Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 24 september 2015

Gepubliceerd: 25 september 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A0368013
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ba8f19d6-f93d-4aa6-a848-f564b0696464&title=Besluitenlijst%20VWS%2024%20september%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29247, 33836, 25657, 25657, 29538, 29538, 34104, 25657, 29689, 34104, 29689, 33578, 29248, 29282, 32279, 29689, 30234, 29689, 31839, 29689, 29477, 34104, 32793, 32772, 29248, 25424, 25268, 30486, 25424, 31865, 33654, 29282, 29477, 32299, 34191, 34191, 34203, 34203, 21501, 21501

Inhoud


Verzoek reactie minister op artikel "Het roer is om bij de ACM": ACM laat handhaving van de Mededingingswet voor de eerstelijnszorg goeddeels los

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, L.T. Bouwmeester (PvdA) - 24 september 2015. Verzoek reactie minister op artikel "Het roer is om bij de ACM": ACM laat handhaving van de Mededingingswet voor de eerstelijnszorg goeddeels los - 2015Z17346

Besluit: Bewindspersoon verzoeken een reactie te geven op het ACM-rapport ‘Uitgangspunten toezicht eerstelijnszorg’ in de aangekondigde brief over "Het roer moet om", dan wel een separate reactie te sturen.

Verzoek tot voeren algemeen overleg over specifieke doelgroepen (o.a. Fokus)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 24 september 2015. Verzoek tot voeren algemeen overleg over specifieke doelgroepen (o.a. Fokus) - 2015Z17343

Besluit: Na ontvangst standvanzakenbrief over Fokus Wonen bezien of een algemeen overleg opportuun is en of andere onderwerpen/doelgroepen daarbij aan de orde zullen zijn

Verzoek reactie stss VWS inzake berichtgeving "Nog geen overheveling voorzieningen bij Wlz-indicatie"

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.C.G. Keijzer (CDA) - 24 september 2015. Verzoek reactie stss VWS inzake berichtgeving "Nog geen overheveling voorzieningen bij Wlz-indicatie" - 2015Z17338

Besluit: Voorstel tot verzoek reactie stss VWS via emailprocedure inventariseren

Verzoek om stand van zakenbrief inzake Indische kwestie (Back Pay)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M. Agema (PVV) - 23 september 2015. Verzoek om stand van zakenbrief inzake Indische kwestie (Back Pay) - 2015Z17249

Besluit: De standvanzakenbrief zal een week voor het algemeen overleg aan de Kamer worden gestuurd

Verzoek om vervolginformatie naar aanleiding van de brief d.d. 17 juni 2015 over Stand van zaken rond de ontwikkeling van structurele ordeningswetgeving in de ambulancezorg (29247-212)

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.C.L. (Arno) Rutte (VVD) - 23 september 2015. Verzoek om vervolginformatie naar aanleiding van de brief d.d. 17 juni 2015 over Stand van zaken rond de ontwikkeling van structurele ordeningswetgeving in de ambulancezorg (29247-212) - 2015Z17246

Besluit: Minister VWS verzoeken om vervolgbrief.In afwachting van de uitkomst van het gesprek tussen de minister met AZN en ZN wordt het algemeen overleg Ambulancezorg/SEH/Acute zorg/Traumazorg van 1 oktober 2015 uitgesteld.12

Verzoek om reactie op artikel in Vrij Nederland september 2015 Undercover in de junkenfabriek

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, G.S.I.A. Tanamal (PvdA) - 23 september 2015. Verzoek om reactie artikel Vrij Nederland september 2015 Undercover in de junkenfabriek - 2015Z17134

Besluit: Verzoek gehonoreerd.

PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H.G.J. Bruins Slot (CDA) - 22 september 2015. PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg - 2015Z17038

Besluit: Verzoek gehonoreerd

Verzoek om reactie op het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar sluitingstijden in de horeca

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.J.J. Volp (PvdA) - 17 september 2015. Verzoek om reactie op het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP naar sluitingstijden in de horeca - 2015Z16633

Besluit: Verzoek gehonoreerd.

