Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 2 september 2015

Gepubliceerd: 3 september 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A0323116
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3fd5117f-42bf-49db-816c-a4543d9716be&title=Besluitenlijst%20Financi%C3%ABn%20-%202%20september%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 21501, 21501, 21501, 21501, 22112, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 21501, 32800, 25087, 21501, 33462, 34002, 34002, 33532, 29507, 28165, 28165, 32545, 33532, 33532, 21501, 31311, 31311, 32545, 32648, 33957, 33957, 32013, 32648, 33957, 21501, 31311, 31311, 32545, 27863, 34220, 34208, 34208, 34204, 34204, 34198, 34198, 32545, 34196, 34196, 34000

Inhoud


Gesprek Chinese delegatie Financial and Economic Affairs Committee

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, V. van den Eeden - 28 augustus 2015. Gesprek met een Chinese delegatie van de Financial and Economic Affairs Committee - 2015Z15166

Besluit: De commissie stemt in met het inplannen van een gesprek van twee uur met een Chinese delegatie van de Financial and Economic Affairs Committee. Het gesprek zal worden gepland op dinsdag 27 oktober 2015 aan het einde van de middag.
Noot: Het gesprek zal zich primair richten op de Europese schuldencrisis (inclusief Griekenland) en het budgetrecht van de Kamer. Daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan economische ontwikkeling en buitenlandse handel.

Initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot over private equity: einde aan de excessen

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 26 augustus 2015. Initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot over private equity: einde aan de excessen - 34267

Besluit: De bewindslieden van Financiën worden verzocht om een kabinetsreactie op de initiatiefnota aan de Kamer te sturen.

Verzoek aanbieding petitie ‘Stop verkoop Qbuzz’

Zaak: Brief derden - Qbuzz te Amersfoort - 25 augustus 2015. Verzoek Qbuzz tot aanbieding petitie "Stop verkoop Qbuzz" d.d. 15 september 2015 - 2015Z1500015

Besluit: Het verzoek om een petitie aan te mogen bieden is ingetrokken.

Voortgang rondetafelgesprek 'Geldstelsel' dat voorlopig is gepland op 14 oktober 2015.

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, V. van den Eeden - 24 augustus 2015. Stand van zaken rondetafelgesprek Geldstelsel - 2015Z14937

Besluit: Besproken.
Noot: Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.

Initiatiefnota van het lid Van Klaveren over het verlies van de ANBI-status bij het faciliteren van geweldspredikers

Zaak: Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, J.J. van Klaveren (GrBvK) - 5 augustus 2015. Initiatiefnota van het lid Van Klaveren over het verlies van de ANBI-status bij het faciliteren van geweldspredikers - 34259

Besluit: De staatssecretaris van Financiën wordt verzocht om een kabinetsreactie op de initiatiefnota aan de Kamer te sturen.

Brief van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief 'Peuro'14

Zaak: Stafnotitie - griffier, R.F. Berck - 24 augustus 2015. Stafnotitie n.a.v. het verzoek van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief "Peuro"; uitkomst onderzoek - 2015Z14904

Besluit: De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven informeren over de uitkomst van het uitgevoerde onderzoek.

Zaak: Brief commissie - griffier, C.J.M. Roovers - 26 juni 2015. Brief van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief 'Peuro' - 2015Z12656

Besluit: De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven informeren over de uitkomst van het uitgevoerde onderzoek (zie ook onderstaande stafnotitie).

Algemeen overleg financiële transactiebelasting

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, V. van den Eeden - 7 juli 2015. Algemeen overleg financiële transactiebelasting - 2015Z13787

Besluit: Het aangehouden algemeen overleg annuleren.
Besluit: De staatssecretaris van Financiën verzoeken de Kamer te informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot de financiële transactiebelasting.

Voorstel Merkies (SP) voor een rondetafelgesprek over de trustsector; DNB-onderzoeken trustsector

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.Z. Merkies (SP) - 25 augustus 2015. Voorstel Merkies (SP) voor een rondetafelgesprek over de trustsector - 2015Z15027

Besluit: Besloten wordt een rondetafelgesprek te organiseren na de publicatie van de resultaten van het onderzoek van DNB naar de Sanctiewet en de-risking (de resultaten worden eind 2015 verwacht). Eind 2015 zal bij de leden worden geïnventariseerd welke personen en/of organisaties zij wensen uit te nodigen voor het rondetafelgesprek.

Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 11 en 12 september te Luxemburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 augustus 2015. Geannoteerde agenda ten behoeve van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 11 en 12 september te Luxemburg - 21501-07-1306

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 2 september 2015.

Implementatie 'Voorop in Europa' door commissies13

Zaak: Stafnotitie - griffier, T.N.J. de Lange - 24 augustus 2015. Implementatie 'Voorop in Europa' door commissies - 2015Z14920

Besluit: Ter informatie.
Besluit: De commissie besluit geen vaste EU-rapporteur te benoemen. Wel wordt de mogelijkheid opengelaten om bij een specifiek EU-dossier alsnog een rapporteur te benoemen.
Noot: •De aanbevelingen uit het rapport “Voorop in Europa” (Kamerstuk 33936, nrs. 1 en 2; hierna VIE) worden per 1 september 2015 ingevoerd. In het rapport VIE worden 16 aanbevelingen gedaan (zie de stafnotitie).•Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor twee aanbevelingen:•Aanbeveling 1: Bij iedere procedurevergadering worden, indien aan de orde, de nieuwe EU-voorstellen voorgelegd aan de commissie om te bepalen of en zo ja, hoe de voorstellen behandeld gaan worden.•Aanbeveling 2: Aan de commissie wordt voorgelegd of een vaste EU-rapporteur wordt benoemd voor de commissie en of er behoefte bestaat een rapporteur te benoemen bij de behandeling van een prioritair verklaard EU-dossier. De commissie kan vanzelfsprekend indien gewenst ook op een andere wijze tot een toedeling van een of meerdere rapporteurschappen komen. De behoefte daaraan verschilt mogelijk per commissie, mede door de grote verschillen in ‘EU-intensiteit’.

Aanbieding van nieuwe documenten over het ESM-leningenprogramma Griekenland, opheffen van vertrouwelijkheid van documenten en een reactie op het verzoek van de commissie Financiën over het effectieve rentepercentage

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 augustus 2015. Aanbieding van nieuwe documenten over het ESM-leningenprogramma Griekenland, opheffen van vertrouwelijkheid van documenten en een reactie op het verzoek van de commissie Financiën over het effectieve rentepercentage - 21501-07-1296

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over het leningenprogramma voor Griekenland d.d. 19 augustus 2015.

Verslag Eurogroep 14 augustus 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 augustus 2015. Verslag Eurogroep 14 augustus 2015 - 21501-07-1295

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over het leningenprogramma voor Griekenland d.d. 19 augustus 2015.

Leningendocumentatie t.b.v ESM-programma voor Griekenland en inzet kabinet Eurogroep 14 augustus

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 augustus 2015. Leningendocumentatie t.b.v ESM-programma voor Griekenland en inzet kabinet Eurogroep 14 augustus - 21501-07-1293

Besluit: Reeds betrokken bij het plenaire debat over het leningenprogramma voor Griekenland d.d. 19 augustus 2015.

Toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers d.d. 20 mei 2015; Stafnotitie Grip op Europa

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.I.A. Mak - 9 juli 2015. Grip op Europa - 2015Z13884

Besluit: Ter informatie.
Noot: Uw commissie wordt aangemoedigd gebruik te maken van de instrumenten die haar ter beschikking staan, zoals briefings, EU-rapporteur en werkbezoeken, eventueel na een behandelvoorstel vanuit de commissiestaf (EU adviseur), om zodoende de 'grip' op Europese processen te versterken.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 juni 2015. Toezeggingen algemeen overleg informatievoorziening Europese dossiers d.d. 20 mei - 22112-1985

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad/IMF dat is gepland op dinsdag 29 september 2015.

