Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 30 juni 2015

Gepubliceerd: 2 juli 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A0303811
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3de055ae-d4b5-401a-9630-2aec1c7ab098&title=Besluitenlijst%20commissie%20Economische%20Zaken%20op%2030%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 33348, 33348, 26407, 29659, 33576, 26407, 30991, 32627, 27858, 31532, 21501, 33979, 27858, 27428, 24095, 26643, 31288, 29362, 21501, 31311, 30212, 30196, 29023, 33529, 33529

Inhoud


Verzoek van het lid Dik-Faber om een verslag van de internationale

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, R.K. Dik-Faber (ChristenUnie) - 30 juni 2015. Verzoek van het lid Dik-Faber om de staatssecretaris van EZ een verslag te vragen van de internationale conferentie over voedselverspilling ‘No More Food To Waste’ en dit verslag te agenderen voor het nota-overleg "Aanpak voedselverspilling" op 21 september. - 2015Z13058

Besluit: Het verzoek wordt gehonoreerd om de staatssecretaris van EZ een verslag te vragen van de internationale conferentie over voedselverspilling ‘No More Food To Waste’ en dit verslag te ontvangen voorafgaand aan het nota-overleg "Aanpak voedselverspilling" op 21 september 2015.Overige rondvraagpunten Landbouw en NatuurGeen agendapunten

Reactie op ingediende amendementen naar aanleiding van wetgevingsoverleg wetsvoorstel natuurbescherming (33348)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 juni 2015. Reactie op de amendementen ingediend bij de Wet Natuurbescherming - 33348-111

Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van de Wet Natuurbescherming op 25 juni 2015. Rondvraag Landbouw en Natuur
Gerelateerde kamerstukken: 33348-11

Aankondiging schriftelijke reactie op de amendementen inzake Wet Natuurbescherming (Kamerstuk 33348)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 juni 2015. Aankondiging van een schriftelijke reactie op de amendementen ingediend bij de Wet Natuurbescherming - 33348-95

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Gerelateerde kamerstukken: 33348-95

Verslag van het lid Heerema rapporteur Green Week op 5 juni 2014.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 25 juni 2015. Verslag rapporteur Green Week 2015 inzake biodiversiteit - 2015Z12469

Besluit: Instemmen met het verslag.
Besluit: Het voorstel tot het aanstellen van een rapporteur voor de nieuwe voorstellen inzake de herziening van de Natura2000/VHR-richtlijn wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering op 1 september 2015 aangezien er dan gesproken zal worden over rapporteurschappen met betrekking tot Europa.

Voorstel House of Lords European Union Committee over

Zaak: Stafnotitie - EU-adviseur, J.P. d'Hondt - 24 juni 2015. EU-stafnotitie: Behandelvoorstel verzoek ondertekening brief House of Lords inzake voedselverspilling - 2015Z12306

Besluit: Ter informatie.

Zaak: Brief derden - House of Lords European Union Committee te London - 24 juni 2015. Voorstel House of Lords European Union Committee over voedselverspilling - 2015Z08609

Besluit: De brief van de voorzitter van de House of Lords zal door de voorzitter namens de commissie EZ worden mede-ondertekend.

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 mei 2015 over het EU rapport ‘State of Nature’ van het Europese Milieuagentschap waaruit blijkt dat de toestand van natuur in Nederland nu het slechtst is van heel Europa

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 mei 2015 over het EU rapport ‘State of Nature’ van het Europese Milieuagentschap waaruit blijkt dat de toestand van natuur in Nederland nu het slechtst is van heel Europa - 26407-99

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid, EHS en Oostvaardersplassen op 24 september 2015 van 15.30 tot 19.30 uur.VisserijGeen agendapuntenOverig Landbouw en Natuur

Toezeggingen, gedaan tijdens het VAO Staatsbosbeheer op 8 oktober 2014.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 juni 2015. Toezeggingen, gedaan tijdens het VAO Staatsbosbeheer op 8 oktober 2014 - 29659-139

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid, EHS en Oostvaardersplassen op 24 september 2015 van 15.30 tot 19.30 uur

Ondersteuning Marker Wadden

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 juni 2015. Ondersteuning Marker Wadden - 33576-45

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid, EHS en Oostvaardersplassen op 24 september 2015 van 15.30 tot 19.30 uur

Verslag van de elfde bijeenkomst van het VN-Bossenforum van 4 t/m 5

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 juni 2015. Verslag van de elfde bijeenkomst van het VN-Bossenforum van 4 t/m 5 mei 2015 in New York - 26407-98

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Natuurbeleid, EHS en Oostvaardersplassen op 24 september 2015 van 15.30 tot 19.30 uur.

