Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 30 juni 2015

Gepubliceerd: 1 juli 2015
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2015A030796
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5f9fe240-2089-4eb3-8bfc-e3671b90105b&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20WR%20d.d.%2030%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31757, 29453, 32156, 26643, 31490, 32847, 32847, 33340, 32757, 32847, 17050, 29453

Inhoud


Rondvraagpunt lid Karabulut met verzoek om reactie op RLI-rapport Wonen in verandering

Zaak: Brief derden - Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) te Den Haag - 26 juni 2015. Aanbieding advies "Wonen in verandering, over flexibilisering en regionalisering in het woonbeleid" van Rli - 2015Z12846

Besluit: Minister voor Wonen en Rijksdienst om een reactie verzoeken.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S. Karabulut (SP) - 29 juni 2015. Rondvraagpunt lid Karabulut met verzoek om reactie op RLI-rapport Wonen in verandering - 2015Z12825

Besluit: Minister voor Wonen en Rijksdienst om een reactie verzoeken.

Reactie op de aangenomen moties, ingediend bij het VAO Bevolkingsdaling/Krimp van 20 mei 2015.

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 30 juni 2015. Reactie op de aangenomen moties, ingediend bij het VAO Bevolkingsdaling/Krimp van 20 mei 2015 - 31757-74

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg inzake het vernieuwde Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling (na de zomer).

Aanwijzing onafhankelijke instantie t.b.v. visitatie van woningcorporaties

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 juni 2015. Aanwijzing onafhankelijke instantie t.b.v. visitatie van woningcorporaties - 29453-395

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Woningcorporaties.

Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren)

Zaak: Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, C.J. Schouten (ChristenUnie) - 20 februari 2015. Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) - 34156

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 15 juli 2015.

Uitstel reactie op het Advies Raad van Cultuur over de vervreemding van de monumentcomplexen aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 juni 2015. Uitstel toezending reactie op het Advies Raad van Cultuur over de vervreemding van de monumentcomplexen aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) - 32156-57

Besluit: Voortzetting algemeen overleg Vervreemding en transformatie rijksvastgoed d.d. 1 juli 2015 uitstellen en opnieuw plannen (samen met de minister van OCW), nadat reactie van de ministers voor Wonen en Rijksdienst en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het advies van de Raad voor Cultuur over de vervreemding van de monumentcomplexen aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) is ontvangen.
Besluit: Minister verzoeken om de betekenis van de passage in de brief dat er geen onomkeerbare stappen zullen worden gezet nader uit een te zetten.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)(Kamerstuk 34210-XVIII)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 juni 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34210-XVIII-3

Besluit: Betrekken bij het debat over de voorjaarsnota.3

BOR-Notitie ten behoeve van AO Privatisering, verzelfstandiging en toezicht

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Öncu - 18 juni 2015. BOR-Notitie ten behoeve van AO Privatisering, verzelfstandiging en toezicht - 2015Z11819

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg Privatisering, verzelfstandiging en toezicht op 24 september 2015.

Antwoorden op vragen van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over het concept Instellingsbesluit BIT

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 24 juni 2015. Antwoorden op vragen van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over het concept Instellingbesluit Bureau ICT toetsing (BIT) - 26643-362

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.Algemeen

Stand van zaken cao-onderhandelingen overheid

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 juni 2015. Stand van zaken cao-onderhandelingen overheid - 34000-VII-49

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg CAO-onderhandelingen rijksoverheid.

Toezegging, gedaan tijdens het Algemeen Overleg Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014 over de ontwikkeling van de apparaatsuitgaven

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 juni 2015. Nadere informatie over de ontwikkeling van de apparaatsuitgaven - 31490-177

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Rijksdienst na het zomerreces.

Renovatie paleis Huis ten Bosch

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 juni 2015. Renovatie paleis Huis ten Bosch - 34000-XVIII-22

Besluit: Desgewenst betrekken bij behandeling begroting van de Koning 2016.

Uitkomsten van de pilot met het machtigingsmodel van de gemeenten Den Haag en Rotterdam

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 26 juni 2015. Uitkomsten van de pilot met het machtigingsmodel van de gemeenten Den Haag en Rotterdam - 32847-181

Besluit: Aangekondigde uitkomst van de pilot (verwacht eind 2015) afwachten.2

Prioriteiten volkshuisvesting

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 juni 2015. Prioriteiten volkshuisvesting - 32847-180

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Woningcorporaties.

Reactie op de brief van woningcorporatie Goede Stede te Almere, mede namens andere woningcorporaties in Flevoland m.b.t. passendheidstoets

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 23 juni 2015. Reactie op de brief van woningcorporatie Goede Stede te Almere, mede namens andere woningcorporaties in Flevoland m.b.t. passendheidstoets - 2015Z12115

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Afschrift van het besluit op aanvraag van de Capelle aan den IJssel voor gebiedsaanwijzing Operabuurt, Gebouwenbuurt, de Hoeken en de Hovenbuurt in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 juni 2015. Afschrift van het besluit op aanvraag van de Capelle aan den IJssel voor gebiedsaanwijzing Operabuurt, Gebouwenbuurt, de Hoeken en de Hovenbuurt in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) - 33340-5

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 8 september 2015 te 14.00 uur.

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de voortgang van het Expertteam Versnellen over bevindingen op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu (Kamerstuk 32757, nr. 113)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 22 juni 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de voortgang van het Expertteam Versnellen over bevindingen op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en milieu - 32757-114

Besluit: VSO aanmelden (voor na de zomer).

Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 19 juni 2015. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 - 32847-178

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Woningcorporaties.

Onregelmatigheden Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 18 juni 2015. Onregelmatigheden Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP) - 17050-506

Besluit: (Desgewenst) betrekken bij plenair debat over onregelmatigheden uitvoering Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector.

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen

Zaak: Wetgeving - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 16 juni 2015. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen - 34228

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 september 2015 te 14.00 uur.

Aanbieding rapport “Regionale effecten passendheidstoets”

Zaak: Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 11 juni 2015. Aanbieding rapport “Regionale effecten passendheidstoets” - 29453-394

Besluit: Agenderen voor nog te plannen algemeen overleg Woningcorporaties.