Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 5 november 2015

Gepubliceerd: 5 november 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A0457318
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d59f387a-87c6-4b14-87f7-e90f8dc9a61b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%205%20november%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 33835, 33835, 29664, 21501, 28286, 26407, 33576, 27858, 27858, 27428, 28286, 33037, 30991, 21501, 33835, 32670, 21501, 28625, 33037, 31532, 31532, 28286, 32637, 32637, 32637, 21501, 34248, 34262, 24095, 34024, 32637, 32637, 22112, 32637, 34172, 33529, 33529, 33529, 29023, 29383, 30196, 33612, 30196, 30196, 30196

Inhoud


Verzoek van het lid Leenders om een reactie op het rapport "Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities" te vragen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.J.M. Leenders (PvdA) - 5 november 2015. Verzoek van het lid Leenders om een reactie op het rapport "Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities" - 2015Z20744

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Er zal een kabinetsreactie worden verzocht op het rapport "Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities".Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapunten

Verzoek van het lid Geurts een VSO in te plannen over het schriftelijk overleg Wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden; gewasbescherming buiten de landbouw (Kamerstuk 27 858, nr. 315).

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 28 oktober 2015. Verzoek van het lid Geurts een VSO in te plannen over het verslag van een schriftelijk overleg over de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden; gewasbescherming buiten de landbouw (Kamerstuk 27 858, nr. 315). - 2015Z19956

Besluit: Het lid Geurts heeft een VSO aangevraagd. Zie agendapunt 62.

Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van I&M te vragen of de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden: gewasbescherming buiten de landbouw (Kamerstuk 27858, nr. 315) reeds voor advies naar de Raad van State is gestuurd en het advies aan de commissie te zenden.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 28 oktober 2015. Verzoek van het lid Geurts de staatssecretaris van I&M te vragen of de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden: gewasbescherming buiten de landbouw (Kamerstuk 27858, nr. 315) reeds voor advies naar de Raad van State is gestuurd en het advies aan de commissie te zenden. - 2015Z19986

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. Zie agendapunt 62.17

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 22 en 23 oktober 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 oktober 2015. Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 22 en 23 oktober 2015 - 21501-32-879

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 14 oktober 2015 van 11.00 tot 13.30 uur

Herinrichting Keuring en Toezicht

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 oktober 2015. Herinrichting Keuring en Toezicht - 33835-16

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg NVWA op 1 december 2015 van 18.30 tot 22.30 uur.

Toezichtkader NVWA 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 16 oktober 2015. Toezichtkader NVWA 2015 - 33835-15

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg NVWA op 1 december 2015 van 18.30 tot 22.30 uur.

Aanbieding speciaal verslag "Are the fisheries partnership agreements well managed by the Commission?" van Europese Rekenkamer

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer te Luxembourg - 22 oktober 2015. Aanbieding speciaal verslag "Are the fisheries partnership agreements well managed by the Commission?" van Europese Rekenkamer - 2015Z19762

Besluit: Er zal een kabinetsreactie worden verzocht op het ERK-rapport, dat na ommekomst zal worden geagendeerd voor het nog te plannen algemeen overleg Visserij.16

Flyshootvisserij in de Natura 2000-gebieden op de Noordzee

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 15 oktober 2015. Flyshootvisserij in de Natura 2000-gebieden op de Noordzee - 29664-134

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Visserij.Overig Landbouw en Natuur

Stand van zaken inzake EU-visserijbeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 oktober 2015. Stand van zaken inzake EU-visserijbeleid - 21501-32-880

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 6 november 2015 ter voorbereiding op de Raad van 16 en 17 november 2015.