Reactie op een brief van Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) inzake de situatie ontstaan door muizenschade in Friesland

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 juni 2015. Reactie op een brief van Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) inzake de situatie ontstaan door muizenschade in Friesland - 2015Z12868

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Landbouw (inclusief mestbeleid) op 1 juli 2015, van 9.30 tot 12.00 uurNatuur

Equivalent certificaat 'Extensieve teelt op klei'

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 29 juni 2015. Equivalent certificaat 'Extensieve teelt op klei' - 2015Z12810

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Landbouw (inclusief mestbeleid) op 1 juli 2015 van 9.30 tot 12.00 uur.

Kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Agro-, Visserij-, en Voedselketens

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 26 juni 2015. Kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Agro-, Visserij-, en Voedselketens - 30991-25

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 23 september 2015 om 14.00 uur

Planning zuiveringsplicht glastuinbouw

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 23 juni 2015. Planning zuiveringsplicht glastuinbouw - 32627-19

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Landbouw (inclusief mestbeleid) op 1 juli 2015, van 9.30 tot 12.00 uur
Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 juni 2015 over ontwikkelingen ten aanzien van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof glyfosaat

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 25 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 16 juni 2015, over ontwikkelingen ten aanzien van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof glyfosaat - 27858-319

Besluit: Agenderen voor het te plannen algemeen overleg Gewasbeschermingsmiddelen.

Toezegging tijdens het AO-Voedsel van 9 december 2014 inzake cijfers over de verschillende handelsstromen in de agrofoodsector

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 juni 2015. Toezegging tijdens het AO-Voedsel van 9 december 2014 inzake cijfers over de verschillende handelsstromen in de agrofoodsector - 31532-151

Besluit: Desgewenst betrekken bij de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van EZ 2016.

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad op 16 juni 2015.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 25 juni 2015. Verslag van de Landbouw- en Visserijraad op 16 juni 2015 - 21501-32-847

Besluit: Agenderen voor het schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad d.d 13 juli met inbrengdatum 7 juli 2015.

Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 juni 2015 over invoeren van fosfaatrechten in de melkveehouderij

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 23 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 juni 2015 over invoeren van fosfaatrechten in de melkveehouderij - 33979-97

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten.
Gerelateerde kamerstukken: 33979-97

Reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 over handhaving teeltvoorschriften

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma - 22 juni 2015. Reactie op verzoek van het lid Geurts, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015, over handhaving teeltvoorschriften - 27858-318

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie- en kwekersrecht op 9 september 2015 van 10.00 tot 13.00 uur.
Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg Landbouw (inclusief mestbeleid) op 1 juli 2015, van 9.30 tot 12.00 uur.

Nieuwe nationale teeltbevoegdheid ggo’s en overgangsdossiers

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld - 18 juni 2015. Nieuwe nationale teeltbevoegdheid ggo’s en overgangsdossiers - 27428-307

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Biotechnologie- en kwekersrecht op 9 september 2015 van 10.00 tot 13.00 uur.

Besluit Presidium over het onderzoeksvoorstel “Breed welvaartsbegrip”

Zaak: Overig - griffier, J.E. Biesheuvel-Vermeijden - 25 juni 2015. Besluit Presidium over het onderzoeksvoorstel “Breed welvaartsbegrip” - 2015Z12546

Besluit: De brief zal worden doorgeleid naar de werkgroep Breed welvaartsbegrip.LANDBOUW EN NATUUR 17.55 - 18.30Brievenlijst Landbouw en Natuur nrs. 15 t/m 31 (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)Uitnodigingen Landbouw en NatuurGeen agendapunten6

Verzoek Stuurgroep Nederlands Voorzitterschap EU 2016 m.b.t. aandragen interparlementaire conferentie

Zaak: Overig - griffier, A.W. Westerhoff - 19 juni 2015. Verzoek van de Stuurgroep Nederlands Voorzitterschap uiterlijk 15 september aan te geven of een derde zelfgekozen interparlementaire conferentie wenselijk is. De desbetreffende commissies uit beide Kamers moeten daartoe een nieuw gemeenschappelijk voorstel voor aandragen - 2015Z11857

