Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 16 maart 2016

Gepubliceerd: 17 maart 2016
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Activiteitnummer: 2015A0438810
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e3f0f095-e8c6-4bef-b8a1-c6b9d4ec2c40&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20IenM%20d.d.%2016%20maart%202016%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31209, 21501, 34395, 34395, 21501, 21501, 21501, 27625, 34297, 31209, 30196, 30196, 32156, 31409, 28165, 28642, 29984

Inhoud


Voorstel van het lid Visser (VVD) om de minister te verzoeken te reageren op het bericht in het FD d.d. 16 maart 2016 `Duitse plannen slecht voor haven Rotterdam', Kamers van koophandel bezorgd'

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, B. Visser (VVD) - 16 maart 2016. Voorstel van het lid Visser (VVD) om de minister te verzoeken te reageren op het FD-artikel inzake een omvangrijk Duits investeringspakket in infrastructuur en de gevolgen daarvan voor de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. - 2016Z05511

Besluit: Minister verzoeken om de Kamer vóór het algemeen overleg Transportraad d.d. 25 mei 2016 een reactie te doen toekomen op het genoemde artikel en de minister daarbij tevens verzoeken de gevolgen van de Duitse plannen voor de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven te betrekken.9
Noot: Het genoemde artikel is beschikbaar via http://fd.nl/economie-politiek/1143509/duitse-verkeerplannen-nadelig-voor-nederlandse-havensOverig (besloten)Geen agendapunten

Verzoek van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om kabinetsreactie op rapport over EU-ETS

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L. van Tongeren (GroenLinks) - 15 maart 2016. Verzoek van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om kabinetsreactie op rapport over EU-ETS - 2016Z05326

Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering en het lid Van Tongeren verzoeken daar zelf bij aanwezig te zijn om haar verzoek toe te lichten.

Verzoek van het lid Elias (VVD) om uitstel van het AO Luchtvaart

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, T.M.Ch. Elias (VVD) - 15 maart 2016. Verzoek van het lid Elias (VVD) om uitstel van het AO Luchtvaart - 2016Z05328

Besluit: Het algemeen overleg Luchtvaart d.d. 23 maart 2016 wordt uitgesteld tot na het meireces in verband met de nog te ontvangen Actieagenda Schiphol.

Position paper van de rapporteurs Single European Sky

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.J.F. van Helvert (CDA) - 16 maart 2016. Concept position paper Single European Sky - 2016Z05499

Besluit: Middels een e-mailprocedure zal worden besloten of de position paper al dan niet wordt vastgesteld.

Rondetafelgesprek over de leefbaarheid van de binnenstad

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, Y. Cegerek (PvdA) - 10 maart 2016. Rondetafelgesprek over de leefbaarheid van de binnenstad - 2016Z05040

Besluit: Er zal nadat een geschikte datum gevonden is om dit rondetafelgesprek te organiseren worden geïnventariseerd of zich voldoende leden aanmelden om het rondetafelgesprek te organiseren (minimaal 5). Voorts zal in die inventarisatie aan de deelnemende leden worden gevraagd om suggesties te doen voor uit te nodigen gasten. Op basis daarvan zal een conceptprogramma worden opgesteld wat tijdens de volgende procedurevergadering zal worden voorgelegd ter besluitvorming.8
Noot: Voorstel van het lid Cegerek (PvdA) om een rondetafelgesprek over de leefbaarheid van de binnenstad te houden voorafgaand aan het algemeen overleg Binnenstad d.d. 17 mei 2016. Thema: Door de opkomst van online winkelen, faillissementen van grote winkelketens en de bouw van grote outletcentra aan de randen van de stad neemt de leegstand in de binnenstad toe. Deze leegstand doet afbreuk aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad. Doel: in een twee uur durend rondetafelgesprek met ondernemers/winkeliers uit de binnenstad en deskundigen op dit gebied in te gaan op de problematiek. Blok 1: Ondernemers/winkeliers en hun toekomst in de binnenstad (1 uur) Blok 2: Experts over leegstand en leefbaarheid van binnensteden (1 uur)

Voortgangsverslag co-rapporteurs Energie-Unie

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Remco) Dijkstra (VVD) - 10 maart 2016. Voortgangsverslag co-rapporteurs Energie-Unie - 2016Z05046

Besluit: Organiseren van een gesprek van de commissies I&M en EZ met Eurocommissaris Cañete (Klimaatactie en Energie) over de herziening van het ETS (en de recent gepubliceerde voorstellen over gaslevering en intergouvernementele energie-overeenkomsten).
Besluit: Technische briefing organiseren voorafgaand aan het gesprek met Eurocommissaris Cañete door ambtenaren van de Europese Commissie over de voorstellen voor de versterking van het ETS.
Besluit: Videoconferentie organiseren met de (schaduw)rapporteur(s) uit het Europees Parlement over het EU-voorstel herziening ETS.
Noot: Dit gesprek vindt plaats op voorwaarde dat zich minimaal vijf Kamerleden aanmelden voor deelname.
Noot: Deze briefing vindt plaats op voorwaarde dat zich minimaal vijf leden aanmelden voor deelname.
Noot: Deze videoconferentie vindt plaats op voorwaarde dat zich minimaal vijf Kamerleden aanmelden voor deelname.

Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda van de Milieuraad op 4 maart 2016 (Kamerstuk 21501-08, nr. 611)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 12 januari 2016. Nederlandse reactie op de consultatie van de Commissie over de Europese Richtlijn Etikettering energiegebruik personenauto’s - 31209-177

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 18 februari 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 17 december 2015. Informatie over de mogelijkheden voor uitbreiding van Europees klimaatonderzoek - 21501-08-609

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 18 februari 2016.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 5 februari 2016. Fiche: Wijzigingsvoorstel Afval Richtlijnen - 34395-2

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 18 februari 2016.6

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 5 februari 2016. Fiche: Mededeling Sluiten van de kringloop – een EU actieplan voor de Circulaire Economie - 34395-3

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 18 februari 2016.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 2 december 2015. EU-voorstel: Mededeling Actieplan Circulaire Economie COM (2015) 614 (2) - 2015Z23325

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 18 februari 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 11 januari 2016. Verslag van de Milieuraad op 16 december 2015 - 21501-08-610

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 18 februari 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 15 februari 2016. Geannoteerde agenda van de Milieuraad op 4 maart 2016 - 21501-08-611

Besluit: Reeds geagendeerd voor het schriftelijk overleg Milieuraad d.d. 18 februari 2016.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 29 februari 2016. Verslag schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda van de Milieuraad op 4 maart 2016 - 21501-08-612

Besluit: Het schriftelijk overleg is al plenair afgerond tijdens het VSO Milieuraad d.d. 2 maart 2016.

EU-voorstellen week 8-9

Zaak: Lijst met EU-voorstellen - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 10 maart 2016. EU-voorstellen week 8-9 - 2016Z05103

Besluit: Het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de overeenkomst van Parijs, die is goedgekeurd in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, wordt desgewenst betrokken bij het plenaire debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs.

Reactie op rapporten over waterkwaliteit

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 maart 2016. Reactie op rapporten over waterkwaliteit - 27625-346

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 16 juni 2016.

Reactie op de initiatiefnota van het lid Ziengs over legionellaregelgeving

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 maart 2016. Reactie op de initiatiefnota van het lid Ziengs over legionellaregelgeving - 34297-3

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 16 juni 2016.

Stand van zaken MIRT-project Afsluitdijk

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 maart 2016. Stand van zaken MIRT-project Afsluitdijk - 34300-A-60

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Water d.d. 16 juni 2016.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg MIRT d.d. 23 juni 2016.

Aanbieding overzichtsrapport NOx-emissies Euro 5 en Euro 6 dieselpersonenauto's

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 10 maart 2016. Aanbieding overzichtsrapport NOx-emissies Euro 5 en Euro 6 dieselpersonenauto's - 31209-179

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over de CO2-uitstoot van dieselauto’s.Water

Aanbieding rapport “Evaluatie Milieu Centraal”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 29 februari 2016. Aanbieding rapport “Evaluatie Milieu Centraal” - 30196-402

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Duurzaamheid en milieu d.d. 22 juni 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 30196-40

Aanbieding onderzoeksrapport TELOS ‘Hoe ambitieus zetten gemeenten Duurzaam Inkopen in?’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 29 februari 2016. Aanbieding onderzoeksrapport TELOS ‘Hoe ambitieus zetten gemeenten Duurzaam Inkopen in?’ - 30196-403

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Duurzaamheid en milieu d.d. 22 juni 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 30196-40

Beschermd dorpsgezicht: het gebied Oude en Nieuwe Bildtdijken in de Friese gemeente Het Bildt

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 9 maart 2016. Beschermd dorpsgezicht: het gebied Oude en Nieuwe Bildtdijken in de Friese gemeente Het Bildt - 32156-72

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Reactie op twee brieven van een derde met betrekking tot het octrooi op het versterken van stalen rijdekken

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 3 maart 2016. Reactie op twee brieven met betrekking tot het octrooi op het versterken van stalen rijdekken - 2016Z04495

Besluit: Voor kennisgeving aannemen in verband met het feit dat de minister juridische stappen onderneemt om het octrooi te laten vernietigen.Ruimte

Reactie op motie van de leden Visser en Hoogland over de doorstroming op de A4 bij Leiden

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 10 maart 2016. Reactie op motie van de leden Visser en Hoogland over de doorstroming op de A4 bij Leiden - 34300-A-61

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid d.d. 26 mei 2016.Infrastructuur

Resultaten onafhankelijk onderzoek SAR helikopters en voortgang geschillencommissie t.b.v. conflicten op zee

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 9 maart 2016. Resultaten onafhankelijk onderzoek SAR helikopters en voortgang geschillencommissie t.b.v. conflicten op zee - 31409-109

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Wadden d.d. 24 maart 2016.

