Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 18 november 2015

Gepubliceerd: 20 november 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A0392911
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bb3b6e05-aa4e-4963-9e15-8020e5c706b7&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%2018%20november%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 22112, 22112, 21501, 21501, 31490, 32735, 34124, 31271, 29352, 31935, 31935, 31789, 32545, 28165, 32013, 32013, 32648, 32648, 29515, 32013, 34302, 34302, 34302, 34302, 34304, 34302, 34305, 34302

Inhoud


Voorstel Aukje de Vries (VVD) - Rondetafelgesprek FinTech

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A. (Aukje) de Vries (VVD) - 20 november 2015. Voorstel Aukje de Vries (VVD) - Rondetafelgesprek FinTech - 2015Z22086

Besluit: Besloten wordt een rondetafelgesprek FinTech te organiseren. De leden De Vries (VVD) en Koolmees (D66) gaan dit rondetafelgesprek voorbereiden en zullen een voortel doen aan de commissie over de invulling van dit rondetafelgesprek.

BOR-notitie - Oprichting Nederlandse Loterij B.V.

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 november 2015. BOR-notitie - Oprichting Nederlandse Loterij B.V. - 2015Z21329

Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de brief van de staatssecretaris van Financiën over het voornemen tot oprichting van een holding naar aanleiding van fusie Nederlandse Staatsloterij en De Lotto (34315, nr. 1).

Verzoek Ecorys Nederland, namens delegatie uit Tajikistan, om gesprek met vaste commissie voor Financiën over formuleren fiscaal beleid, de impactanalyse hiervan en revenue forecasting in Nederland

Zaak: Brief derden - Ecorys Nederland te Rotterdam - 3 november 2015. Verzoek Ecorys Nederland, namens delegatie uit Tajikistan, om gesprek met vaste commissie voor Financiën over formuleren fiscaal beleid, de impactanalyse hiervan en revenue forecasting in Nederland - 2015Z20651

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.
Noot: Ecorys implementeert in opdracht van de Wereldbank het project “Developing Tax Policy Analysis Capacities in the Ministry of Finance and the Tax Committee” voor de overheid van Tajikistan. Tajikistan heeft in de loop der jaren veel veranderingen meegemaakt in het belastingsysteem, waardoor het nu ontbreekt aan know-how en expertise bij het bedenken en uitvoeren van fiscaal beleid. Tussen 18 en 22 januari zullen 10 overheidsofficials uit Tajikistan - van zowel het ministerie van Financiën als van de belastingcommissie - naar Nederland komen en een divers programma volgen, met specifieke aandacht voor het formuleren van fiscaal beleid, de impactanalyse hiervan en revenue forecasting in Nederland. Ecorys zou graag in het programma een bezoek brengen aan de Tweede Kamer en aan de commissie Financiën.10

Interne EU-opleidingen voor Kamerbewoners

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 12 oktober 2015. Interne EU-opleidingen voor Kamerbewoners - 2015Z18933

Besluit: Ter informatie.
Noot: Bijgaande brief van de voorzitter van de commissie voor Europese Zaken is gericht aan de commissievoorzitters. De brief geeft een overzicht van het EU-opleidingsaanbod voor Kamerbewoners, ter uitvoering van een van de aanbevelingen van het rapport Voorop in Europa.

Kabinetsreactie Actieplan Kapitaalmarktunie van de Europese Commissie en consultatiereactie creatie van een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct van de Europese Verzekerings- en

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 november 2015. Kabinetsreactie Actieplan Kapitaalmarktunie van de Europese Commissie en consultatiereactie creatie van een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct van de Europese Verzekerings- en Pensioenautoriteit (EIOPA) - 22112-2021

Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg kapitaalmarktunie; besloten wordt om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om voorafgaand aan dit overleg een technische briefing te organiseren.
Besluit: De commissie besluit om voorafgaand aan het algemeen overleg geen schriftelijk overleg te voeren.