Aankondiging internationale Wildlife Crime Conferentie van 1 tot en met 3 maart 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 oktober 2015. Aankondiging internationale Wildlife Crime Conferentie van 1 tot en met 3 maart 2016 - 28286-846

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 6 november 2015 ter voorbereiding op de Raad van 16 en 17 november 2015.Visserij

Reactie op de tussentijdse evaluatie van de EU 2020 Biodiversiteitsstrategie

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 oktober 2015. Reactie op de tussentijdse evaluatie van de EU 2020 Biodiversiteitsstrategie - 26407-100

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 6 november 2015 ter voorbereiding op de Raad van 16 en 17 november 2015.
Besluit: De reactie op de tussentijdse evaluatie van de EU 2020 Biodiversiteitsstrategie zal tevens worden betrokken bij de behandeling van het nog te ontvangen Regulatory Fitness and Performance (REFIT)-verslag Vogel- en Habitatrichtlijn van de Europese Commissie.

Reactie op verzoek commissie over de omvang van de olievlek in de Noordzee en de gevolgen voor de zeevogels in het natuurgebied het Zwin als gevolg van het lekken van olie uit het vrachtschip Flinterstar

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 oktober 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over de omvang van de olievlek in de Noordzee en de gevolgen voor de zeevogels in het natuurgebied het Zwin als gevolg van het lekken van olie uit het vrachtschip Flinterstar - 33576-55

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur.15

Verslag van een schriftelijk overleg over de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden; gewasbescherming buiten de landbouw (Kamerstuk 27 858, nr. 315)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 27 oktober 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden; gewasbescherming buiten de landbouw - 27858-327

Besluit: Het lid Geurts (CDA) heeft een VSO aangevraagd, te houden na 24 november 2015.
Besluit: De staatssecretaris van I&M zal worden gevraagd of de Wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden: gewasbescherming buiten de landbouw (TK 27 858, nr. 315) reeds voor advies naar de Raad van State is gestuurd, en zij zal worden verzocht het advies naar de Kamer te sturen.
Noot: Zie ook rondvraagpunt 72 en 73 van het lid Geurts.

Relatie toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen/Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water en uitvoering diverse moties gewasbeschermingsmiddelen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 15 oktober 2015. Relatie toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen/Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water en uitvoering diverse moties gewasbeschermingsmiddelen - 27858-326

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg gewasbeschermingsmiddelen op 24 november 2015 van 16.00 tot 19.00 uur.

Het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 8 oktober 2015. Het tentoonstellen van genetisch gemodificeerde organismen - 27428-316

Besluit: Betrekken bij het VAO Biotechnologie en kwekersrecht.

Aanbieding onderzoeksrapporten destructiemarkt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 oktober 2015. Aanbieding onderzoeksrapporten destructiemarkt - 34300-XIII-62

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur.14

Reactie op motie van de leden Ouwehand en Thieme over niet instemmen met nieuwe leningen voor megastallen in het buitenland (Kamerstuk 28286, nr. 821)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 oktober 2015. Reactie op de motie van de leden Ouwehand en Thieme over niet instemmen met nieuwe leningen voor megastallen in het buitenland (Kamerstuk 28286, nr. 821) - 28286-845

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur.

Reactie op de brief over “de afgegeven subsidie van 500 miljoen aan de zuivelsector en niet aan de tuinbouwsector”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 oktober 2015. Reactie op de brief over “de afgegeven subsidie van 500 miljoen aan de zuivelsector en niet aan de tuinbouwsector” - 2015Z19784

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur.

Voortgang inzake fraudemaatregelen meststoffenwet

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 oktober 2015. Voortgang inzake fraudemaatregelen meststoffenwet - 33037-160

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

Beantwoording op vragen commissie over de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Agro-, Visserij-, en Voedselketens (Kamerstuk 30991, nr. 25)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over de kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Agro-, Visserij-, en Voedselketens - 30991-27

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur.
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken 2015.

Reactie op de motie van het lid Smaling over sturen op een omslag van kwantiteit naar kwaliteit van de productie (Kamerstuk 21 501-32, nr. 855)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 oktober 2015. Reactie op de motie van het lid Smaling over sturen op een omslag van kwantiteit naar kwaliteit van de productie (Kamerstuk 21 501-32, nr. 855) - 21501-32-882

Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur.13

3e voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 16 oktober 2015. 3e voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA - 33835-17

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NVWA op 1 december 2015 van 18.30 tot 22.30 uur.

