Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 28 april 2016

Gepubliceerd: 28 april 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A0485612
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7b6baefe-be91-4115-a3d8-f276b53ded66&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2028%20april%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 22112, 34418, 22112, 22112, 22112, 21501, 24202, 31935, 34302, 31477, 31477, 28165, 32545, 34198, 32013, 34292, 32013, 29352, 29352, 32013, 34438, 34426

Inhoud


Uitnodigen Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 28 april 2016. Uitnodiging Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) - 2016Z08706

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om de voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB) uit te nodigen.

BOR-notitie - Stabiliteitsprogramma 2016 en Nationaal Hervormingsprogramma 2016

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 15 april 2016. BOR-notitie - Stabiliteitsprogramma 2016 en Nationaal Hervormingsprogramma 2016 - 2016Z07835

Besluit: Desgewenst betrokken bij het debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma d.d. 19 april 2016.

Voorstel parlementaire ondervraging ‘Panama Papers’

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, V.A. Groot (PvdA) - 12 april 2016. Voorstel parlementaire ondervraging ‘Panama Papers’ - 2016Z07389

Besluit: Op verzoek van de initiatiefnemers aangehouden tot de procedurevergadering van 18 mei 2016.

Verzoek tot aanbieding petitie 'Verlaging btw-tarief op yoga, mindfulness en meditatie'

Zaak: Brief derden - R. Ritskes te Malden - 30 maart 2016. Verzoek tot aanbieding petitie 'Verlaging btw-tarief op yoga, mindfulness en meditatie' - 2016Z06489

Besluit: Petitieaanbieding organiseren.10

Publicatie besluit Europese Commissie omtrent Italiaans plan voor niet-presterende leningen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 april 2016. Publicatie besluit Europese Commissie omtrent Italiaans plan voor niet-presterende leningen - 21501-07-1355

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op dinsdag 17 mei 2016.

Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect (TAXE 2); Interparlementaire commissievergadering in het Europees Parlement op 18 april 2016.

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 22 april 2016. Beknopt verslag van de vergadering op 18 april 2016 van de Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect (TAXE 2) - 2016Z083499

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 22 april 2016. Introductory remarks Pieter Duisenberg; meeting Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect (TAXE 2) - 2016Z08347

Besluit: Ter informatie.
Noot: Website TAXE 2: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax2/home.html.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen (FIN), week 14 en 15, 2016

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 13 april 2016. EU-voorstel: Richtlijn Country-by-Country Reporting COM(2016) 198/2 - 2016Z07530

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EU-pakket anti-belastingontwijking dat is gepland op donderdag 19 mei 2016.
Besluit: Het kabinet verzoeken om ten minste één week voorafgaand aan het algemeen overleg het BNC-fiche over dit voorstel aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 18 april 2016. Lijst met nieuwe EU-voorstellen (FIN), week 14 en 15, 2016 - 2016Z07890

Besluit: Voor kennisgeving aannemen.
Noot: Twee van de drie in de lijst vermelde EU-voorstellen zijn apart geagendeerd voor deze procedurevergadering. M.b.t. één EU-voorstel wordt voorgesteld het BNC-fiche af te wachten.

EU-pakket anti-belastingontwijking (ATAP)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 26 april 2016. Uitstel beantwoording vragen over het EU-pakket anti-ontgaansmaatregelen (Kamerstuk 22 112, nr. 2071) - 22112-2125

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 30 maart 2016 is besloten over het EU-pakket (22112, nr. 2071) schriftelijk overleg te voeren met de staatssecretaris van Financiën. De inbrengdatum was donderdag 7 april 2016 te 14.00 uur. De staatssecretaris is verzocht de antwoorden op de gestelde vragen z.s.m. doch uiterlijk op vrijdag 22 april 2016 aan de Tweede Kamer toe te sturen. In deze brief meldt de staatssecretaris dat de schriftelijke vragen niet binnen de gestelde termijn kunnen worden beantwoord, als gevolg van de taken die behoren tot het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de EU. De staatssecretaris streeft ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.•Op donderdag 19 mei 2016 is een algemeen overleg gepland met de staatssecretaris van Financiën over het EU-pakket anti-belastingontwijking. •In de procedurevergadering van de commissie Financiën van 30 maart 2016 is besloten de staatssecretaris te verzoeken om uiterlijk één week voorafgaand aan het algemeen overleg de Kamer schriftelijk te informeren over de actuele stand van zaken van de onderhandelingen over het EU-pakket anti-belastingontwijking.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 april 2016. Reactie op verschillende verzoeken EU-pakket anti-belastingontwijking (ATAP) - 34418-2

