Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 14 juni 2016

Gepubliceerd: 15 juni 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A0489710
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=aa3da2fc-216d-4c77-aa40-58b59b794dfa&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%2014%20juni%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31497, 22112, 22112, 21501, 29544, 29861, 32043, 29544, 25883, 32761, 29544, 25883, 34489, 34052, 34408, 32824, 26448, 34393, 29502, 34108, 32043, 34378

Inhoud


Verzoek om reactie van staatssecretaris van SZW op het SER-rapport "Verkenning sociale infrastructuur kwetsbare groepen binnen de Participatiewet" uitgebracht op 14 juni 2016.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 15 juni 2016. Verzoek om reactie van staatssecretaris van SZW op het SER-rapport "Verkenning sociale infrastructuur kwetsbare groepen binnen de Participatiewet" uitgebracht op 14 juni 2016 - 2016Z12083

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •Staatssecretaris van SZW verzoeken reactie toe te zenden tijdig voor het algemeen overleg over de Participatiewet op 29 juni 2016, zodat deze betrokken kan worden bij dit overleg.Ad-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Tijdige toezending stukken ten behoeve van algemeen overleggen en plenaire debatten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.E. (Pieter) Heerma (CDA) - 15 juni 2016. Tijdige toezending stukken ten behoeve van algemeen overleggen en plenaire debatten - 2016Z12081

Besluit: De minister en staatssecretaris van SZW worden per brief dringend verzocht om informatie ten behoeve van een overleg tijdig voor het betreffende overleg aan de Kamer toe te sturen.

Verzoek om staatssecretaris van SZW te rappelleren ten aanzien van reactie op aangenomen motie van het lid Siderius over een Wajong-uitkering voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (31497-188)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 15 juni 2016. Verzoek om staatssecretaris van SZW te rappelleren ten aanzien van reactie op aangenomen motie van het lid Siderius over een Wajong-uitkering voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (31497-188) - 2016Z12071

Besluit: Staatssecretaris van SZW is per brief van 2 juni 2016 verzocht haar reactie toe te zenden uiterlijk 22 juni 2016, zodat deze betrokken kan worden bij het algemeen overleg over de Participatiewet op 29 juni 2016.

Evaluatie commissieactiviteiten SZW 2015

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 mei 2016. Statistieken commissies 2015 - 2016Z10225

Besluit: Ter informatie.Rondvraag

Zaak: Overig - griffier, H.J. Post - 9 juni 2016. Evaluatie commissieactiviteiten SZW 2015 - 2016Z11709

Besluit: Evaluatie commissieactiviteiten in een besloten deel van de vergadering

Verzoek Bouwend Nederland tot aanbieding 6-puntenplan ter bestrijding van oneerlijke concurrentie in de bouw- en infrasector

Zaak: Brief derden - Bouwend Nederland te Zoetermeer - 9 juni 2016. Verzoek Bouwend Nederland tot aanbieding 6-puntenplan ter bestrijding van oneerlijke concurrentie in de bouw- en infrasector - 2016Z11579

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Nader verzoek SER om toelichting te mogen geven op verkenning over pensioenen

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 7 juni 2016. Nader verzoek SER om toelichting te mogen geven op verkenning over pensioenen - 2016Z11575

Besluit: Via e-mailprocedure deelname inventariseren aan gesprek met SER over de recent uitgebrachte verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling op 22 juni 2016, 13.00-14.00 uur

Voorstel nadere invulling rondetafelgesprek loonontwikkeling en arbeidsinkomensquote (AIQ)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 2 juni 2016. Voorstel nadere invulling rondetafelgesprek loonontwikkeling en arbeidsinkomensquote (AIQ) - 2016Z11067

Besluit: Instemmen met (het voorstel voor) de nadere invulling van het rondetafelgesprek loonontwikkeling en arbeidsinkomensquote op 14 september 2016, 10.00-13.00 uur
Noot: •De voorbereidingsgroep bestaat uit de leden Voortman, Van 't Wout, Vermeij, Ulenbelt en Van Weyenberg

Uitkomst e-mailinventarisatie gezamenlijk gesprek met de Nationale ombudsman, de Algemene Rekenkamer (ARK) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over schuldhulpverlening op 30 juni 2016, 13.00-14.30 uur

Zaak: Brief derden - Algemene Rekenkamer te Den Haag - 9 juni 2016.

