Besluitenlijst van de e-mailprocedure van vrijdag 26 juni 2015

Gepubliceerd: 26 juni 2015
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2015A03076
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=969fbdb0-2bb2-4ab9-b9f0-1f0e025e7c80&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20WR%20d.d.%2026%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van lid Albert de Vries betreffende aanwezigheid ministers WR en EZ bij AO Privatisering, verzelfstandiging en toezicht van overheidsdiensten

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.A. (Albert) de Vries (PvdA) - 25 juni 2015. Verzoek van lid Albert de Vries betreffende aanwezigheid ministers WR en EZ bij AO Privatisering, verzelfstandiging en toezicht van overheidsdiensten - 2015Z12616

Besluit: Het voorstel van het lid Albert de Vries is aangenomen. Het algemeen overleg zal worden verplaatst en de ministers van WR en van EZ zullen voor dit algemeen overleg worden uitgenodigd.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: VVD, PvdA, SP en Van Vliet.