Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 16 februari 2016

Gepubliceerd: 17 februari 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A048887
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fe570d8a-8b16-496f-8566-0a0949bfd14d&title=Besluitenlijst%20pv%20vc%20SZW%20-%2016%20februari%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 34396, 29502, 29544, 29818, 24515, 24515, 33931, 34052, 32824, 30950, 32824, 26448, 33716

Inhoud


Verzoek om lagere regelgeving behorende bij het wetsvoorstel tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete te betrekken bij de inbreng van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (34396)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 februari 2016. Aanbieding lagere regelgeving behorende bij het wetsvoorstel tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete - 34396-5

Besluit: Desgewenst betrekken bij de inbreng van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (34396)Ad-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Schut-Welkzijn (VVD) - 17 februari 2016. Verzoek om lagere regelgeving behorende bij het wetsvoorstel tot wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete te betrekken bij de inbreng van het verslag bij het wetsvoorstel tot

Besluit: Verzoek honoreren

Verzoek om voor algemeen overleg over integratieonderwerpen op 3 maart 2016 een reactie van minister van SZW te ontvangen op de Nieuwsuur-uitzending "Oud-ministers van Integratie: beleid ontbreekt"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.W. Sjoerdsma (D66) - 16 februari 2016. Verzoek om voor algemeen overleg over integratieonderwerpen op 3 maart 2016 een reactie van minister van SZW te ontvangen op de Nieuwsuur-uitzending "Oud-ministers van Integratie: beleid ontbreekt" - 2016Z03376

Besluit: Door middel van een e-mailprocedure besluitvorming vaststellen

Verzoek om reactie minister van SZW op perikelen rond het SNA-keurmerk

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 16 februari 2016. Verzoek om reactie minister van SZW op perikelen rond het SNA-keurmerk - 2016Z03374

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •Minister van SZW verzoeken reactie toe te zenden binnen 4 weken.

Verzoek om gesprek met deskundige op het gebied van inburgering en integratie voorafgaand aan het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 3 maart 2016.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, N.P.M. Klein (Klein) - 16 februari 2016. Verzoek om gesprek met deskundige op het gebied van inburgering en integratie voorafgaand aan het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 3 maart 2016 - 2016Z03365

Besluit: Belangstelling inventariseren door middel van een e-mailprocedure

Uitkomst inventarisatie belangstelling gesprek met de SER over recent

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 26 januari 2016. Aanbod SER voor toelichting op advies 'Kindvoorzieningen' - 2016Z01700

Besluit: Gesprek plannen op 3 maart 2016, 12.00-13.00 uur
Noot: •Tot nu toe hebben de volgende leden zich aangemeld voor dit gesprek:•Siderius (SP)•Yücel (PvdA)•Heerma (CDA)•Voortman (GroenLinks)•Van Weyenberg (D66)•Van 't Wout (VVD)Rondvraag

Uitnodiging Gemeente Amsterdam voor werkbezoek m.b.t. werk en bijstand

Zaak: Brief derden - Gemeente Amsterdam te Amsterdam - 8 februari 2016. Uitnodiging Gemeente Amsterdam voor werkbezoek rondom het thema werk en bijstand - 2016Z02736

Besluit: Belangstelling en thema's door middel van een e-mailprocedure inventariseren

Antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeidsomstandigheden van pakketbezorgers4

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 februari 2016. VAR-verklaringen postpakketbezorgingssector - 29502-116

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het plenaire debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNLOverig

Lijst met EU-voorstellen SZW (week 4 en 5)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 februari 2016. EU-stafnotitie - Behandelvoorstel openbare raadpleging EU-richtlijn schriftelijke verklaring - 2016Z03076

Besluit: Overlaten aan individuele fracties om te reageren op de consultatie.
Besluit: Kabinet verzoeken conceptreactie consultatie tijdig aan de Kamer toe te zenden.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 februari 2016. Lijst met EU-voorstellen SZW (week 4 en 5) - 2016Z03073

Besluit: Ter informatie.

