Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 24 juni 2015

Gepubliceerd: 24 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2015A03005
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=092613ba-3530-40c4-81d8-93999e06be85&title=Besluitenlijst%20extra%20procedurevergadering%20BUZA%20d.d.%2024%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29521


Behandeling artikel 100 brief verlenging Nederlandse bijdrage aan MINUSMA Mali

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 juni 2015. Verlenging Nederlandse bijdrage aan MINUSMA - 29521-293

Besluit: De commissie besluit om het overleg met het kabinet over deze brief direct na het zomerreces in te plannen. In de procedurevergadering van 2 juli wordt de procedure van behandeling nader vastgesteld.

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 juni 2015. Behandeling artikel 100 brief MINUSMA - 2015Z12218

Besluit: De commissie besluit om het overleg met het kabinet over de artikel 100 brief over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA direct na het zomerreces in te plannen.
Noot: Het gepland algemeen overleg van de vaste commissie voor Defensie over de voortgangsrapportage MINUSMA op 1 juli van 13.00 tot 15.30 uur blijft gehandhaafd.