Invulling van de functie van Verbindingsofficier PAS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 oktober 2015. Invulling van de functie van Verbindingsofficier PAS - 32670-104

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg PAS.

Toezegging over de stand van zaken met betrekking tot de vereenvoudiging van pluimveeregistraties ten aanzien van Identificatie en Registratie (I&R) en voetzoollaesies in het kader van de uitvoering van het Vleeskuikenbesluit

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 19 oktober 2015. Toezegging over de stand van zaken met betrekking tot de vereenvoudiging van pluimveeregistraties ten aanzien van Identificatie en Registratie (I&R) en voetzoollaesies in het kader van de uitvoering van het Vleeskuikenbesluit - 21501-32-881

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 6 november 2015 ter voorbereiding op de Raad van 16 en 17 november 2015.

Voorschot Directe Betalingen GLB

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 20 oktober 2015. Voorschot Directe Betalingen GLB - 28625-230

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 6 november 2015 ter voorbereiding op de Raad van 16 en 17 november 2015.

Boerenforum

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 13 oktober 2015. Boerenforum - 33037-162

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad op 6 november 2015 ter voorbereiding op de Raad van 16 en 17 november 2015.

Publicatie Monitor Duurzaam Voedsel 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 27 oktober 2015. Publicatie Monitor Duurzaam Voedsel 2014 - 31532-155

Besluit: Betrekken bij het debat over het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’12

Tijdstip van toezending kabinetsreactie op het WRR-rapport “Naar een voedselbeleid”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 oktober 2015. Tijdstip van toezending kabinetsreactie op het WRR-rapport “Naar een voedselbeleid” - 31532-154

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van het antwoord op de brief van Natuurboerderij Hoeve Stein met betrekking tot fosfaatrechten

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 9 oktober 2015. Afschrift van het antwoord op de brief van Natuurboerderij Hoeve Stein met betrekking tot fosfaatrechten - 2015Z18725

Besluit: Betrekken bij het debat over de situatie in de melkveehouderij.

Verzoek PETA Nederland tot aanbieding petitie ter ondersteuning van motie Jasper van Dijk over onderzoek naar alternatieven voor dierproeven op apen (28286-832) d.d. 10 december 2015.

Zaak: Brief derden - PETA Nederland te Amsterdam - 19 oktober 2015. Verzoek PETA Nederland tot aanbieding petitie ter ondersteuning van motie Jasper van Dijk over onderzoek naar alternatieven voor dierproeven op apen (28286-832) d.d. 10 december 2015 - 2015Z19559

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd. De petitieaanbieding zal worden ingepland op dinsdag 15 december van 13.45 tot 14.00 uur.Landbouw/Dierhouderij

Lijst met EU-voorstellen

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 4 november 2015. Lijst met EU-voorstellen commissie EZ - 2015Z15445

Besluit: Ter informatie.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII), onderdeel Landbouw en Natuur en het Diergezondheidsfonds

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 oktober 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, onderdeel Landbouw en Natuur en het Diergezondheidsfonds - 34300-XIII-61

Besluit: Betrekken bij begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur.

Verzoek van het lid Mulder om het algemeen overleg Energie d.d. 16 december 2015 te structureren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 4 november 2015. Verzoek van het lid Mulder om het algemeen overleg Energie d.d. 16 december 2015 te structureren - 2015Z20583

Besluit: Verzoek wordt op hoofdlijnen gehonoreerd, de nadere invulling van de agenda van het algemeen overleg Energie (Verzamel algemeen overleg) op 16 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur en de agenda van het extra AO Energie, te houden in januari/februari worden voorgelegd tijdens een apart overleg met de energiewoordvoerders (dit zal gebeuren tijdens overleg over de behandeling van het gaswinningsbesluit, zie agendapunt 2)
Besluit: Er zal worden bekeken of het dossier 'Hoogspanning' overgedragen kan worden aan de commissie IenM.10

Verzoek inplannen algemeen overleg over Groene Groei

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 5 november 2015. Verzoek inplannen algemeen overleg over Groene Groei - 2015Z20749

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Groene Groei van 2 uur, te houden februari / maart 2016.

