Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 18 juni 2015

Gepubliceerd: 19 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Activiteitnummer: 2015A028839
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=a0e302bf-7322-45c1-912e-abf44c146c95&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20OCW%20van%2018%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31497, 31289, 31524, 30079, 30079, 31288, 33495, 31288, 31288, 33495, 27923, 27923, 25268, 30234, 30234, 31293, 29754, 31293, 31288, 34109, 32820, 31511, 32820, 32827, 32827

Inhoud


Verzoek van het lid Straus om de staatssecretaris van OCW en de minister van Defensie te vragen de antwoorden op de schriftelijke vragen (Handelingen II 2014-2015, nr 2430) inzake problemen bij de inschrijving voor de Marechaussee opleiding zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K.C.J. Straus (VVD) - 18 juni 2015. Verzoek van het lid Straus om de staatssecretaris van OCW en de minister van Defensie te vragen de antwoorden op de schriftelijke vragen (Handelingen II 2014-2015, nr 2430) inzake problemen bij de inschrijving voor de Marechaussee opleiding zo spoedig mogelijk aan de Kamer te zenden - 2015Z11794

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.

Rappèl van het lid Duisenberg betreffende kabinetsbrief inzake uitvoering motie Duisenberg c.s. over schadeverhalen op de bezetters van het Bungehuis en het Maagdenhuis.

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, P.J. Duisenberg (VVD) - 16 juni 2015. Rappèl van het lid Duisenberg betreffende de kabinetsbrief inzake Uitvoering motie Duisenberg c.s. over schadeverhalen op de bezetters van het Bungehuis en het Maagdenhuis. - 2015Z11331

Besluit: De minister verzoeken om de kabinetsbrief inzake Uitvoering motie Duisenberg cs. over schadeverhalen op de bezetters van het Bungehuis en het Maagdenhuis zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.8

Aanbieding van de Zevende voortgangsrapportage passend onderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juni 2015. Aanbieding van de Zevende voortgangsrapportage passend onderwijs - 31497-169

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Voortgang passend onderwijs op 30 juni a.s.EuropaGeen agendapuntenEmancipatieGeen agendapuntenRondvraag Overig

Advies examenprogramma CKV havo/vwo

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juni 2015. Advies examenprogramma CKV havo/vwo - 31289-243

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020 d.d. 25 juni 201

Reactie op brieven van Levende Talen inzake onderzoeksrapport SLO en Cito ‘ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans’ en inzake nader onderzoek naar aanleiding van Examenmonitor 2014

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juni 2015. Reactie op brieven van Levende Talen inzake onderzoeksrapport SLO en Cito ‘ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans’ en inzake nader onderzoek naar aanleiding van Examenmonitor 2014 - 2015Z11155

Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Examens in het voortgezet onderwijs op 24-06-2015.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D13015.7

Eerste bevindingen pilots stimulerend en gedifferentieerd toezicht 2014-2015

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 12 juni 2015. Eerste bevindingen pilots stimulerend en gedifferentieerd toezicht 2014-2015 - 31524-247

Besluit: Toevoegen aan dossier Toezicht, en te zijner tijd AO plannen.
Noot: In de zomer van 2016 ontvangt de Kamer een tweede en afsluitende voortgangsrapportage, waarin de hele pilotfase wordt geëvalueerd.

Reactie op de brief van de directeur basisschool "De Wegwijzer" omtrent de beoordeling eindopbrengsten basisonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 juni 2015. Reactie op de brief van de directeur basisschool "De Wegwijzer" omtrent de beoordeling eindopbrengsten basisonderwijs - 2015Z11129

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen; adressant informeren.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D16558.

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 vanwege de uitbreiding van het aantal experimenten met doorlopende leerlijnen en aanpassing van de studieduur en inrichting van die leerlijnen

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 16 juni 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022 vanwege de uitbreiding van het aantal experimenten met doorlopende leerlijnen en aanpassing van de studieduur en inrichting van die leerlijnen (Kamerstuk 30 079, nr. 58) - 30079-59

Besluit: Aanhouden en via e-mailprocedure (a.s. dinsdag) komen tot besluitvorming.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 mei 2015. Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022 vanwege de uitbreiding van het aantal experimenten met doorlopende leerlijnen en aanpassing van de studieduur en inrichting van die leerlijnen - 30079-58

Besluit: Aanhouden en via e-mailprocedure (a.s. dinsdag) komen tot besluitvorming.

