Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 februari 2016

Gepubliceerd: 22 februari 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A0484815
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5b68353f-fb7c-4999-bb52-e3388c0acc09&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2018%20februari%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 21109, 22112, 21501, 24202, 31865, 31066, 31293, 21501, 21501, 32201, 32772, 32861, 32043, 31271, 31311, 31516, 28165, 34302, 26485, 25087, 25087, 34373, 26834, 26834, 32800, 31066, 32013, 26234, 32013, 33977, 31477, 34346, 33803, 26234, 27863, 27863, 34232, 34291

Inhoud


Voorstel rondetafelgesprek aanbevelingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Commissie Van Manen)

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 18 februari 2016. Voorstel rondetafelgesprek aanbevelingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Commissie Van Manen) - 2016Z03629

Besluit: De commissie stemt in met het organiseren van een beknopt rondetafelgesprek. De leden Nijboer (PvdA), De Vries (VVD) en Van Vliet maken een verder uitgewerkt voorstel dat voor de volgende procedurevergadering wordt geagendeerd.

Vertrouwelijke briefing ruling Ikea

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.J. Grashoff (GroenLinks) - 18 februari 2016. Vertrouwelijke briefing ruling Ikea - 2016Z03628

Besluit: De meerderheid van de commissie stemt in met het voorstel. De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht om een besloten technische briefing door ambtenaren van zijn ministerie.

Verzoek om reactie op advies AG Hoge Raad inzake vermogensrendementsheffing

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (Van Vliet) - 16 februari 2016. Verzoek om reactie op advies AG inzake vermogensrendementsheffing - 2016Z03360

Besluit: De staatssecretaris van Financiën zal worden verzocht de Kamer te informeren wanneer de tijdens de regeling van werkzaamheden van 16 februari 2016 gevraagde brief met o.a. een reactie op het advies van de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad aan de Tweede Kamer zal worden toegestuurd. Ook zal onder de aandacht van de staatssecretaris worden gebracht het verzoek dat tijdens de regeling van werkzaamheden van 19 januari 2016 is gedaan om een kabinetsreactie op o.a. de CPB-studie over vermogensongelijkheid in Nederland.
Noot: •Advies Advocaat-Generaal Hoge Raad: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/AG-belastingheffing-over-vermogen-in-strijd-met-EVRM.aspx.•Reactie Financiën op conclusie Advocaat-Generaal inzake Box3: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/nieuws/2016/02/16/reactie-financien-op-conclusie-advocaat-generaal-inzake-box3.

Uitkomsten inventarisatie en voorstel genodigden/aanpak rondetafelgesprek trustsector

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 februari 2016. Uitkomsten inventarisatie en voorstel genodigden/aanpak rondetafelgesprek trustsector - 2016Z03141

Besluit: De voorlopige datum van het rondetafelgesprek wordt vastgesteld op woensdag 23 maart 2016 van 11.00 tot 13.00 uur. Het rondetafelgesprek wordt ingedeeld in twee blokken: 1. trustkantoren en belanghebbenden, en 2. toezichthouder en wetenschap. De uitgenodigde organisaties en namen van de genodigden worden na bevestiging van deelname bekendgemaakt.
Noot: •In de procedurevergadering van 27 januari 2016 is op voorstel van de heer Merkies (SP) besloten tot het voeren van een rondetafelgesprek van twee uur over de trustsector. De commissieleden hadden tot uiterlijk donderdag 11 februari 2016 de gelegenheid om door te geven welke personen en/of organisaties zij wensen uit te nodigen voor het rondetafelgesprek.•Dit agendapunt is behandeld in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.

Kosten Europees bankentoezicht

Zaak: Brief derden - Europese Centrale Bank (ECB) te Frankfurt am Main - 12 februari 2016. Reactie ECB op vragen vaste commissie voor Financiën over toezichtvergoedingen i.h.k.v. Uitvoeringswet verordening bankentoezicht

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Position paper artikel 13-conferentie te Brussel (17 februari 2016)

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 februari 2016. Position paper artikel 13-conferentie te Brussel (17 februari 2016) - 2016Z03143

Besluit: Ter informatie (reeds betrokken bij de artikel 13-conferentie).

EU-voorstel: Actieplan voor versterking van de strijd tegen financiering van terrorisme COM (2016) 50 (Engelstalige versie)

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 10 februari 2016. EU-voorstel: Actieplan voor versterking van de strijd tegen financiering van terrorisme COM (2016) 50 (Engelstalige versie) - 2016Z02879

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van het BNC-fiche.