Besluit: Ter informatie.5

Zaak: Brief Kamer - Voorzitter van de Tweede Kamer, A. van Miltenburg (VVD) - 19 december 2014. Reactie voorzitters van Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal m.b.t. voorbereiding parlementaire dimensie Nederlands EU-Voorzitterschap 2016 - 2014Z23775

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Verzoek van het lid Bosman om een aantal debatten en dertigledendebatten samen te voegen tot één debat olie- en gaswinning in Nederland.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 1 juli 2015. Verzoek van het lid Bosman om een aantal debatten en dertigledendebatten samen te voeren tot één debat olie- en gaswinning in Nederland. - 2015Z13176

Besluit: Het voorstel om een aantal (dertig leden) debatten op het gebied van olie- en gaswinning samen te voegen tot een groot plenair debat met uitgebreide spreektijden wordt doorgeleid naar de aanvragers van de debatten waarna het verzoek opnieuw besproken zal worden tijdens de procedurevergadering op dinsdag 1 september 2015.Gezamenlijke agendapunten Economie en Innovatie en Landbouw en Natuur

Verzoek van de leden J. Vos en Van Tongeren om een rondetafelgesprek over de uitspraak van de rechter in Den Haag inzake het Nederlandse klimaatbeleid.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, J.C. (Jan) Vos (PvdA) - 30 juni 2015. Verzoek van de leden J. Vos en Van Tongeren om een rondetafelgesprek over de uitspraak van de rechter in Den Haag inzake het Nederlandse klimaatbeleid. - 2015Z13045

Besluit: Het verzoek tot houden van een rondetafelgesprek over de de uitspraak van de rechter in Den Haag inzake het Nederlandse klimaatbeleid wordt gehonoreerd. De fracties zullen via een emailprocedure worden verzocht om uiterlijk 25 augustus 2015 suggesties voor genodigden aan te leveren.

Verzoek van het lid Mulder om een kabinetsreactie op de uitspraak van de Hoge Raad over de splitsingswet

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 29 juni 2015. Verzoek van het lid Mulder om een kabinetsreactie op de uitspraak van de Hoge Raad over de splitsingswet - 2015Z12882

Besluit: Zie de besluitvorming onder agendapunt 8.4

Besluit commerciële radiovergunningen na 2017

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 juni 2015. Besluit commerciële radiovergunningen na 2017 - 24095-384

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg Telecommunicatie op 2 juli 2015, van 10.00 tot 13.00 uur

Stand van zaken ten aanzien snel internet in de buitengebieden

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 juni 2015. Stand van zaken ten aanzien snel internet in de buitengebieden - 26643-361

Besluit: Reeds geagendeerd voor het algemeen overleg telecommunicatie op 2 juli 2015 van 10.00 tot 13.00 uur

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)(Kamerstuk 34210-XIII)

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 juni 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 34210-XIII-4

Besluit: Reeds geagendeerd voor het wetgevingsoverleg inzake de Jaarverslagen, verantwoordingsstukken 2014 en suppletoire begroting (Voorjaarnota) 2015 ministerie Economische Zaken en Diergezondheidsfonds op 25 juni 201

Notitie BOR t.b.v. het wetgevingsoverleg op 25 juni 2015 met minister en staatssecretaris van Economische Zaken over het Jaarverslag en Diergezondheidsfonds, de verantwoordingsstukken 2014 en de suppletoire begroting (Voorjaarnota) 2015 ministerie Economische Zaken

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, M. Harpe - 19 juni 2015. Notitie BOR t.b.v. het wetgevingsoverleg op 25 juni 2015 met minister en staatssecretaris van Economische Zaken over het Jaarverslag en Diergezondheidsfonds, de verantwoordingsstukken 2014 en de suppletoire begroting (Voorjaarnota) 2015 ministerie Economische Zaken - 2015Z11923

Besluit: Reeds betrokken bij het wetgevingsoverleg op 25 juni 2015 over Het Jaarverslag en Diergezondheidsdienst, verantwoordingsstukken 2014 en suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 201

Aanbieding van het toetsingskader risicoregelingen voor het onderzoeksdeel van het Toekomstfonds

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 juni 2015. Aanbieding van het toetsingskader risicoregelingen voor het onderzoeksdeel van het Toekomstfonds - 31288-477

Besluit: Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Bedrijfslevenbeleid en Innovatie.