Verzoek van het lid Bosman om op basis van de departementale herindeling met betrekking tot Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming(TK 34000 XII, nr.67) enkele documenten van commissie EZ naar de commissie I&M over te dragen

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 29 oktober 2015. Verzoek van het lid Bosman om op basis van de departementale herindeling met betrekking tot Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming(TK 34000 XII, nr.67) enkele documenten van commissie EZ naar de commissie I&M over te dragen - 2015Z20050

Besluit: Verzoek wordt gehonoreerd Overige rondvraagpunten Economie en Innovatie

Verzoek van het lid Agnes Mulder om een feitelijke vragenronde te houden over de onderzoeksrapporten inzake schaliegas (Kamerstuk 33952, nr. 32 en daaraan gerelateerde stukken) en de minister van Economische Zaken te verzoeken deze vragen ruim vooraf aan het nog in te plannen debat over Mijnbouw te beantwoorden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 14 oktober 2015. Verzoek van het lid Agnes Mulder om een feitelijke vragenronde te houden over de onderzoeksrapporten inzake schaliegas (Kamerstuk 33952, nr. 32 en daaraan gerelateerde stukken) en de minister van Economische Zaken te verzoeken deze vragen ruim vooraf aan het nog in te plannen debat over

Besluit: De inbreng van feitelijke vragen wordt vastgesteld op donderdag 19 november a.s. te 12.00 uur

Beantwoording van vragen gesteld tijdens de behandeling van de begroting van Economische Zaken 2016, deel Economie en Innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 oktober 2015. Beantwoording van vragen gesteld tijdens de behandeling van de begroting van Economische Zaken 2016, deel Economie en Innovatie - 2015Z19159

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Economie en Innovatie.Rondvraag Economie en Innovatie

Correctie antwoord op vraag 235 van de schriftelijke vragen EZ-begroting, deel Economie en Innovatie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 oktober 2015. Correctie van het antwoord op vraag 235 van het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, deel Economie en Innovatie - 34300-XIII-16

Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling Economische Zaken, onderdeel Economie en Innovatie.

Instandhouding grote faciliteiten bij TO2-instellingen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 oktober 2015. Instandhouding grote faciliteiten bij TO2-instellingen - 32637-204

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie op 29 oktober 2015 van 13.00 tot 16.00 uur
Besluit: Betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling van het Ministerie van EZ 2016, gepland in week 13-15 oktober 2015.

EU-Stafnotitie - Memo ter voorbereiding op werkbezoek EP-IMCO 5 nov 2015.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, S.M.W. Melis - 29 oktober 2015. EU-Stafnotitie - Memo ter voorbereiding op werkbezoek EP-IMCO 5 nov 2015 - 2015Z20070

Besluit: Ter informatie.

Doorrekening van het voorstel voor een geïntegreerde WBSO/RDA regeling

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 28 oktober 2015. Doorrekening van het voorstel voor een geïntegreerde WBSO/RDA regeling - 34300-XIII-69

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie van 3 uur, te houden januari / februari 2016.Overig Economie en Innovatie

Reactie op briefadvies AWTI “Blijf scherp op continue ontwikkeling topsectorenaanpak”

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 oktober 2015. Reactie op briefadvies AWTI “Blijf scherp op continue ontwikkeling topsectorenaanpak” - 32637-208

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie van 3 uur, te houden januari / februari 2016.

