Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 24 juni 2015

Gepubliceerd: 24 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie
Activiteitnummer: 2015A02988
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=cd6bebf7-8d54-4c1a-9c93-e3fe594070e8&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20Voorstel%20tot%20uitstel%20algemeen%20overleg%20bescherming%20Nederlandse%20schepen%20tegen%20piraterij%20d.d.%2024%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Uitstel verzending van het beleidsstandpunt over bescherming van Nederlandse schepen tegen piraterij

Zaak: Brief regering - minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 23 juni 2015. Uitstel verzending van het beleidsstandpunt over bescherming van Nederlandse schepen tegen piraterij - 2015Z12114

Besluit: Het algemeen overleg bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij uitstellen tot een nader te bepalen moment na het zomerreces. Daarmee komt het tijdstip op 1 juli vrij voor de commissie voor Buitenlandse Zaken.
Noot: In de procedurevergadering op 2 juli 2015 wordt nader gesproken over de planning van dit overleg.