Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 5 juli 2016

Gepubliceerd: 6 juli 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A049009
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6c1428f4-3bd3-4cae-8973-d61feb669661&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%205%20juli%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31322, 24515, 21501, 29427, 21501, 22112, 34352, 29817, 34352, 34275, 24515, 24515, 33931, 33853, 24515, 26448, 34509, 28719, 29544, 31322, 32637, 29861, 31322, 31322, 34351, 31293, 34052, 34255

Inhoud


Planning algemeen overleg over kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 mei 2016. Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag - 31322-302

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 11 juli 2016 te 14.00 uurRondvraagGeen agendapuntenAd-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Voorstel rapporteurs uitwerking indicatoren SZW

Zaak: Stafnotitie - Tweede Kamerlid, C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD) - 30 juni 2016. Voorstel uitwerking indicatoren SZW - 2016Z13631

Besluit: Instemming met het voorstel van de rapporteurs
Noot: De rapporteurs stellen voor:•In de zomer wordt geïnventariseerd wie aan de werkgroep indicatoren/kerncijfers wil deelnemen.•Na vaststelling van de werkgroep zal kort na het zomerreces een eerste

Publicatie "Aanpak problematische schulden"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 30 juni 2016. Publicatie "Aanpak problematische schulden" - 24515-358

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 6 juli 201

Verzoek Unie KBO tot aanbieding boekje 'Ouderen doorbreken de stilte'

Zaak: Brief derden - Unie KBO te 's-Hertogenbosch - 27 juni 2016. Verzoek Unie KBO tot aanbieding boekje 'Ouderen doorbreken de stilte' - 2016Z13164

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Geannoteerde Agenda Informele Raad WSBVC 14-15 juli 2016 te Bratislava

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 juli 2016. Geannoteerde Agenda Informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken van 14-15 juli 2016 te Bratislava - 21501-31-411

Besluit: Agenderen voor VSO over de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 6 juli 2016. Brieven van overige bewindspersonenGeen agendapuntenOverig

Verslag van de 105e Internationale Arbeidsconferentie in Geneve van 30 mei tot en met 10 juni 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 juni 2016. Verslag van de 105e Internationale Arbeidsconferentie in Geneve van 30 mei tot en met 10 juni 2016 - 29427-110

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 16 juni 2016 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 juni 2016. Verslag Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 16 juni 2016 te Luxemburg - 21501-31-4106

Besluit: Agenderen voor VSO over de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 6 juli 2016.

Fiche: Voorstel wijziging richtlijn Carcinogene en Mutagene stoffen

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 24 juni 2016. Fiche: Voorstel wijziging richtlijn Carcinogene en Mutagene stoffen - 22112-2159

Besluit: Agenderen voor VSO over de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 6 juli 2016.

Verschillende onderwerpen Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 juni 2016. Verschillende onderwerpen Participatiewet en Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten - 34352-19

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de Participatiewet op 29 juni 2016 (tweede termijn op 7 juli 2016)Europese aangelegenheden

Nulmeting Thermometer Wsw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 juni 2016. Nulmeting Thermometer Wsw - 29817-137

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de Participatiewet op 29 juni 2016 (tweede termijn op 7 juli 2016)

Afschrift reactie op de brief van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB) te 's-Hertogenbosch van 10 mei 2016 over het dossier ‘inkoop van diensten’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 juni 2016. Afschrift reactie op de brief van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- & Bedrijfsdiensten (OSB) te 's-Hertogenbosch van 10 mei 2016 over het dossier ‘inkoop van diensten’ - 2016Z13070

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de Participatiewet op 29 juni 2016 (tweede termijn op 7 juli 2016)
Noot: •Adressant reactie toezenden.

Diverse onderwerpen Participatiewet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over de Participatiewet op 29 juni 2016 (tweede termijn op 7 juli 2016)

Toezegging over de ondersteuning aan mensen met een visuele beperking in relatie met het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 4 juli 2016. Toezegging over de ondersteuning aan mensen met een visuele beperking in relatie met het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - 34352-20

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de participatiewet op 7 juli 2016 (tweede termijn)Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uitvoering van de motie van de leden Siderius en Van Weyenberg over kinderbijslag op de BES-eilanden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 4 juli 2016. Uitvoering van de motie van de leden Siderius en Van Weyenberg over kinderbijslag op de BES-eilanden - 34275-16

Besluit: Staatssecretaris van SZW per brief vragen wanneer het onderzoek van de RCN-unit SZW inzake de invoering van automatische aanvraag bij een tweede en volgende geboorte is afgerond

Afschrift van de antwoordbrief aan het Openbaar Lichaam Saba inzake het voorzieningenniveau

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 4 juli 2016. Afschrift van de antwoordbrief aan het Openbaar Lichaam Saba inzake het voorzieningenniveau - 2016Z13747

Besluit: De commissie Koninkrijksrelaties verzoeken de behandeling over te nemen.

