Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 19 januari 2016

Gepubliceerd: 20 januari 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Activiteitnummer: 2015A0487612
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c2e4ae17-4879-4267-9864-8e0dba56d81a&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%2019%20januari%202016.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 32418, 33835, 21501, 25883, 34052, 29544, 28719, 34368, 24515, 26448, 24515, 32043, 34352, 32043, 34008, 32043, 32824, 34108, 34351, 33566, 33682, 30982, 34256, 29544, 32824, 32005, 32824, 30982, 34052

Inhoud


Minister van SZW verzoeken om brief met stand van zaken aanstelling en taakomschrijving Ambassadeur (Boegbeeld) Ouderenwerkloosheid; tevens verzoek over spreektijd algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 20 januari 2016.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) - 20 januari 2016. Minister van SZW verzoeken om brief met stand van zaken aanstelling en taakomschrijving Ambassadeur (Boegbeeld) Ouderenwerkloosheid; tevens verzoek over spreektijd algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 20 januari 2016 - 2016Z00978

Besluit: Verzoeken honoreren
Noot: •Het algemeen overleg over pensioenonderwerpen op 20 januari 2016 is met een uur verlengd (13.00-17.00 uur in verband met extra spreektijd)11

Verzoek om reactie van minister van SZW op het onderzoeksrapport "Gepercipieerde effecten van de dienstverlening van Spelenderwijs Utrecht, zoals ervaren door de ouders van kinderen die deelnemen aan een VE-traject"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 18 januari 2016. Verzoek om reactie van minister van SZW op het onderzoeksrapport "Gepercipieerde effecten van de dienstverlening van Spelenderwijs Utrecht, zoals ervaren door de ouders van kinderen die deelnemen aan een VE-traject" - 2016Z00771

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •Reactie verzoeken van minister van SZW en van staatssecretaris van OCW

Verzoek om minister van SZW en staatssecretaris van Financiën te vragen om een week voor AO kinderopvang op 18 februari 2016 een overzicht toe te zenden waarin stand van zaken van de afhandeling van de bezwaren op de 91.000 onterechte naheffingen van de kinderopvangtoeslag in beeld wordt gebracht

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, T.E. Siderius (SP) - 14 januari 2016. Verzoek om minister van SZW en staatssecretaris van Financiën te vragen om een week voor AO kinderopvang op 18 februari 2016 een overzicht toe te zenden waarin stand van zaken van de afhandeling van de bezwaren op de 91.000 onterechte naheffingen van de kinderopvangtoeslag in beeld wordt gebracht - 2016Z00608

Besluit: Verzoek honoreren10

Verzoek om een brief van de minister van SZW over de voortgang van de wijziging van de Fraudewet (Aanpassing wet aanscherping sanctiebeleid in verband met nadere regeling bestuurlijke boeten sociale verzekeringswetten), waarbij tevens wordt ingegaan op de gevolgen van de uitspraken van de Centrale Raad voor beroep over redelijkheid van boete bij bijstandsfraude van 11 januari 2016.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S.P.R.A. van Weyenberg (D66) - 12 januari 2016. Verzoek om een brief van de minister van SZW over de voortgang van de wijziging van de Fraudewet (Aanpassing wet aanscherping sanctiebeleid in verband met nadere regeling bestuurlijke boeten sociale verzekeringswetten), waarbij tevens wordt ingegaan op de gevolgen van de uitspraken van de Centrale Raad voor beroep over redelijkheid van boete bij bijstandsfraude van 11 januari 2016 - 2016Z00372

Besluit: Verzoek honoreren

Verzoek om een reactie van de minister van SZW op het recent verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau "Combinatiedruk neemt toe in de participatiesamenleving"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K. Yücel (PvdA) - 7 januari 2016. Verzoek om een reactie van de minister van SZW op het recent verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau "Combinatiedruk neemt toe in de participatiesamenleving" - 2016Z00125

Besluit: Verzoek honoreren

Verzoek om kabinetsreactie op het CBS rapport "Armoede en sociale uitsluiting 2015"

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 18 december 2015. Verzoek om kabinetsreactie op het CBS rapport "Armoede en sociale uitsluiting 2015" - 2015Z25063

Besluit: Verzoek honoreren
Noot: •Minister van SZW tevens vragen te reageren op de berichten van het Nibud "Gepensioneerden komen er slecht vanaf in 2016" (zie persbericht van 19 januari 2016) en van het CBS "Kans op langdurige armoede het grootst tussen 55 en 65 jaar" (zie persbericht van 18 januari 2016).

