Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 1 juni 2016

Gepubliceerd: 2 juni 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2015A0456414
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=de158e7d-7e38-4b1a-9ddd-f5dfdabda4cf&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IenM%20d.d.%201%20juni%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 31771, 21501, 22112, 21501, 31793, 27625, 32698, 30175, 30015, 31209, 32645, 32645, 25422, 29517, 33561, 33962, 33962, 33652, 29385, 24804, 31936, 31936, 29398, 33043, 29398, 21501, 30373, 28642, 29984, 31865, 32127, 30015, 29893, 29398, 29398, 34474, 34436

Inhoud


Rappel reactie op rapport Mesdagfonds vóór AO Water d.d. 16 juni 2016.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.L. Geurts (CDA) - 31 mei 2016. Rappel reactie op rapport Mesdagfonds vóór AO Water d.d. 16 juni 2016 - 2016Z10745

Besluit: Minister van Infrastructuur en Milieu nogmaals verzoeken om een reactie op het rapport 'Interpretatie richtlijn Waterkwaliteit Oppervlaktewater' van het Mesdagfonds en haar tevens verzoeken de Kamer te informeren over de wijze waarop zij uitvoering geeft aan de motie-Lodders c.s. over de verantwoorde groei van de melkveehouderij (Kamerstuk 33979, nr. 138). Haar verzoeken de Kamer deze informatie vóór 10 juni 2016 aan de Kamer te sturen, met het oog op het algemeen overleg Water d.d. 16 juni 2016.Overig (besloten)Geen agendapunten

Voorstel om naar aanleiding van het algemeen overleg Nucleaire veiligheid openstaande vragen aan de minister van Financiën te inventariseren

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. van Veldhoven (D66) - 31 mei 2016. Voorstel om naar aanleiding van het algemeen overleg Nucleaire veiligheid openstaande vragen aan de minister van Financiën te inventariseren - 2016Z10629

Besluit: De leden kunnen tot donderdag 2 juni te 14.00 uur naar aanleiding van het algemeen overleg Nucleaire veiligheid openstaande vragen aan de minister van Financiën insturen. Deze zullen worden gebundeld en de minister zal gevraagd worden deze vóór het zomerreces te beantwoorden.

Uitnodiging Natuurmonumenten voor werkbezoek m.b.t. kustpact

Zaak: Brief derden - Natuurmonumenten te Goedereede - 11 mei 2016. Uitnodiging Natuurmonumenten voor werkbezoek m.b.t. kustpact - 2016Z09259

Besluit: Het werkbezoek Kustpact zal doorgang vinden. Er zullen vier Kamerleden deelnemen aan het werkbezoek.13
Noot: De volgende leden hebben zich op dit moment aangemeld:1.Cegerek (PvdA)2.Ronnes (CDA)3.Koser-Kaya (D66)4.Wassenberg (PvdD)

Verzoek om reactie minister op advies van Adviescommissie Water

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. Jacobi (PvdA) - 25 mei 2016. Verzoek van het lid Jacobi (PvdA) om een reactie van de minister op het advies van de Adviescommissie Water d.d. 19 mei 2016 - 2016Z10163

Besluit: De minister verzoeken om de Kamer met het oog op het algemeen overleg Water d.d. 16 juni 2016 vóór 10 juni een reactie op het advies van de Adviescommissie Water d.d. 19 mei 2016 over waterkwaliteit te doen toekomen.
Noot: Het desbetreffende advies is te vinden op www.adviescommissiewater.nl/actueel/berichten/advies-waterkwaliteit.aspx.

Begroting side event Single European Sky d.d. 13 juni 2016 en marge van de COSAC-conferentie

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 26 mei 2016. Begroting side event Single European Sky d.d. 13 juni 2016 - 2016Z10303

Besluit: Instemmen met de begroting voor het side event Single European Sky van de rapporteurs en marge van de plenaire COSAC-conferentie op 13 juni a.s. in de Ridderzaal, met dien verstande dat kritisch wordt gekeken naar de kosten voor het meubilair.OverigGeen agendapuntenOverzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Informatie over de TEN-T Dagen 2016 Rotterdam

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 24 mei 2016. Informatie over de TEN-T Dagen 2016 Rotterdam - 21501-33-599

Besluit: Agenderen voor het werkbezoek naar de TEN-T-dagen d.d. 20-22 juni 2016.
Noot: De volgende leden hebben zich voor de TEN-T-dagen aangemeld: Cegerek (PvdA), De Boer (VVD), Belhaj (D66). Zij zullen ieder op eigen gelegenheid deelnemen.

