Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 18 mei 2016

Gepubliceerd: 20 mei 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A0490310
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ff64c961-daab-44d7-bc6d-419dc0183381&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2018%20mei%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 25087, 21501, 21501, 21501, 21501, 22112, 22112, 22112, 34394, 34394, 34475, 34475, 26448, 31066, 31865, 31865, 31865, 24557, 34196, 28165, 34455, 33532, 28165, 34302, 21501

Inhoud


Afmelding voor technische briefing door de Europese Rekenkamer over aanpak intracommunautaire btw-fraude

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (Van Vliet) - 19 mei 2016. Afmelding voor technische briefing door de Europese Rekenkamer over aanpak intracommunautaire btw-fraude dd 25-06-2016 - 2016Z09750

Besluit: Vanwege de samenloop met een ander debat melden de heren Groot (PvdA) en Van Vliet zich af voor de technische briefing van de Europese Rekenkamer over de aanpak intracommunautaire btw-fraude die gepland staat op 25 mei 2016.

Aanbod van de Algemene Rekenkamer om een technische briefing te organiseren over het verantwoordingsonderzoek 2015 over de Belastingdienst

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV) - 19 mei 2016. Aanbod van de Algemene Rekenkamer om een technische briefing te organiseren over het verantwoordingsonderzoek 2015 over de Belastingdienst - 2016Z09746

Besluit: Organiseren van technische briefing van de Algemene Rekenkamer over het verantwoordingsonderzoek naar de Belastingdienst.
Noot: •In de technische briefing over het verantwoordingsonderzoek 2015 heeft de Algemene Rekenkamer aangeboden om een vervolgbriefing te houden over de resultaten van het verantwoordingsonderzoek naar de Belastingdienst.•In de procedurevergadering van 18 mei 2016 is besloten om op dit aanbod in te gaan als de briefing voor het algemeen overleg over de Belastingdienst op 1 juni georganiseerd kan worden. De commissiestaf zal deelname aan deze briefing inventariseren.

Verzoek om een BOR-notitie over de mogelijkheden om de Investeringsagenda van de Belastingdienst als groot project aan te

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 19 mei 2016. Verzoek om een BOR-notitie over de mogelijkheden om de Investeringsagenda van de Belastingdienst als groot project aan te wijzen - 2016Z09743

Besluit: Het BOR verzoeken om een notitie op te stellen over de mogelijkheden om de Investeringsagenda van de Belastingdienst als groot project aan te wijzen.

Voorstel om een algemeen overleg te voeren over algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 18 mei 2016. Voorstel om een algemeen overleg te voeren over algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) - 2016Z09737

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Rappel brief pensioen in eigen beheer

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 18 mei 2016. Rappel brief pensioen in eigen beheer - 2016Z09731

Besluit: De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht de door hem tijdens het algemeen overleg van 23 maart 2016 toegezegde brief uiterlijk op dinsdag 31 mei 2016 aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Onderzoeksopzet fiscale constructies

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 9 mei 2016. Onderzoeksopzet parlementaire ondervraging fiscale constructies - 2016Z09124

Besluit: De commissie stemt in met uitvoering van de eerste fase van het voorstel (zie ook de noot). Na afronding van de eerste fase wordt door de commissie Financiën besloten of, en zo ja, op welke wijze er uitvoering wordt gegeven aan de tweede fase van het voorstel. De tweede fase zal in ieder geval niet eerder beginnen dan nadat het protocol dat het instrument parlementaire ondervraging dient te regelen door de Tweede Kamer is goedgekeurd.
Noot: De commissie heeft ingestemd met uitvoering van de eerste fase van het voorstel, met dien verstande dat:1) er door middel van een e-mailinventarisatie een werkgroep fiscale constructies, bestaande uit leden van de commissie Financiën, wordt samengesteld;2) deze werkgroep heeft primair als taak tot een voorstel te komen voor de nadere invulling van de expertmeeting;3) het voorstel van de werkgroep zal aan de gehele commissie ter goedkeuring worden voorgelegd;4) met de invulling c.q. uitvoering van de expertmeeting zal ook het onderwerp “fiscale constructies” nader worden afgebakend;5) voor het uitvoeren van de eerste fase kan de werkgroep namens de commissie Financiën in overleg treden met onder meer het OM, de staatssecretaris van Financiën en het rulingteam / de Coördinatiegroep Constructiebestrijding van de Belastingdienst.Rondvraag