Besluit: Instemmen om het gesprek in beslotenheid te laten plaatsvinden

EU-stafnotitie - Behandelvoorstel agenda algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 6 juli 2016.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 14 juni 2016. EU-stafnotitie - Behandelvoorstel agenda algemeen overleg Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 6 juli 2016 - 2016Z11911

Besluit: Het algemeen overleg over de informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13-15 juli 2016 op 6 juli 2016 wordt omgezet in een schriftelijk overleg

Fiche: Richtlijnvoorstel omzetting sociale partnersovereenkomst implementatie ILO Verdrag nr. 188 betreffende werk in de visserijsector

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 3 juni 2016. Fiche: Richtlijnvoorstel omzetting sociale partnersovereenkomst implementatie ILO Verdrag nr. 188 betreffende werk in de visserijsector - 22112-2149

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 6 juli 2016 over de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13-15 juli 2016.

Reactie op consultatie Europese pijler van sociale rechten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 mei 2016. Aanbieding kabinetsappreciatie en kabinetsreactie op consultatie Europese pijler van sociale rechten - 22112-2141

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op 6 juli 2016 over de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13-15 juli 2016.

Geannoteerde Agenda Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 16 juni 2016 en over de voortgang van de onderhandelingen inzake de Europese toegankelijkheidsakte

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juni 2016. Geannoteerde Agenda Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 16 juni 2016 en over de voortgang van de onderhandelingen inzake de Europese toegankelijkheidsakte - 21501-31-405

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 16 juni 2016 op 9 juni 2016.

Reactie op de CPB-publicatie 'Kansrijk arbeidsmarktbeleid deel 2'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juni 2016. Reactie op de CPB-publicatie 'Kansrijk arbeidsmarktbeleid deel 2' - 29544-723

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 9 juni 201

Voortgang van het convenant Aziatische horecasector en rapport onderzoek functie-eisen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 mei 2016. Voortgang van het convenant Aziatische horecasector en rapport onderzoek functie-eisen - 29861-43

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 9 juni 201

Aanbieding afschrift brief aan Eerste Kamer inzake de voorgenomen aanpassing van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Wet verbeterde premieregeling

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 10 juni 2016. Aanbieding afschrift brief aan Eerste Kamer inzake de voorgenomen aanpassing van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere besluiten in verband met de Wet verbeterde premieregeling - 2016Z11790

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verzamelbrief pensioenonderwerpen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 juni 2016. Verzamelbrief pensioenonderwerpen - 32043-328

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over Pensioenonderwerpen op 8 juni 2016.
Noot: •Adressant reactie toezenden.

Stand van zaken Experimenten op basis van de Participatiewet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet op 29 juni 201

Actieplan aanpak werkloosheid onder 50 plussers

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juni 2016. Actieplan aanpak werkloosheid onder 50 plussers - 29544-724

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over ouderenwerkloosheid
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen in september/oktober 2016.•Voorafgaand aan dit algemeen overleg de heer John de Wolf (boegbeeld ouderenwerkloosheid) uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op verzoek van het lid Tanamal, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2016, over de grote gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont in Dordrecht sinds de laatste 30 jaar

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 juni 2016. Reactie op verzoek van het lid Tanamal, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 april 2016, over de grote gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont in Dordrecht sinds de laatste 30 jaar - 25883-275

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het aangevraagde plenair debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (aangevraagd door het lid Tanamal d.d. 12 april 2016) en /of een nog te plannen algemeen overleg arbeidsomstandigheden

Reactie op het Abrona rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 juni 2016. Reactie op het Abrona rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens - 32761-100

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over loondoorbetaling bij ziekte
Noot: •Adressant reactie toezenden.

Aanbieding rapport ‘Kansen op uitstroom’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 6 juni 2016. Aanbieding rapport ‘Kansen op uitstroom’ - 29544-722

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Onderzoek Panteia over investeren in duurzame inzetbaarheid van werknemers met lage sociaal economische status4

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 juni 2016. Aanbieding onderzoek Panteia over investeren in duurzame inzetbaarheid van werknemers met lage sociaal economische status - 25883-274

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid

Bilateraal socialezekerheidsverdrag Marokko

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 6 juni 2016. Voorlopige toepassing van het Protocol tot wijziging van het Algemeen Verdrag inzake Sociale Zekerheidsverdrag Marokko en de Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het Administratief Akkoord, beide ondertekend te Rabat op 4 juni 2016 (Trb. 2016, 67) - 34489-1

