Verzoek van het lid Thieme, mede namens de leden Smaling en Grasshoff om een rondetafelgesprek te houden voorafgaand aan de plenaire afronding van de Wet Natuurbescherming over de consequenties van het amendement van Heerema en Leenders over de jacht.

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, M.L. Thieme (PvdD) - 17 juni 2015. Verzoek van het lid Thieme, mede namens de leden Smaling en Grasshoff om een rondetafelgesprek te houden voorafgaand aan de plenaire afronding van de Wet Natuurbescherming over de consequenties van het amendement van Heerema en Leenders over de jacht (Kamerstuk 33 348, nr 53). - 2015Z11484

Besluit: Het voorstel van het lid Thieme, mede namens de leden Smaling en Grasshoff om een rondetafelgesprek te houden voorafgaand aan de plenaire afronding van de Wet Natuurbescherming over de consequenties van het amendement van Heerema en Leenders over de jacht, is niet aangenomen.De leden Thieme, Smaling en Grashoff hebben aangegeven gasten met betrekking tot dit onderwerp te willen ontvangen in een bijzondere procedure op woensdag 24 juni 2015 van 10.00 tot 12.00 uur.
Noot: In een emailprocedure hebben de volgende fracties gereageerd op het voorstel: VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP en het lid Klein. Alle fracties hebben aangegeven niet in te stemmen met het voorstel. Het voorstel is niet aangenomen.