Uitstel kabinetsreactie op EU-voorstel Richtlijn Country-by-Country Reporting COM (2016) 198/2

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 mei 2016. Uitstel kabinetsreactie op EU-voorstel: Richtlijn Country-by-Country Reporting COM (2016) 198/2 - 25087-115

Besluit: Het EU-voorstel Richtlijn Country-by-Country Reporting van de agenda van het algemeen overleg over het EU-pakket anti-belastingontwijking afvoeren (zie de noot). Na ontvangst van het BNC-fiche wordt besloten over de verdere wijze van behandeling.
Besluit: De staatssecretaris zal worden verzocht nader toe te lichten waarom het fiche niet vóór het algemeen overleg aan de Tweede Kamer kon worden toegestuurd.
Noot: •Het EU-voorstel Richtlijn Country-by-Country Reporting is geagendeerd voor het algemeen overleg over het EU-pakket anti-belastingontwijking dat is gepland op donderdag 19 mei 2016. Het kabinet is verzocht het BNC-fiche over het EU-voorstel vóór het algemeen overleg aan de Tweede Kamer toe te sturen.•In deze brief meldt de staatssecretaris dat het BNC-fiche over het EU-voorstel niet vóór het algemeen overleg aan de Tweede Kamer wordt toegestuurd en dat het om die reden niet haalbaar is om op 19 mei over dit onderwerp met de Kamer van gedachten te wisselen.
Noot: De staatssecretaris is op dit punt ingegaan tijdens het algemeen overleg over

Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofinraad van 24 en 25 mei 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 mei 2016. Aanbieding geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofinraad van 24 en 25 mei 2016 te Brussel - 21501-07-1360

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 17 mei 2016.

Verslag van de extra ingelaste Eurogroep over Griekenland van 9 mei 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 mei 2016. Aanbieding verslag van de extra ingelaste Eurogroep over Griekenland van 9 mei 2016 - 21501-07-1361

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 17 mei 2016.

Verslag van de informele Ecofin van 22 en 23 april te Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 mei 2016. Aanbieding verslag van de informele Ecofin van 22 en 23 april te Amsterdam - 21501-07-1359

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 17 mei 2016.

Extra Eurogroep Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 mei 2016. Extra Eurogroep Griekenland - 2016Z09061

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Op 5 mei jl. is door middel van een e-mailprocedure besloten de minister van Financiën te verzoeken om de Tweede Kamer te informeren over het met Griekenland overeengekomen pakket aan hervormingen behorende bij de eerste voortgangsmissie en over de precieze invulling van voorwaardelijke budgettaire maatregelen (contingency measures) zodra die informatie beschikbaar is.7

Verslag van de Eurogroep van 22 april te Amsterdam waarin ook een geannoteerde agenda voor de mogelijke extra Eurogroep is opgenomen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 april 2016. Aanbieding verslag van de Eurogroep van 22 april te Amsterdam waarin ook een geannoteerde agenda voor de mogelijke extra Eurogroep is opgenomen - 21501-07-1357

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad d.d. 17 mei 2016.

Antwoorden op vragen van de commissie over het Pakket anti-belastingontwijking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 april 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het fiche: Pakket anti-belastingontwijking - 22112-2126

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg EU-pakket anti-belastingontwijking dat is gepland op donderdag 19 mei 2016.

Schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het groenboek over financiële retaildiensten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 februari 2016. Kabinetsreactie op het groenboek over financiële retaildiensten - 22112-2060

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Europese Commissie heeft op 10 december 2015 het Groenboek gepubliceerd met daarin een aantal vragen waarvoor de beantwoordingstermijn tot 18 maart 2016 liep. De beantwoording, ingestuurd met parlementair voorbehoud, is ook aan de Tweede Kamer verzonden (brief van de minister van 18 maart 2016; 22112, nr. 2081). Bij de beantwoording van de vragen uit het Groenboek heeft de minister van Financiën nauw samengewerkt met De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Via verschillende bijeenkomsten in januari en februari van dit jaar zijn naast de toezichthouders ook marktpartijen en belanghebbenden geconsulteerd. De Europese Commissie verwerkt nu de inbreng op het Groenboek en heeft aangegeven voor de zomer een actieplan te zullen presenteren.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 mei 2016. Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie op het groenboek over financiële retaildiensten - 22112-2127