Diverse onderwerpen armoedebeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 1 juli 2016. Diverse onderwerpen armoedebeleid - 24515-359

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 6 juli 201

Diverse toezeggingen schuldenbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 1 juli 2016. Diverse toezeggingen schuldenbeleid - 24515-360

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 6 juli 201

Openbaarmaking vertrouwelijke brieven herziening IORP-richtlijn en reactie op enkele vragen over de betrokkenheid van de Tweede Kamer bij de herziening van de richtlijn en over de regels rond collectieve waardeoverdracht naar een pensioenfonds in een andere lidstaat

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 juni 2016. Openbaarmaking vertrouwelijke brieven herziening IORP-richtlijn en reactie op enkele vragen over de betrokkenheid van de Tweede Kamer bij de herziening van de richtlijn en over de regels rond collectieve waardeoverdracht naar een pensioenfonds in een andere lidstaat - 33931-16

Besluit: Na ontvangst van de bij de regeling van werkzaamheden op 5 juli 2016 gevraagde brief de inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 22 augustus 2016.
Noot: •Staatssecretaris van SZW verzoeken binnen twee weken te antwoorden.4

Monitoring van de tweewoningenregeling in de AOW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 juni 2016. Reactie op gewijzigde motie van de leden Baay-Timmerman en Omtzigt over monitoren van het gebruik van de tweewoningenregeling (Kamerstuk 33 853, nr. 15) - 33853-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van de adviesaanvraag aan de SER over terugdringen armoede onder kinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 30 juni 2016. Afschrift van de adviesaanvraag aan de SER over terugdringen armoede onder kinderen - 24515-357

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg armoede- en schuldenbeleid op 6 juli 201

Rapport SUWInet 2015 Vervolgonderzoek ‘veilig omgaan met elkaars gegevens’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 28 juni 2016. Rapport "SUWInet 2015 Vervolgonderzoek "veilig omgaan met elkaars gegevens"" - 26448-572

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over SUWI-onderwerpen

Kabinetsreactie evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 27 juni 2016. Kabinetsreactie evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening - 34509-1

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 6 juli 201

Strategische heroriëntatie Sociale Verzekeringsbank: Veranderagenda 2016-2017

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 juni 2016.

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over SUWI-onderwerpen
Noot: •De staatssecretaris en de SVB bieden een technische informatiebijeenkomst aan voor de betrokken Kamercommissies (SZW en VWS): via e-mailprocedure belangstelling inventariseren.

Kennisontwikkeling en toekomstagenda vakmanschap

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 juni 2016. Kennisontwikkeling en toekomstagenda vakmanschap - 28719-98

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg over SUWI-onderwerpen

Rapportage ‘Cao-afspraken 2015’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 juli 2016. Rapportage ‘Cao-afspraken 2015’ - 29544-727

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 27 oktober 2016. Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op uitzending Brandpunt over misstanden bij een kinderopvangorganisatie in Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 juli 2016. Reactie op de uitzending Brandpunt over misstanden bij een kinderopvangorganisatie in Amsterdam - 31322-307

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over kinderopvang

Kabinetsreactie op het SER-advies Sociale ondernemingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 juli 2016. Kabinetsreactie op het SER-advies "Sociale ondernemingen; een verkennend advies" - 32637-246

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over de Participatiewet.

Rapportage voortgang convenant Aziatische horeca en voorgenomen beleid na convenant

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 juli 2016. Rapportage voortgang convenant Aziatische horeca en voorgenomen beleid na convenant - 29861-44

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 27 oktober 201

Reactie op verzoek van het lid Ulenbelt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 juni 2016 over toepassing Wet BEU in de door Israël bezette gebieden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 juni 2016. Reactie op verzoek van het lid Ulenbelt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 21 juni 2016 over toepassing Wet BEU in de door Israël

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 13 juli 2016.
Noot: •In de procedurevergadering van 28 juni is besloten om na ontvangst van de brief van de minister een feitelijke vragenronde in te plannen met als inbrengdatum medio juli

Cijfers kinderopvang 2015

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 juni 2016. Cijfers kinderopvang 2015 - 31322-306

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over Kinderopvang (AO was gepland op 6 juli 2016)

Verzamelbrief onderzoeken Kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 juni 2016. Verzamelbrief onderzoeken Kinderopvang - 31322-305

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over Kinderopvang (AO was gepland op 6 juli 2016)

Tweede voortgangsbrief Wet werk en zekerheid (Wwz)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 juni 2016. Tweede voortgangsbrief Wet werk en zekerheid (Wwz) - 34351-18

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het bericht 'Wet Werk en Zekerheid werkt averechts'

Reactie op de vraag van de D66, gedaan tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 juni 2016 over welk ministerie antwoord kan geven op de vraag voor welke kinderen gemeenten wel en geen middelen krijgen voor VVE

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 juni 2016. Reactie op de vraag van D66, gedaan tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 juni 2016, over welk ministerie antwoord kan geven op de vraag voor welke kinderen gemeenten wel en geen middelen krijgen voor VVE - 31293-329

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorschoolse voorzieningen en samenwerking onderwijs en kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 juni 2016. Voorschoolse voorzieningen en samenwerking onderwijs en kinderopvang - 2016Z13060

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over Kinderopvang (AO was gepland op 6 juli 2016)

Reactie op verzoek van het lid Schut-Welkzijn, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2016, over het akkoord over het sociale zekerheidsverdrag dat Nederland heeft gesloten met Marokko

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 juni 2016. Reactie op verzoek van het lid Schut-Welkzijn, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 7 juni 2016, over het akkoord over het sociale zekerheidsverdrag dat Nederland heeft gesloten met Marokko - 34052-24

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Tijdens de vorige procedurevergadering aan de orde geweest

Bekrachtiging van het voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen (Kamerstuk 34255)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 4 juli 2016. Bekrachtiging van het voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verbetering van premieregelingen - 34255-30

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid