Besluitenlijst van de e-mailprocedure van dinsdag 30 juni 2015

Gepubliceerd: 30 juni 2015
Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven
Activiteitnummer: 2015A03081
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d1219a77-e94c-442b-a7de-5afb3e6af399&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20beantwoording%20vragen%20Presidium%20onderzoekvoorstel%20evaluatie%20regeling%20grote%20projecten.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Reactie op vragen Presidium onderzoekvoorstel evaluatie Regeling grote projecten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - griffier, F.M.H. van Dijk - 3 juni 2015. Brief Presidium over evaluatie Regeling grote projecten - 2015Z10195

Besluit: Zie besluit bij BOR notitie 2015Z12623.
Noot: *ToelichtingDe e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, Welp P. - 25 juni 2015. Reactie op vragen Presidium onderzoekvoorstel evaluatie Regeling grote projecten - 2015Z12623

Besluit: Naar aanleiding van de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: PvdA en CDA. De VVD heeft een voorstel gedaan de brief op onderdelen aan te passen. De overige fracties hebben niet gereageerd. Dat betekent dat het huidige voorstel voor beantwoording van de vragen van het Presidium niet is aangenomen. Aan de commissie zal een nieuw voorstel voor de beantwoording worden gedaan.