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Europese Commissie heeft op 10 december 2015 het Groenboek gepubliceerd met daarin een aantal vragen waarvoor de beantwoordingstermijn

Stukken jaarverantwoording 2015

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 18 mei 2016. Aanbieding van het rapport bij de Nationale verklaring 2016 - 34394-3

Besluit: Over de wijze van behandeling van de stukken is reeds eerder een besluit genomen (zie de noot).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 mei 2016. Aanbieding van de Nationale Verklaring 2016 - 34394-2

Besluit: Over de wijze van behandeling van de stukken is reeds eerder een besluit genomen (zie de noot).

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 mei 2016. Slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 - 34475-IX

Besluit: Over de wijze van behandeling van de stukken is reeds eerder een besluit genomen (zie de noot)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 18 mei 2016. Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Financiën (IX) - 34475-IX-2

Besluit: Over de wijze van behandeling van de stukken is reeds eerder een besluit genomen (zie de noot).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 mei 2016. Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2015 - 34475-IX-1

Besluit: Over de wijze van behandeling van de stukken is reeds eerder een besluit genomen (zie de noot).

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 18 mei 2016. Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2015 - 34475-2

Besluit: Over de wijze van behandeling van de stukken is reeds eerder een besluit genomen (zie de noot).
Gerelateerde kamerstukken: 34475-2

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 mei 2016. Financieel jaarverslag van het Rijk 2015 - 34475-1

Besluit: Over de wijze van behandeling van de stukken is reeds eerder een besluit genomen (zie de noot).
Gerelateerde kamerstukken: 34475-1

Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 12 mei 2016. Aanvaarding verzoekonderzoek over de oorzaken van de achterstanden bij het UWV - 26448-567

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Intensivering toezicht en invordering bij de Belastingdienst; Voorbeeld van een ‘business case’ bij de rijksoverheid"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 29 april 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Intensivering toezicht en invordering bij de Belastingdienst; Voorbeeld van een ‘business case’ bij de rijksoverheid" - 31066-270

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op woensdag 1 juni 2016.

Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Begrotingsreserves; het opzij zetten van geld als begrotingsinstrument”

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 24 maart 2016. Aanbieding van het rapport "Begrotingsreserves, het opzij zetten van geld als begrotingsinstrument" - 31865-78

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 13 mei 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Begrotingsreserves; het opzij zetten van geld als begrotingsinstrument” - 31865-82

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 april 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Begrotingsreserves; het opzij zetten van geld als begrotingsinstrument” - 31865-81

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Toekomstplannen met Holland Casino

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 mei 2016. Toekomstplannen met Holland Casino - 24557-139

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (34471)
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op korte termijn; voor het overleg wordt tevens geagendeerd de brief van de staatssecretaris over de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM)(zie agendapunt 12).
Noot: Op 10 mei 2016 is het nauw met deze brief samenhangende wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime ingediend (34471; voortouw vaste commissie voor V&J).

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het bericht ‘Ombudsman hekelt einde blauwe envelop in kritisch rapport’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 mei 2016. Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 april 2016, over het bericht ‘Ombudsman hekelt einde blauwe envelop in kritisch rapport’ - 34196-27

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop.3
Noot: •Op dinsdag 24 mei 2016 is een besloten technische briefing door de Nationale ombudsman gepland over zijn rapport 'Het verdwijnen van de blauwe envelop'.•In de procedurevergadering van 28 april 2016 is besloten bij de heer Omtzigt (CDA) na te gaan of hij ermee kan instemmen dat het dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman akkoord over het verdwijnen van de blauwe envelop van de lijst wordt afgevoerd. Zo ja, dan zou het onderwerp toegevoegd kunnen worden aan de agenda van het algemeen overleg Belastingdienst dat is gepland op 1 juni 2016. De heer Omtzigt laat tijdens de procedurevergadering weten dat hij het dertigledendebat handhaaft.
Gerelateerde kamerstukken: 34196-27