Reactie op verzoek commissie inzake toegankelijkheid buitenland-beurs in hoger onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 10 juni 2015. Reactie op verzoek commissie inzake toegankelijkheid buitenland-beurs in hoger onderwijs - 2015Z10884

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: Reactie op commissiebrief met documentnumeer 2015D14004.6

Big Data in onderwijs en in wetenschap

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 juni 2015. Aanbieding rapport 'Big Data in onderwijs en wetenschap. Inventarisatie en essays' - 31288-472

Besluit: Dossier big data maken en algemeen overleg plannen na ontvangst van de in het najaar toegezegde brief.
Noot: In het najaar ontvangt de Kamer een brief met informatie over de wijze waarop de bewindslieden de kansen en uitdagingen van Big Data willen verbinden aan andere beleidsthema's, zoals transparantie in het onderwijs.

Nadere informatie over schatkistbankieren in het onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 juni 2015. Nadere informatie over schatkistbankieren in het onderwijs - 33495-68

Besluit: Toevoegen aan dossier Governance
Noot: Het onderzoeksrapport over schatkistbankieren zal voor de zomer van 2016 naar de Kamer worden gestuurd.Reactie op commissiebrief met documentnummer 2015D19831.

De Associate degree krijgt een steviger rol in het onderwijsgebouw

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 juni 2015. De Associate degree krijgt een steviger rol in het onderwijsgebouw - 31288-473

Besluit: Agenderen voor het notaoverleg over de Strategische agenda hoger onderwijs.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg over Toekomstagenda mbo

Voortgang moties over outcome-criteria voor onderwijskwaliteit en reactie voorstel begrotingsindicatoren 2016

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juni 2015. Voortgang moties over outcome-criteria voor onderwijskwaliteit en reactie voorstel begrotingsindicatoren 2016 - 34000-VIII-109

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, in samenhang met agendapunt 13 (aanbieding ARK-rapport Onderwijsmonitor). De griffier zal de toezeggingen uit het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag verspreiden.
Noot: De resultaten uit de OESO review van het Nederlandse onderwijsstelsel zullen in 2016 beschikbaar komen.

Uitvoering Motie Van Meenen / Mei Li Vos over SURF (Kamerstuk 31 288, nr. 431)

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 8 juni 2015. Uitvoering Motie Van Meenen / Mei Li Vos over SURF (Kamerstuk 31 288, nr. 431) - 31288-475

Besluit: Betrekken bij de behandeling van de OCW-begroting 2016.

Lijst van vragen en antwoorden over Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschap (VIII) (Kamerstuk 34200-VIII, nr. 2)

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 8 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 (VIII)" - 34200-VIII-8

Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg van 10 juni jl. over het Slotwet, Jaarverslag en het Onderwijsverslag.

Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 mei 2015 inzake de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (Kamerstuk 34200-VIII, nr. 2)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)" - 34200-VIII-7

Besluit: Betrokken bij het WGO van 10 juni jl. over Slotwet, Jaarverslag en Onderwijsverslag.

Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag 2014 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 d.d. 20 mei 2015 (Kamerstuk 34 200-VIII, nr. 1)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 - 34200-VIII-6

Besluit: Betrokken bij het WGO van 10 juni jl. over Slotwet, Jaarverslag en Onderwijsverslag.

Lijst van vragen en antwoorden betreffende de stand van zaken ROC Leiden (Kamerstuk 33 495, nr. 65)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 mei 2015. Stand van zaken ROC Leiden - 33495-65

Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg ROC leiden d.d. 11 en 17 juni 2015.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 juni 2015.

Besluit: Betrokken bij algemeen overleg ROC Leiden d.d. 11 en 17 juni 2015.

Aanbieding van het onderzoek "Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs"

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 5 juni 2015. Verslag schriftelijk overleg over het onderzoek Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs - 27923-205

Besluit: Aanmelden voor VSO, met als eerste spreker het lid Van Meenen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 februari 2015. Aanbieding van het onderzoek "Flexibele arbeid in primair en voortgezet onderwijs" - 27923-199

Besluit: Aanmelden voor VSO, met als eerste spreker het lid Van Meenen.

Ministeriële regeling inzake de aanwijzing van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven als Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 5 juni 2015. Ministeriële regeling inzake de aanwijzing van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven als Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) - 25268-114

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Noot: De voordracht voor de vast te stellen ministeriële regeling kan niet eerder worden gedaan dan op 4 juli 2015.