Afschrift van de derde rapportage INSPIRE aan de Europese Commissie over de jaren 2013-2015

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 mei 2016. Afschrift van de derde rapportage INSPIRE aan de Europese Commissie over de jaren 2013-2015 - 31771-16

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 31771-16

Geannoteerde agenda van de Transportraad op 7 juni 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 18 mei 2016. Geannoteerde agenda van de Transportraad op 7 juni 2016 - 21501-33-597

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Transportraad (7 juni) d.d. 25 mei 2016.11

Fiche: Richtlijn erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 13 mei 2016. Fiche: Richtlijn erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart - 22112-2137

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Transportraad (7 juni) d.d. 25 mei 2016.

De CO2-prijs in het ETS

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 17 mei 2016. De CO2-prijs in het ETS - 21501-08-624

Besluit: Reeds betrokken bij plenair debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs d.d. 19 mei.
Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het nog te plannen plenaire debat over de beprijzing van Europese emissierechten.

Tijdpad voor de ratificatie door Nederland van het klimaatverdrag van Parijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 17 mei 2016. Tijdpad voor de ratificatie door Nederland van het klimaatverdrag van Parijs - 31793-137

Besluit: Reeds betrokken bij plenair debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs d.d. 19 mei.

EU-voorstellen week 19-20

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 26 mei 2016. EU-voorstellen week 19-20 - 2016Z10323

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Rapportage 'De Staat van Ons Water'

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 mei 2016. Aanbieding rapportage 'De Staat van Ons Water' - 27625-350

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 16 juni 2016.Europa

Uitstel reactie op de brief van de Groep Spaargaren over de motie-Geurts over nader onderzoek naar sluizen in de Nieuwe Waterweg (34000-J-14)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2016. Uitstel reactie op de brief van de Groep Spaargaren over de motie-Geurts over nader onderzoek naar sluizen in de Nieuwe Waterweg - 34300-J-32

Besluit: De minister verzoeken om de brief vóór 10 juni 2016 aan de Kamer te sturen, zodat deze betrokken kan worden bij het algemeen overleg Water d.d. 16 juni

Beantwoording vragen commissie over de aanbieding van de negende voortgangsrapportage (VGR9) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 31 december 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 mei 2016. Beantwoording vragen commissie over de aanbieding van de negende voortgangsrapportage (VGR9) van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 31 december 2015 - 32698-28

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 16 juni.

Nadere informatie over de uitvoering van de motie van het lid Van Veldhoven over overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen door snelheidsverhogingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 19 mei 2016. Nadere informatie over de uitvoering van de motie van het lid Van Veldhoven over overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen door snelheidsverhogingen - 30175-239

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 6 oktober 2016.Water

Reactie op advies ‘Toestand en dynamiek van organische stof in Nederlandse landbouwbodems’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 23 mei 2016. Reactie op advies ‘Toestand en dynamiek van organische stof in Nederlandse landbouwbodems’ - 30015-53

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Leefomgeving d.d. 6 oktober 2016.

Aanbieding overzichtsrapport NOx-emissies Euro-5 dieselbestelauto's

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 19 mei 2016. Aanbieding overzichtsrapport NOx-emissies Euro-5 dieselbestelauto's - 31209-198

Besluit: Agenderen voor een na het zomerreces te plannen algemeen overleg Dieselfraude.
Noot: De commissie heeft besloten voor dit algemeen overleg de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu uit te nodigen.

Stand van zaken met betrekking tot de noodstroomvoorzieningen van de kerncentrale in Borssele

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 mei 2016. Stand van zaken met betrekking tot de noodstroomvoorzieningen van de kerncentrale in Borssele - 32645-68

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 24 mei9

Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 en 26 april 2016 over recente berichtgeving over de Belgische kerncentrales

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2016. Reactie op de verzoeken van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 en van 26 april 2016, over recente berichtgeving over de Belgische kerncentrales - 32645-67

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 24 mei 201

Aanbieding nationale rapportage over Richtlijn 2011/70/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2016. Aanbieding nationale rapportage over Richtlijn 2011/70/Euratom tot vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval - 25422-145

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 24 mei 201

Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2016 over het onderzoek naar een verhoogd risico op kanker bij omwonenden van Moerdijk

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 17 mei 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 april 2016 over het onderzoek naar een verhoogd risico op kanker bij omwonenden van Moerdijk - 29517-114

Besluit: Betrekken bij plenair debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk.