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg EU-pakket anti-belastingontwijking dat is gepland op donderdag 19 mei 2016.8

EU-actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 25 april 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het fiche: Actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering (Kamerstuk 22 112, nr. 2076) - 22112-2124

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op dinsdag 17 mei 2016.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 10 februari 2016. EU-voorstel: Actieplan voor versterking van de strijd tegen financiering van terrorisme COM (2016) 50 (Engelstalige versie) - 2016Z02879

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op dinsdag 17 mei 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 11 maart 2016. Fiche: Actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering - 22112-2076

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad dat is gepland op dinsdag 17 mei 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 april 2016. Uitstel op beantwoording vragen van de commissie over het fiche: Actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering (Kamerstuk 22 112, nr. 2076) - 22112-2120

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In deze brief meldt de minister aan de Kamer dat het hem niet lukt om de door de commissie Financiën gestelde vragen over het BNC-fiche terrorismefinanciering tijdig te beantwoorden (de antwoorden zijn inmiddels ontvangen; zie hieronder). Het fiche stond geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat was gepland op woensdag 20 april 2016. Het fiche is van de agenda van dat AO afgehaald.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofin van 22 en 23 april 2016 te Amsterdam

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 april 2016. Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en informele Ecofin van 22 en 23 april 2016 te Amsterdam - 21501-07-1353

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 20 april 2016.

EU-actieplan BTW

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 april 2016.

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg BTW dat is gepland op donderdag 2 juni 2016.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 13 april 2016. EU-voorstel: Btw-actieplan voor modernisering van de btw in de EU COM(2016) 148 - 2016Z07541

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg BTW dat is gepland op donderdag 2 juni 2016.

Concept-brief aan de Kamer Jaarrapportage werking en toepassing van de Regeling Grote Projecten in 2015

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 21 april 2016. BOR-notitie - Concept-brief aan de Kamer jaarrapportage werking en toepassing van de Regeling Grote Projecten in 2015 - 2016Z08276

Besluit: Vaststellen van de jaarrapportage en op Verantwoordingsdag (18 mei 2016) aan de Voorzitter van de Tweede Kamer aanbieden.

Concept-reactie op het rapport van de werkgroep “Benoemingen en voordrachten” (werkgroep Van Vliet)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 21 april 2016. Stafnotitie - Concept-reactie op het rapport van de werkgroep “Benoemingen en voordrachten” (werkgroep Van Vliet) - 2016Z08278

Besluit: Instemmen met de inhoud van de brief aan de voorzitter van de commissie voor de Werkwijze.
Noot: •In de procedurevergadering van 30 maart 2016 is besloten dat de leden Harbers (VVD) en Koolmees (D66) namens de commissie Financiën een conceptreactie opstellen op het rapport van de Werkgroep Benoemingen en Voordrachten van 17 december 2015.•Het rapport van de Werkgroep is vertrouwelijk maar ligt voor leden ter inzage bij de commissiestaf.

Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën dan Financiën6

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 18 april 2016. Aanbieding rapport "Is het systeem van de Commissie voor prestatiemeting met betrekking tot de inkomens van landbouwers goed opgezet en gebaseerd op degelijke gegevens?" van ERK - 2016Z08052

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 14 april 2016. Aanbieding rapport "Het Europees Instituut voor innovatie en technologie moet zijn uitvoeringsmechanismen en elementen van zijn opzet veranderen om de verwachte impact te verwezenlijken" van ERK - 2016Z07694

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Lijst van vragen en antwoorden over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer "Meer aandacht voor resultaten nodig om de verlening van technische bijstand aan Griekenland te verbeteren"

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 april 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer "Meer aandacht voor resultaten nodig om de verlening van technische bijstand aan Griekenland te verbeteren" - 24202-35

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 20 april 2016.