Fiche: Verordeningen tot invoering van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 6 november 2015. Fiche: Verordeningen tot invoering van een Europees kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisaties - 22112-2017

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 25 november 2015 te 14.00 uur.
Besluit: Betrekken bij de kabinetsreactie op het Actieplan Kapitaalmarktunie van de Europese Commissie (zie hieronder).
Noot: •Mogelijk zal het fiche door het Luxemburgse voorzitterschap worden geagendeerd voor de Ecofin Raad op dinsdag 8 december 2015.Tekstpassage Raadsconclusie over Actieplan Kapitaalmarktunie (10 november 2015):CALLS for a swift adoption of the Regulation of the European Parliament and of the Council laying down common rules on securitisation and creating a framework for simple, transparent, and standardised securitisation and amending Directives 2009/65/EC, 2009/138/EC, 2011/61/EU and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 648/2012 and of the Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms, with the aim of reviving securitisation markets, thereby increasing the capacity of banks to lend and allowing for channelling funds efficiently from non-banks to the real economy and preserving financial stability, whilst decreasing overreliance on external ratings; and, maintaining an adequate risk sensitivity.•De minister wordt verzocht de vragen tijdig voorafgaand aan het algemeen overleg op 2 december te beantwoorden.
Noot: In de procedurevergadering van 7 oktober 2015 is besloten de minister van Financiën te verzoeken een kabinetsappreciatie van het gehele actieplan kapitaalmarktunie en de daarbij behorende EU-wetgevingsvoorstellen aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Kabinetsreactie op voorstellen van de Europese Commissie aansluitend op Five Presidents Report

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 27 oktober 2015. EU-voorstel: Mededeling Stappen naar de voltooiing van de economische en monetaire unie COM (2015) 600 - 2015Z19815

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 2 december; de duur van dit overleg wordt verlengd met één uur.
Noot: Naast de mededeling waarin de algemene voorgenomen stappen voor de voltooiing van de economische en monetaire unie worden geschetst (o.a. betere stroomlijning van het Europees semester), bevat het pakket een aanbeveling inzake de oprichting van nationale comités voor het concurrentievermogen in de eurozone, een routekaart naar een consistentere externe vertegenwoordiging van de eurozone in internationale fora, een voorstel voor maatregelen om een gezamenlijke vertegenwoordiging van de eurozone in het Internationaal Monetair Fonds tot stand te brengen, en een besluit van de Commissie om een onafhankelijk adviserend Europees Begrotingscomité op te richten.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 november 2015. Kabinetsreactie op voorstellen van de Europese Commissie aansluitend op Five Presidents Report - 21501-20-1051

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad dat is gepland op woensdag 2 december; de duur van dit overleg wordt verlengd met één uur.8
Noot: In de appreciatie gaat het kabinet in op de mededeling van de Europese Commissie waarin de algemene voorgenomen stappen voor de voltooiing van de economische en monetaire unie worden geschetst, alsmede de bijbehorende voorstellen. Tevens laat de minister weten dat er mogelijk meer valt te zeggen over het vervolgtraject na de Ecofin Raad van 9 en 10 november 2015.

Verslag van een schriftelijk overleg over de zevende aanvullende begroting 2015 (Kamerstuk 21 501-03, nr. 89), over de achtste aanvullende EU-begroting voor 2015 over de bni-herziening Eurostat

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 november 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de zevende aanvullende begroting 2015, over de achtste aanvullende EU-begroting voor 2015 en over de bni-herziening Eurostat - 21501-03-92

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 5 november 2015.

EU-prioritering op basis van werkprogramma 2016 Europese Commissie

Zaak: Stafnotitie - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 12 november 2015. Prioritering werkprogramma van de Europese Commissie 2016 (Commissie Financiën) - 2015Z21422

Besluit: Via een e-mail inventarisatie de fracties verzoeken hun prioriteiten voor het werkprogramma 2016 kenbaar te maken, met als uiterste inbrengdatum 24 november 2016 om 17.00 uur.
Noot: In de procedurevergadering van 2 december 2015 wordt bij meerderheid de definitieve prioriteitenlijst voor de commissie Financiën vastgesteld.