Verzoek naar aanleiding van de brief van de Stichting Pensioenbehoud met betrekking tot toetsing eigendomsrechten, waaronder pensioenrechten, aan het Handvest van de EU

Zaak: Brief derden - Stichting Pensioenbehoud te Veenendaal - 13 november 2015. Reactie Stichting Pensioenbehoud m.b.t. toetsing eigendomsrechten, waaronder pensioenaanspraken, aan handvest van de EU - 2015Z21570

Besluit: Reactie aan staatssecretaris SZW vragen.
Noot: •Zie toelichting van het lid Krol (50PLUS)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) - 10 december 2015. Verzoek naar aanleiding van de brief van de Stichting Pensioenbehoud met betrekking tot toetsing eigendomsrechten, waaronder pensioenrechten, aan het Handvest van de EU - 2015Z24232

Besluit: Reactie staatssecretaris van SZW vragen op brief van de Stichting Pensioenbehoud

Reactie op de motie van het lid Van Weyenberg over alle payrollmedewerkers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd in dienst nemen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 29 december 2015. Reactie op de motie van het lid Van Weyenberg over alle payrollmedewerkers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd in dienst nemen (Kamerstuk 34 300-XV, nr. 52) - 34300-XV-84

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op het ACM-rapport inzake de incassobranche

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 17 december 2015. Reactie op het ACM-rapport inzake de incassobranche - 32418-20

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 6 april 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 32418-20

Beantwoording van de vraag over het opzeggen van een aantal payrollmedewerkers bij de NVWA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 15 december 2015. Beantwoording op vraag van het lid Van Weyenberg over het opzeggen van een aantal payrollmedewerkers bij de NVWA - 33835-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Position paper EU-Arbowetgeving rapporteurs P. Moors en J. Kerstens

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.J.M.J. Moors (VVD) - 11 december 2015. Position paper EU-Arbowetgeving rapporteurs P. Moors en J. Kerstens - 2015Z24317

Besluit: Gesprek met arbo-woordvoerders en rapporteurs over de position paper plannen
Noot: De rapporteurs stellen voor:•instemmen met position paper en sturen naar minister van SZW, Eurocommissaris Thijssen, Europees Parlement en overige nationale parlementen;•een schriftelijke reactie te vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;•zie ook agendapunt 37.

Conferenties georganiseerd in het kader van het Nederlands EU voorzitterschap

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, O.G.A. de Rijk - 14 januari 2016. Voorzitterschapsconferenties SZW - 2016Z00599

Besluit: Ter informatie.

Verlenging mandaat rapporteurs EU-arbowetgeving

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, P.J.M.J. Moors (VVD) - 13 januari 2016. Verlenging mandaat rapporteurs EU-arbowetgeving - 2016Z00475

Besluit: Aanhouden tot het gesprek met arbo-woordvoerders heeft plaatsgevonden
Noot: •Het verzoek van de rapporteurs Moors (VVD) en Kerstens (PvdA) om het rapporteurschap met 1 jaar te verlengen, waarbij de inzet uit het oorspronkelijke mandaat wordt gecontinueerd, bespreken met arbo-woordvoerders. Gesprek plannen voor het Krokusreces (19 t/m 29 februari 2016).•Zie ook agendapunt 39.

Invitation: European Parliamentary Week 2016 - Interparliamentary meeting on the European Semester & Interparliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union - 16-17/02/2016 - European Parliament, Brussels

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, K. Arib (PvdA) - 22 december 2015. Invitation: European Parliamentary Week 2016 - Interparliamentary meeting on

Besluit: Belangstelling voor deelname via de e-mail inventariseren
Noot: •Het betreft een zogenaamde back-to-back conferentie waarbij de artikel 13 conferentie op woensdag 17 februari (georganiseerd door de Staten Generaal samen met het EP) een onderwerp betreft dat op het terrein ligt van de commissie FIN. De dag ervoor, op dinsdag 16 februari, organiseert het EP een interparlementaire conferentie over het Europees semester. Aspecten daarvan betreffen de commissie SZW. Het middagprogramma bestaat onder meer uit een interparlementaire commissievergadering van de EMPL commissie over de zogenaamde Social triple A en EU investeringen ten behoeve van werkgelegenheid. Beide conferenties worden verbonden middels een diner. De uitnodiging voor de leden van de commissie SZW betreft dan ook vooral de conferentie en het diner op dinsdag 16 februari.