Speciaal verslag "Voorziet de financiële steun van de EU behoorlijk in de behoeften van micro-ondernemers?" van Europese Rekenkamer

Zaak: Brief derden - Europese Rekenkamer te Luxemburg - 16 juli 2015. Aanbieding speciaal verslag "Voorziet de financiële steun van de EU behoorlijk in de behoeften van micro-ondernemers?" van Europese Rekenkamer - 2015Z14612

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De Europese Rekenkamer constateert dat de effectiviteit van EU-programma's voor microfinanciering niet optimaal is en beveelt een betere behoefteanalyse aan voor de keuze en opzet van EU-financieringsinstrumenten. Via de programma's is in Nederland, tot 2013, 3 miljoen euro aan garanties uitgekeerd aan een microfinancieringsinstantie. Projecten in Nederland maakten geen deel uit van het onderzoek van de Europese Rekenkamer. Een toelichting van de heer Brenninkmeijer op het rapport is te bekijken via:

Verslag van de extra ingelaste telefonische Eurogroep vergadering op 16 juli 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 juli 2015. Verslag van de extra ingelaste telefonische Eurogroep vergadering op 16 juli 2015 - 21501-07-1285

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; inhoudelijk reeds betrokken bij het algemeen overleg over de ontwikkelingen in Griekenland d.d. 16 juli 2015.

Aanbieding verslag Eurogroep en de ESM Raad van gouverneurs inzake Griekenland d.d. 17 juli 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 17 juli 2015. Aanbieding verslag Eurogroep en de ESM Raad van gouverneurs inzake Griekenland d.d. 17 juli 2015 - 21501-07-1292

Besluit: Voor kennisgeving aannemen; inhoudelijk reeds betrokken bij het algemeen overleg over de ontwikkelingen in Griekenland d.d. 16 juli 2015.

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juli te Brussel

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 juli 2015. Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juli te Brussel - 21501-07-1286

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 2 september 2015.

Voortgang onderhandelingen principebesluit met Griekenland

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 15 juli 2015. Voortgang onderhandelingen principebesluit met Griekenland - 21501-07-1284

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg over de ontwikkelingen in Griekenland d.d. 16 juli 2015.

Aanbieding voorstellen maatregelen Griekse autoriteiten11

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 juli 2015. Aanbieding voorstellen maatregelen Griekse autoriteiten - 21501-07-1283

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg over de ontwikkelingen in Griekenland d.d. 16 juli 2015.

Raadspositie Europese ontwerpbegroting 2016

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 juli 2015. Raadspositie Europese ontwerpbegroting 2016 - 21501-03-88

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Het Raadscompromis wordt na schriftelijke stemming begin september 2015 aan het Europees parlement verstuurd. Het Europees parlement heeft daarna tot half oktober de tijd om het compromis van de Raad te amenderen. Als de Raad met die amendementen akkoord kan gaan is er een akkoord bereikt. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal conciliatie plaatsvinden tussen de Raad en het Europees parlement, eindigend in een Begrotingsraad op 13 november 2015. De Kamer zal op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.

Interparlementaire bijeenkomsten tweede helft 2015

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, A. Vahdatzade - 25 juni 2015. Vergelijking aanwezigheid Tweede Kamerleden en Kamerleden van andere nationale Kamers bij interparlementare bijeenkomsten - 2015Z12644

Besluit: Ter informatie.
Noot: Uit de notitie blijkt dat de aanwezigheid van Tweede Kamerleden bij interparlementaire bijeenkomsten achterblijft bij die van andere nationale parlementen.

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 24 juni 2015. Kennisgeving EU Interparlementaire bijeenkomsten in het komende halfjaar in Luxemburg - 2015Z12308

Besluit: Ter informatie.
Noot: De data van de voor uw commissie relevante conferenties en de bijbehorende conferentieprogramma's zullen tijdig onder uw aandacht worden gebracht. Het gaat hier vooralsnog om de artikel 13 conferentie op 9-10 november (reeds geagendeerd) en een interparlementaire commissiebijeenkomst over 'het beheer van EU fondsen in bepaalde landen' die voorlopig gepland staat op 16 november.

Verslag van de Eurogroep en de informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de Eurozone op 7 juli 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 juli 2015. Verslag van de Eurogroep en de informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de Eurozone op 7 juli 2015 - 21501-07-1282

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg over de ontwikkelingen in Griekenland d.d. 16 juli 2015.

Uitslag referendum Griekenland inclusief geannoteerde agenda’s Eurogroep en Eurozonetop d.d. 7 juli 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 juli 2015. Uitslag referendum Griekenland inclusief geannoteerde agenda’s Eurogroep en Eurozonetop d.d. 7 juli 2015 - 21501-07-1280

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Uitslag referendum Griekenland d.d. 6 juli 2015.

Verslag van de extra ingelaste telefonische Eurogroep vergaderingen op 30 juni en 1 juli 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 juli 2015. Verslag van de extra ingelaste telefonische Eurogroep vergaderingen op 30 juni en 1 juli 2015 - 21501-07-1278

Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofin Raad d.d. 2 juli 2015.

Stand van zaken Koninklijke Nederlandse Munt

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 28 augustus 2015. Stand van zaken Koninklijke Nederlandse Munt - 34000-IX-31

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de in de brief aangekondigde nadere informatie.
Noot: De staatssecretaris vermeldt in zijn brief dat hij de Kamer op de hoogte houdt van verdere ontwikkelingen.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoonGeen agendapuntenEuropa

Verslag van een schriftelijk overleg over fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 1 juni 2015. Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer - 34000-IX-28

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 augustus 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer - 34000-IX-30

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Lijst van vragen en antwoorden over de Autobrief 2

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 augustus 2015. Beantwoording vragen commissie over de Autobrief 2 - 32800-28

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg over de Autobrief 2 dat is gepland op donderdag 3 september 2015.

Toezeggingen, gedaan tijdens het AO Internationaal fiscaal beleid op 3 juni 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 10 juli 2015. Toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg over Internationaal fiscaal beleid op 3 juni 2015 - 25087-109

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Kabinetsappreciatie Actieplan Europese Commissie 'Een eerlijk en doeltreffend vennootschapsbelastingstelsel in de Europese Unie: vijf belangrijke actiegebieden’

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 juli 2015. Kabinetsappreciatie Actieplan Europese Commissie 'Een eerlijk en doeltreffend vennootschapsbelastingstelsel in de Europese Unie: vijf belangrijke actiegebieden’ - 21501-07-1281

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg EU-actieplan over Europese winstbelasting dat is gepland op woensdag 9 september 2015.

Besluitenlijst Bestuurlijk overleg over WOZ-aangelegenheden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 6 juli 2015. Besluitenlijst Bestuurlijk overleg over WOZ-aangelegenheden - 33462-12

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33462-12

Reactie op een brief van Tankstation Carwash Peeters met het verzoek om aandacht voor Belgische begroting waarin accijnzen en btw niet zijnverhoogd

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 juli 2015. Reactie op een brief van Tankstation Carwash Peeters met het verzoek om aandacht voor Belgische begroting waarin accijnzen en btw niet zijn - 2015Z13472verhoogd

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: In deze brief schrijft de staatssecretaris dat hij in de maand juli zal deelnemen aan een ministerieel overleg in Beneluxverband over de ontwikkeling van accijnstarieven in Nederland, België en Luxemburg en dat hij de Kamer zal informeren over de uitkomsten van dat politieke overleg.

Verslag van een schriftelijk overleg over budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 14 april 2015. Budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel - 34002-100

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten dat staat gepland op 12 oktober 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 34002-10

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 juli 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over budgettaire opbrengst van de oldtimermaatregel - 34002-105

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten dat is gepland op maandag 12 oktober 2015.
Gerelateerde kamerstukken: 34002-10

Verplaatsing SNS Bank

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 augustus 2015. Verplaatsing SNS Bank - 33532-47

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op donderdag 10 september 2015 te 14.00 uur.
Noot: •Met deze brief informeert de minister de Tweede Kamer, conform de voorhangprocedure van artikel 34a, onder b, van de Comptabiliteitswet 2001, over zijn eerder aangekondigde voornemen om SNS Bank af te splitsen van SNS REAAL op 30 september 2015.•De procedure op baisis van de voorhangbepaling is als volgt:•De wens om over de voorgenomen rechtshandeling nadere inlichtingen te ontvangen kan door of namens een van beide Kamers of door ten minste vijftien leden van de Eerste Kamer dan wel dertig leden van de Tweede Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 30 september

Algemene Maatregel van Bestuur beleggingsverzekeringen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 augustus 2015. Aanbieding van de Algemene Maatregel van Bestuur beleggingsverzekeringen - 29507-137

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De minister stuurt met deze brief de definitieve versie van de algemene maatregel van bestuur zoals die is gepubliceerd in het Staatsblad op 17 juli jl. en in werking getreden op 18 juli jl. ter informatie aan de Kamer.

