Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 30 juni 2015

Gepubliceerd: 30 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën
Activiteitnummer: 2015A03117
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1524f1b8-d9d9-4885-b322-2bb7f7a20d54&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Financi%C3%ABn%20-%2030%20juni%202015%20%28apart%20AO%20over%20kabinetsreactie%20op%20EU-actieplan%20Europese%20winstbelasting%29.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Voorstel Neppérus (VVD) om na zomerreces een apart AO te voeren over kabinetsreactie op EU-actieplan over Europese winstbelasting

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H. Neppérus (VVD) - 29 juni 2015. Voorstel Neppérus (VVD) om na zomerreces een apart AO te voeren over kabinetsreactie op EU-actieplan over Europese winstbelasting - 2015Z12913

Besluit: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel van mevrouw Neppérus (VVD) ingestemd: PvdA, SP, CDA, ChristenUnie en de heer Van Vliet. De overige fracties hebben niet gereageerd. Het voorstel is aangenomen. Dat betekent dat na het zomerreces een apart algemeen overleg wordt gevoerd over de (nog te ontvangen) kabinetsreactie op EU-actieplan over Europese winstbelasting.