Integrale benadering windenergie op zee ecologisch programma en resultaten van "Vervolg Uitvoering Masterplan Wind op Zee" (VUM)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 april 2016. Integrale benadering windenergie op zee ecologisch programma en resultaten van "Vervolg Uitvoering Masterplan Wind op Zee" (VUM) - 33561-26

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De commissie EZ heeft de commissie IenM verzocht de behandeling van deze brief over te nemen.Milieu

Voortgang van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 mei 2016. Voortgang van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet - 33962-186

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering d.d. 15 juni 2016. De commissiegriffie zal dan op basis van deze en onderstaande brief een voorstel doen voor de verdere behandeling van de AMvB's en Invoeringswet samenhangend met de Omgevingswet. Leden kunnen suggesties voor de behandeling zoals het organiseren van technische briefings, rondetafelgesprekken en dies zij meer bij de commissiegriffie kenbaar maken vóór dinsdag 7 juni te 12.00 uur.8
Gerelateerde kamerstukken: 33962-18

Invoeringswet Omgevingswet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 mei 2016. Invoeringswet Omgevingswet - 33962-185

Besluit: Aanhouden tot de procedurevergadering d.d. 15 juni 2016. De commissiegriffie zal dan op basis van deze en onderstaande brief een voorstel doen voor de verdere behandeling van de AMvB's en Invoeringswet samenhangend met de Omgevingswet. Leden kunnen suggesties voor de behandeling zoals het organiseren van technische briefings, rondetafelgesprekken en dies zij meer bij de commissiegriffie kenbaar maken vóór dinsdag 7 juni te 12.00 uur.
Noot: In de brief van 25 mei 2016 over de Voortgang van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet (33962, nr. 186) schetst de minister van Infrastructuur en Milieu het door haar voorgestane tijdspad. In deze brief biedt zij tevens aan een technische briefing te organiseren over de uitvoeringsregelgeving (AMvB's). Deze uitnodiging zal in het behandelvoorstel verwerkt worden en tezamen met de andere behandelopties aan de commissie voorgelegd worden tijdens de procedurevergadering van 15 juni 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 33962-18

Aanbieding vierde voortgangsrapportage ERTMS en het accountantsrapport van de Auditdienst Rijk

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 26 mei 2016. BOR-notitie over de vierde voortgangsrapportage ERTMS - 2016Z10298

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van de vierde voortgangsrapportage ERTMS.Ruimte

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 26 april 2016. Aanbieding vierde voortgangsrapportage ERTMS en het accountantsrapport van de Auditdienst Rijk - 33652-42

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 15 juni 2016 te 12.00 uur.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken de volgende voortgangsrapportages in te delen in lijn met de hoofdonderwerpen uit de Regeling grote projecten, conform de voortgangsrapportages bij andere grote projecten, hetgeen ten goede komt aan de leesbaarheid en overzichtelijkheid van de voortgangsrapportage.
Besluit: Reeds een feitelijke vragenronde inplannen over de informatie die de Kamer in de zomer zal ontvangen (inbrengdatum in september).
Besluit: Een rondetafelgesprek over de ERTMS-uitrolstrategie organiseren eind september (zie onderstaande uitwerking), mits zich daarvoor ten minste vijf leden aanmelden.
Besluit: Een technische briefing over de ERTMS-uitrolstrategie organiseren, mits zich daarvoor ten minste vijf leden aanmelden.
Besluit: Het uitgestelde algemeen overleg ERTMS plannen in oktober, zodat daarvoor ook de vijfde voortgangsrapportage kan worden geagendeerd.7
Noot: Uitwerking rondetafelgesprek•Thema: ERTMS-uitrolstrategie•Doel: experts en eventueel belanghebbenden laten reflecteren op de nieuwe ERTMS-uitrolstrategie ten behoeve van het algemeen overleg ERTMS in oktober•Vier blokken van 45 minuten: deskundigen, leveranciers, gebruikers en uitvoerders.