Toestemming voor een technische briefing door het Agentschap van de Generale Thesaurie over de beleidsdoorlichting risicomanagement van de staatsschuld

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 12 augustus 2015. Toestemming voor een technische briefing door het Agentschap van de Generale Thesaurie over de beleidsdoorlichting risicomanagement van de staatsschuld - 2015Z14636

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Stand van zaken onderzoek naar de effectiviteit van interne procedures, risicobeheersing, compliance en controlemaatregelen bij NS (onderzoek Alvarez en Marsal) en toets op het onderzoek van De Brauw naar onregelmatigheden bij NS rondom de aanbesteding van concessie Limburg

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 augustus 2015. Stand van zaken onderzoek naar de effectiviteit van interne procedures, risicobeheersing, compliance en controlemaatregelen bij NS (onderzoek Alvarez en Marsal) en toets op het onderzoek van De Brauw naar onregelmatigheden bij NS rondom de aanbesteding van concessie Limburg - 28165-221

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over de schikking die getroffen is met de voormalige president-directeur van NS, de heer Timo Huges, inzake de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 augustus 2015. Schikking die getroffen is met de voormalige president-directeur van NS, de

Besluit: Desgewenst betrekken bij het dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 augustus 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de schikking die getroffen is met de voormalige president-directeur van NS, de heer Timo Huges, inzake de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst - 28165-222

Besluit: Desgewenst betrekken bij het dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman.

Aanbieding ontwerpbesluit overbruggingsinstellingen en entiteiten voor activa- en passivabeheer

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 14 juli 2015. Aanbieding ontwerpbesluit overbruggingsinstellingen en entiteiten voor activa- en passivabeheer - 32545-35

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De voorlegging van de algemene maatregel van bestuur geschiedt in het kader van een voorhangprocedure (artikel 3:159t, derde lid, Wft) en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld. De voorhangtermijn eindigt op 28 september 2015.

Verkoop REAAL

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 juli 2015. Verkoop REAAL - 33532-46

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 10 juli 2015. Stand van zaken inzake verkoopproces REAAL - 33532-45

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Besluit van de Europese Commissie inzake het Eurowobverzoek om vrijgave van correspondentie over de naheffing tussen Nederland en de Commissie van 20 oktober 2014 tm 28 oktober 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 22 juli 2015. Besluit van de Europese Commissie inzake het Eurowobverzoek om vrijgave van correspondentie over de naheffing tussen Nederland en de Commissie van 20 oktober 2014 tm 28 oktober 2014 - 21501-07-1305

Besluit: Desgewenst betrekken bij de AFB / begrotingsbehandeling Financiën.

Reactie op verzoek commissie over rentemiddeling voor hypotheekklanten met een lopend rentecontract

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 juli 2015. Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Financiën over rentemiddeling voor hypotheekklanten met een lopend rentecontract - 2015Z13925

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verslag van een schriftelijk overleg over de AFM-rapportage over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het MKB behandelen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 maart 2015. Aanbieding rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) behandelen - 31311-146

Besluit: Aanmelden bij de griffie plenair voor een VSO, met als eerste spreker de heer Omtzigt (CDA).6

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 juli 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over de rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) behandelen - 31311-152

Besluit: Aanmelden bij de griffie plenair voor een VSO, met als eerste spreker de heer Omtzigt (CDA).

