Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 2 maart 2016

Gepubliceerd: 7 maart 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A0484910
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a628245c-b173-4c7d-a261-26fd91454a08&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%202%20maart%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 22112, 22112, 32802, 31865, 34003, 34302, 26834, 26834, 29515, 31311, 32545, 29515, 29507, 29507, 28165, 32013, 21501

Inhoud


Werkbezoek aan de Belastingdienst

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.H. Omtzigt (CDA) - 4 maart 2016. Werkbezoek aan de Belastingdienst - 2016Z04647

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel om een werkbezoek aan de Belastingdienst te organiseren; de leden Neppérus (VVD), Omtzigt (CDA) en Van Vliet (Van Vliet) zullen de commissie Financiën een voorstel voor de invulling van het werkbezoek voorleggen. Dit voorstel zal worden besproken tijdens de procedurevergadering die is gepland op woensdag 16 maart 2016.

Verzoek ambassade van Finland, namens Finse commissie voor Financiën – fiscale divisie, om gesprek met vaste commissie voor Financiën over actuele fiscale kwesties, de economie, de toekomst van de Europese Unie en de euro en migratie d.d. 18 mei 2016.

Zaak: Brief derden - Ambassade van Finland (NL) te Den Haag - 19 februari 2016. Verzoek Ambassade van Finland, namens Finse commissie voor Financiën – fiscale divisie, om gesprek met vaste commissie voor Financiën over actuele fiscale kwesties, de economie, de toekomst van de Europese Unie en de euro en migratie d.d. 18 mei 2016 - 2016Z03839

Besluit: Een besloten gesprek organiseren met een delegatie uit het Finse parlement op woensdag 18 mei 2016 van 13.00 tot 14.30 uur.
Noot: •De delegatie bestaat uit 13 fiscale woordvoerders van de Finse commissie voor Financiën.•De voertaal van het gesprek is Engels.•Er zal een tolk aanwezig zijn om van het Engels naar het Fins te vertalen.

Nader uitgewerkt voorstel rondetafelgesprek aanbevelingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Commissie Van Manen)

Zaak: Stafnotitie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 2 maart 2016. Voorstel rondetafelgesprek Aanbevelingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Commissie Van Manen) - 2016Z04237

Besluit: De samenstelling en duur van het rondetafelgesprek Aanbevelingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Commissie Van Manen) is vastgesteld.
Noot: •Na bevestiging van deelname worden de namen van de deelnemers bekend gemaakt.•Dit agendapunt is besproken in het besloten gedeelte van de procedurevergadering.

Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 maart 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 maart 2016. Geannoteerde Agenda ten behoeve van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 maart 2016 te Brussel - 21501-07-1347

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 3 maart 2016.

Lijst met nieuwe EU-voorstellen, FIN, week 5 en 6, 2016

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 24 februari 2016.

Besluit: Ter informatie.

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 februari 2016 te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 februari 2016. Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 februari 2016 te Brussel - 21501-07-1345

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 3 maart 2016.

Voorstellen Europese Commissie tegen belastingontwijking

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 februari 2016. Voorstellen Europese Commissie tegen belastingontwijking - 22112-2066

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over de EU-voorstellen ter uitvoering van de BEPS-afspraken dat is gepland op woensdag 9 maart 2016.
Noot: •Op 24 februari 2016 is d.m.v. een e-mailprocedure besloten het algemeen overleg met één week uit te stellen. De nieuwe datum voor het AO is woensdag 9 maart 2016. De staatssecretaris van Financiën is verzocht het kabinetsstandpunt over het EU-voorstel voor een richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)26 uiterlijk op vrijdag 4 maart 2016 aan de Tweede Kamer toe te sturen.•In de procedurevergadering van 18 februari jl. is door de commissie Financiën besloten een behandelvoorbehoud te plaatsen bij het EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26. De Kamer moet dit nog d.m.v. een stemming bevestigen; dit zal naar verwachting op dinsdag 8 maart 2016 gebeuren.