Reactie op rapport 'R&D goes global' van Rathenau Instituut

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 oktober 2015. Reactie op rapport 'R&D goes global' van Rathenau Instituut - 32637-207

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie van 3 uur, te houden januari / februari 2016.7

Aanbieding verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 1 oktober 2015 in Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 oktober 2015. Aanbieding verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 1 oktober 2015 in Luxemburg - 21501-30-357

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op maandag 23 november 2015 te 12.00 uur.
Noot: Zie ook agendapunt 30

Voorstel van de leden Ziengs en Gesthuizen voor invulling van een rondetafelgesprek over de MKB-problematiek

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 21 oktober 2015. Voorstel van de leden Ziengs en Gesthuizen voor invulling van een rondetafelgesprek over de MKB-problematiek - 2015Z19591

Besluit: De drie blokken uit het voorstel worden samengevoegd tot 2 blokken van elk 1,5 uur: 1. Aanbesteding 2. Loonbeslag en loonbetaling bij ziekte. Het rondetafelgesprek zal plaatsvinden op woensdag 25 november van 13.30 - 16.30 uur a.s. De fracties zullen via een emailprocedure worden verzocht suggesties voor genodigden aan te leveren.

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 oktober 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34248-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34248-5

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 2 juli 2015. Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de herpositionering van zelfstandige bestuursorganen - 34248

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 oktober 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34262-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34262-5

Zaak: Nota van wijziging - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 15 oktober 2015.

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak: Wetgeving - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 augustus 2015. Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg - 34262

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: Het wetsvoorstel staat op de lijst van spoedeisende wetsvoorstellen. De regering verzoekt de behandeling in de Tweede Kamer voor 20 december 2015 af te ronden, de gewenste inwerkingtreding is per 1 juli 2016.

Evaluatie Nota Frequentiebeleid 2005

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 16 oktober 2015. Evaluatie Nota Frequentiebeleid 2005 - 24095-392

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 18 november 2015, van 15.00 tot 17.00 uur.
Noot: Zie ook agendapunt

Toezeggingen inzake de postmobiel en aansprakelijkheid van aangetekende brieven

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 oktober 2015. Toezeggingen inzake de postmobiel en aansprakelijkheid van aangetekende brieven - 34024-32

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Post.
Gerelateerde kamerstukken: 34024-32

Initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, E. Ziengs (VVD) - 14 oktober 2015. Initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid - 34316

Besluit: De minister zal worden verzocht de tijdens de begrotingsbehandeling EZ (economie en innovatie) reeds toegezegde kabinetsreactie op de initiatiefnota, tegelijkertijd met de evaluatie van de Wet Markt en Overheid, uiterlijk eind dit jaar aan de Kamer aan te bieden.

Uitstel reactie op verzoek commissie inzake een reactie op het rapport van de Sociaal Economische Raad over sociaal ondernemen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 oktober 2015. Uitstel reactie op verzoek commissie inzake een reactie op het rapport van de Sociaal Economische Raad over sociaal ondernemen - 32637-206

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering van 3 uur, te houden in januari / februari 2016.

Uitstel toezending evaluatie en reactie Wet markt en overheid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 oktober 2015. Uitstel toezending evaluatie en reactie Wet markt en overheid - 32637-205

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering van 3 uur, te houden in januari / februari 2016.5

Oprichting Nederlands Investerings Agentschap

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 oktober 2015. Oprichting Nederlands Investerings Agentschap - 22112-2008

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering van 3 uur, te houden in januari / februari 2016.

Uitstel aanbieding rapport werkgroep BMKB

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 oktober 2015. Uitstel aanbieding rapport werkgroep Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) - 32637-203

Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering van 3 uur, te houden in januari / februari 2016.

Onderzoek betaaltermijnen tussen ondernemingen en reactie op initiatiefnota van de leden Mulder en Omtzigt over leverancierskrediet

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 oktober 2015. Onderzoek betaaltermijnen tussen ondernemingen en reactie op initiatiefnota van de leden Mulder en Omtzigt over leverancierskrediet - 34172-5

Besluit: Agenderen voor een notaoverleg van 4 uur, te houden kort na het kerstreces.