Voortgang wetgeving voor de e-overheid

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 26 juni 2015. Voortgang wetgeving voor de e-overheid - 29362-246

Besluit: De minister van EZ zal worden verzocht om het tijdspad van de voorgenomen wetgeving voor de e-overheid nader te preciseren

Verslag van de Telecomraad van 12 juni 2014.

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 juni 2015. Verslag van de Telecomraad van 12 juni 2015 - 21501-33-548

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Telecomraad op 9 december van 14.00 tot 15.30 uur

Consultatie Nederlandse Franchise Code

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 19 juni 2015. Consultatie Nederlandse Franchise Code - 31311-150

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Ondernemen en bedrijfsfinanciering op 30 september 2015 van 10.00 tot 13.00 uur

Kabinetsreactie inzake Arrest Hoge Raad over de Wet onafhankelijk netbeheer en antwoorden op vragen commissie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 juni 2015. Kabinetsreactie inzake Arrest Hoge Raad over de Wet onafhankelijk netbeheer en antwoorden op vragen commissie - 30212-81

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg wordt vastgesteld op woensdag 26 augustus 2015 om 11.00 uur.
Besluit: De minister van EZ zal worden verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten totdat deze brief naar genoegen met de Kamer is besproken. De minister wordt verzocht zijn waardering van dit verzoek schrifteljk aan de Kamer kenbaar te maken zodat deze brief geagendeerd kan worden voor het vervolg van het algemeen overleg Energie en SDE+ op 2 juli 2015.
Noot: Zie ook het rondvraagpunt van het lid Agnes Mulder (CDA) onder agendapunt 17Overig EnergieEconomie en Innovatie

Energie-efficiëntie in de industrie

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 juni 2015. Energie-efficiëntie in de industrie - 30196-346

Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energie op 30 september 2015 van 14.00 tot 18.00 uur.

Reactie op het verzoek van het lid Albert de Vries, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 juni 2015, over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid inzake de gasexplosie in Diemen

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 22 juni 2015. Reactie op het verzoek van het lid Albert de Vries, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 4 juni 2015, over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid inzake de gasexplosie in Diemen - 29023-197

Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over de gasexplosie in Diemen met de minister van W&R.

Reactie om te reageren op een e-mail van mevrouw H., waarin zij NAM oproept om haar volledige inzage te geven in het dossier over haar woning bij NAM

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 juni 2015. Reactie om te reageren op een e-mail van mevrouw H., waarin zij NAM oproept om haar volledige inzage te geven in het dossier over haar woning bij NAM - 2015Z12852

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over het Besluit Gaswinning Groningen in 2015 op woensdag 1 juli 2015 van 15.00 tot 23.00 uur

Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 23 juni 2015, om een overzicht om de meetresultaten en de onderzoeksopzet van het onderzoek van TNO naar de zwaarte van toekomstige aardbevingen per ommegaande openbaar te maken en een reactie van SODM aangaande hun eerdere advies in relatie tot dit TNO onderzoek

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 juni 2015. Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 23 juni 2015, om een overzicht om de meetresultaten en de onderzoeksopzet van het onderzoek van TNO naar de zwaarte van toekomstige aardbevingen per ommegaande openbaar te maken en een reactie van SODM aangaande hun eerdere advies in relatie tot dit TNO onderzoek - 33529-175

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over het Besluit Gaswinning Groningen in 2015 op woensdag 1 juli 2015 van 15.00 tot 23.00 uur

Besluit Gaswinning Groningen in 2015

Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 23 juni 2015. Besluit Gaswinning Groningen in 2015 - 33529-174

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over het Besluit Gaswinning Groningen in 2015 op woensdag 1 juli 2015 van 15.00 tot 23.00 uur

Uitnodiging en programma DCC, namens topsector creatieve industrie, voor werkbezoek aan de creatieve industrie tijdens Dutch Design Week (DDW) d.d. 19 oktober 2015.

Zaak: Brief derden - Dutch Creative Council (DCC) te Amsterdam - 25 juni 2015. Uitnodiging en programma DCC, namens topsector creatieve industrie, voor werkbezoek aan de creatieve industrie tijdens Dutch Design Week (DDW) d.d. 19 oktober 2015 - 2015Z12502

Besluit: Overlaten aan individuele leden.