Aanbod van het lid Azmani om de commissies te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 21 december 2015. Aanbod van het lid Azmani om de commissies te informeren over een aantal bijzondere activiteiten in de planning van de parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap - 2015Z25134

Besluit: De heer Azmani uitnodigen voor de volgende procedurevergadering

Verslag van de Raad WSBVC, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 7 december 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 december 2015. Verslag van de Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van 7 december 2015 - 21501-31-392

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 7 maart 2016 op 3 maart 2016.

Stand van zaken aanpak beroepsziekten

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 januari 2016. Stand van zaken aanpak beroepsziekten - 25883-267

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over Loondoorbetaling bij ziekte op 14 januari 2016. Europese aangelegenheden

Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van de minister dd 15 december 2015 inzake Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko (Kamerstuk 34 052, nr. 16)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 januari 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de brief van de minister d.d. 15 december 2015 inzake Goedkeuring tot opzegging sociale zekerheidsverdrag met Marokko - 34052-17

Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel
Gerelateerde kamerstukken: 34052-17

SER-adviesaanvraag langdurige werkloosheid/ loondoorbetaling bij ziekte

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 21 december 2015. SER-adviesaanvraag langdurige wekloosheid/ loondoorbetaling bij ziekte - 29544-6796

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg op 14 januari 2016 over Loondoorbetaling bij ziekte

Onderzoek re-integratie tweede spoor

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 december 2015. Onderzoek re-integratie tweede spoor - 28719-97

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over Loondoorbetaling bij ziekte op 14 januari 201

Evaluatie Wet modernisering Ziektewet (BEZAVA)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 december 2015. Evaluatie Wet modernisering Ziektewet (BEZAVA) - 34368-1

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over Loondoorbetaling bij ziekte op 14 januari 201

Hoofdlijnnotitie vereenvoudiging beslagvrije voet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 december 2015. Hoofdlijnnotitie vereenvoudiging beslagvrije voet - 24515-324

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over armoede- en schuldenbeleid op 6 april 2016.

Verbetermaatregelen en gebruik SUWInet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 december 2015. Verbetermaatregelen en gebruik SUWInet - 26448-550

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen na werkbezoek aan het UWV op 7 maart 201

Derde verzamelbrief gemeenten 2015

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 december 2015. Derde verzamelbrief gemeenten 2015 - 2015Z25242

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Participatiewet op 2 maart 201

Aanbieding onderzoeken naar inhuur externen en cultuur bij SVB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 22 december 2015.

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen na werkbezoek aan het UWV te Den Haag op 7 maart 201

Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 december 2015, over voedselbanken

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 december 2015. Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 9 december 2015, over voedselbanken - 24515-323

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Werkprogramma herziening pensioenstelsel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 18 december 2015. Werkprogramma herziening pensioenstelsel - 32043-298

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over hoofdlijnen herziening pensioenstelsel.
Noot: •Algemeen overleg (4 uur) plannen eind maart 201

Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 juli 2015 over het bericht dat de toekenning van Wajong uitkeringen met 90 procent is gedaald

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 december 2015. Reactie op verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 juli 2015 over het bericht dat de toekenning van Wajong uitkeringen met 90 procent is gedaald - 34352-2

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de Participatiewet op 2 maart 201

Kabinetsstandpunt wijziging risicoprofiel beleggingsbeleid pensioenfondsen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 december 2015. Kabinetsstandpunt wijziging risicoprofiel beleggingsbeleid pensioenfondsen - 32043-297

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 20 januari 201

Uitvoering van de motie van het lid Lodders c.s. over harmonisatie van pensioeninformatiekanalen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 17 december 2015. Uitvoering van de motie van het lid Lodders c.s. over harmonisatie van pensioeninformatiekanalen (Kamerstuk 34 008, nr. 19) - 34008-36

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 20 januari 201
Gerelateerde kamerstukken: 34008-36

Afkoop klein pensioen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 15 december 2015. Afkoop klein pensioen - 32043-296

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 20 januari 201

Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie interdepartementaal beleidsonderzoek naar zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP) (Kamerstuk 31 311, nr. 154)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 januari 2016. Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie interdepartementaal beleidsonderzoek naar zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP) (Kamerstuk 31 311, nr. 154) - 2016Z00672