Reactie op het verzoek van de commissie over het artikel in het FD inzake “Duitse plannen slecht voor haven Rotterdam”

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 mei 2016. Reactie op het verzoek van de commissie over het artikel in het FD inzake “Duitse plannen slecht voor haven Rotterdam” - 29385-88

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Havens d.d. 29 juni 2016.Infrastructuur

Voortgang inzake vliegen over conflictgebieden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 26 mei 2016. Voortgang inzake vliegen over conflictgebieden - 24804-89

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Luchtvaart en vliegen over conflictgebieden d.d. 1 juni 2016.

Nadere Marktverkenning nieuwe heffingenbeleid torenluchtverkeersdienstverlening

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 24 mei 2016. Nadere Marktverkenning nieuwe heffingenbeleid torenluchtverkeersdienstverlening - 31936-339

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Luchtvaart en vliegen over conflictgebieden d.d. 1 juni 2016.

Convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol, advies Nationale Adviesgroep Cabinelucht en jaarverslagen ORS en Alderstafel Lelystad

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 23 mei 2016. Aanbieding convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol, advies Nationale Adviesgroep Cabinelucht en jaarverslagen ORS en Alderstafel Lelystad - 31936-338

Besluit: Reeds geagendeerd voor algemeen overleg Luchtvaart en vliegen over conflictgebieden d.d. 1 juni 2016.6

Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het aantal verkeersdoden in 2015

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 mei 2016. Beantwoording vragen van de commissie over het aantal verkeersdoden in 2015 - 29398-505

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 26 mei 2016.

Reactie op motie van het lid Dik-Faber over onderzoek naar een veilig lichtniveau (Kamerstuk 33 043, nr. 19)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 mei 2016. Reactie op motie van het lid Dik-Faber over onderzoek naar een veilig lichtniveau - 33043-69

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 26 mei 2016.

Reactie op artikel in Telegraaf over “Chauffeurs willen af van ‘big brother’ in de truckcabine”

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2016. Reactie op het artikel in de Telegraaf over “Chauffeurs willen af van ‘big brother’ in de truckcabine” - 29398-504

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 26 mei 2016.

Cabotage in het wegvervoer

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 mei 2016. Cabotage in het wegvervoer - 21501-33-593

Besluit: Reeds behandeld tijdens het algemeen overleg Wegverkeer en verkeersveiligheid d.d. 26 mei 2016.

Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 26 mei 2016. Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor - 30373-60

Besluit: Agenderen voor de nog te plannen derde termijn van het algemeen overleg Spoor.

Reactie op de motie van het lid Madlener over terugkoppeling na geweldsincidenten

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8 maart 2016. Reactie op de motie van het lid Madlener over terugkoppeling na geweldsincidenten - 28642-73

Besluit: De commissie Veiligheid en Justitie verzoeken de behandeling over te nemen.
Noot: Tijdens de procedurevergadering d.d. 16 maart 2016 heeft de commissie besloten pas na het rondetafelgesprek Sociale veiligheid in het openbaar vervoer d.d. 25 mei 2016 te besluiten over de behandeling van deze brief.

Evaluatie winterweer op het spoor 2015-2016

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 17 mei 2016. Evaluatie winterweer op het spoor 2015-2016 - 29984-668

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Spoor.

Twee verzoeken tot deelname aan het rondetafelgesprek Positionering ProRail d.d. 8 juni 2016 (FNV Spoor en Ondernemingsraad ProRail)

Zaak: Brief derden - FNV Spoor te Utrecht - 24 mei 2016. Verzoek FNV Spoor tot deelname aan hoorzitting/rondetafelgesprek Positionering ProRail d.d. 8 juni 2016 - 2016Z10219

Besluit: Agenderen voor een e-mailprocedure.
Noot: Indien de commissie beide verzoeken wenst te honoreren, dient het rondetafelgesprek verlengd te worden. Agendatechnisch is daartegen geen bezwaar.Programma rondetafelgesprek Positionering ProRail:Blok 1: ProRail (10.00 - 10.30)ProRailBlok 2: Gebruikers (10.30 - 11.15 uur):NSFMNHavenbedrijf Rotterdam Blok 3: Betrokken organisaties (11.15 - 12.15 uur):RoverMaatschappij voor Beter OVKNVEVO

Zaak: Brief derden - ProRail te Utrecht - 24 mei 2016. Verzoek ondernemingsraad van ProRail om toelichting te mogen geven op standpunt m.b.t. voornemen kabinet om ProRail om te vormen tot publieke organisatie - 2016Z10238

Besluit: Agenderen voor een e-mailprocedure.