Zaak: EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 29 oktober 2015. EU-voorstel: Werkprogramma 2016 Europese Commissie COM (2015) 610 (Engelstalige versie) - 2015Z20068

Besluit: Via een e-mail inventarisatie de fracties verzoeken hun prioriteiten voor het werkprogramma 2016 kenbaar te maken, met als uiterste inbrengdatum 24 november 2016 om 17.00 uur.
Noot: In de procedurevergadering van 2 december 2015 wordt bij meerderheid de definitieve prioriteitenlijst voor de commissie Financiën vastgesteld.

Focusonderwerpen op commissieniveau bij de rijksbrede verantwoording

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, P.J.

Besluit: De commissie maakt geen gebruik van de mogelijkheid om een focusonderwerp op commissieniveau aan te wijzen voor de verantwoording over het jaar 2015.
Noot: In deze brief vraagt de voorzitter van de commissie Financiën of de commissie gebruik wil maken van de mogelijkheid om een focusonderwerp op commissieniveau aan te wijzen voor de verantwoording over het jaar 2015. Het overkoepelende focusonderwerp over het jaar 2015, ‘Tijd voor uitvoering van de hervormingstrajecten die in het jaar 2015 van start zijn gegaan’, is reeds door de Kamer vastgesteld.Europa

Aanbieding resultaten onderzoek kwaliteitsbeheersing ADR

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 november 2015. Aanbieding resultaten onderzoek kwaliteitsbeheersing Auditdienst Rijk (ADR) - 31490-192

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Recent ontvangen (plannen van aanpak van) beleidsdoorlichtingen en interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO's) met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 11 november 2015. Beantwoording vragen commissie over Beleidsdoorlichting mensenrechtenbeleid in de periode 2008-2013 - 32735-146

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 2 november 2015. Beantwoording vragen commissie over de opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2016 - 34124-4

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 oktober 2015. Beantwoording vragen commissie over de aanbieding opzet en vraagstelling beleidsdoorlichtingen 2016 van ministerie van Buitenlandse Zaken - 31271-19

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 3 november 2015. Aandachtspunten bij het Actieplan lokale rekenkamers - 34300-VII-11

Besluit: Ter informatie.
Noot:

Jaarverslag 2014 van de Europese Rekenkamer

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer te Luxembourg - 10 november 2015. Aanbieding jaarverslag 2014 van Europese Rekenkamer - 2015Z21050

Besluit: De dechargeverlening van de Europese Commissie voor de begrotingsuitvoering over 2014 wordt geagendeerd voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad in februari 2016.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 2 december 2015 te 14.00 uur.
Besluit: De vraag of het wenselijk is de minister van Financiën te vragen om een appreciatie van de oproep van de Europese Rekenkamer om de investeringen beter aan te laten sluiten op de prioriteiten kan desgewenst worden betrokken bij het schriftelijk overleg.
Noot: •Het EU-trendrapport van de Algemene Rekenkamer over het financieel beheer van de EU wordt naar verwachting gepubliceerd op 26 januari 2016.•Tijdens de Ecofin Raad in februari 2016 wordt besloten over de decharge van de Europese Commissie voor de begrotingsuitvoering over 2014.
Noot: Eind januari 2016 vindt naar verwachting het seminar over de EU-begrotingssystematiek plaats (opmaat voor de informele RAZ over dit onderwerp in april 2016).