Besluit: Betrekken bij het nog in te plannen plenaire debat over de kabinetsreactie op het IBO ‘Zelfstandigen zonder personeel’

Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 december 2015, over een reactie op het SCP-rapport ‘Werelden van verschil’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 januari 2016. Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 december 2015, over een reactie op het SCP-rapport ‘Werelden van verschil’ - 32824-120

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Uitvoering van de motie van het lid Kerstens inzake de Wet aanpak schijnconstructies (Was)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 12 januari 2016. Uitvoering van de motie van het lid Kerstens over de wijze waarop lagere overheden omgaan met hun verantwoordelijkheden uit hoofde van de Was (Wet aanpak schijnconstructies) - 34108-24

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34108-24

Aanstelling verkenner seizoensarbeid en ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 januari 2016. Aanstelling verkenner seizoensarbeid en ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid - 34351-2

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over de Wet werk en zekerheid op 9 maart 201

Evaluatie financiering SER

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 8 januari 2016. Evaluatie financiering SER - 33566-90

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen na werkbezoek aan het UWV te Den Haag op 7 maart 201

Loonstrookjes en koopkracht 2016

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 december 2015. Overzicht van de loonstrookjes en de koopkrachteffecten voor 2016 op basis van de Decemberraming van het CPB - 33682-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wegsluizen van VUT gelden

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 december 2015. Afschrift van brief over het wegsluizen van VUT gelden - 2015Z25250

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen ten behoeve van een schriftelijk overleg vaststellen op 27 januari 2016 te 14.00 uur

Beleidsdoorlichting kinderopvang

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 23 december 2015. Beleidsdoorlichting kinderopvang - 30982-27

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 18 februari 2016.
Noot: •Het BOR zal een notitie schrijven over de evaluatie en beleidsdoorlichting ten behoeve van het algemeen overleg over kinderopvang op 18 februari 201

Onderzoeksvoorstel kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's)

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 december 2015. Onderzoeksvoorstel kwaliteit van ouderparticipatiecrèches (OPC's) - 34256-8

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over kinderopvang op 18 februari 201
Gerelateerde kamerstukken: 34256-8

Reactie op de aangehouden motie van het lid Ulenbelt over melden van een gezagsverhouding aan de Belastingdienst

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 december 2015. Reactie op de aangehouden motie van het lid Ulenbelt over melden van een gezagsverhouding aan de Belastingdienst - 29544-678

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Arbeidsmarktbeleid op 10 maart 201

Voortgang Agenda Integratie 2015

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 18 december 2015. Voortgang Agenda Integratie 2015 - 32824-118

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Integratieonderwerpen op 10 februari

Basisexamen inburgering buitenland

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 17 december 2015. Basisexamen inburgering buitenland - 32005-82

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over inburgering
Noot: •De commissie wenst een apart algemeen overleg over inburgering;•Ter bespreking in de volgende procedurevergadering de agenda's van het algemeen overleg over integratieonderwerpen op 10 februari 2016 en het nog te plannen algemeen overleg over inburgering

Aanbieding SCP-studies ‘Opvattingenover religieus geïnspireerd geweld en IS onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders’ en de verdiepende studie ‘Werelden van Verschil’

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 december 2015. Aanbieding SCP-studies ‘Opvattingenover religieus geïnspireerd geweld en IS onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders’ en de verdiepende studie ‘Werelden van Verschil’ - 32824-117

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Integratieonderwerpen op 10 februari

Kabinetsreactie op de Evaluatie van de Wet SUWI en de Beleidsdoorlichting van artikel 11 van de begroting van SZW

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 16 december 2015. Kabinetsreactie op de Evaluatie van de Wet SUWI en de Beleidsdoorlichting van artikel 11 van de begroting van SZW - 30982-26

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over SUWI-onderwerpen
Noot: •Algemeen overleg (3 uur) plannen na werkbezoek aan het UWV op 7 maart 2016•Ten behoeve van het algemeen overleg zal het BOR een notitie opstellen

34052 Nota van wijziging inzake Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 11 januari 2016. Nota van wijziging - 34052-18

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: •Plenaire behandeling van het wetsvoorstel heeft plaatsgevonden op 13 januari 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34052-18

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 23 december 2015. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen - 34378

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 februari 2016 te 14.00 uur

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts

Zaak: Wetgeving - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 22 december 2015. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever, en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts - 34375

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 10 februari 2016 te 14.00 uur