Overzicht publicaties ILT van april 2016

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2016. Overzicht publicaties ILT van april 2016 - 2016Z09481

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Overzicht publicaties ILT van maart 2016

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2016. Overzicht publicaties ILT van maart 2016 - 2016Z09477

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit betreft een maandelijks overzicht van de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze publicaties zijn te vinden op de website van de Inspectie: www.ilent.nl.

Focusonderwerp verantwoording 2016

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J. Duisenberg (VVD) - 6 april 2016. Brief van de vaste commissie voor Financiën over focusonderwerp verantwoording 2016 - 31865-80

Besluit: De leden kunnen uiterlijk woensdag 8 juni 2016 te 14.00 per mail suggesties aanleveren voor een focusonderwerp voor de verantwoordingsstukken voor Infrastructuur en Milieu over 2016, binnen het Kamerbrede thema 'Focus op beleidstoetsing'. Tijdens de procedurevergadering van 15 juni zal besloten worden of de commissie een focusonderwerp wenst te benoemen, en zo ja, welk.
Noot: De Kamer heeft op voordracht van de commissie Financiën op 12 april 2016 een besluit genomen over het overkoepelende focusonderwerp voor de verantwoording over 2016. Voor de duidelijkheid: het gaat dus om het focusonderwerp voor de verantwoording over het lopende jaar, te behandelen in mei 2017.Ditmaal is het thema ‘Focus op beleidstoetsing’ als focusonderwerp benoemd. Het gaat dan in het bijzonder om beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken, waarmee het kabinet het beleid tegen het licht houdt en toetst of de vooraf gestelde doelen zijn gehaald. Het kabinet en de Algemene Rekenkamer zijn verzocht om hier extra aandacht aan te besteden in de jaarverslagen en het verantwoordingsonderzoek over 2016.De commissie Financiën nodigt de overige vaste commissies uit om elk één commissie-specifiek focusonderwerp (binnen het overkoepende thema) te benoemen voor de verantwoordingsstukken. De commissie Financiën zal dit onderwerp vervolgens onder de aandacht brengen van kabinet en Algemene Rekenkamer, zodat zij dit onderwerp extra aandacht kunnen geven in respectievelijk het jaarverslag en het rapport bij het jaarverslag over 2016.

Voorhang veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 mei 2016. Voorhang veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet - 32127-217

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 7 juni 2016 te 12.00 uur.3
Besluit: De minister verzoeken om tijdens de behandeling van dit ontwerpbesluit geen onomkeerbare stappen te zetten.Algemeen
Noot: De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet (Chw)) en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en met 22 juni 2016 uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.
Gerelateerde kamerstukken: 32127-21

Voorhang van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering; subsidieregeling voor bodemsanering van bedrijfsterreinen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 23 mei 2016. Voorhang van het Besluit financiële bepalingen bodemsanering; subsidieregeling voor bodemsanering van bedrijfsterreinen - 30015-52

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Deze voorhang vindt plaats in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van de Comptabiliteitswet 2001 (artikel 24a). Op grond van de aangehaalde bepaling wordt een subsidieregeling niet eerder vastgesteld dan 30 dagen nadat het ontwerp van die regeling met motieven omkleed aan de Kamer is overgelegd. Indien binnen deze termijn (uiterlijk 22 juni 2016) door of namens de Kamer of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van de Kamer de wens te kennen wordt gegeven nadere inlichtingen te ontvangen over het ontwerp van de regeling, zal deze niet worden vastgesteld dan nadat deze inlichtingen zijn verstrekt. De beoogde inwerkingtredingsdatum van het besluit is 1 juli 2017.De aanpassingen zoals voorgesteld door de staatssecretaris moeten bijdragen tot een versnelling van de sanering van bedrijfsterreinen. Deze wens tot versnelling vloeit zowel voort uit het Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 als uit de komst van de Omgevingswet. Daarnaast wordt met deze aanpassingen voldaan aan de vereisten van de gewijzigde Comptabiliteitswet 2001 (invoering van een vervaldatum). Voorts is van de gelegenheid gebruikt gemaakt om enige wetstechnische aanpassingen door te voeren. De aanpassingen van het Besluit die nodig zijn vanwege het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet zullen bij afzonderlijk wijzigingsbesluit gestalte krijgen. In dat besluit zal ingegaan worden op de gevolgen van dat wetsvoorstel.