Lijst met nieuwe EU voorstellen FIN, week 3 en 4, 2016

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 11 februari 2016. Lijst met nieuwe EU voorstellen FIN, week 3 en 4, 2016 - 2016Z03101

Besluit: Ter informatie.

Fiche: Verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP)

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 januari 2016. Fiche: Verordening steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP) - 22112-2059

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op 3 maart 2016.
Noot: De commissie EZ heeft in haar procedurevergadering van 9 februari jl. besloten de commissie Financiën te verzoeken de behandeling van deze brief over te nemen.

Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 25 januari 2016. Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2015 - 21109-222

Besluit: Ter informatie.
Noot: Er zijn in het vierde kwartaal van 2015 op het terrein van Financiën geen nieuwe richtlijnen bijgekomen waarvan serieuze overschrijding van de implementatietermijn dreigt. Evenmin zijn er door de Europese Commissie nieuwe ingebrekestellingen wegens te late implementatie gestart.

Kabinetsreactie op het groenboek over financiële retaildiensten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 februari 2016. Kabinetsreactie op het groenboek over financiële retaildiensten - 22112-2060

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 17 maart 2016 te 14.00 uur.
Noot: Meer concrete voorstellen worden verwacht in het actieplan dat tegen de zomer van 2016 wordt gepubliceerd.

EU-voorstel: Mededeling inzake pakket anti-ontgaansmaatregelen: volgende stappen naar effectieve belastingheffing en grotere fiscale transparantie in de EU COM (2016) 23

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 4 februari 2016. EU-voorstel: Mededeling inzake pakket anti-ontgaansmaatregelen: volgende stappen naar effectieve belastingheffing en grotere fiscale transparantie in de EU COM (2016) 23 - 2016Z02367

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken dat is gepland op woensdag 2 maart 2016.
Besluit: Besloten wordt een behandelvoorbehoud te plaatsen bij het EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26.
Noot: •De staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd dat vóór het krokusreces het BNC-fiche over de voorstellen aan de Kamer wordt toegezonden. Het fiche wordt na ontvangst eveneens geagendeerd voor bovenbedoeld algemeen overleg.•Ten aanzien van het algemeen overleg betreffende de voorstellen van de Europese Unie zijn onder agendapunt 17 nog de volgende besluiten genomen:•De duur van het algemeen overleg wordt met één uur verlengd (wordt 3,5 uur).•Na het algemeen overleg over de voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken zal een vervolg algemeen overleg worden gepland; tijdens dit nog te plannen algemeen overleg zal nader op de details van de BEPS-voorstellen worden ingegaan.•Mogelijk wordt het nog te plannen vervolg AO nog voorafgegaan door een schriftelijke vragenronde.
Noot: Tijdens de prioritering van voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2016 heeft de vaste commissie Financiën aangegeven een behandelvoorbehoud bij dit EU-voorstel te overwegen.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 februari te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 februari 2016. Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 11 en 12 februari te Brussel - 21501-07-1343

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 10 februari 2016.

Verslag van een schriftelijk overleg over aanbieding jaarverslag 2014 van Europese Rekenkamer

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 februari 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over aanbieding jaarverslag 2014 van Europese Rekenkamer - 24202-34

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 10 februari 2016.

Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer "Financiële bijstand aan landen die in moeilijkheden verkeren"

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 27 januari 2016. Aanbieding speciaal verslag "Financiële bijstand aan landen die in moeilijkheden verkeren" van ERK - 2016Z01894

Besluit: Desgewenst betrekken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op donderdag 3 maart 2016.

Speciaal verslag van de Europese Rekenkamer "Het EU-toezicht op ratingbureaus — een solide opzet, maar nog niet volledig doeltreffend"

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer (ERK) te Luxembourg - 2 februari 2016. Aanbieding speciaal verslag "Het EU-toezicht op ratingbureaus - een solide opzet, maar nog niet volledig doeltreffend" van ERK - 2016Z02204

Besluit: Desgewenst betrekken bij het besloten gesprek Standard & Poor’s Ratings Services dat is gepland op woensdag 30 maart 2016.

Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 februari 2016. BOR-notitie - Budgetflexibiliteit - 2016Z03174

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere wijze van behandeling van bovenstaande brief van de minister van Financiën.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 19 januari 2016. Rijksbrede ontwikkelingen inzake begroten en verantwoorden - 31865-76

Besluit: Conform het BOR-advies is besloten om een besloten technische briefing te organiseren.
Besluit: Na de technische briefing de brief van de minister opnieuw agenderen voor een procedurevergadering om te besluiten over de verdere wijze van behandeling.
Noot: •Aangehouden in de procedurevergadering van 27 januari 2016.•Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) is verzocht om een korte notitie over budgetflexibiliteit in de begrotingen (zie hieronder).

Verslag van het besloten gesprek van de commissie Financien over de actualisering van het werkprogramma rijksuitgaven

Zaak: Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 februari 2016. Verslag besloten gesprek werkprogramma rijksuitgaven 14 januari 2016 - 2016Z02918

Besluit: Het verslag en de daarin opgenomen actiepunten zijn vastgesteld.

Rapport van de Algemene Rekenkamer: Intensivering toezicht en invordering Belastingdienst – Voorbeeld van een ‘business case’ bij de rijksoverheid

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 11 februari 2016. Aanbieding rapport van de Algemene Rekenkamer 'Intensivering toezicht en invordering bij de Belastingdienst' - 31066-257

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de staatssecretaris van Financien vaststellen op donderdag 3 maart 2016 om 14:00 uur.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer vaststellen op donderdag 3 maart 2016 om 14:00 uur
Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Belastingdienst in mei 2016.
Besluit: Naar aanleiding van dit agendapunt wordt gesproken over een voorstel om de Algemene Rekenkamer te verzoeken onderzoek te doen naar bepaalde vormen van belastingontduiking; het voorstel voor een verzoekonderzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering die is gepland op woensdag 2 maart 2016.
Noot: Naar aanleiding van de technische briefing van de Algemene Rekenkamer op 11 februari 2016 over het rapport Intensivering toezicht en invordering Belastingdienst is binnen de commissie Financiën het initiatief genomen om een onderzoeksvoorstel voor een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer te formuleren.

Actualisering webdossier EU-governance

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 27 januari 2016. Actualisering webdossier EU-governance - 2016Z01548

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 4 februari 2016. Aanbieding van het rapport van de Algemene Rekenkamer "Schoolgebouwen primair en voortgezet onderwijs: de praktijk gecheckt" - 31293-279

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Recent van de Europese Rekenkamer ontvangen brieven/verslagen/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 februari 2016. Reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer: “Improving the security of energy supply by developing the internal energy market: more efforts needed” - 21501-33-577

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 5 februari 2016. Aanbieding jaarverslag van de Europese Rekenkamer over het Europees Ontwikkelingsfonds (2014) - 21501-04-182

Besluit: Ter informatie.
Besluit: toevoegen aan agenda van algemeen overleg RBZ Ontwikkelingssamenwerking d.d. 26 april 2016.
Noot:

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 14 januari 2016. Reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer (ERK) over de wijze waarop de Europese Commissie de visserijpartnerschapsakkoorden beheert - 32201-79

Besluit: Ter informatie.
Besluit: agenderen voor het algemeen overleg Visserij op 2 maart 2016 van 11:00 tot 14:00 uur.
Noot:

Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 januari 2016. Beleidsdoorlichting artikel 4.1: Positie van de cliënt - 32772-10

Besluit: Ter informatie.
Besluit: inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 18 februari 201
Noot:

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 3 februari 2016. Beleidsdoorlichting geluid - 32861-17

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 1 februari 2016. Reactie op het rapport 'Eenvoud loont' een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar de doelmatigheid van pensioengelden in de collectieve sector - 32043-300

Besluit: Ter informatie.
Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg waarbij ook worden geagendeerd de Verkenning door de heer Van de Donk over de verhouding tussen de sociale partners in het publieke domein (TK 33566 nr. 88) en de kabinetsreactie op het rapport "Buitengewoon normale sturing" (werkgroep Borstlap) (TK 32550 nr. 58), die nu
Noot:

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 20 januari 2016. IOB beleidsdoorlichting Humanitaire Hulp 2009-2014 - 31271-21

Besluit: Ter informatie.
Besluit: reeds betrokken bij algemeen overleg Noodhulp d.d. 27 januari 2016.•
Besluit: agenderen voor nog te plannen gesprek met de IOB.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 15 januari 2016. Beantwoording vragen commissies over de kabinetsreactie interdepartementaal beleidsonderzoek naar zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP) - 31311-164

Besluit: Ter informatie.
Besluit: betrekken bij het nog in te plannen plenaire debat over de kabinetsreactie op het IBO ‘Zelfstandigen zonder personeel’
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 12 januari 2016. Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting BIV - 31516-15

Besluit: Ter informatie.
Besluit: voor kennisgeving aangenomen
Noot:

Stand van zaken ten aanzien van de borging van de publieke belangen inzake URENCO Ltd7

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 februari 2016. Stand van zaken ten aanzien van de borging van de publieke belangen inzake URENCO Ltd - 28165-233

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg staatsdeelnemingen d.d. 3 februari 2016.