Reactie op de petitie van het KLM-personeel “Laat Emirates Schiphol niet leegzuigen”

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 3 maart 2016. Reactie op de petitie van het KLM-personeel “Laat Emirates Schiphol niet leegzuigen” - 2016Z04532

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: In de procedurevergadering van 17 februari 2016 is besloten om de staatssecretaris om een reactie te vragen op de petitie "Laat Emirates Schiphol niet leegzuigen". Met deze brief komt de staatssecretaris aan dit verzoek tegemoet. Inhoudelijk verwijst de staatssecretaris naar haar brief van 18 februari 2016 (Kamerstuk 31936, nr. 324), die reeds is geagendeerd voor het AO Luchtvaart d.d. 23 maart 2016.

Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 februari 2016, over de nieuwe strategie van NS

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 februari 2016. Reactie op verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 2 februari 2016, over de nieuwe strategie van NS - 28165-238

Besluit: De reactie afwachten van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Financiën op het verzoek d.d. 2 maart 2016 van deze commissie om de Kamer op korte termijn te informeren over het concrete moment en de wijze waarop zij de Kamer zullen informeren over de NS-strategie en de kabinetsreactie op het enquêterapport Fyra.

Reactie op de motie van het lid Madlener over terugkoppeling na geweldsincidenten (Kamerstuk 28 642, nr.67)

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 8 maart 2016. Reactie op de motie van het lid Madlener over terugkoppeling na geweldsincidenten - 28642-73

Besluit: Agenderen voor het rondetafelgesprek over sociale veiligheid in het openbaar vervoer d.d. 25 mei 2016.
Besluit: Aanhouden tot de eerste procedurevergadering na het genoemde rondetafelgesprek.
Noot: Dit rondetafelgesprek vindt plaats op de voorwaarde dat zich ten minste vijf Kamerleden aanmelden voor deelname.

Stand van zaken Trillingsnormering Spoor

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 29 februari 2016. Stand van zaken Trillingsnormering Spoor - 29984-655

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 19 mei 2016.

Vervolg financiële ontwikkelingen met betrekking tot de spoortunnel Delft

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 29 februari 2016. Vervolg financiële ontwikkelingen met betrekking tot de spoortunnel Delft - 34300-XII-66

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Spoor d.d. 19 mei 2016.

Onderzoek naar de capaciteit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 8 maart 2016. Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Smaling en Van Veldhoven over taken en budget van de ILT met elkaar in overeenstemming brengen - 34300-XII-67

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2
Noot: De minister meldt dat ze een ILT-brede analyse laat uitvoeren waarover de Kamer na afronding daarvan geïnformeerd zal worden.Mobiliteit/Transport

Publicaties ILT van december 2015

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 maart 2016. Publicaties ILT van december 2015 - 2016Z04213

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Publicaties ILT van november 2015

Zaak: Brief regering - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 maart 2016. Publicaties ILT van november 2015 - 2016Z04211

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Dit betreft een maandelijks overzicht van de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze publicaties zijn te vinden op de website van de Inspectie: www.ilent.nl.

Wet houdende regels met betrekking tot de productie, de conformiteitsbeoordeling en het plaatsen aan boord van scheepsuitrusting (Wet scheepsuitrusting 2016)

Zaak: Wetgeving - minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 7 maart 2016. Wet houdende regels met betrekking tot de productie, de conformiteitsbeoordeling en het plaatsen aan boord van scheepsuitrusting (Wet scheepsuitrusting 2016) - 34425

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 21 april 2016 te 12.00 uur.
Noot: Een wetgevingsrapport zal uiterlijk op 4 april 2016 verspreid worden, voor intern gebruik door de leden.Algemeen

Uitnodiging Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede & omstreken en Dorpsraad Zwanenburg - Halfweg voor werkbezoek aan Halfweg m.b.t. duurzame oplossing overlast N200

Zaak: Brief derden - Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede & omstreken te Zwanenburg - 29 februari 2016. Uitnodiging Ondernemingsvereniging Halfweg, Zwanenburg, Boesingheliede & omstreken en Dorpsraad Zwanenburg - Halfweg voor werkbezoek aan Halfweg m.b.t. duurzame oplossing overlast N200 - 2016Z04589

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.Wetgeving

Uitnodiging Gemeente Goeree-Overflakkee voor werkbezoek i.h.k.v. de ambitie van het eiland Goeree-Overflakkee “Energieneutraal in 2020” d.d. 23 mei 2016.

Zaak: Brief derden - Gemeente Goeree-Overflakkee te Middelharnis - 1 maart 2016. Uitnodiging Gemeente Goeree-Overflakkee voor werkbezoek i.h.k.v. de ambitie van het eiland Goeree-Overflakkee “Energieneutraal in 2020” d.d. 23 mei 2016 - 2016Z04353

Besluit: Inventarisatie uitvoeren. Indien zich minimaal vijf leden voor het werkbezoek aanmelden, zal de commissie ingaan op de uitnodiging.