Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 2 februari 2016

Gepubliceerd: 3 februari 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A048817
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dcf3a124-0066-4cac-bd51-458a0b931df5&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20pv%20vc%20SZW%20-%202%20februari%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32163, 32043, 32163, 26448, 29544, 29544, 34344, 34255, 32328, 34336

Inhoud


Verzoek om minister van SZW te vragen zijn reactie op moties die betrekking hebben op salafistische organisaties toe te zenden voorafgaand aan het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 10 februari 2016.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.E. (Pieter) Heerma (CDA) - 3 februari 2016. Verzoek om minister van SZW te vragen zijn reactie op moties die betrekking hebben op salafistische organisaties toe te zenden voorafgaand aan het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 10 februari 2016 - 2016Z02246

Besluit: Verzoek honorerenAd-hoc besluitvormingGeen agendapunten

Verzoek om minister van SZW te vragen wanneer brief met stand van zaken over reparatie dagloonbesluit WW zal worden toegezonden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P. Ulenbelt (SP) - 3 februari 2016. Verzoek om minister van SZW te vragen wanneer brief met stand van zaken over reparatie dagloonbesluit WW zal worden toegezonden - 2016Z02245

Besluit: Verzoek honoreren

Reactie staatssecretaris van SZW vragen over IORP-richtlijn

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 3 februari 2016. Reactie staatssecretaris van SZW vragen over IORP-richtlijn - 2016Z02244

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •Inmiddels is een brief ontvangen van de staatssecretaris van SZW over Triloogfase herziening IORP-richtlijn, d.d. 2 februari 2016 (33931-11). Deze brief is geagendeerd voor de procedurevergadering van 16 februari 2016.6

Voorstel vormgeving RTG huwelijksdwang en verborgen vrouwen

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 februari 2016. Voorstel vormgeving RTG huwelijksdwang en verborgen vrouwen - 2016Z02026

Besluit: Instemmen met het door de leden van de voorbereidingsgroep voorgestelde (invulling van het) programma van het rondetafelgesprek.
Noot: •In de voorbereidingsgroep participeerden de leden Yücel (PvdA), Karabulut (SP) en Heerma (CDA).Rondvraag

Voorstel vormgeving RTG Wet werk en zekerheid

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 29 januari 2016. Voorstel vormgeving RTG Wet werk en zekerheid - 2016Z01860

Besluit: Instemmen met het door de voorbereidingsgroep voorgestelde programma voor het rondetafelgesprek Wet werk en zekerheid
Noot: •De leden Mulder (vz) (VVD), Vermeij (PvdA), Ulenbelt (SP), van Weyenberg (D66) en Heerma (CDA) participeerden in de voorbereidingsgroep.

Verzoek om minister van SZW een reactie te vragen op het bericht "Naheffing kinderopvangtoeslag 2014 d.d. 28 januari 2016"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 28 januari 2016. Verzoek om minister van SZW een reactie te vragen op het bericht "Naheffing kinderopvangtoeslag 2014 d.d. 28 januari 2016" - 2016Z01802

Besluit: Verzoek honoreren

Aanbod SER voor toelichting op advies 'Kindvoorzieningen'

Zaak: Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 26 januari 2016. Aanbod SER voor toelichting op advies 'Kindvoorzieningen' - 2016Z01700

Besluit: Belangstelling en beschikbaarheid van de leden via de email inventariseren
Noot: •SER biedt aan om vóór het algemeen overleg over kinderopvang op 9 maart 2016 het advies over kindvoorzieningen aan een delegatie van de vaste commissie SZW toe te lichten

Verzoek Zelfstandigen Bouw tot aanbieding zwartboek over AOV d.d. 9 februari 2016.

Zaak: Brief derden - Zelfstandigen Bouw te Woerden - 20 januari 2016. Verzoek Zelfstandigen Bouw tot aanbieding zwartboek over AOV d.d. 9 februari 2016 - 2016Z01072

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.

