Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 25 juni 2015

Gepubliceerd: 26 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A03062
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9992b503-b925-40da-bb9d-2d098b748c8d&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%2025%20juni%202015%20i.v.m.%20verzoek%20om%20rappel%20brief%20historische%20gebouwen.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek om rappel brief inzake uitvoering motie over onderhoud historische gebouwen als kerken en kastelen binnen huidige BRIM-regeling

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.S. Monasch (PvdA) - 25 juni 2015. Verzoek om rappel brief inzake uitvoering motie over onderhoud historische gebouwen als kerken en kastelen binnen huidige BRIM-regeling - 2015Z12540

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd.
Noot: De volgende fracties hebben op de e-mailprocedure gereageerd en ingestemd met het voorstel: VVD, PvdA, D66.