Toestemming voor het houden van een besloten technische briefing over de rulings die door de Europese Commissie zijn opgevraagd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 17 november 2015. Toestemming voor het houden van een besloten technische briefing over de rulings die door de Europese Commissie zijn opgevraagd - 2015Z21729

Besluit: Een besloten technische briefing te organiseren over de rulings die door de Europese Commissie zijn opgevraagd.
Noot: In deze besloten technische briefing zal worden ingegaan op het onderzoek van de Europese Commissie naar rulings, tevens zullen veelvoorkomende categorieën rulings fiscaaltechnisch toegelicht worden.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoonGeen agendapuntenRijksuitgaven

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Financiën over informatie over de voorgenomen fusie tussen de Staatsloterij en Stichting Nationale Sporttotalisator

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 november 2015. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Financiën over informatie over de voorgenomen fusie tussen de Staatsloterij en Stichting Nationale

Besluit: Reeds geagendeerd voor het besloten algemeen overleg over het voornemen tot oprichting van een holding naar aanleiding van fusie Nederlandse Staatsloterij en De Lotto, dat is gepland op woensdag 18 november 2015.
Noot: De bijlage bij deze brief is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Herstructurering en personele wijzigingen bij de Koninklijke Nederlandse Munt en stand van zaken buitenlandse order

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 augustus 2015. Stand van zaken Koninklijke Nederlandse Munt - 34000-IX-31

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2014 dat is gepland op woensdag 3 februari 2015.
Noot: In de procedurevergadering van 2 september 2015 is besloten deze brief aan te houden tot na ontvangst van de in de brief aangekondigde nadere informatie.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 november 2015. Herstructurering en personele wijzigingen bij de Koninklijke Nederlandse Munt en stand van zaken buitenlandse order - 34300-IX-10

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2014 dat is gepland op woensdag 3 februari 2015.

Reactie op het rapport van de werkgroep Discontovoet 2015

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 november 2015. Reactie op het rapport van de werkgroep Discontovoet 2015 - 29352-6

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.
Noot: •Het kabinet neemt alle aanbevelingen van de werkgroep over. Het kabinet heeft hierbij conform de taakopdracht aan de werkgroep als uitgangspunt dat dit advies wordt nagevolgd op alle beleidsterreinen waar discontering aan de orde is.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de staatssecretaris van Financiën

Antwoord op vragen van de commissie over plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen Financiën 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 september 2015. Plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen 2016 Financiën - 31935-21

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 13 november 2015. Antwoord op vragen van de vaste commissie voor Financiën over plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen Financiën 2016 - 31935-23

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Publicatie prospectus ABN AMRO4

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 november 2015. Publicatie prospectus ABN AMRO - 31789-79

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 3 november 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 november 2015. Verslag Financieel Stabiliteitscomité van 3 november 2015 - 32545-41

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: •Het Financieel Stabiliteitscomité heeft tot taak risico’s voor de financiële stabiliteit in Nederland te signaleren en daarover aanbevelingen te doen. In het comité bespreken vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën ontwikkelingen op het gebied van de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel. Het comité komt tenminste tweemaal per jaar bijeen onder voorzitterschap van de president van DNB.•Website: http://www.financieelstabiliteitscomite.nl/nl.

Publicatie rapporten NS over onregelmatigheden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 november 2015. Publicatie rapporten NS over onregelmatigheden bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg - 28165-228

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staatsdeelnemingen d.d. 3 februari 2016.
Noot: De minister meldt in zijn brief dat de onderzoeken over de onregelmatigheden in Limburg nu zijn afgerond. Met het oog op de lessen voor de toekomst loopt het onderzoek van Alvarez en Marsal nog naar governance, risk en compliance binnen NS. Zodra dit onderzoek is afgerond, informeert de minister de Tweede Kamer.

Reactie op het verzoek van het lid Grashoff over de fiscale behandeling van de vergoeding over zogenoemde aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten (contingent convertibles); verslag van een schriftelijk overleg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 november 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de fiscale behandeling van de vergoeding over zogenoemde aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten (contingent convertibles) - 32013-108

Besluit: Betrekken bij het debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 november 2015. Reactie op het verzoek van het lid Grashoff, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 november 2015, over de fiscale behandeling van de vergoeding over zogenoemde aanvullend tier 1-kapitaalinstrumenten (contingent convertibles) - 32013-107

Besluit: Betrekken bij het debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s.