Initiatiefnota van het lid Klein: “Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen”

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, N.P.M. Klein (Klein) - 26 januari 2016. Initiatiefnota van het lid Klein: “Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen” - 34393

Besluit: Kabinetsreactie verzoeken

EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel agenda Sociale Raad 7 maart 2016.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 28 januari 2016. EU-Stafnotitie - Behandelvoorstel agenda Sociale Raad 7 maart 2016 - 2016Z01813

Besluit: Het algemeen overleg over de Raad WSB van 7 maart 2016 op 3 maart 2016 door laten gaan

Lijst met EU-voorstellen SZW (18-28 januari 2016)

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 28 januari 2016.

Besluit: Ter informatie.

Rapporteurs EU-arbowetgeving

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.J.M.J. Moors (VVD) - 28 januari 2016. Verlenging mandaat rapporteurs EU-arbowetgeving - 2016Z01795

Besluit: Instemmen met verlenging mandaat met een half jaar, waarbij de inzet uit het oorspronkelijke mandaat wordt gecontinueerd

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.J.M.J. Moors (VVD) - 28 januari 2016. Position paper EU-Arbowetgeving rapporteurs P. Moors en J. Kerstens - 2016Z01786

Besluit: Position paper vaststellen met een kleine aanpassing zoals besproken in procedurevergadering en sturen naar Eurocommissaris Thijssen, Europees Parlement en overige nationale parlementen
Besluit: Minister van SZW verzoeken om een schriftelijke reactie
Noot: •Nieuwe datum algemeen overleg over arbeidsomstandigheden: 18 februari 2016, 10.00-13.00 uur (was 21 januari 2016).

Aanbod van het lid Azmani om de commissies te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 21 december 2015. Aanbod van het lid Azmani om de commissies te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap - 2015Z25134

Besluit: De heer Azmani informeert de commissie over de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap

Uitspraak rechtbank over verschuiven AOW-leeftijd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 15 januari 2016. Uitspraak rechtbank over verschuiven AOW-leeftijd - 32163-40

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 20 januari 2016. Europese aangelegenheden

Herstelactie afkoop klein pensioen per 1 januari 2013.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 januari 2016. Herstelactie afkoop klein pensioen per 1 januari 2013 - 32043-299

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 20 januari 201

Verschuiven AOW-leeftijd en overbruggingsregeling AOW

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 15 januari 2016. Verschuiven AOW-leeftijd en overbruggingsregeling AOW - 32163-39

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 20 januari 2016.

Wijziging samenstelling Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 22 januari 2016. Wijziging samenstelling Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) - 26448-552

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen op 10 maart 2016. Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 januari 2016, over het bericht 'Asscher verdoezelt kritiek'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 januari 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 januari 2016, over het bericht 'Asscher verdoezelt kritiek' - 29544-682

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over de toekomst van de cao's.Stukken (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aanbieding CPB-notitie 'Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumjeugdloon'

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 januari 2016. Aanbieding CPB-notitie 'Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumjeugdloon' - 29544-680

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over arbeidsmarktbeleid op 10 maart

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (Wet variabele pensioenuitkering)

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 29 januari 2016. Nota van wijziging - 34344-7

Besluit: Aanhouden tot de volgende (extra) procedurevergadering op 9 februari 2016.Stukken (als eerste) ondertekend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Sociale

Besluit: Aanhouden tot de volgende (extra) procedurevergadering op 9 februari 2016.

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 21 november 2015. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (Wet variabele pensioenuitkering) - 34344

Besluit: Aanhouden tot de volgende (extra) procedurevergadering op 9 februari 2016.

Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 29 januari 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34255-8

Besluit: Aanhouden tot de volgende (extra) procedurevergadering op 9 februari 2016.

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, W.J.H. Lodders (VVD) - 14 juli 2015. Voorstel van wet van het lid Lodders tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet loonbelasting 1964 en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot uitbetaling van pensioen in pensioeneenheden (Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden) - 34255

Besluit: Aanhouden tot de volgende (extra) procedurevergadering op 9 februari 2016.

Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, C. van Nieuwenhuizen (VVD) - 26 februari 2010. Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet - 32328

Besluit: Wetsvoorstel is ingetrokken

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD) - 22 januari 2016. Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel - 32328-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 januari 2016. Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete - 34396

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 maart 2016 te 14.00 uur

Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 januari 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34336-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 9 november 2015. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA) - 34336

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.