Besluitenlijst van de vergadering van de politieke voorbereidingsgroep voor de Energie op 6 oktober 2015.

Zaak: Stafnotitie - griffier, E.M.H. Lemaier - 14 oktober 2015. Besluitenlijst PVG Energie d.d. 6 oktober 2015 - 2015Z19098

Besluit: Ter informatie.

Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 april 2015, over proefboringen naar olie en gas in Woerden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 21 oktober 2015. Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 april 2015, over proefboringen naar olie en gas in Woerden - 33529-203

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over Mijnbouw4

Reactie op verzoek commissie over de situatie rondom gaswinning bij Saaksum

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 oktober 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over de situatie rondom gaswinning bij Saaksum - 33529-202

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over Mijnbouw

Afschrift brief aan Gemeente Noordoostpolder over verzoek om opsporingsvergunning niet te verlengen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 oktober 2015. Afschrift brief aan Gemeente Noordoostpolder over verzoek om opsporingsvergunning niet te verlengen - 2015Z18716

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over Mijnbouw

Toelichting financiering Rijksdienst Groningen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 oktober 2015. Toelichting financiering Rijksdienst Groningen en de juridische onderbouwing met het oog op het gasgebouw - 33529-201

Besluit: Betrekken bij het nog te plannen plenaire debat Groningen

Voortgang TenneT 380 kV project Zuid West 380 kV – oost (Rilland - Tilburg)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 oktober 2015. Voortgang TenneT 380 kV project Zuid West 380 kV – oost (Rilland - Tilburg) - 29023-199

Besluit: Er zal worden bekeken of het dossier 'Hoogspanning' overgedragen kan worden aan de commissie IenM. Indien dit niet mogelijk blijkt i.v.m. verantwoordelijkheid bewindspersoon zal een apart AO 'Hoogspanning' worden ingepland.
Noot: Zie ook rondvraagpunt van het lid Mulder (agendapunt 40)

Reactie op het verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 oktober 2015, over openbaar maken advies Raad van State en wijziging Activiteitenbesluit Milieubeheer (rendementseisen kolencentrales)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 14 oktober 2015. Reactie op het verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 oktober 2015, over openbaar maken advies Raad van State en wijziging Activiteitenbesluit Milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) - 29383-246

Besluit: Voorlopig agenderen voor een algemeen overleg Energie (Verzamel algemeen overleg), te plannen in januari/februari 2016
Noot: Conform het besluit over het rondvraagpunt van het lid Mulder (zie agendapunt 40) zal nog een nadere invulling van de agenda van het algemeen overleg Energie (Verzamel algemeen overleg) op 16 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur en de agenda van het extra AO Energie, te houden in januari/februari worden voorgelegd tijdens een apart overleg met de energiewoordvoerders (dit zal gebeuren tijdens het overleg over de behandeling van het gaswinningsbesluit, zie agendapunt 2)

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 oktober 2015 om een reactie op het rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inzake energielabels

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 13 oktober 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 oktober 2015 om een reactie op het rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) inzake energielabels - 30196-365

Besluit: Voorlopig agenderen voor het algemeen overleg Energie (Verzamel algemeen overleg) op 16 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur
Noot: Conform het besluit over het rondvraagpunt van het lid Mulder (zie agendapunt 40) zal nog een nadere invulling van de agenda van het algemeen overleg Energie (Verzamel algemeen overleg) op 16 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur en de agenda van het extra AO Energie, te houden in januari/februari worden voorgelegd tijdens een apart overleg met de energiewoordvoerders (dit zal gebeuren tijdens het overleg over de behandeling van het gaswinningsbesluit, zie agendapunt 2)

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 12 oktober 2015. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer - 33612-59