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 23 mei 2016. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur - 29893-203

Besluit: Agenderen voor een derde termijn van het algemeen overleg Spoor die bij voorkeur in de week van 7 of 14 juni van 2016 zal worden gepland. Voor deze nog te plannen derde termijn wordt anderhalf uur gereserveerd.
Besluit: De staatssecretaris verzoeken om tijdens de behandeling van dit ontwerpbesluit geen onomkeerbare stappen te zetten.
Noot: De voorlegging van dit ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de voorhangprocedure op grond van artikel 61, vierde lid, van de Spoorwegwet. Deze biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en met 20 juni 2016 uit te spreken over het ontwerpbesluit. Met dit ontwerpbesluit wordt een andere capaciteitsverdeling van het spoor geregeld voor goederenvervoer in verband met de beperkte capaciteit van de Betuweroute in de periode 2016-2022 als gevolg van de werkzaamheden aan het derde spoor in Duitsland.

Schriftelijk overleg over ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (facilitering verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 19 mei 2016. Antwoorden op vragen commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (facilitering verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten) - 29398-506

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spitsmijdenprojecten d.d. 14 juni 2016.2

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 februari 2016. Ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (facilitering verkeersonderzoeken en spitsmijdenprojecten) - 29398-493

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spitsmijdenprojecten d.d. 14 juni 2016.

Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van enkele Europese spoorwegrichtlijnen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 17 mei 2016. Nadere implementatie van de spoorwegrichtlijnen - 34474-5

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel (34474).
Noot: De Europese Commissie heeft Nederland in gebreke gesteld in verband met het niet tijdig implementeren van genoemde richtlijnen. De staatssecretaris verzoekt om een spoedige behandeling van het wetsvoorstel. Het wetgevingsrappport is 1 juni 2016 beschikbaar gesteld voor intern gebruik voor de leden en fractiemedewerkers.
Gerelateerde kamerstukken: 34474-5

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 12 mei 2016. Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering (PbEU 2004, L 64), ter nadere implementatie van richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (PbEU 2008, L 191) en ter nadere implementatie van artikel 55, derde lid, tweede, derde en vijfde alinea , van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343) - 34474

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 9 juni 2016 te 12.00 uur.

Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen) (34436)

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 17 mei 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34436-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34436-6

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 23 maart 2016. Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen) - 34436

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg, dat ingepland zal worden op 4 juli van 10.00 - 15.30 uur.
Noot: Gezien de beoogde inwerkingsdatum van dit wetsvoorstel per 1 januari 2017 en de volle plenaire agenda tot de zomer wordt dit wetsvoorstel in een wetgevingsoverleg behandeld.

Uitnodiging Gemeente Haarlemmermeer en dorpsraad Rijsenhout voor werkbezoek aan Rijsenhout over wonen en vliegen in de regio Schiphol

Zaak: Brief derden - Gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp - 26 mei 2016. Uitnodiging Gemeente Haarlemmermeer en dorpsraad Rijsenhout voor werkbezoek aan Rijsenhout over wonen en vliegen in de regio Schiphol - 2016Z10419

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Wetgeving

Uitnodiging Gemeente Arnhem voor bezoek aan Clean Mobility Center (CMC) en symposium ‘Duurzaam openbaar vervoer’ in Arnhem d.d. 5 oktober 2016.

Zaak: Brief derden - Gemeente Arnhem te Arnhem - 17 mei 2016. Uitnodiging Gemeente Arnhem voor bezoek aan Clean Mobility Center (CMC) en symposium ‘Duurzaam openbaar vervoer’ in Arnhem d.d. 5 oktober 2016 - 2016Z10193

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.