingen - 34196-29

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoonGeen agendapunten4
Gerelateerde kamerstukken: 34196-29

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht 'Fiscus frustreert transformatie van kantoren tot wooneenheden' op FD.nl

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 mei 2016. Reactie op verzoek commissie inzake het bericht 'Fiscus frustreert transformatie van kantoren tot wooneenheden' op FD.nl - 34300-IX-25

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer; kabinetsreactie initiatiefnota Van Klaveren over het verlies van de ANBI-status bij het faciliteren van geweldspredikers

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, J.J. van Klaveren (GrBvK) - 5 augustus 2015. Initiatiefnota van het lid Van Klaveren over het verlies van de ANBI-status bij het faciliteren van geweldspredikers - 34259

Besluit: De initiatiefnota wordt voor kennisgeving aangenomen; de kabinetsreactie op de initiatiefnota zoals opgenomen in de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 27 mei 2016 wordt geagendeerd voor een algemeen overleg over algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) (zie ook agendapunt 32).
Noot: De kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Van Klaveren over het verlies van de ANBI-status bij het faciliteren van geweldspredikers is opgenomen in de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 27 mei 2016 (34300-IX-26; zie hierboven).

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 27 mei 2016. Uitvoering fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer - 34300-IX-26

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 23 juni 2016 te 14.00 uur.
Noot: Deze brief bevat ook de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Van Klaveren over het verlies van de ANBI-status bij het faciliteren van geweldspredikers (34259; zie hieronder).

Het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 mei 2016. Het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad - 2016Z10147

Besluit: Betrekken bij het - nog te plannen - dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad.

Reactie op het onderzoeksrapport van SOMO naar de effectieve belastingdruk voor grote Nederlandse bedrijven

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 mei 2016. Reactie op het onderzoeksrapport van SOMO naar de effectieve belastingdruk voor grote Nederlandse bedrijven - 25087-116

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking.
Noot: •Het onderzoek van SOMO draagt voor het verschil tussen de effectieve belastingdruk van de onderzochte ondernemingen en het statutaire tarief, belastingontwijking en overheidsmaatregelen om de economie te stimuleren of dubbele belasting te voorkomen aan als oorzaak. Hierover merkt de staatsecretaris het volgende op:•Uit het onderzoek blijkt niet in welke mate deze twee oorzaken bijdragen aan het verschil tussen het statutaire tarief en de effectieve belastingdruk.•Het lijkt erop dat bij de bepaling van het statutaire tarief geen rekening is gehouden met fiscale voordelen die veel landen bieden.•Voor het gemiddelde statutaire tarief op buitenlandse winsten in het onderzoek wordt uitgegaan van de statutaire tarieven in 114 landen gewogen naar de grootte van hun BBP en dat hierbij geen rekening lijkt te zijn gehouden met de werkelijke verdeling van de activiteiten van de Nederlandse ondernemingen in de verschillende landen.•De conclusie is dat vanwege de verschillende oorzaken, het effect van enkel belastingontwijking op het verschil tussen het statutaire tarief en het effectieve tarief niet duidelijk is.•Voor wat betreft de aanbevelingen van SOMO stelt de staatssecretaris dat die goeddeels aansluiten bij het Nederlandse kabinetsbeleid.3

Lijst van vragen en antwoorden over de 17e halfjaarsrapportage Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 mei 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de 17e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-271

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Belastingdienst d.d. 1 juni 2016.

Reactie op verzoek van het lid Voortman over de btw-heffing en de afwikkeling van aardbevingsschade in de provincie Groningen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 mei 2016. Reactie op verzoek van het lid Voortman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 april 2016 over de btw-heffing en de afwikkeling van aardbevingsschade in de Provincie Groningen - 33529-252

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg BTW dat is gepland op donderdag 2 juni 2016.

Reactie op verzoek van de leden Koolmees en Merkies om een kabinetsreactie over de zogenoemde Panama Papers en een kabinetsreactie op het bericht “dat ABN AMRO eigenaren van bedrijven in belastingparadijzen verhult”

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 mei 2016. Reactie op de verzoeken van de leden Koolmees en Merkies, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 en 12 april 2016, om een kabinetsreactie over de zogenoemde Panama Papers en om een kabinetsreactie op het bericht “dat ABN AMRO eigenaren van bedrijven in belastingparadijzen verhult” - 34451-2

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking.
Noot: •De minister en de staatssecretaris van Financiën informeren de Kamer onder andere over dat de Belastingdienst de berichtgeving in de media met grote interesse volgt. Op basis van die berichtgeving zijn de eerste zaken reeds in onderzoek genomen. Er zijn geen bronbestanden vrijgegeven en het interpreteren van het databestand is niet eenvoudig. Het eerste beeld is dat in de bestanden ongeveer 200 Nederlandse adressen vermeld staan, ongeveer 50 Nederlandse tussenpersonen, zo'n 100 aan Nederland gekoppelde entiteiten en ruim 250 ‘officers' met een link met Nederland. Het kabinet verwacht dat belastingontduikers in toenemende mate zullen

Publicatie prospectus ASR

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 30 mei 2016. Publicatie prospectus ASR - 33532-56

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Verslag van de voorjaarsvergadering IMF 15 en 16 april 2016 in Washington DC

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 mei 2016. Verslag van de voorjaarsvergadering IMF 15 en 16 april 2016 in Washington DC - 26234-188

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg IMF dat is gepland op donderdag 29 september 2016.

Kabinetsreactie CEP-beschouwing consumptiespreiding van huishoudens over de levensloop

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 mei 2016. Reactie op het verzoek van het lid Koolmees, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 maart 2016, over een reactie op de analyse en beleidsopties van het Centraal Planbureau, zoals weergegeven in de sectie Beschouwing van het recente Centraal Economisch Plan - 34300-72

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016.

Uitvoering motie van het lid Grashoff over inzicht voor spaarders in de manier waarop hun spaargeld is belegd

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 mei 2016. Uitvoering motie van het lid Grashoff over inzicht voor spaarders in de manier waarop hun spaargeld is belegd - 34101-11

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Nederlandse bankensector dat is gepland op dinsdag 28 juni 2016.
Noot: •Het protocol transparantie kredietverlening is gepubliceerd op de website van de Nederlands Vereniging van Banken (NVB):

Implementatie van het Douanewetboek van de Unie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 26 mei 2016. Implementatie van het Douanewetboek van de Unie - 2016Z10358

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 15 juni 2016 te 14.00 uur.