Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 25 juni 2015

Gepubliceerd: 26 juni 2015
Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Activiteitnummer: 2015A03058
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=50985af6-09d1-4f43-a357-9955835ab7c5&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20WR%20-%2025%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Verzoek van het lid Segers mede namens het lid Slob om de kijken of het mogelijk is om van het plenaire debat op de rol over de onderhandelingen over de CAO van o.a. het Rijkspersoneel, politie, onderwijs, defensie, etc. een algemeen overleg (AO) te maken (dat plaatsvindt op 1 juli van 18.00 tot 20.00 uur).

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, G.J.M. Segers (ChristenUnie) - 25 juni 2015. Verzoek van het lid Segers mede namens het lid Slob (CU) om te kijken of het mogelijk is om van het plenaire debat op de rol over de onderhandelingen over de CAO van o.a. het Rijkspersoneel, politie, onderwijs, defensie, etc. een algemeen overleg (AO) te maken (dat plaatsvindt op 1 juli van 18.00 tot 20.00). - 2015Z12507

Besluit: Het voorstel van het lid Segers, mede namens het lid Slob is aangenomen. Dit betekent dat het AO CAO-onderhandelingen Rijk plaats zal vinden op woensdag 1 juli, van 18.00-20.00 uur.De minister van V&J zal niet aanwezig zijn bij het AO vanwege overlap met het plenaire debat over het rapport van de Commissie-Hoekstra.
Noot: In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: PvdA, SP, GroenLinks, D66, SGP, CU en Kuzu/ Öztürk. Het voorstel is daarmee aangenomen.