Verzoek om een toekomstig algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz in twee aparte algemeen overleggen te behandelen met aangepaste spreektijd van 4 minuten per overleg

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 10 september 2015. Verzoek om een toekomstig algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz in twee aparte algemeen overleggen te behandelen met aangepaste spreektijd van 4 minuten per overleg - 2015Z16231

Besluit: Een toekomstig algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz wordt voortaan in twee aparte algemeen overleggen behandeld (3 uur per overleg).

Voortgang uitvoeringsplan ‘Verbeteren situatie kinderen in een ‘vechtscheiding’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 22 juli 2015. Voortgang uitvoeringsplan ‘Verbeteren situatie kinderen in een ‘vechtscheiding’ - 33836-7

Besluit: Conform het besluit in de procedurevergadering d.d. 9 september 2015 van de vaste cie. voor V&J: Agenderen voor een t.z.t. te houden verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg

Brief commissie RU - Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2016 in de commissies

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, M.G.J. Harbers (VVD) - 3 september 2015. Brief commissie RU - Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2016 in de commissies - 2015Z15654

Besluit: 1. Twee wetgevingsoverleggen (zie noot)2. Geen rapporteur3. Technische briefing door de Algemene Rekenkamer - Voor de begroting 2016 kiest de commissie niet voor rapporteurs, maar zal de werkgroep zich richten op verbeteringsmogelijkheden in de begrotingsstukken- Bij behandeling van het jaarverslag en de begroting 2017 zal in beginsel wel met een duo van rapporteurs gewerkt worden- Het BOR wordt gevraagd een notitie op te stellen over de begroting 2016 t.b.v. de begrotingsbehandeling en de werkgroep- De Algemene Rekenkamer wordt verzocht een briefing over de begroting 2016 te geven
Noot: •De plenaire behandeling van de VWS-Begroting 2016 is voorzien in week 45 (3-5 november)•Wetgevingsoverleg onderdeel Jeugd van de begroting VWS 2016 en aanverwante zaken: maandag 16 november 2015; 10.00-17.00 uur. De commissie VenJ zal worden verzocht om daarbij, zoals in voorgaande jaren, ook te betrekken het onderdeel jeugdzorg van de begroting VenJ 2016.•Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2016 en aanverwante zaken: maandag 23 november 2015; 10.00-17.00 uur

Reactie op het verzoek van de commissie over een AMvB voor de pilot Integraal PGB en stand-van-zaken brief

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 september 2015. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een AMvB voor de pilot Integraal PGB en stand-van-zaken brief - 25657-204

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten pgb op 14 september 2015.

Compensatieregeling en voortgang trekkingsrecht pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 september 2015. Compensatieregeling en voortgang trekkingsrecht pgb - 25657-203

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten pgb op 14 september 201

Reactie op het verzoek van de commissie om reactie op de uitzending van Nieuwsuur van 24 augustus 2015 inzake 'Forse verhoging eigen bijdragen zorg door gemeenten’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 september 2015. Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om reactie op de uitzending van Nieuwsuur van 24 augustus 2015 inzake 'Forse verhoging eigen bijdragen zorg door gemeenten’ - 29538-195

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 9 september 201

Brieven aan gemeenteraden en inzet huishoudelijke hulp toelage conform conform cao vvt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 8 september 2015. Brieven aan gemeenteraden en reactie op motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijke hulp toelage (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 121) - 29538-194

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 9 september 201

Onderzoek inkomenspositie chronisch zieken (Motie Voortman, Kamerstuk 34 104, nr. 47)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 september 2015. Informatie over een onderzoek naar de inkomenspositie van chronisch zieken - 34104-71

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 9 september 201

Bestuurlijke afspraken over het trekkingsrecht pgb

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 4 september 2015. Bestuurlijke afspraken over het trekkingsrecht pgb - 25657-202

Besluit: Agenderen voor eerstvolgend algemeen overleg Voortgang trekkingsrechten pgb9

Lijst van vragen en antwoorden inzake Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit Zorgverzekering in verband met de vereveningsbijdrage voor het kalenderjaar 2016 (Kamerstuk 29 689, nr. 616) en van 16 juni 2015 inzake Risicoverevening 2016: verbetering compensatie chronisch zieken (Kamerstuk 29 689, nr. 617)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 september 2015 - 29689-645

