Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 28 juni 2016

Gepubliceerd: 29 juni 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A048987
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fe8da0c3-7d35-4b52-9d75-ca6716f35a50&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%2028%20juni%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34300, 33931, 31497, 33931, 24515, 33566, 29544, 31322, 29427, 26448, 34489, 34052, 32824, 34478, 34478

Inhoud


Verzoek om minister van SZW te rappelleren ten aanzien van brief over handhaving kinderopvang

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. van 't Wout (VVD) - 29 juni 2016. Verzoek om minister van SZW te rappelleren ten aanzien van brief over handhaving kinderopvang - 2016Z13389

Besluit: Ambtelijk informeren of deze brief tijdig vóór het algemeen overleg over kinderopvang op 6 juli 2016 zal worden toegezonden
Noot: •Bij brief van 2 juni 2016 is de minister van SZW verzocht om zijn reactie uiterlijk 30 juni 2016 toe te zenden zodat deze betrokken kan worden bij het algemeen overleg over kinderopvang op 6 juli 2016.Ad-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Verzoek om feitelijke vragenronde over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 23 juni 2016. Verzoek om feitelijke vragenronde over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied - 2016Z12916

Besluit: Brief van de minister van SZW afwachten waar om is verzocht bij de regeling van werkzaamheden d.d. 21 juni 2016. Na ontvangst van de brief een feitelijke vragenronde inplannen met als inbrengtermijn medio juli.Rondvraag6

Uitnodiging WSD-Groep voor werkbezoek 'Participatiewet (P-wet) in de praktijk' aan WSD in Boxtel

Zaak: Brief derden - WSD-Groep te Boxtel - 20 juni 2016. Uitnodiging WSD-Groep voor werkbezoek 'Participatiewet (P-wet) in de praktijk' aan WSD in Boxtel - 2016Z12507

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Voorstel om rondetafelgesprek/hoorzitting te houden over uitbuiting in de transportsector

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 20 juni 2016. Voorstel om rondetafelgesprek/hoorzitting te houden over uitbuiting in de transportsector - 2016Z12452

Besluit: Instemmen met het voorstel om een rondetafelgesprek te houden over de transportsector en buitenlandse werknemers
Noot: •Het rondetafelgesprek zal worden gehouden in het najaar 2016.•De voorbereidingsgroep komt na het zomerreces bijeen om te komen tot een concreet voorstel. Gelegenheid tot het aanmelden voor de voorbereidingsgroep bestaat tot uiterlijk 6 juli 2016, 12.00 uur. Ter vergadering hebben de leden Van 't Wout (VVD), Kerstens (PvdA) en Ulenbelt (SP) zich aangemeld.

Spoedeisende wetsvoorstellen voor of per 1 januari 2017 of in de eerste helft van 20174

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 15 juni 2016. Spoedeisende wetsvoorstellen voor of per 1 januari 2017 of in de eerste helft van 2017 - 34300-73

Besluit: Ter informatieOverig

EU-Stafnotitie - Verslag IPC Parijs, 18 mei 2016.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 23 juni 2016. EU-Stafnotitie - Verslag IPC Parijs, 18 mei 2016 - 2016Z12939

Besluit: Verslag vaststellen

Resultaat onderhandelingen herziening IORP-richtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 24 juni 2016. Resultaat onderhandelingen herziening IORP-richtlijn - 33931-14

Besluit: Betrekken bij mogelijk VSO over triloogfase herziening IORP-richtlijn (33 931, nr.11)
Noot: •Het lid Omtzigt kondigt aan mogelijk een VSO aan te vragen afhankelijk van de nog te ontvangen antwoorden op de schriftelijke vragen Omtzigt, Krol en Van Klaveren. Het eventuele verzoek voor een spoedig VSO zal via de voorzitter van de commissie bij de Regeling van Werkzaamheden worden verzocht

Afschrift van het antwoord op de brief van Bonaire Business and Employers Association (BBE) inzake armoede en koopkracht Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 juni 2016. Afschrift van het antwoord op de brief van Bonaire Business and Employers Association (BBE) inzake armoede en koopkracht Caribisch Nederland - 2016Z12508

Besluit: De commissie Koninkrijksrelaties verzoeken de behandeling over te nemen.

Reactie op motie van het lid Siderius over een Wajong-uitkering voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (Kamerstuk 31 497, nr. 188)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 juni 2016. Reactie op de aangenomen motie van het lid Siderius over een Wajong-uitkering voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen - 31497-209

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet op 29 juni 2016.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de IORP-richtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 20 juni 2016. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de IORP-richtlijn - 33931-13

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Kabinetsreactie op onderzoek Nationale ombudsman "Burgerperspectief op schuldhulpverlening"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 juni 2016. Kabinetsreactie op onderzoek Nationale ombudsman "Burgerperspectief op schuldhulpverlening" - 24515-356

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 6 juli 201

Voortgang ontwikkelingen´Doorstart naar nieuw werk´

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 juni 2016. Voortgang ontwikkelingen´Doorstart naar nieuw werk´ - 33566-93

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleidStukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderzoek naar Effecten van algemeen verbindendverklaring

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 juni 2016. Onderzoek naar Effecten van algemeen verbindendverklaring - 29544-726

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg arbeidsmarktbeleid

Voortgang van de kabinetsplannen voor nieuwe financieringssystematiek in de kinderopvang

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 juni 2016. BOR-notitie over de voortgangsbrief nieuwe financieringssystematiek kinderopvang - 2016Z12993

Besluit: Ter informatie; desgewenst betrekken bij het algemeen overleg kinderopvang op 6 juli 201

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 juni 2016. Voortgang nieuwe financieringssystematiek in de kinderopvang - 31322-304

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 6 juli 2016.

Toezending IAO-Aanbeveling Transition from the informal to the formal economy2

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 20 juni 2016. IAO-Aanbeveling "Transition from the informal to the formal economy" - 29427-109

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet.
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen na het herstreces.

Calamiteitenregeling

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 juni 2016. Calamiteitenregeling - 26448-570

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen na het herfstreces.

Aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 6 juni 2016. Voorlopige toepassing van het Protocol tot wijziging van het Algemeen Verdrag inzake Sociale Zekerheidsverdrag Marokko en de Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het Administratief Akkoord, beide ondertekend te Rabat op 4 juni 2016 (Trb. 2016, 67) - 34489-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 juni 2016. Aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko - 34052-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op de aangenomen motie van de leden Karabulut en Marcouch over de herziening van de termen allochtoon en autochtoon

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 juni 2016. Reactie op de aangenomen motie van de leden Karabulut en Marcouch over de herziening van de termen allochtoon en autochtoon (Kamerstuk 32 824, nr. 125) - 32824-146

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over integratieonderwerpen
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen eind september/begin oktober 2016).

Aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 juni 2016. Nota van wijziging - 34478-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 24 juni 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34478-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 mei 2016

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: •Plenaire behandeling (hamerstuk) vóór het zomerreces.

34485-XV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 juni 2016. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34485-XV-3

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag ministerie SZW en Slotwet 2015 en rapport Algemene Rekenkamer

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 juni 2016. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders - 34494

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 7 september 2016 te 14.00 uur