Besluitenlijst van de e-mailprocedure van donderdag 18 juni 2015

Gepubliceerd: 19 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Activiteitnummer: 2015A02928
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=225c9e5b-dd33-4350-a869-63ff4a428725&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20d.d.%2018%20juni%202015%20-%20Uitkomsten%20onderzoek%20mogelijkheden%20apothekerszorg%20van%20eigen%20risico%20uit%20te%20sluiten%20%28motie%20Voortman%2C%2029477-303%29%2Fmedicatiebeoordeling%20voor%2060-plussers.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 29477


Uitkomsten onderzoek mogelijkheden apothekerszorg van eigen risico uit te sluiten (motie Voortman, 29477-303)/medicatiebeoordeling voor 60-plussers

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, L.G.J. Voortman (GroenLinks) - 18 juni 2015. Uitkomsten onderzoek mogelijkheden apothekerszorg van eigen risico uit te sluiten (motie Voortman, 29477-303)/medicatiebeoordeling voor 60-plussers - 2015Z11890

Besluit: Het verzoek van het lid Voortman is aangenomen
Noot: De volgende fracties hebben gereageerd: GroenLinks, SP, 50plus, PVV, CDA, D66, VVD en ChristenUnie.Deze fracties hebben allen het voorstel gesteund, waarmee het verzoek is aangenomen.