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Risicoverevening op 23 september 201

Nazending rapportages 2e voortgangsrapportage hervorming langdurige zorg

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 3 september 2015. Nazending rapportages 2e voortgangsrapportage hervorming langdurige zorg - 34104-70

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Decentralisatie Wmo/Wlz op 9 september 201

Risicodragendheid zorgverzekeraars in 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2015. Risicodragendheid zorgverzekeraars in 2016 - 29689-644

Besluit: Reeds behandeld in het algemeen overleg Risicoverevening op 23 september 201

Aanbieding NZa monitor “Transities Eerstelijnszorg 2015” en tussenstand monitors en proces eerste lijn

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 september 2015. Aanbieding NZa monitor “Transities Eerstelijnszorg 2015” en tussenstand monitors en proces eerste lijn - 33578-17

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg EerstelijnszorgReeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van VWS

Aanbieding rapport Voormeting overheveling van orale oncolytica per 1 januari 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 september 2015. Aanbieding rapport Voormeting overheveling van orale oncolytica per 1 januari 2015 - 29248-287

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Aanbieding van het Capaciteitsplan 2015 voor de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen voor enkele beroepen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 september 2015. Aanbieding van het Capaciteitsplan 2015 voor de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen voor enkele beroepen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) - 29282-232

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid zorgsector8

Aanbieding van het Jaarverslag Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 september 2015. Aanbieding van het Jaarverslag Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (PGD) Nederland 2014 - 32279-70

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Medische ethiek en orgaandonatie

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om toezending van de Marktscan zorgverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 september 2015. Reactie op verzoek van de commissie voor over toezending van de Marktscan zorgverzekeringen - 29689-647

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2000-2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 september 2015. Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2000-2014 - 30234-136

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Onderdeel sport van de VWS-begroting 2016 en aanverwante zaken op 23 november 201

Uitspraak van het Gerechtshof inzake het Europees aanbesteden van zorginkoop door zorgverzekeraars

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 september 2015. Uitspraak van het Gerechtshof inzake het Europees aanbesteden van zorginkoop door zorgverzekeraars - 29689-648

Besluit: Agenderen voor een t.z.t. te houden algemeen overleg Zorgverzekeringswet

Correctie cijfers ondertoezichtstellingen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 15 september 2015. Correctie cijfers ondertoezichtstellingen - 31839-482

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Decentralisatie Jeugdhulp op 6 oktober 2015.

Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 september 2015 over toename van wachtlijsten door budgetplafonds ziekenhuizen en het feit dat patiënten bij de ene verzekeraar sneller wordt geholpen dan bij de andere

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 september 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 3 september 2015, over toename van wachtlijsten door budgetplafonds ziekenhuizen en het feit dat patiënten bij de ene verzekeraar sneller wordt geholpen dan bij de andere - 29689-646

Besluit: Betrekken bij plenair debat Dertigledendebat over de wachtlijsten bij ziekenhuizen (Van Gerven)7

Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 10 september 2015 inzake kankerpatiënten die in ene ziekenhuis een medicijn wel krijgen en in het andere niet

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 september 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Gerven, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 10 september 2015, over kankerpatiënten die in het ene ziekenhuis een medicijn wel krijgen en in het andere niet - 29477-347

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2016

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 september 2015. Ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2016 - 34300-XVI-5

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld 1 oktober 201

Aanbieding werkprogramma 2016 Gezondheidsraad

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 september 2015. Aanbieding van het werkprogramma 2016 van de Gezondheidsraad - 34300-XVI-4

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2016 (Kamerstuk 34 104, nr. 61)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 10 september 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake het voorlopige budgettaire kader Wlz 2016 - 34104-72

Besluit: Desgewenst betrekken bij plenair VAO

Afschrift van de brief van de VNG aan de LVVP m.b.t. betalingsknelpunten vrijgevestigde aanbieders van zorg aan kinderen en jeugdigen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 september 2015. Afschrift van de brief van de VNG aan de LVVP m.b.t. betalingsknelpunten vrijgevestigde aanbieders van zorg aan kinderen en jeugdigen - 2015Z15914

Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg Decentralisatie Jeugdhulp op 6 oktober 2015.