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 juni 2016. Aanpassing van het bilaterale socialezekerheidsverdrag met Marokko - 34052-23

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: •In de Regeling van Werkzaamheden van 7 juni 2016 heeft de Kamer besloten de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief te vragen over het akkoord over het sociale zekerheidsverdrag dat Nederland heeft gesloten met Marokko en hiertoe schriftelijk vragen te inventariseren. Deze vragen zijn op 10 juni 2016 aan de minister van SZW toegestuurd met het verzoek deze spoedig te beantwoorden.•Minister van SZW nader verzoeken te antwoorden uiterlijk donderdag 23 februari 2016 zodat de brief kan worden besproken in de procedurevergadering van 28 juni 2016.

Indicatoren in de SZW-begroting

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 juni 2016. Indicatoren in de SZW-begroting - 34300-XV-89

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over Jaarverslag ministerie SZW en Slotwet 2015 en rapport Algemene Rekenkamer op 23 juni 201

Informatie over de kenmerken die in een algemene maatregel van bestuur (amvb) zullen worden opgenomen om postbusondernemingen en schijnzelfstandigheid te herkennen en toezending van een aangepaste transponeringstabel

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juni 2016. Informatie over de kenmerken die in een algemene maatregel van bestuur (amvb) zullen worden opgenomen om postbusondernemingen en schijnzelfstandigheid te herkennen en toezending van een aangepaste transponeringstabel - 34408-14

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg over handhaving

Reactie op verzoek van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 mei 2016 over inburgering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 2 juni 2016. Reactie op verzoek van het lid Pieter Heerma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 mei 2016 over inburgering - 32824-130

Besluit: Betrokken bij het VAO Inburgering op 2 juni 2016.

Integraal plan herbeoordelingen

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 mei 2016. Integraal plan herbeoordelingen - 26448-569

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over Arbeidsongeschiktheid op 22 juni 2016.

Reactie initiatiefnota “Zeker flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen” van het lid Klein

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 mei 2016. Reactie op de initiatiefnota van het lid Klein: “Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen” - 34393-4

Besluit: Agenderen voor notaoverleg.
Noot: •Notaoverleg plannen na het zomerreces.

Reactie op de aangenomen gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma (t.v.v. 29502, nr. 118) over een nadrukkelijker rol van de Inspectie SZW in de pakketbezorgingssector

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 31 mei 2016. Reactie op de aangenomen gewijzigde motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma (t.v.v. 29502, nr. 118) over een nadrukkelijker rol van de Inspectie SZW in de pakketbezorgingssector - 29502-121

Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg over handhaving

Technische briefing d.d. 1 juni 2016 door Inspectie SZW over inspecties in de hotelsector

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 mei 2016. Technische briefing d.d. 1 juni 2016 door Inspectie SZW over inspecties in de hotelsector - 2016Z10525

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorhang Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 13 juni 2016. Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag - 34108-25

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 22 juni 2016 te 12.00 uurStukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag schriftelijk overleg houdende het Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de regeling voor nettopensioen (Kamerstuk 32 043, nr. 324)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 7 juni 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de regeling voor nettopensioen - 32043-3292

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, N.P.M. Klein (Klein) - 19 februari 2016. Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW) - 34414

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 juli 2016 te 14.00 uur

Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juni 2016. Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) - 34475-XV-7

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over Jaarverslag ministerie SZW en Slotwet 2015 en rapport Algemene Rekenkamer op 23 juni

Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juni 2016. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 - 34475-XV-6

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over Jaarverslag ministerie SZW en Slotwet 2015 en rapport Algemene Rekenkamer op 23 juni

33475 XV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 7 juni 2016. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34475-XV-5

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over Jaarverslag ministerie SZW en Slotwet 2015 en rapport Algemene Rekenkamer op 23 juni

Toelichting bij tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 7 juni 2016

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 7 juni 2016. Toelichting bij tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen - 34378-9

Besluit: Betrokken bij de stemming over het wetsvoorstel op 7 juni 2016.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 mei 2016. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34485-XV

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen reeds centraal vastgesteld op 9 juni 2016, 14.00 uur
Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg over Jaarverslag ministerie SZW en Slotwet 2015 en rapport Algemene Rekenkamer op 23 juni