Besluit: Voorlopig agenderen voor het algemeen overleg Energie (Verzamel algemeen overleg) op 16 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur2
Noot: Conform het besluit over het rondvraagpunt van het lid Mulder (zie agendapunt 40) zal nog een nadere invulling van de agenda van het algemeen overleg Energie (Verzamel algemeen overleg) op 16 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur en de agenda van het extra AO Energie, te houden in januari/februari worden voorgelegd tijdens een apart overleg met de energiewoordvoerders (dit zal gebeuren tijdens het overleg over de behandeling van het gaswinningsbesluit, zie agendapunt 2)

Resultaten 2014 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 oktober 2015. Resultaten 2014 Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie MJA3 en MEE - 30196-364

Besluit: Voorlopig agenderen voor een algemeen overleg Energie (Verzamel algemeen overleg), te plannen in januari/februari 2016
Noot: Conform het besluit over het rondvraagpunt van het lid Mulder (zie agendapunt 40) zal nog een nadere invulling van de agenda van het algemeen overleg Energie (Verzamel algemeen overleg) op 16 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur en de agenda van het extra AO Energie, te houden in januari/februari worden voorgelegd tijdens een apart overleg met de energiewoordvoerders (dit zal gebeuren tijdens het overleg over de behandeling van het gaswinningsbesluit, zie agendapunt 2)

Nationale Energieverkenning 2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 9 oktober 2015. Nationale Energieverkenning 2015 - 30196-363

Besluit: Voorlopig agenderen voor een algemeen overleg Energie (Verzamel algemeen overleg), te plannen in januari/februari 2016
Noot: Conform het besluit over het rondvraagpunt van het lid Mulder (zie agendapunt 40) zal nog een nadere invulling van de agenda van het algemeen overleg Energie (Verzamel algemeen overleg) op 16 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur en de agenda van het extra AO Energie, te houden in januari/februari worden voorgelegd tijdens een apart overleg met de energiewoordvoerders (dit zal gebeuren tijdens het overleg over de behandeling van het gaswinningsbesluit, zie agendapunt 2)

Reactie op verzoek van het lid van Tongeren om toezending van de Nationale Energieverkenning (NEV)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 8 oktober 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden d.d. 8 oktober 2015, over toezending van de Nationale Energieverkenning (NEV) - 30196-362

Besluit: Voorlopig agenderen voor het algemeen overleg Energie (Verzamel algemeen overleg) op 16 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur
Noot: Conform het besluit over het rondvraagpunt van het lid Mulder (zie agendapunt 40) zal nog een nadere invulling van de agenda van het algemeen overleg Energie (Verzamel algemeen overleg) op 16 december 2015 van 10.00 tot 14.00 uur en de agenda van het extra AO Energie, te houden in januari/februari worden voorgelegd tijdens een apart overleg met de energiewoordvoerders (dit zal gebeuren tijdens overleg over de behandeling van het gaswinningsbesluit, zie agendapunt 2)

Uitnodiging Provincie Groningen voor werkbezoek aan gaswinningsgebied Groningen

Zaak: Brief derden - Provincie Groningen te Groningen - 29 oktober 2015. Uitnodiging Provincie Groningen voor werkbezoek aan gaswinningsgebied Groningen - 2015Z20094

Besluit: Er wordt ingegaan op de uitnodiging om een werkbezoek te brengen aan het gaswinningsgebied Groningen.
Besluit: De minister van EZ zal worden verzocht om zo spoedig mogelijk een tijdspad omtrent het gaswinningsbesluit naar de Kamer te sturen
Besluit: Na ontvangst van het tijdspad omtrent het gaswinningsbesluit van de minister van EZ zal met de energiewoordvoerders in een apart overleg de behandeling van het gaswinningsbesluit nader worden besproken waarbij zal worden ingegaan op de datum van het werkbezoek aan Groningen en de wenselijke activiteiten ter voorbereiding op de (plenaire) behandeling van het gaswinningsbesluit. Definitieve besluitvorming zal tijdens een komende procedurevergadering plaatsvinden.