Afschrift van de brief aan de Gemeente Maastricht over het inkoopproces jeudghulpplus

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 september 2015. Afschrift van de brief aan de Gemeente Maastricht over het inkoopproces jeudghulpplus - 2015Z15930

Besluit: Desgewenst betrekken bij algemeen overleg Decentralisatie Jeugdhulp op 6 oktober 201

Landelijk Professioneel Kader nieuwe veldnorm JGZ

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 7 september 2015. Landelijk Professioneel Kader nieuwe veldnorm jeugdgezondheidszorg (JGZ) - 32793-198

Besluit: Agenderen voor wetgevingsoverleg Onderdeel Jeugd VWS-begroting 2016 op 16 november 201

Beleidsdoorlichting artikel 2.1 Kwaliteit en veiligheid

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, B.C.M. (Bernardien) van Leeuwen - 17 september 2015. BOR-notitie: Brief over de opzet en vraagstelling van beleidsdoorlichting artikel 2.1 Kwaliteit en Veiligheid (32 772 nr. 7) - 2015Z16660

Besluit: Bewindspersoon verzoeken een reactie te geven op de BOR-notitie

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 september 2015. Beleidsdoorlichting artikel 2.1 Kwaliteit en veiligheid - 32772-7

Besluit: Zie onderstaand voorstel

Aanbieding tussentijdse uitkomsten monitoring transitieregime, voorhang voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg inzake de afbouw van het transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 september 2015. Aanbieding tussentijdse uitkomsten monitoring transitieregime, voorhang voorgenomen aanwijzing ex art. 8 Wmg inzake de afbouw van het transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg (cggz) voor zeer gespecialiseerde gebudgetteerde instellingen - 29248-286

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 september 2015 over reclame maken op televisie voor een gezondheidsproduct

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 4 september 2015. Reactie op verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 september 2015 over reclame maken op televisie voor een gezondheidsproduct - 34000-XVI-126

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.5

Aanjaagteam verwarde personen

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 3 september 2015. Aanjaagteam verwarde personen - 25424-285

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ
Noot: Tijdens de procedurevergadering d.d. 30 september a.s. wordt de opportuniteit van het algemeen overleg besproken

Verslag van een schriftelijk overleg over het evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 108)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector - 34000-XVI-116

Besluit: Desgewenst betrekken bij begrotingsbehandeling

Concept werkplannen van de organisaties van VWS

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2015. Aanbieding concept werkplannen van de organisaties van VWS - 34000-XVI-118

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.(zie ook agenda PV VWS d.d. 30 september 2015)
Noot: De commissie is d.m.v. een adhoc-procedure reeds in de gelegenheid gesteld tot het aandragen van suggesties voor de concept werkplannen van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving.

Oordeel over het functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2015. Oordeel over het functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 2014 - 25268-122

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg NZa

Vruchtbaarheidsbijeenkomst

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2015. Vruchtbaarheidsbijeenkomst - 30486-10

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Zwangerschap en geboorte op 25 november 201

Verslag van een schriftelijk overleg over het afzien van ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag (Kamerstuk 34 000 XVI, nr. 106)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het afzien van ratificatie van het Biogeneeskundeverdrag - 34000-XVI-125

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.4

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het advies van de commissie Meurs inzake hoofdbehandelaarschap ggz (Kamerstuk 25 424, nr. 275)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2015. Verslag van een schriftelijk overleg inzake het advies van de commissie Meurs inzake hoofdbehandelaarschap ggz - 25424-284

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg GGZ

Reactie op verzoek commissie inzake Evaluatie n.a.v. inbreng rapporteur in WGO Jaarverslag 2014

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 augustus 2015. Reactie op verzoek commissie inzake Evaluatie n.a.v. inbreng rapporteur in WGO Jaarverslag 2014 - 31865-70