Fiche: Richtlijn Country-by-Country-reporting tussen belastingdiensten

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 februari 2016. Fiche: Richtlijn Country-by-Country-reporting tussen belastingdiensten - 22112-2065

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 3 maart 2016.
Noot: Het richtlijnvoorstel over Country-by-Country reporting tussen belastingdiensten is geagendeerd voor de Ecofin Raad van 8 maart 2016. Nederland hoopt dan een politiek akkoord tussen de lidstaten over dit voorstel te bereiken. Nederland zal ook zijn instemming met het richtlijnvoorstel uitspreken. De inhoud van de richtlijn, die de implementatie met de uitkomsten van het BEPS-project van OESO/G20 met betrekking tot Country-by-Country reporting tussen belastingdiensten behelst, is door middel van de wet Overige fiscale maatregelen 2016 (34305) al in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd.

Uitnodiging commissie TAXE 2 van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering d.d. 18 april 2016.

Zaak: Brief derden - Europees Parlement te Brussel - 2 februari 2016.

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Leden die deelnemen aan de vergadering spreken op persoonlijke titel.

Voorstel aan de Kamer over een verzoek aan de Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen naar bepaalde vormen van belastingontduiking

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 1 maart 2016. Voorstel om de Algemene Rekenkamer te verzoeken om onderzoek te doen naar bepaalde vormen van belastingontduiking. - 2016Z04212

Besluit: Op de procedurevergadering die is gepland op woensdag 16 maart 2016 wordt een aangepast onderzoeksvoorstel geagendeerd, op basis van de eerder door de leden aangedragen onderzoeksvragen. Vervolgens zal daarover een besloten gesprek plaatsvinden tussen enkele leden en een collegelid van de Algemene Rekenkamer.
Noot: In de procedurevergadering van 18 februari 2016 is gesproken over mogelijkheden om de Algemene Rekenkamer te verzoeken om onderzoek te doen naar over bepaalde vormen van belastingontduiking. Daarover is besloten is dat er in de procedurevergadering van 2 maart 2016 een voorstel voor een dergelijk verzoek wordt geagendeerd.Europa

Brief aan de Voorzitter over Verantwoordingsdag 2016.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 25 februari 2016. Voorstel voor commissiebrief aan Presidium over Verantwoordingsdag 2016. - 2016Z03972

Besluit: De brief en de daarin opgenomen aanbevelingen worden vastgesteld. De leden De Vries (VVD), Nijboer (PvdA), Ronnes (CDA) en Koolmees (D66) doen een voorstel aan de commissie Financiën voor het focusonderwerp over 2016. Dat voorstel wordt geagendeerd voor de procedurevergadering die is gepland op woensdag 16 maart 2016.

Overhandigen Financieel Jaarverslag Rijk 2015

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 februari 2016. Overhandigen Financieel Jaarverslag Rijk 2015 - 2016Z03773

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In deze brief verzoekt de Minister van Financien de Voorzitter om de overhandiging van het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2015 te verplaatsen naar een eerder tijdstip op woensdag 18 mei, te weten van 10:15-11:15 uur.

Rapporten van de Auditdienst Rijk

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 februari 2016. Begeleidende brief bij antwoord op vragen van de leden Ronnes en Omtzigt over de rapporten van de Auditdienst Rijk - 32802-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •In deze brief zegt de minister van Financiën toe om voortaan elk halfjaar een overzicht aan de Kamer te sturen met de titels van de door de Auditdienst Rijk (ADR) uitgebrachte rapporten, en dat de bewindspersoon voor wie de ADR een rapport heeft geschreven het definitieve rapport vanaf 1 juli 2016 binnen zes weken op de departementale pagina van de website van de rijksoverheid plaatst, tenzij er redenen zijn die zich hiertegen verzetten.•Zie ook de antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Ronnes en Omtzigt (beiden CDA) over de rapporten van de Auditdienst Rijk (Aanhangsel Handelingen 2015/16, nrs. 1607 en 1683).

Invulling focusthema binnen verantwoordingsonderzoek

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 18 februari 2016. Invulling focusthema binnen verantwoordingsonderzoek - 31865-77

Besluit: Informeren van de betrokken commissies SZW, VWS, IenM, VenJ en WenR over de inhoud van deze brief.
Noot: Eind 2015 heeft de commissie Financiën onder de andere commissies geinventariseerd welke nadere focusonderwerpen zij op hun beleidsterrein willen aandragen aan het kabinet en de Algemene Rekenkamer voor de verantwoording over 2015. In deze brief vermeldt de Algemene Rekenkamer over welke nadere focusonderwerpen zij rapporteert in haar Verantwoordingsonderzoek over 2015. Het gaat hier om uitvoeringsaspecten van hervormingen op de beleidsterreinen van de departementen SZW, VWS, IenM, VenJ en WenR.

Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer: "Meer aandacht voor resultaten nodig om de verlening van technische bijstand aan Griekenland te verbeteren"5

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 16 februari 2016. Aanbieding speciaal verslag "Meer aandacht voor resultaten nodig om de verlening van technische bijstand aan Griekenland te verbeteren" van ERK - 2016Z03468

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg met de minister van Financiën vaststellen op donderdag 17 maart 2016 te 14.00 uur en de minister verzoeken om uiterlijk 15 april te antwoorden.
Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 20 april 2016.

Verslag van een schriftelijk overleg over tijdelijke vrijstelling zeehavenbeheerders (Kamerstuk 34 003, nr. 15)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 maart 2016. Verslag van een schriftelijk overleg over tijdelijke vrijstelling zeehavenbeheerders - 34003-16

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over het vervallen van de vrijstelling voor zeehavens (artikel 6c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969) dat is gepland op donderdag 10 maart 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34003-16

Reactie op fiscale moties en toezeggingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 15 september 2015. Reactie op fiscale moties en toezeggingen - 34300-IX-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 22 februari 2016. Verslag schriftelijk overleg over de reactie op fiscale moties en toezeggingen - 34300-IX-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 19 februari 2016. Evaluatie van de innovatiebox van 2010 tot 2012 - 34302-111

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op donderdag 17 maart te 14.00 uur.
Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Evaluatie van de innovatiebox.
Noot: •Uit de evaluatie blijkt dat de innovatiebox doeltreffend en doelmatig is.•Een groot aantal landen in Europa kent een vergelijkbaar regime.•Het budgettaire beslag is opgelopen van € 361 miljoen in 2010 tot € 697 miljoen in 2012. Naast derving van belastinginkomsten leidt de innovatiebox ook tot extra inkomsten uit de vennootschapsbelasting doordat bestaande bedrijven meer aan innovatie gaan doen en doordat innovatieve ondernemingen naar Nederland worden gehaald. Het saldo van grondslagverbreding en grondslagreductie is echter niet bekend.•De evaluatie bevat ook een aantal aanbevelingen waaronder het behouden van de S&O-verklaring voor de innovatiebox en hierbij te overwegen deze verplicht te stellen, stringente eisen te stellen aan de besteding van de belastingvermindering die ondernemingen genieten op basis van de innovatiebox en de complexiteit van de toepassing van de innovatiebox waar mogelijk te verminderen en de toepassing zo transparant mogelijk te maken.•Op 25 februari 2016 heeft het CPB het CPB Boek 'Kansrijk innovatiebeleid' gepubliceerd. De publicatie en bijbehorende persbericht is te raadplegen via: http://www.cpb.nl/persbericht/3216425/cpb-brengt-effecten-innovatiebeleid-in-kaart. Een van de conclusies van het CPB is dat belastingvoordelen voor r&d sterker werken indien striktere eisen worden
Noot: Het algemeen overleg wordt ingepland na ontvangst van de beantwoording van de feitelijke vragen over de evaluatie van de innovatiebox 2010 tot 2012.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-11

Aanbieding van een vertrouwelijke brief over het wijzigingsprotocol met Duitsland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 februari 2016. Aanbieding van een vertrouwelijke brief over het wijzigingsprotocol met Duitsland - 2016Z02869

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen besloten algemeen overleg over het wijzigingsprotocol met Duitsland.
Noot: Aangehouden in de procedurevergadering van 18 februari 2016.

Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 september 2015. Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders - 26834-38

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over fiscale knelpunten grensarbeiders; dit algemeen overleg zal worden gevoerd na ontvangst van de volgende rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders.
Noot: Aangehouden in de procedurevergadering van 18 februari 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 26834-38

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 februari 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders - 26834-40

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over fiscale knelpunten grensarbeiders; dit algemeen overleg zal worden gevoerd na ontvangst van de volgende rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders.
Noot: Aangehouden in de procedurevergadering van 18 februari 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 26834-40

Afschrift van de reactie van de Autoriteit Financiële Markten ter uitvoering van de motie van het lid Aukje de Vries over ‘het verhogen van de grens voor de investeringstoets voorleggen aan de AFM’

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 februari 2016. Afschrift van de reactie van de Autoriteit Financiële Markten ter uitvoering van de motie van het lid Aukje de Vries over ‘het verhogen van de grens voor de investeringstoets voorleggen aan de AFM’ - 29515-3793

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Aanpak herbeoordeling rentederivaten MKB

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 maart 2016. Aanpak herbeoordeling rentederivaten MKB - 31311-166

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Herbeoordeling rentederivaten MKB dat is gepland op donderdag 3 maart 2016.

