Besluitenlijst van de procedurevergadering van woensdag 28 oktober 2015

Gepubliceerd: 29 oktober 2015
Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Activiteitnummer: 2015A028155
Bron: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d55e8258-68af-4557-95db-ded9b7f6981e&title=Besluitenlijst%20procedurevergadering%20cie.%20KR%20d.d.%2028%20oktober%202015%20.pdf [PDF]
Behandelde dossiers: 31289, 34269, 33900, 31568

Inhoud


Brief van het lid Van Laar inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Zaak: Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, R.P. van Laar (PvdA) - 2 oktober 2015. Brief van het lid Van Laar inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 27570-(R1672)-9

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.RondvraagGeen agendapunten

Voorbereiding Nederlands EU-Voorzitterschap

Zaak: Brief commissie - voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 26 augustus 2015. Brief voorbereiding Nederlands EU-Voorzitterschap - 2015Z15060

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 12 oktober 2015. Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Bonaire, Sint Eustatius en Saba - 34300-IV-23

Besluit: De minister van BZK verzoeken de kabinetsreactie (inclusief reactie staatssecretaris SZW) op de evaluatie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor het meireces, aan de Kamer toe te sturen.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg na ontvangst van de kabinetsreactie.
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vastgesteld op 26 november 2015 te 10.00 uur.
Besluit: De Bestuurscolleges van Bonaire, St. Eustatius en Saba een reactie vragen.
Besluit: Agenderen voor gesprek met de Evaluatiecommissie.Brieven overige bewindspersonenGeen agendapunten4

Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 oktober 2015 over de constitutionele crisis op Sint Maarten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 oktober 2015. Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 oktober 2015, over de constitutionele crisis op Sint Maarten - 34300-IV-21

Besluit: De minister van BZK verzoeken om de Kamer, direct na het aantreden van de nieuwe regering en het bekend worden van de verkiezingsdatum, een terugblik op de regeringscrisis en een vooruitblik op de nieuwe situatie, inclusief appreciatie van deze terug- en vooruitblik toe te sturen.

Halfjaarrapportage van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 6 oktober 2015. Halfjaarrapportage van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten - 34300-IV-7

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling

Toezegging AO Koninkrijksrelaties d.d. 2 juli 2015: gelijkstelling van onderwijsdiploma's in het voortgezet onderwijs

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 2 oktober 2015. Toezegging algemeen overleg Koninkrijksrelaties d.d. 2 juli 2015: gelijkstelling van onderwijsdiploma's in het voortgezet onderwijs - 31289-264

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling
Besluit: De minister van BZK wordt verzocht de Kamer op de hoogte te brengen van eventuele nieuwe ontwikkelingen.

Voortzetting werking Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 2 oktober 2015. Voortzetting werking Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten - 34269-2

Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire begrotingsbehandeling
Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg (na het IPKO, vóór het krokusreces).3

Stand van zaken omtrent de Isla-raffinaderij

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 5 oktober 2015. Stand van zaken omtrent de Isla raffinaderij - 34300-IV-6

Besluit: Minister BZK verzoeken om een actuele stand van zaken naar de Kamer te sturen, naast de door de minister tijdens de plenaire begrotingsbehandeling al toegezegde informatie.
Besluit: Agenderen voor algemeen overleg begin 2016.

Dubbele belasting op leveringen van goederen via Sint Maarten aan Sint Eustatius en Saba

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 30 september 2015. Dubbele belasting op leveringen van goederen via Sint Maarten aan Sint Eustatius en Saba - 34300-IV-5

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg BES-aangelegenheden.
Besluit: De minister van BZK verzoeken tijdig voor het algemeen overleg te berichten wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor dit dossier.

Afschrift van de reactie op de brief van de eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius houdende een bezwaarschrift ex artikel 55 van de Wet administratieve rechtspraak BES

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 september 2015. Afschrift van de reactie op de brief van de eilandsraad van het openbaar lichaam Sint Eustatius houdende een bezwaarschrift ex artikel 55 van de Wet administratieve rechtspraak BES - 2015Z17311

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg BES-aangelegenheden.

Reactie op de voorlichting van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 september 2015. Reactie op de voorlichting van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs - 34000-IV-54

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg (na het IPKO, vóór het krokusreces).

Informatie over de toezending van de reactie op de uitgebrachte voorlichting van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 21 september 2015. Informatie over de toezending van de reactie op de uitgebrachte voorlichting van de Raad van State over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het Caribische deel van het Koninkrijk - 34000-IV-53

Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.2

Afschrift van de reactie aan de Eilandsraad van Bonaire met betrekking tot motie “Afschaffen Onderhandse Volmachtverlening en Wijziging Stembiljet”

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 9 september 2015. Afschrift van de reactie aan de Eilandsraad van Bonaire met betrekking tot motie “Afschaffen Onderhandse Volmachtverlening en Wijziging Stembiljet” - 33900-13

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg BES-aangelegenheden.
Gerelateerde kamerstukken: 33900-13

Aanbieding afschrift van de brief aan de Nationale ombudsman inzake het toekennen van een incidentele financiering voor de uitvoering van zijn taken in Caribisch Nederland

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 september 2015. Aanbieding afschrift van de brief aan de Nationale ombudsman inzake het toekennen van een incidentele financiering voor de uitvoering van zijn taken in Caribisch Nederland - 2015Z16052

Besluit: Afschrift antwoorden minister BZK op brieven Nationale ombudsman agenderen voor verzamel algemeen overleg BES-aangelegenheden.

Afschrift brief de Nationale ombudsman aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. uitblijven beslissing op verzoek om structurele financiëring voor werk van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman in Caribisch Nederland

Zaak: Brief derden - de Nationale ombudsman te Den Haag - 1 juli 2015. Afschrift brief de Nationale ombudsman aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. uitblijven beslissing op verzoek om structurele financiëring voor werk van de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman in Caribisch Nederland - 2015Z13424

Besluit: Afschrift antwoorden minister BZK op brieven Nationale ombudsman agenderen voor verzamel algemeen overleg BES-aangelegenheden.

Aanbieding van het plan van aanpak Sint Eustatius

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 september 2015. Aanbieding van het plan van aanpak Sint Eustatius - 31568-166

Besluit: Agenderen voor verzamel algemeen overleg BES-aangelegenheden (voor het kerstreces).
Gerelateerde kamerstukken: 31568-16

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016

Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 24 september 2015. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 - 34300-IV-4

Besluit: Reeds betrokken bij de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties in oktober 2015.

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016

Zaak: Stafnotitie - medewerker BOR, B.C.M. (Bernardien) van Leeuwen - 17 september 2015. BOR-notitie - Feitelijke vragen begroting KR 2016 - 2015Z16690

Besluit: Desgewenst betrokken bij de begrotingsbehandeling.

Zaak: Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 september 2015. Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2016 - 34300-IV

Besluit: Reeds behandeld in de plenaire behandeling in oktober 2015.