Aanvulling op de reactie van hoogleraren op een onderzoek van Regioplan naar het avv instrument

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 3 februari 2016. Aanvulling op de reactie van hoogleraren op een onderzoek van Regioplan naar het avv instrument - 29544-689

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het plenair debat over de toekomst van de cao's op 4 februari 2016. Europese aangelegenheden

Opties ter versterking van de positie van ondernemingsraden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 1 februari 2016. Opties ter versterking van de positie van ondernemingsraden - 29818-41

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het plenaire debat over de toekomst van de CAO op 4 februari 201

Reactie op het rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) “Armoede en sociale uitsluiting 2015”, als ook de berichten van het

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 februari 2016. Reactie op het rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) “Armoede en sociale uitsluiting 2015”, als ook de berichten van het NIBUD “Gepensioneerden komen er slecht vanaf in 2016” en van het CBS "Kans op langdurige armoede het grootst tussen 55 en 65 jaar” - 24515-326

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede - en schuldenbeleid op 6 april 2016.

Reactie op het rapport ‘Geldzaken in de praktijk 2015’ van het Nibud

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 3 februari 2016. Reactie op het rapport ‘Geldzaken in de praktijk 2015’ van het Nibud - 24515-325

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 6 april 2016.

Triloogfase herziening van de IORP-richtlijn

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 2 februari 2016. Triloogfase herziening van de IORP-richtlijn - 33931-11

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 7 maart 2016 te 14.00 uur.

Kosten reizen Marokko inzake bilaterale socialezekerheidsverdrag Marokko

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 februari 2016. Kosten reizen Marokko inzake bilaterale socialezekerheidsverdrag Marokko - 34052-22

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderzoek religieuze en kindhuwelijken

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 februari 2016. Onderzoek religieuze en kindhuwelijken - 32824-122

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg huwelijksdwang en achterlating
Besluit: Minister van SZW verzoeken om voortgangsbrief inzake beleid rondom zelfbeschikking toe te zenden voorafgaand aan dit algemeen overleg
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen begin april 2016

Reactie op een burgerbrief over de nieuwe regels rond de verrekening van inkomsten in de WAO

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 februari 2016. Reactie op een burgerbrief over de nieuwe regels rond de verrekening van inkomsten in de WAO - 2016Z03077

Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsongeschiktheid.
Noot: •Adressant afschrift reactie zenden.

Aanbieding SUWI-jaarplannen 2016

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 10 februari 2016.

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 10 maart

Reactie op de Vierde rapportage ‘Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 februari 2016. Reactie op de Vierde rapportage ‘Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland’ - 30950-85

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over discriminatieonderwerpen
Noot: •Ter bespreking in de volgende procedurevergadering een lijst met tot nu toe geagendeerde brieven voor de (nog te plannen) algemeen overleggen over discriminatieonderwerpen en over arbeidsdiscriminatie en de (geplande) algemeen overleggen over integratieonderwerpen (op 3 maart 2016) en over inburgering (op 31 maart 2016).•De brief van de minister van SZW over arbeidsmarktdiscriminatie, d.d. 1 september 2015 Voortgangsrapportage actieplan arbeidsmarktdiscriminatie, 29544-649 agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg over arbeidsmarktdiscriminatie en/of desgewenst betrekken bij het plenaire debat op 18 februari 2016.

Cursusaanbod inburgering

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 februari 2016. Cursusaanbod inburgering - 32824-121

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over inburgering op 31 maart

Stand van zaken bij de herbeoordelingen in de WIA

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 5 februari 2016. Stand van zaken bij de herbeoordelingen in de WIA - 26448-555

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 10 maart

Uitspraak Hoge Raad prejudiciële vragen over toerekening van kindgebonden budget bij vaststelling van kinderalimentatie

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 4 februari 2016. Uitspraak Hoge Raad prejudiciële vragen over toerekening van kindgebonden budget bij vaststelling van kinderalimentatie - 33716-37

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering van de motie van het lid Ulenbelt c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de achterstanden bij het UWV (Kamerstuk 26448, nr. 549)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 februari 2016. BOR-notitie - Uitwerking motie Ulenbelt over onafhankelijk onderzoek naar UWV - 2016Z03083

Besluit: Minister van SZW per brief verzoeken nadere informatie te verstrekken over de inhoud en het tijdpad van het vervolgonderzoek door de Algemene Rekenkamer. De minister verzoeken zijn reactie uiterlijk 3 maart toe te sturen zodat deze betrokken kan worden bij het algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 10 maart

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 januari 2016. Uitvoering van de motie van het lid Ulenbelt c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de achterstanden bij het UWV (Kamerstuk

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 10 maart 2016.

Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie)

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 februari 2016. Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie) - 34408

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 maart 2016 te 14.00 uur