Keuze toekomstvariant Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) en invulling publieke belangen muntgeld

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 april 2016. Keuze toekomstvariant Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) en invulling publieke belangen muntgeld - 28165-250

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op korte termijn; voor het overleg wordt tevens geagendeerd de brief van de staatssecretaris over de toekomstplannen met Holland Casino (zie agendapunt 14).
Noot: •Met deze brief legt de staatssecretaris van Financiën het kabinetsbesluit voor om de aandelen in KNM te verkopen. De staatssecretaris vraagt instemming van de Tweede Kamer om op korte termijn een nieuwe eigenaar te vinden voor KNM.•Het kabinet heeft toegezegd om bij dergelijke besluitvorming het door de parlementaire onderzoekscommissie ‘Privatisering en verzelfstandiging overheidsdiensten’ ontwikkelde besliskader te gebruiken (Kamerstukken I, 2012–2013, C, A). In deze brief geeft de staatssecretaris invulling aan de tweede en derde stap: ontwerp van een nieuwe structuur met verkoop van KNM en het besluit daartoe.

Inventarisatie ervaringen boetestelsel 2009-2015

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 mei 2016. Inventarisatie ervaringen boetestelsel 2009-2015 - 34455-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik (34455).
Gerelateerde kamerstukken: 34455-5

Intention to float ASR

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 mei 2016. Intention to float ASR - 33532-55

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Aansluiting China bij Nederlandse EBRD kiesgroep

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 april 2016. Aansluiting China bij Nederlandse kiesgroep bij de Europese Bank voor

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: China is inmiddels definitief toegetreden tot de Nederlandse kiesgroep bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD). Op donderdag 12 mei 2016 hebben de minister van Financiën en de vicepresident van de Chinese centrale bank Yi Gang tijdens de EBRD-jaarvergadering in Londen het Memorandum of Understanding getekend.Nieuwsbericht Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/05/12/china-toegetreden-tot-nederlandse-kiesgroep-ebrd.

Reactie op de strategienotitie van NS

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 april 2016. Reactie op de strategienotitie van NS - 28165-251

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de kabinetsreactie op de Fyra-enquête en de NS-strategie.
Noot: De vaste commissie voor I&M organiseert op 2 juni 2016 een rondetafelgesprek over de NS-strategie en de treinverbinding met België.

Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 mei 2016. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158) (Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen) - 34469

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op donderdag 2 juni 2016 te 14.00 uur. De minister van Financiën zal worden verzocht de nota n.a.v. het verslag ten minste één week voorafgaand aan het wetgevingsoverleg aan de Tweede Kamer toe te sturen.
Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg vóór het zomerreces; geen plenair afrondend debat; stemmen vóór het zomerreces.
Noot: •Het tijdstip van inwerkingtreding van het wetsvoorstel wordt bij koninklijk besluit bepaald en kan voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend worden vastgesteld. De wijzigingen moeten conform de richtlijn uiterlijk op 17 juni 2016 in werking treden. Ook de EU-verordening treedt rechtstreeks in werking op 17 juni 2016.•Zie ook de brief van de minister van Financiën van 11 februari 2016 over de stand van zaken ten aanzien van de verschillende wetgevingstrajecten in de accountancysector (33977, nr. 14).

Proces Belastingplan 2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 mei 2016. Proces Belastingplan 2017 - 34302-118

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-11

Lijst met een overzicht met de nog te verwachten wetsvoorstellen, belasting- en douaneverdragen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 mei 2016. Lijst met een overzicht met de nog te verwachten wetsvoorstellen, belasting- en douaneverdragen - 34300-IX-24

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

BOR/Bureau Wetgeving/staf-notitie Wetgevingsrapport Comptabiliteitswet 2016 (34 426)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 april 2016. BOR/Bureau Wetgeving/staf-notitie Wetgevingsrapport Comptabiliteitswet 2016 (34 426) - 2016Z08854

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Comptabiliteitswet 2016 (34426).

Implementatie richtlijn kapitaalvereisten (CRD)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 april 2016. Implementatie richtlijn kapitaalvereisten (CRD) - 21501-07-1358

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.