Exportheffing afvalstoffenbelasting

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 18 februari 2016. Exportheffing afvalstoffenbelasting - 2016Z03555

Besluit: De meerderheid van de commissie stemt in met de voorkeursvariant van de staatssecretaris van Financiën om vooruitlopend op een wetswijziging in het Belastingplan 2017 bij beleidsbesluit het tarief van de exportheffing in de afvalstoffenbelasting op nihil te stellen.

Uitstel beantwoording vragen commissie over oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer (Kamerstuk 34302, nr. 108)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 16 februari 2016. Uitstel beantwoording vragen commissie over oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer (Kamerstuk 34302, nr. 108) - 34302-110

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het algemeen overleg (AO) dat was gepland op 18 februari 2016 is uitgesteld tot donderdag 17 maart 2016 van 10.00-13.00 uur. De staatssecretaris zal worden verzocht de antwoorden op de gestelde vragen uiterlijk op vrijdag 11 maart 2016 aan de Tweede Kamer toe te sturen.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-11

Aanbieding van een vertrouwelijke brief over het wijzigingsprotocol met Duitsland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 februari 2016. Aanbieding van een vertrouwelijke brief over het wijzigingsprotocol met Duitsland - 2016Z02869

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Dit agendapunt is aangehouden in samenhang met agendapunt 19 betreffende de rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders.

Mvo-aspecten bij exportkredietverzekering Suez

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 februari 2016. Mvo-aspecten bij exportkredietverzekering Suez - 26485-218

Besluit: De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verzoeken de behandeling van deze brief over te nemen.

Voorlopige jaarcijfers 2014 Koninklijke Nederlandse Munt en update

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 januari 2016. Voorlopige jaarcijfers 2014 Koninklijke Nederlandse Munt en update stand van zaken - 34300-IX-16

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg staatsdeelnemingen d.d. 3 februari 2016.
Noot: De staatssecretaris verwacht dat hij de Tweede Kamer voor het einde van dit kwartaal kan informeren over de toekomst van KNM en de rol van de staat daarbij.

Kabinetsreactie op het besluit van de Europese Commissie inzake Starbucks Manufacturing BV

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 november 2015. Kabinetsreactie op het besluit van de Europese Commissie inzake Starbucks Manufacturing BV - 25087-113

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken dat is gepland op woensdag 2 maart 2016.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking.
Noot: Dit debat is aangevraagd door de heer Groot (PvdA) tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 oktober 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 februari 2016. Verslag schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het besluit van de Europese Commissie inzake Starbucks Manufacturing BV - 25087-114

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken dat is gepland op woensdag 2 maart 2016.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking.
Noot: Dit debat is aangevraagd door de heer Groot (PvdA) tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 oktober 2015.

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de Koninklijke Nederlandse Munt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 februari 2016. Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over de Koninklijke Nederlandse Munt - 34300-IX-17

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Bij de Tweede Kamer is op 2 februari 2016 een vertrouwelijke brief van de staatssecretaris van Financien ontvangen over de Koninklijke Nederlandse Munt. De brief is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Reactie op een vraag van het lid Van Vliet inzake een jaarlijkse inkomenstoets voor wat betreft de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 februari 2016. Reactie op een vraag van het lid Van Vliet inzake een jaarlijkse inkomenstoets voor wat betreft de inkomensafhankelijke huurverhoging (IAH) - 34373-48

Besluit: Reeds betrokken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Wet doorstroming huurmarkt 2015 (34373).
Gerelateerde kamerstukken: 34373-48

Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 september 2015. Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders - 26834-38

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: Dit agendapunt is aangehouden in samenhang met agendapunt 25.
Gerelateerde kamerstukken: 26834-38

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 3 februari 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders - 26834-40

