Besluitenlijst van de procedurevergadering van dinsdag 23 juni 2015

Gepubliceerd: 23 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Activiteitnummer: 2015A029602
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=fddb9f93-d402-4f2b-a21a-fee774fc8a62&title=Besluitenlijst%20extra%20pv%2023%20juni.pdf [PDF]
Behandelde dossiers:


Nederlandse bijdrage Resolute Support Afghanistan

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 juni 2015. Nederlandse bijdrage Resolute Support Afghanistan - 2015Z11921

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op vrijdag 26 juni 2015 om 10.00 uur. Beantwoording kabinet uiterlijk dinsdag 30 juni 2015 om 12.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg met ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op woensdag 1 juli van 16.00 tot 19.00 uur of van 18.00 tot 21.00 uur (afhankelijk van besluit over behandeling brief inzake verlenging MINUSMA).

Verlenging Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 juni 2015. Verlenging Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS - 2015Z11920

Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op woensdag 24 juni 2015 om 16.00 uur, beantwoording kabinet uiterlijk vrijdag 26 juni 2015 eind van de dag.
Besluit: Ambtelijke briefing organiseren op donderdag 25 juni van 17.30 tot 19.00 uur.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg op dinsdag 30 juni van 19.00 tot 23.00 uur met de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Besluit: Derde termijn in afrondend plenair debat (van één termijn) op 2 juli 2015.

Verlenging Nederlandse bijdrage aan MINUSMA

Zaak: Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 19 juni 2015. Verlenging Nederlandse bijdrage aan MINUSMA - 2015Z11919

Besluit: Aanhouden tot na ontvangst gevraagde informatie over noodzaak van snelle behandeling door de Kamer.
Besluit: De commissie verzoekt het kabinet om de Kamer per ommegaande in een brief aan te geven of het kabinet het noodzakelijk acht dat de Kamer de brief inzake de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA, die eind 2015 in gaat, nog vóór het zomerreces in behandeling neemt, en, zo ja, hiervoor de argumenten van logistieke en politiek-militaire aard aan te geven.