Reactie op de motie van de leden Aukje de Vries en Omtzigt over de overgangstermijn voor de centrale Wft-examinering (Kamerstuk 32 545, nr. 29) en op de motie van het lid Aukje de Vries c.s. over een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen (Kamerstuk 32 545, nr. 30)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 9 juli 2015. Reactie op de motie van de leden Aukje de Vries en Omtzigt over de overgangstermijn voor de centrale Wft-examinering en op de motie van het lid Aukje de Vries c.s. over een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen - 32545-34

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Benoeming leden Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 juli 2015. Benoeming leden Raad van Toezicht Autoriteit Financiële Markten - 32648-10

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 24 september 2015 te 14.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over de regeling bekostiging financieel toezicht 2015

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juni 2015. Regeling bekostiging financieel toezicht 2015 - 33957-18

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33957-18

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 juli 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de regeling bekostiging financieel toezicht 2015 - 33957-20

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33957-20

Reactie op AFM/DNB rapportage ‘Langs de financiële meetlat – Nederlandse betrokkenheid bij financiële benchmarks’

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 juli 2015. Reactie AFM/DNB rapportage ‘Langs de financiële meetlat – Nederlandse betrokkenheid bij financiële benchmarks’ - 32013-104

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Er lopen nog verschillende vervolgonderzoeken. Als vervolg op het AFM/DNB-onderzoek zullen de AFM en DNB de voortgang van instellingen met het realiseren van verbeteringen in de risicobeheersing, inclusief de opvolging van

Terugkoppeling van de effecten van de geschiktheidstoetsingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 juli 2015. Terugkoppeling van de effecten van de geschiktheidstoetsingen - 32648-9

Besluit: Desgewenst betrekken bij het wetgevingsoverleg over de drie FM-wetsvoorstellen dat is gepland op maandag 7 september 2015.

Kosten opleggen boetes en dwangsommen door AFM en DNB

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 juli 2015. Kosten opleggen boetes en dwangsommen door AFM en DNB - 33957-19

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33957-19

Jaarverslag van het ESM over het jaar 2014, het jaarverslag van het auditcomité van het ESM en de reactie van het ESM management op de aanbevelingen van het auditcomité van het ESM

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 juli 2015. Aanbieding Jaarverslag van het ESM over het jaar 2014, het jaarverslag van het auditcomité van het ESM en de reactie van het ESM management op de aanbevelingen van het auditcomité van het ESM - 21501-07-1279

Besluit: Het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) om een notitie verzoeken.
Besluit: Aanhouden tot na ontvangst van de gevraagde BOR-notitie.

Verslag schriftelijk overleg met betrekking tot de AFM-rapportage over de herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij niet-professionele MKB-ondernemingen

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31 maart 2015. Aanbieding van de rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij niet-professionele MKB-ondernemingen - 31311-147

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 juli 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de rapportage van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij niet-professionele MKB-ondernemingen - 31311-151

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De AFM verwacht uiterlijk het tweede kwartaal van 2016 een rapportage uit te brengen met de eindstand ten aanzien van de herbeoordelingen en het bieden van oplossingen. Indien belangrijke tussentijdse ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, zal de AFM daar tijdig over communiceren.

Vormgeving depositogarantiestelsels (DGS-richtlijn)

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 juli 2015. Vormgeving depositogarantiestelsels (DGS-richtlijn) - 32545-33

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van wetsvoorstel Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34208).
Noot: Op maandag 7 september 2015 is een wetgevingsoverleg gepland waarin o.a. bovengenoemd wetsvoorstel wordt behandeld.4

Jaarrapportage 2014 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 juli 2015. Aanbieding Jaarrapportage 2014 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer - 27863-63

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Fiscale verzamelwet 2015

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 26 augustus 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34220-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van Financiën
Gerelateerde kamerstukken: 34220-6

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 5 juni 2015. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2015) - 34220

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.
Noot: De plenaire behandeling is gepland in week 37 (vergaderweek van 8, 9 en 10 september 2015).

Belastingregeling Nederland Sint Maarten

Zaak: Wetgeving - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 21 augustus 2015. Regeling voor Nederland en Sint Maarten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf-en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Sint Maarten) - 34263-(R2055)

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag wordt vastgesteld op donderdag 8 oktober 2015 te 14.00 uur.
Noot: Dit wetsvoorstel is grotendeels identiek aan het voorstel van rijkswet "Belastingregeling Nederland Curaçao" dat naar verwachting voor Prinsjesdag plenair wordt behandeld.

Nota naar aanleiding van het verslag, nota van wijziging en tweede nota van wijziging Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (34208)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 31

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Op maandag 7 september 2015 is van 11.00 - 17.00 uur een wetgevingsoverleg gepland waarin drie wetsvoorstellen gezamenlijk worden behandeld:1. wetsvoorstel implementatie richtlijn BRRD (34208);2. Wijzigingswet financiële markten 2016 (34198); en3. Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen (34204).