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: •Ten aanzien de ontslagvergoeding in een grensoverschrijdende situatie deelt de staatssecretaris van Financiën mede dat in de relatie met Duitsland de toerekening van de ontslagvergoedingen met ingang van 1 januari 2016 onder het nieuwe belastingverdrag anders geregeld wordt dan onder het ‘oude' regime. Nederland en Duitsland hadden de intentie om de oude regeling ongewijzigd voort te zetten maar op basis van Duitse jurisprudentie is dit niet mogelijk. Nederland zal in de relatie met Duitsland vanaf 2016 het nieuwe OESO-commentaar van 15 juli 2014 tot uitgangspunt nemen bij de toerekening van ontslagvergoedingen voor de heffingstoedeling. Nederland en Duitsland zijn het er evenwel over eens dat het onderwerp kan worden behandeld bij een eventuele toekomstige
Gerelateerde kamerstukken: 26834-40

Toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg inzake Autobrief II

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 januari 2016. Toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg inzake Autobrief II - 32800-42

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II (34391).

Plaatsing van Nederland op de lijst van landen met een preferentieel belastingregime voor houdstervennootschappen zonder substantiële economische activiteiten door Brazilië

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 januari 2016. Plaatsing van Nederland op de lijst van landen met een preferentieel belastingregime voor houdstervennootschappen zonder substantiële economische activiteiten door Brazilië - 31066-256

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over de voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken dat is gepland op woensdag 2 maart 2016.
Besluit: De duur van het algemeen overleg over de voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken dat is gepland op woensdag 2 maart 2016 zal met één uur worden verlengd.
Besluit: Desgewenst betrekken bij het - nog te plannen - plenaire debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking.
Besluit: Na het algemeen overleg over de voorstellen van de Europese Unie ter uitvoering van de BEPS-afspraken dat is gepland op woensdag 2 maart 2016 zal een vervolg algemeen overleg worden gepland; tijdens dit nog te plannen algemeen overleg zal nader op de details van de BEPS-voorstellen worden ingegaan.
Noot: Dit plenaire debat is aangevraagd door de heer Groot (PvdA) tijdens de regeling van werkzaamheden van 6 oktober 2015).
Noot: Mogelijk wordt het nog te plannen vervolg-AO nog voorafgegaan door een schriftelijke vragenronde.

Betrokkenheid van Nederland bij de afwikkeling van geschillen tussen VS en Iran

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 februari 2016.

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Overzicht van de verschillende kapitaaleisen die gelden voor Nederlandse banken

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 februari 2016. Overzicht van de verschillende kapitaaleisen die gelden voor Nederlandse banken - 32013-119

Besluit: Agenderen voor een (nog te plannen) algemeen overleg.
Noot: Het algemeen overleg wordt gepland na ontvangst van de door de minister van Financiën in zijn brief van 1 februari 2016 (34346, nr. 2) aangekondigde vervolgbrief op de kabinetsvisie Nederlandse bankensector welke vóór het zomerreces aan de Tweede Kamer zal worden toegestuurd.

Publicatie rapport IMF Artikel IV-consultatie Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 februari 2016. Publicatie rapport IMF Artikel IV-consultatie Nederland - 26234-183

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma.
Noot: Het plenaire debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma is voorlopig gepland op dinsdagavond 19 april 2016.

Fiscale behandeling aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 februari 2016. Fiscale behandeling aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten (contingent convertibles) - 32013-118

Besluit: Betrekken bij het debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s.

Stand van zaken ten aanzien van de verschillende wetgevingstrajecten in de accountancysector

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 11 februari 2016. Stand van zaken ten aanzien van de verschillende wetgevingstrajecten in de accountancysector - 33977-14

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Contouren UBO-register

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 februari 2016. Contouren UBO-register - 31477-10

Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 10 maart 2016 te 14.00 uur. De minister van Financiën zal worden verzocht om de antwoorden binnen een week aan de Kamer te doen toekomen.

Burgerinitiatief “Ons Geld”

Zaak: Brief derden - Stichting Ons Geld te Zutphen - 10 februari 2016. Reactie Stichting Ons Geld m.b.t. burgerinitiatief "Ons geld" - 2016Z03044

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het burgerinitiatief "Ons Geld".