Rapport Europese Rekenkamer "Verdere verbeteringen noodzakelijk ter waarborging van een doeltreffende tenuitvoerlegging van de buitensporigtekortprocedure"

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 19 april 2016. Aanbieding rapport "Verdere verbeteringen noodzakelijk ter waarborging van een doeltreffende tenuitvoerlegging van de buitensporigtekortprocedure" van ERK - 2016Z08186

Besluit: Reactie aan de minister van Financiën vragen.

Beleidsdoorlichting art. 4 Internationale Financiële Betrekkingen

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 22 april 2016. BOR-notitie - Beleidsdoorlichting art. 4 Internationale Financiële Betrekkingen - 2016Z08279

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de beleidsdoorlichting over artikel 4 Internationale Financiële Betrekkingen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 april 2016. Aanbieding Beleidsdoorlichting art. 4 Internationale Financiële Betrekkingen - 31935-29

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op donderdag 8 juni 2016 te 14.00 uur.
Noot: •In de procedurevergadering van 13 april 2016 is besloten deze brief aan te

Beantwoording vragen over de evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 april 2016. Beantwoording vragen commissie over de evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 - 34302-116

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 d.d. 21 april 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-11

Schriftelijk overleg contouren UBO-register

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 februari 2016. Contouren UBO-register - 31477-10

Besluit: Aanmelden bij de griffie plenair voor een VSO met als eerste spreker mw. De Vries (VVD). De griffie plenair zal worden verzocht het VSO in de eerste week na het meireces in te plannen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 april 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over Contouren UBO-register - 31477-12

Besluit: Aanmelden bij de griffie plenair voor een VSO met als eerste spreker mw. De Vries (VVD). De griffie plenair zal worden verzocht het VSO in de eerste week na het meireces in te plannen.

Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert over de deelname van NS-dochter Qbuzz aan de OV-aanbesteding voor busvervoer in Zuidoost Friesland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 november 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Helvert, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 november 2015, over de deelname van NS-dochter Qbuzz aan de OV-aanbesteding voor busvervoer in Zuidoost Friesland - 28165-4

Besluit: Desgewenst betrekken bij het plenaire debat over de - nog te ontvangen - kabinetsreactie op de Fyra-enquête en de NS-strategie.
Noot: •Deze brief is aangehouden in de procedurevergadering van 2 december 2015.•Tijdens de regeling van werkzaamheden van 19 april 2016 heeft de Kamer op voorstel van de voorzitter van de commissie I&M besloten een plenair debat met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Financiën over de kabinetsreactie op de Fyra-enquête en de NS-strategie aan de Kameragenda toe te voegen.

Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 april 2016. Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2016 - 32545-51

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: - termijn verplichte kantoorroulatie - betalingsverkeer; privacy rekeninghouders - bestuurderstoetsing op geschiktheid en betrouwbaarheid - zichtbaarheid kosten betalingstranscatie internetbestelling - surcharging - verhouding Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen - Wet bescherming persoonsgegevens - voortgang implementatie NBA-voorstellen

Reactie op de motie van het lid Aukje de Vries over een vrijstellingsregeling voor de telecomsector met betrekking tot de Wft

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 april 2016. Reactie op de motie van het lid Aukje de Vries over een vrijstellingsregeling voor de telecomsector met betrekking tot de Wft - 34198-17

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 2 juni 2016 te 14.00 uur.
Noot: •Het overleg met de telecomsector heeft geen gedragscode opgeleverd die kan leiden tot de verlening van een vrijstelling van de regels voor kredietverlening uit de Wet op het financieel toezicht.•Aan de huidige gedoogsituatie komt hiermee een einde. De telecomsector zal echter nog een redelijke termijn krijgen om haar praktijk om te vormen naar de eisen die bij of krachtens de Wft zijn gesteld. De AFM zal dit proces zorgvuldig vormgeven.
Gerelateerde kamerstukken: 34198-17

Beantwoording aanvullende vragen over de effecten van de renteverlaging ECB-beleid

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 april 2016. Beantwoording aanvullende vragen over de effecten van de renteverlaging ECB-beleid - 32013-128

Besluit: Betrekken bij het debat over de vermogensrendementsheffing en de renteverlaging door de ECB.

Uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 april 2016. Uitvoering van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries over modelmatige onderbouwing van de woningwaarde bij minder risicovolle hypotheken (Kamerstuk 34 292, nr. 8) - 34292-12

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 1 juni 2016 te 14.00 uur.
Noot: •Door middel van een amvb wordt het mogelijk om modelmatig de woningwaarde te bepalen onder de voorwaarde dat het kredietbedrag niet meer mag bedragen dan 80% van de waarde van de woning, wanneer een waardebepaling van de woning op modelmatige wijze tot stand is gekomen.3
Gerelateerde kamerstukken: 34292-12

Reactie op DNB-studie 'Tijd voor Transitie'

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 april 2016. Reactie op DNB-studie 'Tijd voor Transitie' - 32013-129

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 25 mei 2016 te 14.00 uur.

Schriftelijk overleg rapport van de werkgroep Discontovoet 2015

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 november 2015. Reactie op het rapport van de werkgroep Discontovoet 2015 - 29352-6

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016.
Noot: De plenaire behandeling van de Voorjaarsnota 2016 is gepland in week 27 (vergaderweek van 5, 6 en 7 juli 2016; de laatste vergaderweek vóór het zomerreces).

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 april 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op het rapport van de werkgroep Discontovoet 2015 - 29352-7

Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2016.
Noot: De plenaire behandeling van de Voorjaarsnota 2016 is gepland in week 27 (vergaderweek van 5, 6 en 7 juli 2016; de laatste vergaderweek vóór het zomerreces).

Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het AO FinTech van 17 maart 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 april 2016. Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het AO FinTech van 17 maart 2016 - 32013-127

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Schriftelijk overleg wijzigingsprotocol belastingverdrag Nederland - Duitsland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 april 2016. Antwoorden op vragen commissie over het Protocol tot wijziging van het

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 30 maart 2016. Protocol tot wijziging van het Verdrag van 12 april 2012 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen; Berlijn, 11 januari 2016 (Trb. 2016, 19) - 34438-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Termijn stilzwijgende goedkeuring: 29 april 2016.

Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik; één week uitstel inbrengdatum wetsvoorstel Comptabiliteitswet 2016 (34426)

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 maart 2016. Regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016) - 34426

Besluit: De inbrengdatum voor het wetsvoorstel Comptabiliteitswet 2016 (34426) wordt met één week uitgesteld tot donderdag 26 mei 2016 te 14.00 uur.

Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 april 2016. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) (Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik) - 34455

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 19 mei 2016 te 14.00 uur.
Noot: De verordening is met ingang van 3 juli 2016 van toepassing. Dat is ook de uiterste implementatiedatum van de richtlijn en van enkele bepalingen van de verordening: uiterlijk 3 juli 2016 moeten de relevante bepalingen door de lidstaten op nationaal niveau zijn omgezet.

Vergelijkend overzicht van de wijzigingen van het wetsvoorstel Comptabiliteitswet 2016 ten opzichte van de Comptabiliteitswet 2001

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 april 2016. Vergelijkend overzicht van de wijzigingen van het wetsvoorstel Comptabiliteitswet 2016 ten opzichte van de Comptabiliteitswet 2001 - 34426-5

Besluit: Betrekken bij verdere behandeling van het wetsvoorstel Comptabiliteitswet 2016.
Noot: In de procedurevergadering van 30 maart 2016 is besloten om de minister van Financiën te verzoeken om in een brief een vergelijkend overzicht te geven met de wijzigingen van dit wetsvoorstel ten opzichte van de Comptabiliteitswet 2001.
Gerelateerde kamerstukken: 34426-5

Goedkeuring verdrag inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, met de Caymaneilanden

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 22 april 2016. Advies Raad van State inzake het Verdrag van het Koninkrijk met de Caymaneilanden - 2016Z08384

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Wetgeving - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 11 april 2016. Goedkeuring van het op 29 oktober 2009 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2009, 217 en Trb. 2010, 162) - 34417-(R2068)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 25 mei 2016 te 14.00 uur.
Noot: •In de procedurevergadering van 2 maart 2016 is besloten de stilzwijgende goedkeuring van dit verdrag te doorbreken.•Zie ook Trb. 2009, 217 en Trb. 2010, 162.