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 augustus 2015. Nota van wijziging - 34208-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Op maandag 7 september 2015 is van 11.00 - 17.00 uur een wetgevingsoverleg gepland waarin drie wetsvoorstellen gezamenlijk worden behandeld:1. wetsvoorstel implementatie richtlijn BRRD (34208);2. Wijzigingswet financiële markten 2016 (34198); en3. Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen (34204).
Gerelateerde kamerstukken: 34208-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 augustus 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34208-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Op maandag 7 september 2015 is van 11.00 - 17.00 uur een wetgevingsoverleg gepland waarin drie wetsvoorstellen gezamenlijk worden behandeld:1. wetsvoorstel implementatie richtlijn BRRD (34208);2. Wijzigingswet financiële markten 2016 (34198); en3. Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen (34204).
Gerelateerde kamerstukken: 34208-6

Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen (34204)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 augustus 2015. Nota van wijziging - 34204-7

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Op maandag 7 september 2015 is van 11.00 - 17.00 uur een wetgevingsoverleg gepland waarin drie wetsvoorstellen gezamenlijk worden behandeld:1. wetsvoorstel implementatie richtlijn BRRD (34208);2. Wijzigingswet financiële markten 2016 (34198); en3. Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen (34204).
Gerelateerde kamerstukken: 34204-7

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 augustus 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34204-6

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Op maandag 7 september 2015 is van 11.00 - 17.00 uur een wetgevingsoverleg gepland waarin drie wetsvoorstellen gezamenlijk worden behandeld:1. wetsvoorstel implementatie richtlijn BRRD (34208);2. Wijzigingswet financiële markten 2016 (34198); en3. Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen (34204).
Gerelateerde kamerstukken: 34204-6

Nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging Wijzigingswet financiële markten 2016 (34198)

Zaak: Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 augustus 2015. Derde nota van wijziging - 34198-10

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Op maandag 7 september 2015 is van 11.00 - 17.00 uur een
Gerelateerde kamerstukken: 34198-10

Zaak: Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 augustus 2015. Nota naar aanleiding van het verslag - 34198-9

Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Op maandag 7 september 2015 is van 11.00 - 17.00 uur een wetgevingsoverleg gepland waarin drie wetsvoorstellen gezamenlijk worden behandeld:1. wetsvoorstel implementatie richtlijn BRRD (34208);2. Wijzigingswet financiële markten 2016 (34198); en3. Wet uitvoering verordening centrale effectenbewaarinstellingen (34204).
Gerelateerde kamerstukken: 34198-9

Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten

Zaak: Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 juli 2015. Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten - 32545-32

Besluit: Desgewenst betrekken bij de algemene financiële beschouwingen (AFB) resp. de begrotingsbehandeling Financiën/Nationale Schuld.

Reactie op ingediende (gewijzigde) amendementen inzake de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 juli 2015. Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Van Vliet inzake de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst - 34196-17

Besluit: Reeds betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Het wetsvoorstel is op 2 juli 2015 aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34196-17

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 2 juli 2015. Reactie op twee ingediende amendementen inzake de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst - 34196-16

Besluit: Reeds betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.
Noot: Het wetsvoorstel is op 2 juli 2015 aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 34196-16

Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft van 2015 dan wel eerste kwartaal van 2016 (onderdeel Financiën)

Zaak: Stafnotitie - adjunct-griffier, V. van den Eeden - 11 augustus 2015

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 3 juli 2015. Spoedeisende wetsvoorstellen tweede helft 2015 dan wel eerste kwartaal 2016 - 34000-62

Besluit: De minister en de staatssecretaris van Financiën verzoeken om de Kamer te informeren over wanneer de nog niet ingediende wetsvoorstellen, te weten de Wet uitvoering Common Reporting Standard, de Invoeringswet douanewetboek van de Unie en de Implementatiewet herziene richtlijn icbe's, naar verwachting aan de Kamer worden toegestuurd.
Noot: De overige wetsvoorstellen in het overzicht zijn reeds door de Kamer in behandeling genomen danwel afgehandeld. Zie voor meer informatie onderstaande stafnotitie.