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 februari 2016. Kabinetsreactie op het burgerinitiatief “Ons Geld” - 34346-2

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het burgerinitiatief "Ons Geld".
Noot: Op het langetermijnschema van de griffie plenair is het debat over het burgerinitiatief "Ons Geld" gepland in week 10 (de week van maandag 7 maart 2016).3

Reactie op verzoek van het lid Merkies over het bericht 'Dijsselbloem de mist in met Rabobankiers'

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 januari 2016. Reactie op verzoek van het lid Merkies, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 10 november 2015, over het bericht 'Dijsselbloem de mist in met Rabobankiers' - 33803-9

Besluit: Betrekken bij het dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude.
Noot: Het dertigledendebat is tijdens de regeling van werkzaamheden van 10 november 2015 aangevraagd door de heer Merkies (SP).

Inwerkingtreding IMF quota en governance hervormingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 januari 2016. Inwerkingtreding IMF quota en governance hervormingen - 26234-182

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg IMF dat is gepland op donderdag 7 april 2016.

Het vereenvoudigen van overstappen naar een andere bank2

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 september 2015. Reactie op de motie van de leden Aukje de Vries en Koolmees over het vereenvoudigen van overstappen naar een andere bank - 27863-64

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 januari 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over het vereenvoudigen van overstappen naar een andere bank - 27863-65

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De volgende onderzoeken zijn afgerond, dan wel zijn de komende maanden te verwachten. De minister van Financiën zal de Kamer informeren zodra de resultaten van onderstaande onderzoeken bekend zijn.•Het onderzoek van DNB naar het overstapgedrag van consumenten is in december 2015 afgerond. Dit is te raadplegen via http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-enarchief/dnbulletin-2015/dnb335682.jsp. •De resultaten van de evaluatie van de overstapservice door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer zijn naar verwachting in het voorjaar van 2016 bekend.•Het onderzoek van DNB naar de technische belemmeringen om op dit moment nummerportabiliteit in Nederland in te voeren is naar verwachting in februari 2016 gereed.•Het onderzoek door een in fintech gespecialiseerde externe adviseur naar ontwikkelingen die het overstappen naar een andere betaalrekening verder kunnen vergemakkelijken is gegund aan Accenture en zal naar verwachting in april 2016 zijn afgerond.•Het onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar de kosten en baten van het invoeren van nummerportabiliteit op Europees niveau zal naar verwachting in mei of juni 2016 zijn afgerond.

Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 14 december 2015 inzake de (de ongewenste effecten verbonden aan) vrijwillige openbaarmaking van tussentijdse verklaringen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 januari 2016. Toezegging gedaan tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 december 2015 inzake de vrijwillige openbaarmaking van tussentijdse verklaringen - 34232-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34232-9

Verzoek Omtzigt over toezending van de verslagen van de gesprekken van 30 april 2015 en 9 november 2015 tussen het ministerie en de Europese Commissie

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 januari 2016. Verslag van een schriftelijk overleg over het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 november 2015, over toezending van de verslagen van de gesprekken van 30 april 2015 en 9 november 2015 tussen het ministerie en de Europese Commissie - 34300-IX-15

Besluit: Betrekken bij het debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 november 2015. Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 november 2015, over toezending van de verslagen van de gesprekken van 30 april 2015 en 9 november 2015 tussen het ministerie en de Europese Commissie - 34300-IX-11

Besluit: Betrekken bij het debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s.

Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 februari 2016. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) (Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie) - 34409

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 10 maart 2016 te 14.00 uur.
Noot: •In oktober 2013 hebben het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie een akkoord bereikt over een nieuw Douanewetboek van de Unie, Verordening (EU) nr. 952/2013 (DWU) , dat voor zover van belang voor rechtssubjecten op 1 mei 2016 van toepassing wordt. Als gevolg van het van toepassing worden van het DWU en de daarbij behorende rechtshandelingen van de Europese Commissie moeten de nationale wet- en regelgeving, waaronder de in dit aanpassingswetsvoorstel genoemde wetten, worden gewijzigd, teneinde het DWU volledig te operationaliseren. De beoogde datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel is eveneens 1 mei 2016.•De Raad van State heeft over het wetsvoorstel een blanco advies uitgebracht.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën

Initiatiefvoorstel Van Vliet - Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (Van Vliet) - 11 februari 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34291-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34291-8

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (Van Vliet) - 24 september 2015. Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten) - 34291

Besluit: Initiatiefvoorstel bij de griffie aanmelden voor plenaire behandeling.
Besluit: De griffie plenair verzoeken om de minister van Financiën ui te nodigen voor de plenaire behandeling van het initiatiefvoorstel.