Besluit: Betrekken bij werkzaamheden van de door de commissie ingestelde werkgroep Verbetering begroting en jaarverslag
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om brief (zie noot)
Noot: De werkgroep (De Lange) Verbetering begroting en Jaarverslag heeft een eerste bijeenkomst belegd en wenst de minister het volgende voor te leggen als een reactie op haar brief van 31 augustus 2015.•Kan de minister duiden welke timetable wordt gehanteerd t.a.v. de ambtelijke voorbereiding van de start van de opstelling van de ontwerp-VWS-begroting 2017, alsmede van de Verantwoordingsstukken over 2015, op basis waarvan de Kamer kan kennis nemen van de concretisering van de beleidsdoelstellingen. •Ook verneemt de werkgroep wat de minister gaat doen om de informatievoorziening tijdig en volledig te doen zijn, opdat concrete beleidsdoelstellingen en zinvolle basisindicatoren kunnen worden geformuleerd.•Graag verneemt de werkgroep wat op dit moment de oorzaken zijn van de trage en niet tijdige informatievoorziening, en wat de positie van het ministerie en van het betrokken werkveld daarbij is.

Aanbieding Tweede rapportage Substitutiemonitor – Rapportage afsprakenmonitor juli 2015

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 augustus 2015. Aanbieding Tweede rapportage Substitutiemonitor – Rapportage afsprakenmonitor juli 2015 - 33654-16

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Ziekenhuiszorg

Wijziging van de reisagenda in september van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 augustus 2015. Wijziging van de reisagenda in september van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 34000-XVI-117

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

Verslag van een schriftelijk overleg over Evaluatie Wet BIG (Kamerstuk 29282, nr. 211)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over Evaluatie Wet BIG - 29282-231

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Evaluatie Wet BIG (3 1/2 uur plannen).Aan deze agenda worden de agendapunten voor het (t.z.t. plannen) algemeen overleg Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim toegevoegd

Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport inzake Proefberekeningen van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) (29477, nr.310)

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 augustus 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over het rapport inzake Proefberekeningen van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) - 29477-346

Besluit: Agenderen voor t.z.t. te houden algemeen overleg Geneesmiddelenbeleid

Uitnodiging relatiebijeenkomst VWS op 22 september 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 augustus 2015. Uitnodiging relatiebijeenkomst VWS op 22 september 2015 - 2015Z15078

Besluit: Overlaten aan individuele leden / fracties.

Aanbieding afschrift van de brief aan BNG over de garantie regeling ten behoeve van stichting vastgoed Pasana

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 26 augustus 2015 - Aanbieding afschrift van de brief aan BNG over de garantie regeling ten behoeve van stichting vastgoed Pasana - 32299-43

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 15 september 2015 - Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet - 34279

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 oktober 2015.

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

Zaak: Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 september 2015. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 - 34300-XVI

Besluit: Inbreng feitelijke vragenronde reeds vastgesteld op 1 oktober 2015.
Noot: Zie tevens agendapunt 512

Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 september 2015 - Tweede nota van wijziging - 34191-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34191-8

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 10 september 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34191-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34191-7

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 14 april 2015. Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Veegwet VWS 2015) - 34191

Besluit: Inbrengdatum voor een nader verslag vastgesteld op 8 oktober 2015.

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

Zaak: Nota van wijziging - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2015 - 34203-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34203-9

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 1 september 2015 - 34203-8

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Gerelateerde kamerstukken: 34203-8

Zaak: Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 15 mei 2015 - Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK - 34203

Besluit: Inbrengdatum voor een nader verslag vastgesteld op 8 oktober 2015.

Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 24-25 september 2015 te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 september 2015. Geannoteerde agenda voor de informele Gezondheidsraad van 24-25 september 2015 te Luxemburg - 21501-31-382

Besluit: Inbrengdatum voor schriftelijk overleg reeds vastgesteld op 23 september 2015.

Aanbieding van het verslag van de Informele Sportraad op 6 en 7 juli 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 17 september 2015 - 21501-34-252

Besluit: Agenderen voor het eerstvolgende algemeen overleg EU-Sportraad

Brief voorbereiding Nederlands EU-Voorzitterschap

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 26 augustus 2015 - 2015Z15060

Besluit: De minister biedt een briefing aan die zij zelf zal verzorgen.