Verslag Financieel Stabiliteitscomité 15 februari 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 februari 2016. Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 15 februari 2016 - 32545-46

Besluit: Desgewenst betrekken bij het openbare gesprek met de president van De Nederlandsche Bank over de "carbon bubble" dat is gepland op dinsdag 8 maart 2016.
Noot: •Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) heeft op 15 februari jl. vergaderd over de over de mogelijke gevolgen van klimaatgerelateerde risico’s voor de financiële stabiliteit.•Het FSC heeft tot taak risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland te signaleren en daarover aanbevelingen te doen. In het comité bespreken vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het comité komt tenminste tweemaal per jaar bijeen onder voorzitterschap van de president van DNB.•Website: http://www.financieelstabiliteitscomite.nl/nl.

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Aukje de Vries over het verhogen van de grens voor de investeringstoets voorleggen aan de AFM

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 februari 2016. Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Aukje de Vries over het verhogen van de grens voor de investeringstoets voorleggen aan de AFM - 29515-377

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Zie ook: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/nieuws/2016/feb/ondergrens-investeerderstoets-crowdfunding.

Rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de nazorg bij beleggingsverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 oktober 2015. Aanbieding van de rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de nazorg bij beleggingsverzekeringen - 29507-138

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 februari 2016. Verslag van een schriftelijk overleg over de rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de nazorg bij beleggingsverzekeringen - 29507-140

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven over de nieuwe strategie van NS

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 februari 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 februari 2016, over de nieuwe strategie van NS - 28165-238

Besluit: De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu verzoeken de behandeling van deze brief over te nemen.

Reactie op het verzoek van het lid Merkies over de totstandkoming van de nota van wijziging van de Fiscale verzamelwet 2014 met betrekking tot de daarin geregelde fiscale aftrekbaarheid van coco’s (contingent convertibles) naar aanleiding van een WOB-verzoek

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 februari 2016. Reactie op het verzoek van het lid Merkies, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 februari 2016, over de totstandkoming van de Nota van Wijziging van de Fiscale verzamelwet 2014 met betrekking tot de daarin geregelde fiscale aftrekbaarheid van coco’s (contingent convertibles) naar aanleiding van een WOB-verzoek - 32013-120

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s d.d. 18 februari 2016.

Opnemen van een garantie in de begroting voor de individuele kredietlijn (‘brugfinanciering’) aan de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad

Zaak: Begroting - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 maart 2016. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2016 (Incidentele suppletoire begroting garantie ten behoeve van brugfinanciering aan de Single Resolution Board) - 34422

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op woensdag 16 maart 2016 te 14.00 uur.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 maart 2016. Toelichting bij het opnemen van een garantie in de begroting voor de individuele kredietlijn (‘brugfinanciering’) aan de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad - 21501-07-1346

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Incidentele suppletoire begroting garantie ten behoeve van brugfinanciering aan de Single Resolution Board (34422).

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 februari 2016. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; Willemstad, 29 oktober 2009 - 34417-(R2068)-1

Besluit: De commissie besluit de stilzwijgende goedkeuring te doorbreken.
Besluit: De minister en de staatssecretaris van Financiën worden verzocht de Kamer een lijst met nog te verwachten wetsvoorstellen en verdragen te doen toekomen.
Noot: •Het verdrag is ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd. De wens dat het verdrag aan de uitdrukkelijke goedkeuring van de Staten-Generaal wordt onderworpen kan door of namens een van de Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer of door de Gevolmachtigde Ministers van Curaçao of Sint Maarten te kennen worden gegeven uiterlijk op 20 maart 2016.•De goedkeuring wordt voor Curaçao, Sint Maarten en het Caribische deel
Noot: Aanleiding voor dit verzoek is de lange periode tussen de totstandkoming van het verdrag en toezending van het verdrag aan de Kamer.