Verslag van een schriftelijk overleg over de benoemingen van leden van de raad van toezicht van de AFM

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 juli 2015. Benoeming leden Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten - 32648-10

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 5 november 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de benoemingen van leden van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten - 32648-11

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Reactie op het Actal-advies “Regeldruk bij kredietverstrekking”

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 november 2015. Reactie op het Actal-advies “Regeldruk bij kredietverstrekking” - 29515-369

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over de regeldruk bij kredietverlening.

Kabinetsreactie op het ACM-onderzoek 'Concurrentie op de markt voor MKB-financiering'

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 4 november 2015. Kabinetsreactie op het ACM-onderzoek 'Concurrentie op de markt voor MKB-financiering' - 32013-106

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg over de regeldruk bij kredietverlening.

Behandeling AIIB in notaoverleg op donderdag 19 november 2015 (i.p.v. plenair debat)

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 oktober 2015. Verdrag betreffende de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank; Beijing, 29 juni 2015 - 34332-(R2062)-1

Besluit: Agenderen voor notaoverleg op donderdag 19 november 2015 van 13.00 -15.00 uur.
Noot: Het plenaire debat over het verdrag inzake de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank (34332 (R2062)) dat was gepland op a.s. donderdagmiddag is in het derde nader herziene plenaire schema komen te vervallen. Voorgesteld is om op donderdag 19 november 2015 van 13.00 - 15.00 uur een notaoverleg over de AIIB te voeren, in plaats van het plenaire debat.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Tsjechische Republiek inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s-Gravenhage, 29 juni 2015.

Zaak: Verdrag - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 11 november 2015. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Tsjechische Republiek inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s-Gravenhage, 29 juni 2015 - 34337-(R2063)-1

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: • Zie ook: Trb. 2015, 111 en Trb. 2015, 138.• Het verdrag wordt ter stilzwijgende goedkeuring overgelegd (termijn: 11 december 2015).• De goedkeuring wordt voor Aruba gevraagd.

Pakket Belastingplan 2016

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 november 2015. Vierde nota van wijziging - 34302-79

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-79

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 13 november 2015. Aanbiedingsbrief bij de vierde nota van wijziging Belastingplan 2016 - 34302-78

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-78

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 12 november 2015. Verzoek tot uitstel van de stemmingen over het pakket Belastingplan 2016 - 34302-77

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-77

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 11 november 2015. Schriftelijke beantwoording van vragen, gesteld tijdens de eerste termijn, over het pakket Belastingplan 2016 - 34302-46

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-46

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 november 2015. Schriftelijke beantwoording van vragen gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 november 2015 over de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) - 34304-7

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34304-7

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 november 2015. Reactie op de reeds ingediende amendementen en schriftelijke beantwoording van vragen die resteren na het wetgevingsoverleg van 2 november 2015 over het Belastingplan - 34302-25

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-25

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 november 2015. Derde nota van wijziging - 34305-9

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34305-9

Zaak: Nota van wijziging - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 november 2015. Derde nota van wijziging - 34302-22

Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het pakket Belastingplan 2016.
Gerelateerde kamerstukken: 34302-22

Belastingregeling Nederland Sint Maarten

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 augustus 2015. Regeling voor Nederland en Sint Maarten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf-en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Sint Maarten) - 34263-(R2055)

Besluit: Wetsvoorstel aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: De Staten van Sint Maarten hebben op 9 november 2015 over deze Rijkswet verslag uitgebracht (34263, nr. 7). De Griffie Plenair zal worden verzocht de plenaire behandeling niet eerder te plannen dan na afronding van de schriftelijke voorbereiding van het wetsvoorstel door de Staten van Sint Maarten.

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 november 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34263-(R2055)-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.