Verslag schriftelijk overleg over plan van aanpak bewegingsonderwijs

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 januari 2015. Aanbieding Plan van aanpak bewegingsonderwijs - 30234-120

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 mei 2015. Antwoorden op vragen van de commissie over plan van aanpak bewegingsonderwijs - 30234-129

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Onderwijsverslag 2013-2014 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 4 juni 2015. Beantwoording vragen commissie over het Onderwijsverslag 2013-2014 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie - 34000-VIII-100

Besluit: Betrokken bij het WGO van 10 juni jl. over Slotwet, Jaarverslag en Onderwijsverslag.

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 15 april 2015. Onderwijsverslag 2013-2014 van de Inspectie van het Onderwijs met beleidsreactie - 34000-VIII-893

Besluit: Betrokken bij het WGO van 10 juni jl. over Slotwet, Jaarverslag en Onderwijsverslag.

Aanbieding van het rapport van de Algemene Rekenkamer "Onderwijsmonitor; Ontwikkelingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in beeld"

Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 4 juni 2015. Aanbieding van het rapport van de Algemene Rekenkamer "Onderwijsmonitor; Ontwikkelingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in beeld" - 31293-260

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering, in samenhang met agendapunt 23 (brief voortgang moties over outcome-criteria). De griffier zal de toezeggingen uit het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag verspreiden.

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Zaak: Begroting - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 mei 2015. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - 34210-VIII

Besluit: Limiet inbreng is reeds vastgesteld op 11 juni jl.

Complementaire aanpak onderwijs en radicalisering

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 3 juni 2015. Complementaire aanpak onderwijs en radicalisering - 29754-310

Besluit: Betrokken bij het AO van 3 juni jl en het VAO van 10 juni jl. inzake de rol van het onderwijs in de aanpak van radicalisering.

Bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 2 juni 2015. Bekostiging onderwijs aan vluchtelingenkinderen - 31293-259

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Accreditatie op maat

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 1 juni 2015. Accreditatie op maat - 31288-471

Besluit: Rondetafelgesprek organiseren na het zomerreces (Leden Duisenberg en Rog leveren een format aan, vóór de volgende procedurevergadering)
Besluit: Algemeen overleg plannen van 3 uur, na het rondetafelgesprek.

Verzoek van het lid Bergkamp om reactie minister te verzoeken over de brief van Russel Advocaten inzake werking Restitutiecommissie i.p.v. de brief te betrekken bij het algemeen overleg Cultuurbeleid d.d. 25 juni 2015 (zoals besloten in de procedurevergadering van 30 april 2015))

Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, V.A. Bergkamp (D66) - 10 juni 2015. Verzoek van het lid Bergkamp om reactie minister te verzoeken over de brief van Russel Advocaten inzake werking Restitutiecommissie i.p.v. de brief te betrekken bij het algemeen overleg Cultuurbeleid d.d. 25 juni 2015 (zoals besloten in de procedurevergadering van 30 april 2015)) - 2015Z10757

Besluit: Het verzoek is gehonoreerd.2

Reactie op ingediende amendementen inzake wetsvoorstel Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Kamerstuk 34 109)

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 11 juni 2015. Reactie op ingediende amendementen inzake wetsvoorstel Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed - 34109-43

Besluit: Betrokken bij de stemmingen over wetsvoorstel op 16 juni 2015. Rondvraag Cultuur en Media
Gerelateerde kamerstukken: 34109-43

Ruimte voor cultuur. Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juni 2015. Ruimte voor cultuur. Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020 - 32820-134

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg uitgangspunten cultuurbeleid van 25 juni a.s.

Beleidsdoorlichting Cultuur 2009-2014

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juni 2015. Beleidsdoorlichting Cultuur 2009-2014 - 31511-19

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg uitgangspunten cultuurbeleid van 25 juni a.s.

Nationale strategie digitaal erfgoed

Zaak: Brief regering - minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 8 juni 2015. Nationale strategie digitaal erfgoed - 32820-135

Besluit: Betrekken bij het algemeen overleg uitgangspunten cultuurbeleid van 25 juni a.s.

Aanbieding afschrift brief aan de Nederlandse Publieke Omroep inzake uitwerking toekomstvisie publiek mediabestel

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 3 juni 2015. Antwoorden op vragen va de commissie over de afschrift van de brief aan de Nederlandse Publieke Omroep inzake uitwerking toekomstvisie publiek mediabestel - 32827-73

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen wetsvoorstel Mediabeleid

Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 6 maart 2015. Aanbieding afschrift brief aan de Nederlandse Publieke Omroep inzake uitwerking toekomstvisie publiek mediabestel - 32827-70

Besluit: Betrekken bij de behandeling van het nog te ontvangen wetsvoorstel Mediabeleid