Besluitenlijst van de e-mailprocedure van woensdag 17 juni 2015

Gepubliceerd: 17 juni 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken
Activiteitnummer: 2015A02848
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=407da740-c36d-4040-a446-770f095f89cf&title=Besluitenlijst%20e-mailprocedure%20EZ%20-%2017%20juni%202015.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 28973


Verzoek van de leden van de fracties van de VVD, PvdA, CDA en SGP om brief 28973-164 aan de agenda van het algemeen overleg Marktwerking en mededinging op donderdag 18 juni 2015 van 15.30 tot 18.30 uur.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 17 juni 2015. Verzoek van de leden van de fracties van de VVD, PvdA, CDA en SGP om brief 28973-164 aan de agenda van het algemeen overleg Marktwerking en mededinging op donderdag 18 juni 2015 van 15.30 tot 18.30 uur. - 2015Z11549

Besluit: De brief zal worden toegevoegd aan de agenda van het algemeen overleg Marktwerking en mededinging op 18 juni 2015 van 15.30 tot 18.30 uur.
Noot: Het betreft hier een verzoek dat reeds gesteund wordt door een meerderheid van de Kamer. **ToelichtingDe e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid.Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.